Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Antický Řím – Dominát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02019.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Antický Řím – Dominát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02019."— Transkript prezentace:

1 Antický Řím – Dominát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02019

2 284 Diocletianus  Po téměř půl století, které se neslo v duchu boje o císařský stolec, se v roce 284 k moci dostal Diocletianus – velitel praetoriánů předchozího císaře. zavrhlprinceps dominátemcísař neomezenou moc postavení boha  Domitianus zavrhl označení císaře princeps a přišel s novým státním pojetím – dominátem, v němž měl císař neomezenou moc (dominus = pán). V tomto zřízení měl císař také postavení boha, takže pod svůj vliv získal také náboženskou moc. spoluvladaře své nástupce vláda čtyř tetrarchie  Diocletianus si uvědomoval nebezpečí boje o moc a rozlehlost římské říše, takže si vybral spoluvladaře. Oba vladaři si vybrali své nástupce – mladší císaře, čímž vznikla vláda čtyř – tetrarchie. Žádný z císařů nesměl sídlit v Římě. armády  Tvorba armády tvořila jeden z hlavních pilířů Diocletianovy vlády. Do vojska byli přibíráni i barbaři (vojáci neřímského původu) a velitelé byli voleni na základě svých schopností. hospodářství daníza osobu maximální mzdy ceny zbožívyhláškou o povolání  V rámci pozvednutí hospodářství zavedl nový typ daní (za osobu), zavedl limit pro maximální mzdy a ceny zboží, přišel s novou vyhláškou o povolání nových občanů (syn kolóna musel být kolónem, syn vojáka vojákem atd.), razil nové mince atd. rozdělil římskou říši nové správní jednotkydiecéze  Kvůli nedostatečnému úřednickému aparátu rozdělil římskou říši na nové správní jednotky, tzv. diecéze, které zahrnovaly několik provincií. sílilokřesťanství  Během vlády Diocletiana sílilo v Římě relativně nové náboženství – křesťanství. To svou podstatou nevyhovovalo římskému pojetí hospodářství (lidé nelpěli na statcích a připravovali se na posmrtný život). křesťany pronásledovat proti nim řadu zákonů  Proto se Dicletianus rozhodl křesťany pronásledovat a vydal proti nim řadu zákonů (zbourání modliteben, zabíjení kněžích, pálení knih, povinnost obětování římským bohům).

3 1) Portrét Diocletiana Diocletianus

4  Křesťanství vzniklo 30 Judeaspojeno s učením Ježíše Krista  Křesťanství vzniklo okolo roku 30 v římské provincii Judea. Je spojeno s učením Ježíše Krista, který se narodil pravděpodobně okolo roku 4 př. n. l.  Principem jeho spaseníláska k bližnímupohrdání světským majetkem nenásilný přístup k životuodpuštění  Principem jeho učení bylo vítězství království nebeského, v němž lidé dosáhnou spasení. Cestou k Bohu byla láska k bližnímu, pohrdání světským majetkem, nenásilný přístup k životu, odpuštění napravující hříšníky a mnoho dalších myšlenek. 12 žáků apoštolové  Podle tradičního pojetí získal pro své učení 12 žáků, kteří po jeho smrti, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení šířili Ježíšovy myšlenky mezi další lidi. Žákům se říká apoštolové.  Ježíš byl ukřižován v Jeruzalémě Pilát Pontský  Ježíš byl ukřižován na žádost židovských duchovních, protože svým učením pobuřoval židovskou společnost v Jeruzalémě (prohlašoval se mesiášem). S popravou souhlasil i správce provincie Judea Pilát Pontský. šířilo po římské říši náboženské obce kněz bohoslužebné obřadykřest  Křesťanské učení se šířilo z oblasti Judey dále po římské říši, kde apoštolové zakládali náboženské obce, v nichž byl náboženskou autoritou kněz. Kněží sloužili bohoslužebné obřady, z nichž nejvýznamnější byl křest (přijetí víry, očištění od hříchu a mše se svatým přijímáním). chudé obyvatelstvo  Křesťany (odvozeno od jména Christos = Kristus) se nejčastěji stávalo chudé obyvatelstvo, které v nové víře hledalo spásu.  Principy křesťanství se rozcházely s myšlenkami římského císařství křesťané považováni za rušitele pořádku  Principy křesťanství se rozcházely s myšlenkami římského císařství (křesťané nechtěli sloužit ve vojsku, nepracovali kvůli zisku, ale pouze k obživě, křest přijímali otroci spatřující vykoupení z krutého pozemského života ve víře, později odmítali císaře jako boha). Proto byli křesťané považováni za rušitele pořádku, které nejeden císař pronásledoval. BibliStarý zákonNový zákon  Myšlenky křesťanství byly sepsány v Bibli (Písmu svatém), které zahrnovalo Starý zákon a Nový zákon (působení Krista v evangeliích apoštolů, apoštolské skutky a jejich spisy).

5 2) Akt, jenž dal základ křesťanské bohoslužbě. Poslední večeře

6 3) Pilát Pontský navrhl davu osvobození Ježíše („Ecce, homo“). Dav však odmítl. Pilát Pontský

7 4) Ježíš Kristus nesoucí kříž v podání El Greca z roku 1580. Ježíš Kristus

8 305 císař Constantinus  V roce 305 odešel Diocletianus do ústraní a od následujícího roku je v čele Říma císař Constantinus (označován jako „Veliký“, resp. „Svatý“). Ukončil pronásledování nemuseli skrývat  Navazoval na politiku svého předchůdce pouze s jednou významnou výjimkou. Constantinus pochopil, že množství křesťanů přesáhlo kritickou mez a nebylo tedy možné tuto víru zlikvidovat. Ukončil proto jejich pronásledování a pokusil se je získat na svou stranu tím, že se již nemuseli skrývat. 313 vydal edikt milánskýzrovnoprávňoval křesťanské učení s jinými náboženstvími  V roce 313 vydal edikt milánský, který zrovnoprávňoval křesťanské učení s jinými náboženstvími. sjednotit jejich víru325 svolán první křesťanský sněm do Nikaie nikájský koncildohodnuta jediná správná forma víry ostatní hereze  Constantinus začal křesťany podporovat a chtěl nějak sjednotit jejich víru. Proto byl na rok 325 svolán první křesťanský sněm do Nikaie (nikájský koncil), na němž byla dohodnuta jediná správná forma víry a ostatní odklony a výklady byly označeny za hereze.  Sám Constantinus se však nechal pokřtít až na smrtelné posteli v roce 337. Římnebude hlavním městem 330 vybudoval Konstantinopol  Constantinus se také rozhodl, že Řím již nebude hlavním městem a centrum říše přesunul na místo bývalé řecké kolonie Byzantion, kde do roku 330 vybudoval nové město s názvem Konstantinopol (dnešní Istanbul).

9 5) Busta Constantina Constantinus

10 vzdalování východní a západní části říše  Ve 4. století docházelo k postupnému vzdalování východní a západní části říše (každá část měla svého císaře, který území spravoval v rámci tetrarchie). útočily kočovné kmeny z východu  Od poloviny 4. století útočily kočovné kmeny z východu na národy, které žily na území dnešní Ukrajiny (Ostrogóti, Vizigóti). Huny  Ostrogóti byli kočovnými Huny podmaněni, zatímco Vizigóti začali ustupovat dále na západ, čímž vytlačovali jiné kmeny zde žijící – začalo tak stěhování národů.  Vizigóti 378 v bitvu u Hadrianopole  Vizigóti se usadili na území Thrákie, které náleželo římské říši. Rostlo zde napětí, které vyústilo v roce 378 v bitvu u Hadrianopole, kde Vizigóti zvítězili a upevnili svou pozici. Navíc zde padl římský císař. Theodosiusboj proti všem pohanským myšlenkám a kultům  Jeho nástupcem se stal Theodosius, jehož politikou byl boj proti všem pohanským myšlenkám a kultům (zrušil např. olympijské hry). 380 křesťanství jako státní náboženství  Theodosius prohlásil v roce 380 křesťanství jako státní a jediné náboženství, které se smí v říši vyznávat. 395  Po Theodosiově smrti v roce 395 se území říše rozdělilo mezi jeho dva syny: ◦ Východní část ◦ Východní část ovládal Arcadius. ◦ Západní část ◦ Západní část získal Honorius.  Rozpad říše znamenal pro každou část bývalé říše samostatný vývoj a vlastní politiku, hospodářství atd.

11 6) Mince s podobiznou Theodosia. Theodosius

12 Honorius vRavenně  Vzhledem k neklidnému období se Honorius usídlil místo Říma v Ravenně, která byla obklopena bažinami, a proto z hlediska bezpečnosti vhodnější.  Vizigóti se rozhodli rozšiřovat své území na úkor západořímské říše, aby se vzdálili hunskému nebezpečí. 410 dobýt a vyplenit samotné město Řím  Nakonec se jim povedlo v roce 410 dobýt a vyplenit samotné město Řím. Vizigótiusadili se v Galii  Po dohodě s císařem Honoriem se Vizigóti přesunuli dále na západ a usadili se v Galii. germánské kmeny Vandalů a Svévů Afrika, Hispánie  Pro západořímskou říši však neklidná léta nekončila. Na nejzápadnější části říše zaútočily germánské kmeny Vandalů a Svévů (Afrika, Hispánie).  Hunové Římanéroce 451 v bitvě na Katalaunských polí porazilihunské armády Atillou  Hunové také chtěli získat co největší kořist a útočili dále směrem na západ směrem na Galii a na jih na Balkán. Římané se nájezdům bránili a v roce 451 v bitvě na Katalaunských polí (dnešní Francie) porazili hlavní část hunské armády i jejím velitel Atillou. Romulusse vzbouřili Germániv římské armáděkráleOdoakera  Posledním císařem západořímské říše se stal Romulus. Proti němu se vzbouřili Germáni bojující v římské armádě. Jako svého krále zvolili Odoakera a Romula svrhli. 476 západořímská říše se rozpadla a zanikla konec starověku  Odoaker v roce 476 poslal symboly západořímské moci do východní části Římské říše, čímž se vzdal pokračování slavné říše. Odoaker se stal panovníkem nového království a západořímská říše se rozpadla a zanikla, což bývá označováno jako konec starověku.  Z východořímské říše byzantská říše  Z východořímské říše se stala byzantská říše, která přežila až do sklonku středověku.

13 7) Král Odoaker, který svrhl posledního západořímského císaře Romula. Odoaker

14  1) Vysvětli pojmy dominát a tetrarchie.  2) Srovnej vládu Diocletiana a Constantina.  3) Popiš genezi křesťanství v rámci římské říše.  4) Přibliž rozdělení římské říše.  5) Zdůvodni zánik západořímské říše.

15  POPELKA, Miroslav; VÁLKOVÁ, Veronika. Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy: Pravěk a starověk. 1. vydání. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2001, 143 s. ISBN 80-7235-145-1.  MANDELOVÁ, Helena; KUNSTOVÁ, Eliška; PAŘÍZKOVÁ, Ilona. Dějiny pravěku a starověku. Vydání první. Liberec: Dialog, 2002, 179 s. ISBN 80-86218-57-0.

16  1) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Istanbul_- _Museo_archeol._-_Diocleziano_%28284-305_d.C.%29_- _Foto_G._Dall%27Orto_28-5-2006.jpg  2) VINCI, Leonardo Da. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/08/Leonardo_da_Vinci_%281 452-1519%29_-_The_Last_Supper_%281495-1498%29.jpg  3) CISERI, Antonio. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Eccehomo1.jpg  4) EL GRECO. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/Christ_Carrying_the_Cros s_1580.jpg  5) JASTROW. Wikipedia.cz [online]. [cit. 19.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Constantine_Chiaramonti _Inv1749.jpg  6) JUNGIEREK, Michal. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Theodosius_I._Roman_Co in.jpg  7) AUTOR NEUVEDEN. Wikipedia.cz [online]. [cit. 23.2.2014]. Dostupný na WWW: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6e/Odoakar.jpg


Stáhnout ppt "Antický Řím – Dominát Mgr. Jakub NěmecVY_32_INOVACE_D1r02019."

Podobné prezentace


Reklamy Google