Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zákon č. 472/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zákon č. 472/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb"— Transkript prezentace:

1 Zákon č. 472/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Příspěvek k výkladu přechodného ustanovení týkající se funkčního období ředitelů.

2 Úprava funkčního období a odvolatelnosti ředitelů
§ přesné znění ods.2,3,5,6 Úprava funkčního období a odvolatelnosti ředitelů (2) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let. (3) V průběhu posledních 6 měsíců pracovního poměru ředitele školy nebo školského zařízení na dobu určitou, nejpozději však 3 měsíce před jeho skončením, může zřizovatel vyhlásit konkurs na ředitele školy nebo ředitele školského zařízení pro další období. Zřizovatel vyhlásí konkurs vždy, navrhne-li to nejpozději 6 měsíců před koncem doby trvání pracovního poměru na dobu určitou Česká školní inspekce nebo školská rada. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, prodlužuje se doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy nebo školského zařízení o dalších 6 let. (5) Ředitele školské právnické osoby zřizované ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, ředitele příspěvkové organizace nebo vedoucího organizační složky státu nebo její součásti může zřizovatel v průběhu doby trvání pracovního poměru na dobu určitou odvolat z vedoucího pracovního místa z důvodů : a) závažného porušení nebo neplnění právních povinností vyplývajících z jeho činností, úkolů a pravomocí na vedoucím pracovním místě ředitele, které bylo zjištěno zejména inspekční činností České školní inspekce nebo zřizovatelem, b) na návrh školské rady nebo České školní inspekce. (6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti vyhlášení konkursního řízení, složení konkursních komisí pro posuzování uchazečů o jmenování na vedoucí pracovní místa uvedená v odstavci 2 a pravidla pro sestavování, činnost a rozhodování těchto konkursních komisí.

3 Přechodná ustanovení - přesné znění
Článek II. bod 5 zákona č.472/2011 Sb. „Řediteli školské právnické osoby zřizované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo svazkem obcí, řediteli příspěvkové organizace a vedoucímu organizační složky státu nebo její součásti, který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě a) po dobu delší než 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2012, b) v rozmezí 3 až 6 let, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2013, c) po dobu kratší než 3 roky, končí výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance dnem 31. července 2014. Toto ustanovení se nepoužije, pokud výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dříve. Další pracovní zařazení zaměstnance se řídí zákoníkem práce.“

4 Výklad MŠMT Výtah - přesné znění Účelem přechodného ustanovení čl. II bodu 5 zákona č. 472/2011 Sb. je převést dosavadní ředitele veřejných škol a školských zařízení do nového režimu „funkčních období“ ve smyslu § 166. K výkladu právních předpisů se zásadně používá kombinace výkladových metod a nelze se omezit na strohý gramatický výklad. Bude záležet na zřizovateli, zda vyhlásí v termínu podle § 166 odst. 3 konkurs. Vyhlásí-li konkurs, přestává dosavadní ředitel vykonávat práci na vedoucím pracovním místě ředitele ke dni stanovenému v čl. II bodu 5. Nedojde-li k vyhlášení konkursu, pokračuje dosavadní ředitel ve funkci a jeho pracovní poměr se mění na pracovní poměr na dobu určitou 6 let (po uplynutí těchto 6 let se postupuje opět podle § 166 odst. 3). MŠMT dále doporučuje zřizovatelům, aby dosavadním ředitelům, kteří budou zůstávat na vedoucím pracovním místě ředitele po dalších 6 let, vydali o této skutečnosti potvrzení.

5 Výklad MŠMT Výtah – přesné znění K prodloužení funkce ředitele bude docházet automaticky ze zákona, a to po splnění negativní podmínky – nevyhlášení konkursu. Zřizovatel nebude vydávat pokračujícímu řediteli jmenovací dekret, protože zákon v těchto případech nevyžaduje, aby proběhlo jmenování. Je však vhodné, aby zřizovatel vydal řediteli potvrzení o tom, že byly splněny podmínky automatického prodloužení „funkčního období“. Ředitel bude ve své činnosti potřebovat doklad, že skutečně danou funkci zastává. Potvrzení může mít například tuto podobu: Upozorňujeme na zjevný rozpor s §166 odst. 2 zákona , kde je uvedeno, „…. jmenuje na vedoucí pracovní místo zřizovatel na základě jím vyhlášeného konkursního řízení na období 6 let“ a dále na znění přechodného ustanovení zákona (Čl.2, ods.5). Potvrzení lze vydat, jakmile uplyne zákonná lhůta pro vyhlášení konkursu, tj. v daném případě po 30. dubnu 2012.

6 Alternativní výklad Dle doslovného znění Článku II. bod 5 zákona č.472/2011 Sb. Přechodné ustanovení zákona určuje lhůty pro ukončení „funkčních období“ dosavadních ředitelů, a to v první vlně již na 31. července 2012. Zřizovatel tak má povinnost konkurz vyhlásit a musí tak v první vlně učinit v období od 1. února do 30. dubna ČŠI nebo školská rada mohou zřizovateli navrhnout vyhlášení konkursu do 31. ledna Navrhne-li ČŠI nebo školská rada v této lhůtě zřizovateli konkurs, musí jej zřizovatel do 30. dubna 2012 vyhlásit. Analogicky bude toto platit i pro roky 2013 a 2014. Dle tohoto výkladu je tedy nezbytné ověřit jak dlouho je ředitel ve funkci a dále se řídit lhůtami uvedenými v čl. II bod 5 cit. zákona a k příslušnému datu konkurz vždy vyhlásit. Zřizovatel musí být v této věci aktivní vždy a musí se rozhodnout, jak bude postupovat dále. Lhůta funkčního období se v tomto případě neprodlužuje automaticky, a pokud by zřizovatel nečinil nic, je pravděpodobné, že část ředitelů, dle alternativního výkladu, nebude od (2013, 2014) mít pracovní místo ředitele.

7 Závěr Upozorňujeme, že „Potvrzení“ navrhované ve výkladu MŠMT nemá dle našeho názoru zákonnou oporu. Výklad MŠMT ze dne , hovořící o automatickém prodloužení funkčního období ignoruje a je zcela proti smyslu Přechodného ustanovení, kdy zákonodárce jasně uvádí, že „ Řediteli školské právnické osoby……., který vykonává ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona činnosti ředitele v příslušné škole nebo školském zařízení podle § 166 zákona č. 561/2004 Sb. nepřetržitě po dobu delší ……. končí výkon práce ke dni….“ SMS ČR doporučuje zřizovatelům vyhlášení konkurzů dle „Přechodného ustanovení“. Přeferujeme tento postup především z důvodu právní a etické nezpochybnitelnosti pozice starosty (rady) a ředitele.

8 Závěr S ohledem na množství potenciálních konkurzů a organizační problémy s tím související, lze předpokládat, že výklad MŠMT uvítají především zřizovatelé většího množství škol. MŠMT v žádném ze svých výkladů nezpochybňuje pravomoc zřizovatele konkurz dle článku II. bod 5 zákona č.472/2011 Sb. vyhlásit. MŠMT poskytuje právní výklad – zodpovědnost za správný postup zůstává na zřizovateli (starosta/rada obce). Každý by měl jednat v souladu se zněním zákona. Případný autoritativní výklad zákona přísluší pouze soudu.

9 Legislativa - výběr Metodická pomoc
Zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a o konkursních komisích Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Organizační pravidla a metodika konkurzů je dobře zpracována např. zde: Mgr. Oldřich Vávra Předseda pracovní skupiny pro školství a sport SMS ČR. Platnost dat k


Stáhnout ppt "Zákon č. 472/2011 Sb. , kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb"

Podobné prezentace


Reklamy Google