Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NÁZEV PROJEKTU: ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_OBK_104

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NÁZEV PROJEKTU: ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_OBK_104"— Transkript prezentace:

1 NÁZEV PROJEKTU: ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_OBK_104
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ NÁZEV PROJEKTU: ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_OBK_104 ROČNÍK: VZDĚLÁVACÍ OBOR: OBCHODNÍ KORESPONDENCE TEMATICKÝ OKRUH: OBCHODNÍ AGENDA TÉMA: Stylizace a pravopis písemností AUTOR: Ing. Vladimíra Tišerová VYTVOŘENO DNE: září 2012 ANOTACE: Pomůcka slouží pro výuku obchodní korespondence, pro stručný výklad Stylizace a pravopisu písemností. Objasňuje pojmy styl, obchodní styl, seznamuje žáky s jednotlivými částmi obchodního dopisu, se stavbou textové části obchodního dopisu, obsahuje zásady stylizace obchodního dopisu, zmiňuje se o psychologických aspektech obchodního dopisu, vysvětluje sled jednotlivých kroků při psaní obchodního dopisu. V závěru jsou uvedeny kontrolní otázky.

2 Styl (sloh) Jazykové zpracování tématu, výběr a užití slov a jejich uspořádání s ohledem na formu, situaci a cíl projevu.

3 Styly v ČJ: sdělovací umělecký publicistický
odborný (vědecký a praktický) Styl praktický odborný - obsahuje styl obchodní a administrativně-právní. Základní forma – obchodní dopis.

4 Obchodní styl ustálená slovní zásoba (ekonomické i právní názvosloví)
ustálené formulace (začátky a závěry obchodních dopisů, žádosti, pozvánky apod.) není vhodné užití citových a expresivních výrazů a dalších prostředků z jiných stylů (např. MIZERNÝ VÝROBEK, ROZTOMILÝ DOPIS, apod.)

5 Části obchodního dopisu
předtištěné úvodní náležitosti – záhlaví, odvolací údaje, adresové pásmo 2. text dopisu – předmět (věc), oslovení, důvod proč píšeme, návrh co potřebujeme, pozdrav) 3. náležitosti ukončující dopis – razítko, podpis, jméno a funkce pisatele, přílohy, rozdělovník a zápatí.

6 Stavba textové části 1. předmět (věc) 2. vhodné a správné oslovení 3. a) úvodní věta – CO SE STALO? PROČ PÍŠEME? – samostatný odstavec, ale i společně s dalším odstavcem (zdvořilé je uvést, kde jsme se o adresátovi dozvěděli) b) v další části (samostatném odstavci, může být vše v 1. odstavci) uvedeme - CO Z TOHO VYPLÝVÁ? – vysvětlíme podstatu dopisu c) závěr – CO OČEKÁVÁME? 4. pozdrav

7 Stavba textové části dopis může mít 2 i více odstavců
nevhodné je u kratších textů dělat samostatný odstavec z každé věty či souvětí (nebo naopak vše napsat do jediného útvaru) stavba dopisu musí být promyšlená, logická, přehledná

8 Zásady stylizace obchodního dopisu
1) dopis píšeme vždy jen o jedné věci. 2) nic podstatného neopomenout (rozumět všem pokynům, být s nimi obeznámen) 3) píšeme za podnik, používáme sloveso i zájmeno v 1. os. mn. č. – MY 4) adresáta oslovujeme ve 2. os. mn. č. – VY 5) tón dopisu: zdvořilý, přirozený – NIKDY nepoužíváme IRONII!!!!!

9 Zásady stylizace obchodního dopisu
6) volíme slova přesného a jednoznačného významu 7) tvoříme raději JEDNODUCHÉ věty, než složitá souvětí 8) dbáme na gramatickou a interpunkční správnost – používat PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU 9) cizí slova užíváme jen pokud bezpečně známe jejich význam a pravopis 10)snažíme se o pestrost slohu – užíváme synonyma (slova souznačná) 11)pozor na nevhodné užití podmiňovacího způsobu a trpného rodu

10 Psychologie obchodního dopisu
snaha ovlivnit příjemce obsahem i způsobem písemného vyjádření a dosáhnout potřebného účinku.  psychologické působení je potřebné zejména ve složitějších situacích, kdy musíme příjemce přesvědčovat, vysvětlovat mu potíže, omlouvat se apod. Záměrně volíme přesvědčivá slova a formulace vět. Stylizace je náročnější. psychologicky působivý dopis má vyvolat zájem, přesvědčit adresáta o výhodnosti návrhů a přimět jej k brzkému rozhodnutí.

11 Postup při psaní dopisu
1) připravíme si osnovu 2) každou větu promyslíme, než ji napíšeme 3) dopis vypracujeme a pře vytištěním POZORNĚ přečteme 4) při kontrole zjišťujeme jestli: - jsme vyjádřili všechny důležité myšlenky - jsme na něco nezapomněli - na sebe všechny myšlenky logicky navazují - jsme nezaměnili „já“ a „my“, nebo dokonce píšeme ve osobě! 5) hodnotíme přesvědčivost a zdvořilost dopisu 6) hodnotíme správnost interpunkčních znamének 7) sledujeme, jestli neopakujeme v textu jedno slovo víckrát

12 Nejčastější stylistické neobratnosti
použití slova z jiného funkčního stylu – např. mizerný výrobek volba nepřesného, nevýstižného výrazu – např. pravidelně x zpravidla opakování předložek u větných členů – např. stěžovat si na vady na materiálu na dodaných výrobcích opakování slov se stejným základem – např. zasílat zásilku, dodávat dodávku nelogické vazby – např. děkovat laskavě řetězení podstatných jmen ve 2. pádě – např. upozornili jsme na nutnost pozdějšího určení platnosti závaznosti užití nového nařízení používání ukazovacího zájmena bez svého jména – např. tímto Vás žádám

13 Další stylistické chyby:
Vážení, Vážené dámy/pánové chtěl bych Vás požádat posílám touto cestou laskavě Vás prosím, abyste poslal……. zavírejte, prosíme, dveře chtěl bych se Vás zeptat, jestli máte na skladě…… z důvodu nedostatku času … Vámi navržené řešení nám nevyhovuje obratem pošlete na naši adresu … nejaktuálnější data nejoptimálnější řešení pernamentka apod.

14 OPAKOVÁNÍ: Vyjmenujte části obchodního dopisu a popište, co která část obsahuje. Jak vypadá stavba textové části obchodního dopisu? Může se obchodní dopis skládat pouze z jediného odstavce? Můžeme v jednom dopisu řešit např. reklamaci a zároveň objednávat? Patří nelogická vazba „hrozně krásný“ mezi stylistické neobratnosti?

15 OPAKOVÁNÍ: 6) Rozumíte jasně těmto cizím slovům (můžete je použít v textu)? - expirace, exhibice, implantace, fluktuace, - klasifikace, - participace … 7) Jak byste měli postupovat při psaní dopisu?


Stáhnout ppt "NÁZEV PROJEKTU: ICT ve výuce OZNAČENÍ MATERIÁLU: VY_32_INOVACE_OBK_104"

Podobné prezentace


Reklamy Google