Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD DO DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD DO DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola."— Transkript prezentace:

1 TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD DO DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola Teplice, Benešovo náměstí 1, p.o. Kód: VY_32_INOVACE _TEK_1034 14. 9. 2012 1

2 Deskriptivní geometrie je věda o zobrazení prostorových útvarů do roviny (průmětny). Podstatou deskriptivní geometrie je jedno- značný vztah mezi zobrazovaným objektem a jeho průmětem (jedním nebo více). Zjedno- dušeně řečeno jde o zobrazování trojroz- měrných útvarů na dvojrozměrnou nákresnu. Nejzákladnější objekty, se kterými pracuje, jsou body, přímky, roviny a úhly. Praktické využití našla deskriptivní geometrie všude tam, kde je třeba technicky přesně zakreslit různé prostorové útvary (strojnictví, architektura…). 2

3 Počátky deskriptivní geometrie souvisí se stavebnictvím. Stavby, které měly být postave- ny, bylo totiž nutné předem vyrýsovat do kamene. Proto bylo nutné nalézt způsob zobra- zení trojrozměrných útvarů na dvojrozměrný prostor a získané výsledky planimetrických konstrukcí bylo možno opět přenášet zpět na útvary v prostoru. Lineární promítací metody byly používány již v Chaldeji (2300 př. n. l.) a starém Egyptě (1200 př. n. l. v chrámu Luxor, u pyramid), u akvaduktů… Jednalo se vlastně o pravoúhlé promítání na 1 průmětnu (dnes kótované promítání, vrstevnice mapy…). 3

4 Pro správné provedení malby zobrazovaného předmětu se začala od 15. století používat lineární perspektiva (na zámcích). Teprve poté dochází k rozvoji rovnoběžného promítání, a to nejdříve kosoúhlého. To bylo využíváno přede- vším ve vojenství, a to hlavně k zobrazování celých měst nebo jejich částí, např. opevnění. Zakladatelem deskriptivní geometrie je Gasperd Monge, který v knize Géometrie descriptive r. 1799 popsal kolmé promítání na dvě kolmé průmětny dle jednoduchých zásad, později po něm nazvané Mongeovo promítání. 4

5 P bod P (x,y,z), kde x=9,y=5 a z=4, takže P (9,5,4) 5

6 ZÁKLADNÍ GEOMETRICKÉ ÚTVARY prostoru jsou body, přímky a roviny. Body označuje tiskacími písmeny velké latinské abecedy, např. A, B, C, … P, N, přímky (křivky) písmeny malé latinské abecedy, např. p, q. Roviny (plochy) a úhly značíme písmeny malé řecké abecedy, např. ρ, σ, τ. Úsečku jako množinu bodů ohraničenou body A a B označujeme AB, délku úsečky AB označujeme |AB|= |d|, zkráceně d. 6

7 1π1π 2π2π 3π3π 7

8 Zvolíme v prostoru tři vzájemně kolmé roviny, tzv. souřadnicové roviny, tak, aby jedna z nich byla ve vodorovné poloze. Souřadnicové roviny půdorys- ná (první, 1 π či jen π) určená osami x a y, nárysná (druhá, 2 π či jen γ) určená osami x a z a stranorysná či bokorysná (třetí, 3 π či jen µ) průmětna, určená osami y a z, se pro- tínají v souřadnicových osách x, y a z. 8

9 Společný bod souřadnicových rovin a souřadnicových os 0 či O nazýváme počátek. Osu souřadnic volíme za číselnou osu s nulou v počátku. Označení os připíšeme ke kladným poloosám a vzniklou pravoúhlou soustavou souřadnic označíme 0(x,y,z). Pravoúhlé soustavy souřadnic jsou pravotočivé či levotočivé. 9

10 A B Další bod, bod B 10

11 Potřebujeme-li znát polohu zobrazova- ného útvaru, pak za průmětny zvolíme přímo souřadnicové roviny pravoúhlé soustavy souřadnic, například bod P(x,y,z), kde jsou souřadnice x=9,y=5 a z=4, takže zkráceně píšeme P (9,5,4). Útvary stejného druhu mo- hou být totožné nebo různé. Totožnost (např. bodů A, B) značíme A = B a čteme,,Bod A je totožný s bodem B“. 11

12 Různost (např. bodů C, D) značíme C≠D a čteme,,bod C je různý od bodu D“. Přímku, rovinu a každý prostorový útvar si můžeme představit vytvořený z bodů. Je-li bod P bodem přímky p (značíme P Є p), pak říkáme že bod P leží na přímce p nebo že přímka p prochází bodem P. Výroky,,bod leží na přímce“,,,přímka leží v rovině“ apod. vyjadřuje polohové vztahy. 12

13 Orientovaný prostor má čtyři kvadranty. Označíme-li z orientovanou vzdálenost bo- du od 1 π a y orientovanou vzdálenost bodu od 2 π, pak pro jednotlivé kvadranty platí: I. kvadrant je nad první a před druhou prů- mětnou a souřadnice jsou z > 0 a y > 0, II. kvadrant je nad první a za druhou průmět- nou a souřadnice jsou z > 0 a y < 0, III. kvadrant je pod první a za druhou průmětnou a souřadnice jsou z < 0 a y < 0, IV. kvadrant je pod první a před druhou průmětnou a souřadnice jsou z 0. 13

14 Úkol: Nakreslete na základě předcházejících informací pravoúhlou soustavu souřadnic pro Mongeovo promítání na dvě průmětny v maximálním rozsahu x = + 10, y = + 4 (či – 6), z = + 6 (či – 4). Máte na to vyhrazený čas. 14

15 Řešení: 15

16 Konec cvičení v PowerPointu. Dále ve složce následují soubory vyrobené v modelovacím programu Inventor 10 od firmy Autodesk, ve kterém jej můžeme prohlížet nebo v jeho free Autodesk Inventor View 2013 přiloženém také ve složce. Může to pomoci v názornosti výuky. 16

17 Obrázky: Všechny obrázky jsou z vlastního archivu autora. Citace: [1] Úvod do deskriptivní geometrie[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: Úvod do deskriptivní geometrie[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: Úvod do deskriptivní geometrie[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/14/4252320/slides/slide_17.jpg", "name": "Obrázky: Všechny obrázky jsou z vlastního archivu autora.", "description": "Citace: [1] Úvod do deskriptivní geometrie[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: Úvod do deskriptivní geometrie[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW: Úvod do deskriptivní geometrie[online]. 1. 9. 2012 [cit. 2012-09-01]. Dostupný z WWW:


Stáhnout ppt "TECHNICKÉ KRESLENÍ ÚVOD DO DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE [1] Autor: Ing. Jindřich Růžička Škola: Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola."

Podobné prezentace


Reklamy Google