Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena Jan Zahradníček

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena Jan Zahradníček"— Transkript prezentace:

1 Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena Jan Zahradníček zahradnicek@akpv.cz

2 Nemovitosti v novém OZ  Nový občanský zákoník - 89/2012 Sb., účinný od 1. 1. 2014  Nemovitosti:  pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením  věcná práva k pozemkům a podzemním stavbám  věc, která není součástí pozemku, ale nelze ji přenést bez porušení její podstaty  Titulární úkony (právní jednání) – vždy písemná forma, jinak neplatné  Součást pozemku  stavby zřízené na pozemku s výjimkou dočasných staveb  jiná zařízení - zapuštěná v pozemku nebo upevněná ve zdech (stroje)

3 Součásti pozemku  Budova je součástí pozemku - není samostatnou věcí v právním smyslu  pokud je vlastník budovy a vlastník pozemku shodný  rozdílný vlastník ke dni nabytí účinnosti NOZ – budova (stavba) je stále samostatnou věcí zapsanou v KN  prodej samostatné budovy – je třeba vyčlenit pouze pozemek pod budovou  Inženýrské sítě (NOZ):  nejsou součástí pozemku  součástí pozemku nejsou ani stavby a technická zařízení, které s inženýrskou sítí provozně souvisí  § 104 odst. 10 ZoEK – síť el. komunikací je inženýrskou sítí a není součástí pozemku → po výstavbě zůstává zachováno vlastnické právo poskytovatele

4 Umístění síťové infrastruktury na/v cizí nemovitosti Právní rámec - § 104 odst. 1 a 2 ZoEK  Podnikatel (i) zajišťující veřejnou komunikační síť, (ii) který oznámil podnikání je oprávněn  na cizím pozemku nebo v něm  na cizí stavbě nebo v ní zřizovat a provozovat komunikační vedení veřejné komunikační sítě, včetně stožárů, antén, souvisejících zařízení a elektrických přípojek. Ze zákona plyne právo operátora zřizovat a provozovat v cizích nemovitostech kompletní síťovou infrastrukturu nezbytnou pro provoz dané sítě.

5 Navazující práva  §104 odst. 6 ZoEK: podnikatel je dále oprávněn vstupovat na cizí nemovitost  při přípravě projektové dokumentace  v souvislosti s výkonem práv dle odst. 1 a 2 – zřizování a provoz sítě  při opravách a údržbě  oprávnění kácet a oklešťovat dřeviny v nezbytném rozsahu, pokud ohrožují provoz sítě  tato práva pouze  po předchozím oznámení vlastníkovi či správci  bez souhlasu pouze v případě havárie  spory o výkon práv rozhoduje stavební úřad v součinnosti s ČTÚ

6 Titul k výkonu práv  §104 odst. 3 ZoEK: pro zajištění výkonu práv dle odst. 1 a 2 podnikatel s vlastníkem dotčené nemovitosti  smluvně zřídí věcné břemeno (vždy pro nadzemní/podzemní vedení)  uzavře jinou písemnou smlouvu  získá písemný souhlas (pouze v případě vnitřních komunikačních vedení)  zákon odlišuje existenci práva a titulu k jeho výkonu!!! před zahájením výkonu práv je nutno se dohodnout s vlastníkem nemovitosti  na uzavření smlouvy nebo na udělení souhlasu není ze zákona nárok  nelze např. žalovat na nahrazení projevu vůle soudem

7 Vyvlastnění věcného břemene  proti vůli vlastníka nemovitosti je možné oprávnění získat pouze vyvlastněním věcného břemene  vyvlastňovací řízení lze zahájit, pokud smlouva o zřízení věcného břemene není uzavřena ve lhůtě 90 dní ode dne předložení návrhu vlastníkovi  součástí/přílohou návrhu smlouvy musí být:  znalecký posudek, podle kterého je určena cena za věcné břemeno  informace o účelu vyvlastnění s upozorněním, že pokud nedojde k uzavření smlouvy, je možné získat potřebná práva vyvlastněním  věcné břemeno lze vyvlastnit pouze pokud je prokázán veřejný zájem  není automaticky, ze zákona pouze pro účely bezpečnosti státu  odlišovat od obecně prospěšného zařízení - trestní zákon

8 Shrnutí Titul k výkonu práva zřizovat a provozovat na/v cizí nemovitosti (stavbě) síť elektronických komunikací: 1.věcné břemeno – vždy pro venkovní komunikační vedení (v pozemku)  zřízené na základě smlouvy s vlastníkem  získané na základě vyvlastnění 2.písemná smlouva  nájemní smlouva  nepojmenovaná smlouva (smlouva o umístění a provozu) 3.písemný souhlas (pouze vnitřní komunikační vedení)

9 Věcná břemena I.  věcné břemeno – náleží zásadně osobě odlišné od vlastníka:  omezení vlastníka věci ve výkonu jeho vlastnického práva  povinnost něco dělat, dát, strpět nebo se nějakého jednání zdržet  věcné břemeno je nejsilnějším titulem k výkonu práv operátora  smlouvu lze jednostranně ukončit (výpověď, odstoupení, uplynutí doby)  souhlas lze odvolat  věcné břemeno lze zrušit  souhlasem obou stran (oprávněný a povinný)  rozhodnutím soudu – pouze zákonné důvody (hrubý nepoměr)  zánikem věci, smrtí/zánikem oprávněné osoby

10 Věcná břemena II.  další rozdíly věcné břemeno X smlouva:  věcné břemeno se váže vždy na konkrétní věc, změna vlastnictví věci nemá vliv na existenci ani obsah věcného břemene  materiální publicita – u nemovitostí zápis do veřejného seznamu (KN)  smlouva vždy mezi dvěma (či více) subjekty – při změně vlastníka věci nemusí závazky přejít na nabyvatele – např. nájem ze zákona přechází na nabyvatele, závazky z nepojmenované smlouvy přecházet nemusí  nelze současně sjednat věcné břemeno a nájem se shodným obsahem  NOZ rozlišuje řadu typů věcných břemen  katalog věcných břemen výrazně rozšířen  pro telekomunikační infrastrukturu – služebnost inženýrské sítě (§ 1267)

11 Služebnost inženýrské sítě  obsah služebnosti inženýrské sítě:  právo operátora na vlastní náklady zřídit, provozovat a udržovat vedení sítě  povinnost vlastníka to umožnit a zdržet se všeho, co by síť ohrožovalo, povinnost umožnit vstup na pozemek za účelem prohlídky a údržby sítě  pokud je výslovně dohodnuto, pak také: umístění obslužných zařízení, modernizace a zlepšení výkonnosti sítě  povinnost operátora zpřístupnit vlastníkovi dokumentaci sítě  obecné výkladové pravidlo: služebnost zahrnuje vše, co je nutné k jejímu výkonu (příp. místní zvyklosti)  obecně není v NOZ stanovena povinnost poskytnout náhradu za zřízení věcného břemene – lze tedy i bezúplatně X ZoEK, vyvlastňovací řízení – za jednorázovou náhradu

12 Vznik služebnosti inženýrské sítě  Věcné břemeno je soukromoprávní vztah → zřízení primárně na smluvním základě (jinak pouze vyvlastnění)  Postup podle ZoEK:  smlouva o smlouvě budoucí – na jejím základě dojde k výstavbě  smlouva o zřízení věcného břemene – po zaměření, pouze ke skutečně dotčené části nemovitosti  za jednorázovou náhradu – ze zákona  Smlouva je jen titulem – ke vzniku dochází zápisem do katastru nemovitostí:  smlouva musí mít náležitosti vkladové listiny dle katastrálního zákona  přesně vymezit dotčenou část pozemku – geometrický plán pro pozemky, zákres do plánu budovy pro vnitřní vedení

13 Děkuji za pozornost

14 Jan Zahradníček e-mail: zahradnicek@akpv.cz www.dobrepravo.cz Velíšek & Podpěra - advokátní kancelář s.r.o. Holečkova 105/6, 150 00 Praha 5 tel.: +420 273 131 311, fax: +420 273 131 312 www.akpv.cz Kontakt


Stáhnout ppt "Umístění síťové infrastruktury v cizí nemovitosti Věcná břemena Jan Zahradníček"

Podobné prezentace


Reklamy Google