Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena"— Transkript prezentace:

1 Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz
Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena Jan Zahradníček

2 Nemovitosti v novém OZ Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od Nemovitosti: pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám věc, která není součástí pozemku, ale nelze ji přenést bez porušení její podstaty Titulární úkony (právní jednání) – vždy písemná forma, jinak neplatné Součást pozemku stavby zřízené na pozemku s výjimkou dočasných staveb jiná zařízení - zapuštěná v pozemku nebo upevněná ve zdech (stroje)

3 Součásti pozemku Budova je součástí pozemku - není samostatnou věcí v právním smyslu pokud je vlastník budovy a vlastník pozemku shodný rozdílný vlastník ke dni nabytí účinnosti NOZ – budova (stavba) je stále samostatnou věcí zapsanou v KN prodej samostatné budovy – je třeba vyčlenit pouze pozemek pod budovou Inženýrské sítě (NOZ): nejsou součástí pozemku součástí pozemku nejsou ani stavby a technická zařízení, které s inženýrskou sítí provozně souvisí § 104 odst. 10 ZoEK – síť el. komunikací je inženýrskou sítí a není součástí pozemku → po výstavbě zůstává zachováno vlastnické právo poskytovatele

4 Umístění síťové infrastruktury na/v cizí nemovitosti
Právní rámec - § 104 odst. 1 a 2 ZoEK Podnikatel (i) zajišťující veřejnou komunikační síť, (ii) který oznámil podnikání je oprávněn na cizím pozemku nebo v něm na cizí stavbě nebo v ní zřizovat a provozovat komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně stožárů, antén, souvisejících zařízení a elektrických přípojek. Ze zákona plyne právo operátora zřizovat a provozovat v cizích nemovitostech kompletní síťovou infrastrukturu nezbytnou pro provoz dané sítě.

5 Navazující práva §104 odst. 6 ZoEK: podnikatel je dále oprávněn vstupovat na cizí nemovitost při přípravě projektové dokumentace v souvislosti s výkonem práv dle odst. 1 a 2 – zřizování a provoz sítě při opravách a údržbě oprávnění kácet a oklešťovat dřeviny v nezbytném rozsahu, pokud ohrožují provoz sítě tato práva pouze po předchozím oznámení vlastníkovi či správci bez souhlasu pouze v případě havárie spory o výkon práv rozhoduje stavební úřad v součinnosti s ČTÚ

6 Titul k výkonu práv §104 odst. 3 ZoEK: pro zajištění výkonu práv dle odst. 1 a 2 podnikatel s vlastníkem dotčené nemovitosti smluvně zřídí věcné břemeno (vždy pro nadzemní/podzemní vedení) uzavře jinou písemnou smlouvu získá písemný souhlas (pouze v případě vnitřních komunikačních vedení) zákon odlišuje existenci práva a titulu k jeho výkonu!!! před zahájením výkonu práv je nutno se dohodnout s vlastníkem nemovitosti na uzavření smlouvy nebo na udělení souhlasu není ze zákona nárok nelze např. žalovat na nahrazení projevu vůle soudem

7 Vyvlastnění věcného břemene
proti vůli vlastníka nemovitosti je možné oprávnění získat pouze vyvlastněním věcného břemene vyvlastňovací řízení lze zahájit, pokud smlouva o zřízení věcného břemene není uzavřena ve lhůtě 90 dní ode dne předložení návrhu vlastníkovi součástí/přílohou návrhu smlouvy musí být: znalecký posudek, podle kterého je určena cena za věcné břemeno informace o účelu vyvlastnění s upozorněním, že pokud nedojde k uzavření smlouvy, je možné získat potřebná práva vyvlastněním věcné břemeno lze vyvlastnit pouze pokud je prokázán veřejný zájem není automaticky, ze zákona pouze pro účely bezpečnosti státu odlišovat od obecně prospěšného zařízení - trestní zákon

8 Shrnutí Titul k výkonu práva zřizovat a provozovat na/v cizí nemovitosti (stavbě) síť elektronických komunikací: věcné břemeno – vždy pro venkovní komunikační vedení (v pozemku) zřízené na základě smlouvy s vlastníkem získané na základě vyvlastnění písemná smlouva nájemní smlouva nepojmenovaná smlouva (smlouva o umístění a provozu) písemný souhlas (pouze vnitřní komunikační vedení)

9 Věcná břemena I. věcné břemeno – náleží zásadně osobě odlišné od vlastníka: omezení vlastníka věci ve výkonu jeho vlastnického práva povinnost něco dělat, dát, strpět nebo se nějakého jednání zdržet věcné břemeno je nejsilnějším titulem k výkonu práv operátora smlouvu lze jednostranně ukončit (výpověď, odstoupení, uplynutí doby) souhlas lze odvolat věcné břemeno lze zrušit souhlasem obou stran (oprávněný a povinný) rozhodnutím soudu – pouze zákonné důvody (hrubý nepoměr) zánikem věci, smrtí/zánikem oprávněné osoby

10 Věcná břemena II. další rozdíly věcné břemeno X smlouva:
věcné břemeno se váže vždy na konkrétní věc, změna vlastnictví věci nemá vliv na existenci ani obsah věcného břemene materiální publicita – u nemovitostí zápis do veřejného seznamu (KN) smlouva vždy mezi dvěma (či více) subjekty – při změně vlastníka věci nemusí závazky přejít na nabyvatele – např. nájem ze zákona přechází na nabyvatele, závazky z nepojmenované smlouvy přecházet nemusí nelze současně sjednat věcné břemeno a nájem se shodným obsahem NOZ rozlišuje řadu typů věcných břemen katalog věcných břemen výrazně rozšířen pro telekomunikační infrastrukturu – služebnost inženýrské sítě (§ 1267)

11 Služebnost inženýrské sítě
obsah služebnosti inženýrské sítě: právo operátora na vlastní náklady zřídit, provozovat a udržovat vedení sítě povinnost vlastníka to umožnit a zdržet se všeho, co by síť ohrožovalo, povinnost umožnit vstup na pozemek za účelem prohlídky a údržby sítě pokud je výslovně dohodnuto, pak také: umístění obslužných zařízení, modernizace a zlepšení výkonnosti sítě povinnost operátora zpřístupnit vlastníkovi dokumentaci sítě obecné výkladové pravidlo: služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu (příp. místní zvyklosti) obecně není v NOZ stanovena povinnost poskytnout náhradu za zřízení věcného břemene – lze tedy i bezúplatně X ZoEK, vyvlastňovací řízení – za jednorázovou náhradu

12 Vznik služebnosti inženýrské sítě
Věcné břemeno je soukromoprávní vztah → zřízení primárně na smluvním základě (jinak pouze vyvlastnění) Postup podle ZoEK: smlouva o smlouvě budoucí – na jejím základě dojde k výstavbě smlouva o zřízení věcného břemene – po zaměření, pouze ke skutečně dotčené části nemovitosti za jednorázovou náhradu – ze zákona Smlouva je jen titulem – ke vzniku dochází zápisem do katastru nemovitostí: smlouva musí mít náležitosti vkladové listiny dle katastrálního zákona přesně vymezit dotčenou část pozemku – geometrický plán pro pozemky, zákres do plánu budovy pro vnitřní vedení

13 Děkuji za pozornost

14 Kontakt Jan Zahradníček e-mail: zahradnicek@akpv.cz www.dobrepravo.cz
Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o. Holečkova 105/6, Praha 5 tel.: , fax:


Stáhnout ppt "Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena"

Podobné prezentace


Reklamy Google