Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"— Transkript prezentace:

1 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

2 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář Agentury CzechInvest pro Jihočeský kraj .

3 OPPIK Programové období 2014 - 2020 Globální cíl Operačního programu:
Dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Celková alokace 4,3 ml. EUR: 85% Evropský fond pro regionální rozvoj + 15% národní spolufinancování. Formy veřejné podpory: Dotace Finanční nástroje Kombinace dotací a finančních nástrojů Max. míra podpory: 45% x 35% x 25% dle Regionální mapy podpory Uvažované formy finančních nástrojů pro OPPIK: zvýhodněné úvěry: snížená úroková sazba, prodloužená doba splatnosti záruky: pro společnosti bankovně neúvěrovatelné rizikový kapitál: kapitálový vstup investičního fondu částečně financovaného z OPPIK s cílem max. zhodnocení, financování v milnících dle uzavřené smlouvy a business plánu, exit fondu prodejem podílu po 3 až 5 letech Definice kapitálového vstupu a exit fondu ?

4 Podpora de minimis Strop ve výši EUR dle nařízení č. 1407/2013 se použije na podporu de minimis, kterou na jednotlivý členský stát může obdržet jeden podnik v rozhodném tříletém období. Nově se podpora sleduje kumulativně u všech subjektů právně či fakticky kontrolované jedním subjektem za tříleté období v rámci jednoho státu – tzv. jeden podnik. Metodická příručka k aplikaci pojmu „jeden podnik“ z pohledu pravidel podpory de minimis Metodický pokyn o Centrálním registru podpor malého rozsahu – de minimis Nařízení č. 1407/2013 Podpora de minimis bude poskytována pouze ve vhodných případech. Podpora de minimis se tedy nově sleduje v rámci propojených podniků. Centrální registr de minimis eviduje všechny udělené podpory malého rozsahu. Najít webovou adresu Centrálního registru de minimis.

5 Projektový cyklus Podnikatelský záměr Žádost 1. stupně Žádost 2. stupně = Plná žádost Hodnocení a realizace projektu Žádost o platbu Monitoring Před podáním žádosti o dotaci je nutné prostudovat aktuální Výzvu daného programu, Příručku pro žadatele a příjemce dotace, vzorové Podmínky pro žadatele a příjemce dotace. Konzultovat projekt, resp. podnikatelský záměr je možné na Regionálních kancelářích Agentury CzechInvest nebo na Zelené lince. Doporučujeme sledovat i Harmonogram předpokládaného vyhlášení Výzev programů, který se průběžně aktualizuje, nebo kontaktovat Regionální kancelář s žádostí o zasílání aktuálních informací formou Direct mailu.

6 Druhy výzev Průběžná výzva: Kolová výzva:
Nesoutěžní výzva – projekty si ohledně získání podpory vzájemně nekonkurují. Hodnotí se splnění určitého nastaveného standardu, resp. podmínek, které dopředu stanoví Výzva. Hodnocení probíhá průběžně – příjemcům, jejichž projekty splní dané podmínky, je poskytována podpora v pořadí, v jakém podali žádost o podporu, až do přidělení celé alokace výzvy na jednotlivé projekty. Kolová výzva: Soutěžní výzva – projekty jsou porovnávány mezi sebou. Podporu obdrží ty, které splní podmínky definované Výzvou, v pořadí od nejlepšího dle výsledku hodnocení až do vyčerpání alokace. Výběr projektů je proveden až po vyhodnocení všech projektů.

7 Žádost Žádost 1. stupně: Předběžná žádost – obsahuje základní údaje o žadateli a o projektu. Žádost 2. stupně: Plná žádost – obsahuje podrobnosti o projektu, studie proveditelnosti, podnikatelský záměr a povinné přílohy dle Výzvy, např. stavební povolení, smlouva o spolupráci s VŠ, doklady o ukončení VaV. Ekonomické hodnocení žadatele a projektu U jednoduchých projektů v programech Technologie, Inovace /Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví, Inovační vouchery a Poradenství může být proces podání žádosti pouze jednostupňový (Plná žádost). Z OPPI zůstalo zachováno 2-stupňové podávání žádosti o dotaci. Dále je zachováno i ekonomické hodnocení žadatele a projektu.

8 Způsobilost výdajů Datum vzniku způsobilých výdajů = Datum podání žádosti o podporu Před tímto datem nesmí být zahájeny práce na projektu. Zahájením prací se rozumí buď zahájení stavebních prací v rámci investice, nebo první právně vymahatelný závazek objednat zařízení či jiný závazek, v jehož důsledku se investice stává nezvratnou, podle toho, která událost nastane dříve. Za zahájení prací se nepovažují nákup pozemků a přípravné práce, jako je získání povolení a zpracování studií proveditelnosti. Před datem vzniku způsobilých výdajů je možné vyhlásit výběrové řízení na dodavatele dle platných pravidel (Zákon, Pravidla pro výběr dodavatele v OP PIK). V žádném případě není dovoleno před datem způsobilosti podepsat smlouvu s vítězným uchazečem. Konkrétní způsobilé výdaje budou uvedeny v Příloze dané Výzvy: Vymezení způsobilých výdajů.

9 Hodnocení Výběr a hodnocení projektů probíhá na základě výběrových kritérií, která jsou přílohou Výzvy. Hodnocení provádí v případě formy podpory dotace: CzechInvest dle kritérií přijatelnosti (binární ANO/NE) Hodnotitelé dle výběrových kritérií Souhrnné hodnocení provede hodnotitelská komise. Na základě stanovisek předešlých 3 stupňů hodnocení o poskytnutí dotace rozhodne Řídící orgán, tj. poskytovatel dotace (MPO) o schválení nebo zamítnutí projektu. V případě formy podpory finanční nástroj provádí hodnocení žádostí a výběr projektů poskytovatel podpory. Schválení projektu: Podmínky poskytnutí dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace Po schválení projektu se vydávají Podmínky poskytnutí dotace, kde je 30 denní lhůta na podpis. Následně je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

10 Příjemce podpory, přijatelnost projektu
Příjemce podpory podniká na území ČR, v odpovídající podporované ekonomická činnosti dle Výzvy daného programu podpory. Příjemce podpory je poplatníkem daně z příjmu na FÚ, nemá žádné nedoplatky vůči vybraným institucím, žádné nedoplatky na mzdách atd. Příjemce podpory nesmí být v úpadku, v likvidaci, nesmí být podnikem v obtížích, na jeho majetek nesmí být nařízena exekuce, není mu soudem uložen zákaz činnosti atd. Příjemce podpory prokáže vlastnická nebo jiná práva k nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován. Projekt neporušuje horizontální politiky EU a jejich základní principy (rovné příležitosti mezi muži a ženami, udržitelný rozvoj). Projekt nebyl zahájen před datem podání žádosti o podporu. Vedení oddělené evidence a dokumentace, uchování dokumentace 10 let ode dne ukončení projektu (+min. do uplynutí 3 let od uzávěrky OPPIK v roce 2023) + řádné účtování o dotaci. Uchování dokumentace = minimálně do roku 2026.

11 MS14+ Jednotný systém pro administraci všech žádostí o podporu ze SF 2014 – 2020 ISKP – Informační systém konečného příjemce: určen pro žadatele/příjemce pro zadávání žádostí o podporu a správu projektů po celou dobu jejich životního cyklu. https://mseu.mssf.cz/index.aspx ISKP: Kvalifikovaný elektronický certifikát Registrace uživatele na rodné číslo Založení profilu uživatele: správa projektů – založení podřízených uživatelů a přidělování projektů a oprávnění k provádění jednotlivých akcí u přidělených projektů (editace/čtení) Shoda se Základními registry Tedy pro všechny operační programy – nebo jejich většinu? Některé programy prý nebudou administrovány přes tento systém.

12 Prioritní osy OPPIK Prioritní osa 1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“ Inovace, Potenciál, Aplikace, Partnerství znalostního transferu, Spolupráce, Inovační vouchery, Služby infrastruktury Prioritní osa 2 „Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků“ Technologie, Poradenství, Marketing, Nemovitosti, Školicí střediska Prioritní osa 3 „Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin“ Obnovitelné zdroje energie, Úspory energie, Smart grids I, Nízkouhlíkové technologie, Úspory energie v SZT, Smart grids II Prioritní osa 4 „Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií“ Vysokorychlostní internet, ICT a sdílené služby PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace SC 1. 1 Zvýšit inovační výkonnost podniků – Inovace + Potenciál +Aplikace SC 1. 2 Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích – Partnerství znalostního transferu + Spolupráce + Inovační vouchery + Služby infrastruktury PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků SC 2. 1 Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových podniků – Technologie + Poradenství 1 SC 2. 2 Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků – Marketing + Poradenství 2 SC 2. 3 Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání – Nemovitosti SC 2. 4 Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v malých a středních podnicích – Školicí střediska PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin SC 3. 1 Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě ČR – Obnovitelné zdroje energie SC 3. 2 Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru – Úspory energie SC 3. 3 Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách - Smart grids I (Distribuční sítě) SC 3. 4 Uplatnit ve větší míře nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při využívání druhotných surovin – Nízkouhlíkové technologie SC 3. 5 Zvýšit účinnost soustav zásobování teplem – Úspory energie v SZT SC 3. 6 Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy – Smart grids II (Přenosová síť) PO 4 Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií SC 4. 1 Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu – Vysokorychlostní internet SC 4. 2 Zvýšit úroveň nejmodernějších a pokročilých ICT – ICT a sdílené služby  PO 5 Technická pomoc SC 5. 1 Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu SC 5. 2 Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu

13 Programy podpory Prioritní osy 1
Inovace Potenciál Aplikace Partnerství znalostního transferu Spolupráce Inovační vouchery Služby infrastruktury Proof of concept – neschváleno – nebude prezentováno Pre-commercial public procurement – nechváleno – nebude prezentováno Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

14 Inovace – Inovační projekt
Podporované aktivity: Produktová inovace – zvýšení technických a užitných hodnot výrobku, technologií a služeb Procesní inovace – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb Organizační inovace – zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrujících a automatizujících procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby Marketingová inovace – zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů Příjemce podpory: Podnikatelský subjekt Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Výzvy programu Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE, PLATÍ I PRO PATENT! Organizační a marketingová inovace bude pouze pro MSP jako doplněk k produktové nebo procesní inovaci. Příjemce podpory budou moci být i zemědělští (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé pouze s výrobou mimo seznam uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaVaI.

15 Inovace – Inovační projekt
Způsobilé výdaje: DHM – stroje, zařízení, HW DNM – patenty, licence, know-how, SW Provozní náklady – certifikace výrobků, technologií a služeb (produktů) Náklady na povinnou publicitu Forma a výše podpory: Dotace: 1 – 200 mil. Kč Max. míra podpory: 45% x 35% x 25% ZV projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých Výzvách.

16 Inovace – Projekt na ochranu práv průmyslového vlastnictví
Podporované aktivity: Aktivity směřující k ochraně práv průmyslového vlastnictví Příjemce podpory: Veřejná výzkumná instituce VŠ a ostatní instituce terciárního vzdělávání Podnikatelský subjekt MSP Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Výzvy programu Způsobilé výdaje: Služby oprávněných zástupců Překlady Správní poplatky Forma a výše podpory: Dotace: výše dle Výzvy programu Max. míra podpory: 50% Veřejná výzkumná instituce zřízená podle zákona č. 341/2005 Sb. o veřejných výzkumných institucích, v platném znění. VŠ a ostatní instituce terciárního vzdělávání vykonávající činnost na základě zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách v platném znění.

17 Potenciál Podporované aktivity: Příjemce podpory: Způsobilé výdaje:
Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra Pro MSP i vybrané provozní náklady centra Příjemce podpory: Podnikatelský subjekt Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu, upřesnění ve Výzvě 8, 10 až 33 (ne 12), 35, 38, 41 až 43, 58 až 63 (ne 60), 69 až 74 (ze 73 pouze 73.2), 78, 95 Způsobilé výdaje: DHM – nákup pozemků, budov, strojů a jiného zařízení DNM – pořízení patentů, operativních nebo patentových licencí na know-how a nepatentovaných know-how, SW Vybrané provozní náklady – vybrané osobní náklady, služby poradců, expertů a studie Náklady na povinnou publicitu projektu Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 11/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Příjemce podpory budou moci být i zemědělští (definovaní zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství) a potravinářští podnikatelé pouze s výrobou mimo seznam uvedených v příloze I Smlouvy o fungování EU s projektem v oblasti VaVaI. Odvětvové vymezení dle CZ NACE je dle Přílohy programu následující: … Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná Výzva programu. Bližší vymezení ZV bude obsaženo v jednotlivých Výzvách. DHM – vnitřní limity 10% ZV na nákup pozemků, 40% ZV na nákup budov. Služby poradců, expertů, studie – externě nakupované, nemající povahu trvalých nebo opakujících se činností – způsobilé pouze po dobu realizace projektu. Vybrané osobní náklady – mzdy absolventů.

18 Potenciál Forma a výše podpory:
Dotace: 2 až 75/150 mil. Kč Max. míra podpory: 50% - nehledě na velikost podniku Doplňující informace k programu Potenciál: Sledování synergických projektů s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Povinnost umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek V rámci tohoto programu budou sledovány synergické projekty s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Povinnosti na straně žadatele vyplývající ze sledování synergických projektů v oblasti průmyslového výzkumu budou specifikovány v jednotlivých Výzvách. Příjemce dotace je povinen umožnit přístup k výzkumné infrastruktuře více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. Co to přesně znamená v Potenciálu?

19 Aplikace Podporované aktivity: Příjemce podpory: Způsobilé výdaje:
Realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje = musí být výstup, nějaká prototyp, výrobek Příjemce podpory: Podnikatelský subjekt Organizace pro výzkum a šíření znalostí Individuální subjekty (podniky) i konsorcia – sdružení 2 a více žadatelů Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu, upřesnění ve Výzvě 10 až 33 (ne 12), 35, 38, 41 až 43, 58 až 63 (ne 60), 69 až 75 (ne 73), 78, 95 Způsobilé výdaje: Osobní náklady – výzkumní pracovníci, technici a ostatní podpůrný personál Náklady na nástroje, přístroje a vybavení Náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty zakoupené nebo pořízené v rámci licence z vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek Náklady na poradenské a rovnocenné služby Dodatečné režijní a ostatní provozní náklady, vč. nákladů na materiál, dodávky a podobné výrobky, které vznikly bezprostředně v důsledku projektu Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podporovanou aktivitou je realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, vč. účasti na mezinárodních projektech průmyslového výzkumu a vývoje, např. prostřednictvím sítě ERA-NET. Podporovanými aktivitami nejsou např. zakládání a rozvoj výzkumných a vývojových center, zavádění inovací atd. Příjemce podpory Organizace pro výzkum a šíření znalostí – subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014. Žádost o podporu mohou předkládat individuální subjekty i konsorcia složená z více partnerů z řad podniků a organizací pro výzkum a šíření znalostí. V případě konsorcií vystupuje jako příjemce/žadatel vždy jeden subjekt z konsorcia, ten ve všech případech u projektu na sebe přebírá roli zadavatele zakázek, vlastníka majetku a příjemce dotace. Příjemce dotace s ostatními členy konsorcia uzavírá Smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy vyplývající ze společného užívání majetku, společného financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace. ZV/Služby externě nakupované, nemající povahu trvalých nebo opakujících se činností – způsobilé pouze po dobu realizace projektu.

20 Aplikace Forma a výše podpory:
Dotace: 1 – 100 mil. Kč Max. míra podpory: dle kategorie činnosti Průmyslový výzkum: 70% x 60% x 50% (účinná spolupráce 80% x 75% x 65%) Experimentální vývoj: 45% x 35% x 25% (účinná spolupráce 60% x 50% x 40%) Doplňující informace k programu Aplikace: Prokázání odborné způsobilosti k řešení projektu Jedná se o projekt výzkumu a vývoje, který obsahuje pouze činnosti spadající do kategorie průmyslový výzkum a/nebo experimentální vývoj. Projekt předpokládá dosažení alespoň jednoho z výsledků – funkční prototyp, poloprovoz, ověřená technologie, SW, užitný nebo průmyslový vzor. Sledování synergických projektů s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Účinnou spoluprací se rozumí spolupráce nejméně dvou nezávislých stran za účelem výměny znalostí či technologií nebo k dosažení společného cíle na základě dělby práce, kde příslušné strany společně stanoví rozsah projektu spolupráce, přispívají k jeho realizaci a sdílejí rizika a výsledky. Náklady na projekt může nést v plné výši jedna či více stran a tím zbavit ostatní strany jejich finančních rizik. Za formy spolupráce nejsou považovány smluvní výzkum a poskytování výzkumných služeb. V rámci tohoto programu budou sledovány synergické projekty s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Povinnosti na straně žadatele vyplývající ze sledování synergických projektů v oblasti průmyslového výzkumu budou specifikovány v jednotlivých Výzvách.

21 Partnerství znalostního transferu
Podporované aktivity: Vytvoření partnerství mezi MSP a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu technologií, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup. Zaměření projektu na: Zlepšení výrobních procesů Vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb Zlepšení podnikových procesů vč. procesu produktové certifikace Příjemce podpory: MSP a organizace pro výzkum a šíření znalostí Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Výzvy programu Způsobilé výdaje: Osobní náklady pracovníků podílejících se na realizaci projektu Náklady na pořízení HW, SW Služby poradců, expertů, studie, účast na seminářích, dodatečné režijní a ostatní provozní náklady Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu expertního pracoviště. Absolvent může mít i omezenou pracovní zkušenosti (např. do 3 let) a v rámci partnerství je zaměstnán na dobu určitou v souladu s dobou trvání projektu. Projekt musí být zaměřen na min. 1 z vyjmenovaných aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku. Znalostním transferem se rozumí přenos informací, odborných znalostí a dovedností z akademické sféry do partnerského podniku. Efektivní transfer v sobě musí zahrnovat adaptaci akademických znalostí na specifické potřeby partnerského podniku, na jeho produkty, procesy a služby a vytváření nových znalostí za účelem jejich následného praktického využití v podniku a jeho podnikatelských záměrech. Efektivní transfer dále musí zahrnovat osvojení vytvořených znalostí zaměstnanci podniku a zlepšení jejich kvalifikace tak, aby se v dané oblasti snížila závislost podniku na externích subjektech. Organizace pro výzkum a šíření znalostí = subjekt, který splňuje definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle čl. 2, bodu 83 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne Příjemce podpory uzavírá s organizací pro výzkum a šíření znalostí Smlouvu o partnerství, ve které budou upraveny vzájemné vztahy včetně financování projektu a finančního vypořádání proplacené dotace.

22 Partnerství znalostního transferu
Forma a výše podpory: Dotace: 0,5 – 5 mil. Kč Max. míra podpory: 70% Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou na specifikované činnosti obdržet dotaci až do výše 100% Doplňující informace k programu Partnerství znalostního transferu: Investování zisku zpět do činnosti Sledování synergických projektů s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Nepodporován smluvní výzkum a poradenská činnost Dotace bude poskytována do max. výše 70%. Míra podpory se může lišit v jednotlivých Výzvách programu. Organizace pro výzkum a šíření znalostí mohou na specifikované činnosti obdržet dotaci až do výše 100% ZV, pokud bude splněna podmínka, tzn. investování veškerého zisku z transferu znalostí … viz. níže a bude se jednat o činnost v rámci transferu znalostí dle bodu 19c) Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Veškerý zisk z transferu znalostí prováděného organizací pro výzkum a šíření znalostí musí být znovu investován do primární činnosti této organizace. V rámci tohoto programu budou sledovány synergické projekty s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Povinnosti na straně žadatele vyplývající ze sledování synergických projektů v oblasti průmyslového výzkumu budou specifikovány v jednotlivých Výzvách. Není podporováno partnerství mezi organizacemi pro výzkum a šíření znalostí a podnikem, které neodpovídá definici znalostního transferu, tj. především smluvní výzkum a poradenská činnosti.

23 Spolupráce Podporované aktivity: Klastry Technologické platformy
Kolektivní výzkum Sdílená infrastruktura Internacionalizace klastru Rozvoj klastrové organizace Technologické platformy Podpora koordinační činnosti platformy Technologický foresight Navázání hlubší spolupráce TP s evropskými TP a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti Koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů Kooperační sítě Vytváření a rozvoj kooperačních sítí založených na spolupráci MSP Správa a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Klastry Kolektivní výzkum: výzkumné a vývojové aktivity, které odpovídají inovačním potřebám zejména MSP daného průmyslového odvětví nebo specifické technologické oblasti v rámci klastru. Výsledky projektu jsou tedy vždy využitelné více podniky, které na jejich základě mnou vyvinout vlastní specifická řešení pro nové produkty, procesy a služby. Podporována bude také realizace přeshraničních výzkumných a vývojových projektů. Sdílená infrastruktura: založení/rozvoj a vybavení centra klastru s otevřeným přístupem pro účely průmyslového výzkumu, vývoje a inovací. Internacionalizace klastru: navazování spolupráce v evropském výzkumném prostoru, zapojování se do přeshraničních sítí klastrů, koordinovaný přístup na třetí trhy, apod. Rozvoj klastrové organizace: aktivity vedoucí k rozšiřování klastru a zvýšení kvality jeho řízení, zlepšení spolupráce, sdílení znalostí, marketing, networking apod. Technologické platformy Podpora koordinační činnosti platformy zejména v oblasti průmyslových (a souvisejících společenských) výzev daného odvětví Technologický foresight Navázání hlubší spolupráce TP s evropskými TP a zapojování českých výzkumných organizací a podniků do jejich činnosti Koordinace českých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací v přístupu do programu Horizont 2020 a dalších evropských programů Kooperační sítě Podpora vytváření a rozvoje kooperačních sítí založených na spolupráci MSP: min. počet partnerů 3 – 4 MSP, účast dalších subjektů není omezena). Podpora je určena na správu a řízení sítě a koordinaci společných aktivit v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Kooperační sítě nemají samostatnou právní subjektivitu a jsou spravovány existující organizací.

24 Spolupráce Příjemce podpory: Způsobilé výdaje:
Klastr/TP – Účelově zřízené zájmové sdružení podnikatelů spolu s organizacemi pro výzkum a šíření znalostí Klastry – výhradně PO, která je provozovatelem klastru Kooperační sítě – podnikatelské subjekty, organizace pro výzkum a šíření znalostí či subjekty inovační infrastruktury (VTP, inovační centra, oborová sdružení apod.) Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Výzvy programu Způsobilé výdaje: DHM DNM Osobní náklady, služby poradců, expertů, studie Semináře, konference, marketing a další vybrané náklady specifikované v jednotlivých výzvách Klastr/kolektivní výzkum – náklady výzkumných a vývojových projektů, tj. zejména osobní náklady výzkumných pracovníků, smluvní výzkum a další nezbytné externí služby pro účely výzkumného projektu Příjemce podpory Klastr/TP: musí mít ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jeho hlavních činností je podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti.

25 Spolupráce Forma a výše podpory:
Dotace: 0,5 – 80 mil. Kč Max. míra podpory: 75% Doplňující informace k programu Spolupráce: Sledování synergických projektů s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Dotace bude poskytována do max. výše 75%. Míra podpory se může lišit v jednotlivých Výzvách programu a dle jednotlivých podporovaných aktivit. V rámci tohoto programu budou sledovány synergické projekty s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Povinnosti na straně žadatele vyplývající ze sledování synergických projektů v oblasti průmyslového výzkumu budou specifikovány v jednotlivých Výzvách.

26 Inovační vouchery Podporované aktivity: Příjemce podpory:
Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí Podpůrná činnost inovační infrastruktury v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů Příjemce podpory: Pro „nákup“ – podnikatelský subjekt MSP Pro „podpůrné činnosti“ – provozovatelé inovační infrastruktury – VTP, inovační centra, podnikatelské inkubátory Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Výzvy programu Způsobilé výdaje: Pro „nákup“ – externí služby poskytované organizací pro výzkum a šíření znalostí Pro „podpůrné činnosti“ – osobní náklady a vybrané provozní náklady provozovatelů inovační infrastruktury, pořádání seminářů, apod. Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 11/2015, plánovaný příjem žádostí od 01/2016 – INTERNÍ INFORMACE! Podporované aktivity Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP. Poradenské, expertní a podpůrné služby v oblasti inovací zahrnují zejména měření, zkoušky, výpočty, konzultace, spolupráce s doktorandy, služby v oblasti nákupu, transferu duševního vlastnictví, apod. Podpůrná činnost inovační infrastruktury typu podnikatelských inovačních center či VTP v oblasti zvyšování absorpční kapacity, distribuce a využívání inovačních voucherů. Subjekty inovační infrastruktury budou vybrány na základě výběrových kritérií a podmínek, které budou stanoveny v jednotlivých Výzvách programu. Příjemce podpory pro „podpůrné činnosti“ mají ve svých stanovách zakotveno, že byly zřízeny za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu.

27 Inovační vouchery Forma a výše podpory:
Dotace: 80 – 500 tis. Kč (pro „nákup“), 100 tis. – 5 mil. Kč (pro „podpůrné činnosti“), 100 tis. – 60 mil. Kč (pro „podpůrné činnosti“ a příjemce = zprostředkovatel) Max. míra podpory: 100% Doplňující informace k programu Inovační vouchery: V případě, že příjemce podpory pro aktivitu „podpůrné činnosti“ plní roli tzv. zprostředkovatele ve smyslu článku 2.1.2, bod 22 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací, může být max. dotace ve výši až 60 mil. Kč Míra podpory může být poskytnuta až do výše 100% v případě zprostředkovatelů a max. 100% v případě konečných uživatelů služeb (MSP). Míra podpory se může lišit v jednotlivých Výzvách programu. Podpora také může výt poskytnuta ve formě zvýhodněné služby.

28 Služby infrastruktury
Podporované aktivity: Poskytování služeb inovačním podnikům – rozvoj kvality služeb v těchto oblastech: strategické řízení a management inovací strategické poradenství při vstupu na nové trhy ochrany a využití práv duševního vlastnictví navazování a rozvíjení výzkumné spolupráce komercializace výzkumu přístup ke kapitálu apod. Provozování stávajícího VTP nebo PI nebo inovačního centra Rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií Výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu Příjemce podpory: PO – provozovatel VTP, inovačního centra nebo PI Neziskové organizace Municipalita VŠ, univerzita Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Výzvy programu Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 11/2015, plánovaný příjem žádostí od 12/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podporované aktivity Poskytování služeb inovačním podnikům: VTP, inovační centra a podnikatelské inkubátory budou prostřednictvím vlastních expertů nebo formou zprostředkovaných ověřených expertních služeb poskytovat inkubovaným a dalším inovativním MSP služby specializovaného poradenství. Pokud budou VŠ či univerzity provozovateli VTP/PI, budou i příjemci dotace, pokud ne, pak budou pouze subdodavateli externích expertních služeb. Důraz bude kladen na rozvoj kvality služeb v uvedených oblastech. VTP dále poskytují vzdělávací, osvětové služby spojené s VaVaI Provozování stávajícího VTP nebo PI nebo inovačního centra bude pouze v režimu de minimis. V odůvodněných případech také rozšíření prostor VTP a pořízení nového vybavení a zlepšení kapacit pro společné využívání technologií. V ojedinělých případech také výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu, kde bude prokázán nedostatek vhodné výzkumné nebo inovační infrastruktury pro podnikatelské subjekty – tj. v případech doložené analýzy absorpční kapacity a poptávky ze strany podnikatelských subjektů, kterou není možné naplnit ze strany již existující inovační infrastruktury. Před výstavbou nové sdílené infrastruktury bude prioritizováno její rozšíření. Příjemce podpory PO, která bude působit jako provozovatel VTP, PI nebo inovačního centra. Ve svých stanovách má stanoveno, že byla zřízena za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu s důrazem na progresivní (high-tech) technologie. V případě neziskových organizací – obecně prospěšné společnosti založené dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a dále sdružení PO založené dle par. 20f a následujících, dle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Příjemce podpory musí mít ke dni podání žádosti uzavřena min. 2 po sobě jdoucí účetní období. Pokud žadatel podniká kratší dobu, lze požadovanou historii prokázat také prostřednictvím subjektů, kteří v žadateli uplatňují rozhodující vliv. Indikativní odvětvové vymezení dle CZ NACE bude uvedeno v Příloze příslušné Výzvy programu.

29 Služby infrastruktury
Způsobilé výdaje: DHM – pozemky, budovy, stroje a jiné zařízení DNM – SW, licence a know-how Provozní náklady Náklady na povinnou publicitu projektu Forma a výše podpory: Dotace: 5 – 300 mil. Kč (v případě projektů obsahujících stavební práce), 1 – 75 mil. Kč (v případě projektů neobsahující stavební práce) Max. míra podpory pro aktivitu poskytování služeb inovačním podnikům: 50% v případě konečných uživatelů služeb infrastruktury (MSP), až do výše 100% v případě příjemce, který plní roli tzv. zprostředkovatele Max. míra podpory pro aktivitu provozování stávajícího VTP, PI, nebo inovačního centra: 75% Míra podpory pro aktivitu rozšíření prostor VTP: 50% Míra podpory pro aktivitu výstavba nové sdílené infrastruktury v regionu: 45% x 35% x 25% Doplňující informace k programu Služby infrastruktury: Sledování synergických projektů s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Způsobilé výdaje DHM zejména ve formě pozemků, budov, strojů a jiného zařízení (tj. pořízení majetku, včetně jeho technického zhodnocení), a to zejména nákup a úprava pozemků, nákup staveb, novostavby, odstranění staveb, rekonstrukce/modernizace staveb, inženýrská činnost ve výstavbě, projektová dokumentace, sítě a komunikace, ostatní stroje a zařízení vč. technického zhodnocení, HW a sítě. Provozní náklady včetně osobních nákladů, zejména služby poradců, expertů, studie, školení, semináře, workshopy, síťové neskladovatelné dodávky apod. ZV projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých Výzvách. Nezpůsobilé výdaje Výdaje spojené s administrací projektu Výdaje na nákup nemovitostí, pokud osoba nakupující nemovitost je, či 2 roky od podání Žádosti 1. stupně vyla osobou personálně či ekonomicky propojenou s osobou prodávající nemovitost. Příjemce zprostředkovatel – ve smyslu článku 2.1.2, bod 22 Rámce pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací. Míra podpory pro aktivitu rozšíření prostor VTP je 50% ze ZV, přičemž přístup k infrastruktuře bude umožněn více uživatelům za transparentních a nediskriminačních podmínek. V rámci tohoto programu budou sledovány synergické projekty s OP Výzkum, vývoj a vzdělávání. Povinnosti na straně žadatele vyplývající ze sledování synergických projektů v oblasti průmyslového výzkumu budou specifikovány v jednotlivých Výzvách.

30 Prioritní osa 2 Technologie Poradenství 1 Marketing Poradenství 2 – interní pro CI a CT – neschváleno – nebude prezentováno Nemovitosti Školicí střediska Progres – neschváleno – nebude prezentováno – CI není zprostředkujícím subjektem pro tento program Rizikový kapitál – neschváleno – nebude prezentováno – CI není zprostředkujícím subjektem pro tento program Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků

31 Technologie Podporované aktivity: Příjemce podpory: Způsobilé výdaje:
Podnikatelská činnost vymezená seznamem podporovaných ekonomických činností dle CZ NACE v Příloze. Příjemce podpory: Drobní podnikatelé a MSP ( NE velké podniky) Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu, upřesnění ve Výzvě 8, 10 až 33 (ne 12), 38, 41 až 43, 46.3, 46.4, 47 (ne 47.3, 47.8) 58 až 63 (ne 60), 69 až 74 (ze 73 pouze 73.2), 78, 95 Způsobilé výdaje: DHM – nákup strojů a zařízení vč. nezbytného SW zajišťujícího jejich funkčnost Drobný hmotný a nehmotný majetek – ICT technologie, zejména dotyková zařízení (tablety, SW), služby související se zprovozněním těchto technologií DNM – náklady na poř. patentových licencí, SW potřebných provozu strojů Pořízený majetek musí být NOVÝ a pořízený za tržních podmínek Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Cílem programu je formou dotací podporovat zvyšování počtu realizovaných nových podnikatelských záměrů začínajících drobných podnikatelů a MSP v hospodářsky problémových regionech, přispívající rozvoji těchto regionů a zvyšování zaměstnanosti. Příjemce podpory je oprávněn k podnikání na území ČR odpovídající podporované ekonomické činnosti, k jejímuž uskutečnění je realizován projekt. Výjimkou jsou ekonomické činnosti, u kterých lze získat příslušné oprávnění k podnikání až po realizaci projektu, v těchto případech postačí oprávnění k podnikatelské činnosti na území ČR. Pouze pro mikropodniky, začínající s historií do 3 let ??? Způsobilé výdaje DNM – náklady na pořízení patentových licencí nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu. Samostatný nákup DNM nelze podpořit bez vazby na pořízené stroje a zařízení.

32 Technologie Forma a výše podpory:
Dotace: 0,1 – 20 mil. Kč pro drobné podniky; 1 – 20 mil. Kč pro MSP Max. míra podpory: 45% x 35% Doplňující informace k programu Služby infrastruktury: Hospodářsky problémové regiony a území s vysokou mírou nezaměstnanosti Žadatel nemůže být subjekt, který v posledních 2 letech před podáním žádosti ukončil stejnou nebo podobnou činnost v rámci Evropského hospodářského prostoru. Zástavní právo na DHM Výzva pro drobné podnikatele x Výzva pro MSP Příjemce podpory může získat podporu z tohoto programu max. k 1 projektu v 1 Výzvě. Procentní limity dotace na ZV jsou stanoveny podle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období 2014 – 2020. Na ICT podpora 75% v režimu de mininis. ??? Dotace pro drobné podnikatele pouze v rámci de minimis ??? Projekt musí výt realizován na území ČR mimo hl. m. Prahy, v hospodářsky problémových regionech a území s vysokou mírou nezaměstnanosti. Jde o hospodářsky problémové regiony dle Usnesení vlády ČR ze dne 15. května 2013 č. 344 a regiony dle Usnesení vlády ČR ze dne 11. prosince 2013 č. 952. Žadatel nemůže být subjekt, který v posledních 2 letech před podáním žádosti ukončil stejnou nebo podobnou činnost v rámci Evropského hospodářského prostoru, nebo který má v okamžiku podání žádosti konkrétní plány na ukončení této činnosti během 2 let poté, co v dotyčné oblasti dokončí počáteční investici, pro niž podporu žádá. Příjemce může pořízený DHM zastavit ve prospěch financující společnosti pouze formou zástavního práva. Program bude rozdělen do Výzvy pro drobné podnikatele a dále pro MSP. Žadatelem tak bude drobný podnikatel s podnikatelskou historií max. 3 roky. Ve druhé Výzvě pak MSP včetně drobného podnikatele s prokazatelnou historií a výsledky podnikání (detaily se nyní projednávají).

33 Poradenství (pro začínající podniky do stáří 3 let)
Podporované aktivity: Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky Příjemce podpory: Provozovatelé inovační infrastruktury Příjemce podporovaných poradenských služeb a služeb pro MSP – podnikatelské subjekty MSP Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu, upřesnění ve Výzvě 8, 10 až 33 (ne 12), 38, 41 až 43, 46.3, 46.4, 47 (ne 47.3, 47.8) 58 až 63, 69 až 74, 77, 78, 84, 85, 90 až 95 Způsobilé výdaje: Výdaje na poradenské služby a služby pro začínající MSP poskytnuté externími poradci Dotace: 5 – 20 mil. Kč Forma podpory pro příjemce služeb: cenově zvýhodněné poradenské služby; 50 – 500 tis. Kč Max. míra podpory: 50% Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 11/2015, plánovaný příjem žádostí od 12/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podpora poradenských služeb a služeb pro začínající podniky. Podporovány budou služby pro začínající MSP (s historií do 3 let) poskytovány provozovateli inovační infrastruktury jako jsou podnikatelské inkubátory, VTP a inovační centra Nebudou podporovány poradenské služby mající charakter stálé nebo pravidelné činnosti související s obvyklými provozními náklad podniku na služby, jako např. běžné daňové poradenství, pravidelné právní služby nebo reklama. Příjemcem dotace jsou provozovatelé inovační infrastruktury, jako jsou PI, VTP a inovační centra působící v regionech ČR. Příjemci dotace mají ve svých stanovách zakotveno, že byli zřízeny za účelem podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe daného regionu. Provozovatelé inovační infrastruktury budou vybráni na základě výběrových kritérií a podmínek, které budou stanoveny v jednotlivých Výzvách programu. Příjemcem podporovaných poradenských služeb a služeb pro MSP jsou podnikatelské subjekty MSP v ekonomických činnostech uvedených v seznamu CZ NACE z Přílohy programu. Projekty zemědělských podnikatelů je možné podpořit pouze v případě, že jsou zaměřené na podnikatelské poradenství, nikoliv na poradenství do zemědělské činnosti.

34 Marketing Podporované aktivity: Příjemce podpory:
Služby pro MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací Služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP Služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů Služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP Příjemce podpory: MSP CI, CT pro interní projekty – konečnými příjemci v interních projektech jsou MSP Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu, upřesnění ve Výzvě 8, 10 až 33 (ne 12), 38, 41 až 43, 46.3, 46.4, 47 (ne 47.3, 47.8) 58 až 63, 69 až 74, 77, 78, 84, 85, 90, 91, 94, 95 Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 11/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podporovanými aktivitami jsou: Služby MSP zaměřené na mezinárodní konkurenceschopnost usnadňující vstup na zahraniční trhy, např. prostřednictvím analýzy k plánování a designu nových produktů včetně posouzení jejich tržního potenciálu a rozvoje nových technologií – účast na zahraničních výstavách a veletrzích, organizace seminářů/akcí se zaměřením na konkrétní problematiku týkající se mezinárodní konkurenceschopnosti, např. právní aspekty daného teritoria aj., získání zkušeností s podnikáním v zahraničí, zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstových motivací podniků hledajících nové rozvojové příležitosti. Sofistikované poradenské služby expertů se znalostí mezinárodního prostředí (se specifikou teritoriální znalostí) a poradenské služby pro strategické řízení a management inovací (např. mentoring, koučink) Služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP Služby podporující zapojování MSP do mezinárodních programů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME) Služby zaměřené na zvýšení marketingových a manažerských dovedností MSP Příjemce podpory CI, CT pouze pro interní projekty – konečnými příjemci v interních projektech jsou MSP.

35 Marketing Způsobilé výdaje: Forma a výše podpory:
Nájem, zřízení a provoz stánku, propagace a doprava Služby odborných poradců a právní služby v oblasti duševního vlastnictví Služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací, služby zaměřené na podporu internacionalizace MSP Služby nezbytně nutné pro realizaci interního projektu, náklady na administraci interního projektu Forma a výše podpory: Dotace: 0,2 – 5 mil. Kč individuální účast na veletrzích a výstavách v zahraničí Dotace pro interní projekty: 100 – 200 mil. Kč společná účast na veletrzích a výstavách v zahraničí; 5 – 200 mil. Kč projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze, zlepšení strategického řízení a posílení růstových motivací podniku Max. míra podpory: 50% Doplňující informace k programu Marketing: Interní projekty CI a CT Způsobilé výdaje: pro účast na konkrétním veletrhu či výstavě Nájem, zřízení a provoz stánku na výstavách a veletrzích v zahraničí, propagace a doprava v projektech MSP, cizojazyčné marketingové a propagační materiály, další výdaje související s účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí Služby odborných poradců, včetně designerů, a právních služeb v oblasti duševního vlastnictví, a další výdaje v projektech zaměřených na zvýšení schopnosti mezinárodní expanze a posílení růstu podniků pro nové rozvojové příležitosti na zahraničních trzích Služby poradenských expertů pro strategické řízení a management inovací (mentoring, koučink atd.) Služby poradenských expertů zaměřené na podporu internacionalizace MSP a jejich zapojování do mezinárodních programů Služby nezbytně nutné pro realizaci interního projektu Náklady na administraci interního projektu Forma a výše podpory: Dotace na podporu individuální účasti na veletrzích a výstavách v zahraničí pro 1 projekt: 200 tis. až 5 mil. Kč Dotace na podporu společné účasti na veletrzích a výstavách pro jeden interní projektu: 100 až 200 mil. Kč Dotace na projekty zvýšení schopnosti mezinárodní expanze, zlepšení strategického řízení a posílení růstových motivací podniků pro jeden interní projekt: 5 až 200 mil. Kč Intenzita podpory de minimis bude upřesněna v jednotlivých Výzvách (u projektů zaměřených na zlepšení strategického plánování, na internacionalizace MSP a poskytování sofistikovaných poradenských služeb) Návrhy interních projektů, včetně žádosti o poskytnutí dotace, předkládají agentury CI a CT ke schválení ŘO. MSP předkládají žádosti o podporu agentuře CI/CT. Žádost o poskytnutí podpory obsahuje informace o žadateli a o projektu, jejichž náležitosti budou specifikovány, včetně způsobu předložení žádosti, v jednotlivých Výzvách.

36 Nemovitosti Podporované aktivity: Příjemce podpory: Způsobilé výdaje:
Projekt regenerace zóny Projekt rekonstrukce nájemního objektu ( pouze Finanční nástroje) Projekt rekonstrukce objektu Příjemce podpory: MSP Základní územní samosprávné celky, jimi zřízené organizace nebo a. s., v nichž má základní územní samosprávný celek podíl vyšší než 50% Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu, upřesnění ve Výzvě Způsobilé výdaje: DHM – nákup, úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavby či odstranění stavby, inženýrské sítě, komunikace ke stavbám, HW a sítě, pokud jsou bezprostředně nutné pro bezpečný provoz budovy, technická zařízení budov Vybrané neinvestiční náklady – služby expertů, studie, projektová a inženýrská činnost, která bezprostředně souvisí s realizací projektu Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podporované aktivity Projekt regenerace zóny: projekt, jehož realizací dojde k přeměně technicky a účelově nevyhovujícího areálu nebo BF na podnikatelskou zónu Projekt rekonstrukce nájemního objektu: pouze v případě, že příjemcem podpory je základní územně samosprávný celek, projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo BF na podnikatelský objekt určený k pronájmu Projekt rekonstrukce objektu: projekt, jehož realizací dojde k rekonstrukci technicky nevyhovujícího objektu nebo BF na podnikatelský objekt Příjemce podpory: Podnikatelský subjekt MSP podnikající v ekonomických činnostech uvedených v seznamu CZ NACE dle Přílohy programu. Indikativní vymezení je uvedeno v Příloze programu. Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná Výzva programu k předkládání projektů. V případě formy podpory B mohou být konečnými příjemci podpory též základní územní samosprávné celky, jimi zřízené organizace nebo akciové společnosti, v nichž má základní územní samosprávný celek vlastnický podíl, obchodní podíl a podíl na hlasovacích právech vyšší než 50%. Způsobilé výdaje projektu budou blíže vymezeny v jednotlivých Výzvách programu.

37 Nemovitosti Forma výše podpory: Nepodporované aktivity:
Forma podpory A/dotace: 1 – 200 mil. Kč Max. míra podpory: 45% x 35% ( ne velké podniky) Nepodporované aktivity: Investice do pořízení nových výrobních technologií, ale pouze do stavebních úprav Výstavba na „zelené louce“ Výdaje na odstraněné ekologických zátěží Další podmínky program: Prokázání vlastnických práv v nemovitostem a pozemkům, kde bude projekt realizován Všechny nemovitosti, které předpokládáte zahrnout do projektu, musí být registrovány v Národní databázi brownfieldů Forma podpory A/dotace: Procentní limity na ZV jsou stanoveny podle Regionální mapy intenzity veřejné podpory pro regiony ČR na období 2014 – 2020 a Nařízením Komise č. 651/2014 v platném znění. Forma podpory B/finanční nástroj: Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, kapitálové investice, kvazikapitálové investice, půjčky, finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace a finančního příspěvku na úhradu úroků. Finanční příspěvek na pořízení projektové dokumentace je poskytován v max. výši 2 mil. Kč. Zvýhodněný úvěr je poskytnut max. na 80% ZV, ve výši 1 – 200 mil. Kč. Finanční příspěvek k úhradě úroků je poskytován konečným příjemcům k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné způsobilé výdaje jako zvýhodněný úvěr. Max. intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici 45% pro malý a 35% pro střední podnik. Podmínkou získání finančního příspěvku na pořízení projektové dokumentace a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru dle tohoto Programu. Kapitálová investice, případně též společně s kvazikapitálovou investicí nebo půjčkou, je poskytována max. na 70% ZV, ve výši 1 – 200 mil. Kč. Žadatel nemůže být subjekt, který v posledních 2 letech před podáním žádosti ukončil stejnou nebo podobnou činnost v rámci Evropského hospodářského prostoru, nebo který má v okamžiku podání žádosti konkrétní plány na ukončení této činnosti během 2 let poté, co v dotyčné oblasti dokončí počáteční investici, pro níž podporu žádá. Investice, která je předmětem podporovaného projektu, musí být zařazena v NDBF – registrace nemovitosti k datu podání předběžné žádosti.

38 Školicí střediska Podporované aktivity: Příjemce podpory:
Výstavba a pořízení, případně rekonstrukce stávajících školicích center Modernizace prostor pro vzdělávání Pořízení vybavení školicích prostor včetně školicích pomůcek, vzdělávacích programů a práv duševního vlastnictví, které jsou nezbytné k zahájení vzdělávací činnosti. Příjemce podpory: MSP Způsobilé výdaje: DHM – nákup či úprava pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, HW a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání DNM – školicí programy, SW a data Drobný hmotný a nehmotný majetek, služby školitelů Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! V rozsahu křížového financování bude v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušného podniku. Indikativní odvětvové vymezení CZ NACE je uvedeno v Příloze programu. Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná Výzva programu.

39 Školicí střediska Forma a výše podpory: Dotace: 0,5 – 5 mil. Kč
Max. míra podpory: 50% V případě podpory infrastrukturního projektu na vzdělávání zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci křížového financování nesmí intenzita podpory přesáhnout 70% ZV u malých podniků, max. 100 tis. Kč, 60% ZV u středních podniků max. 200 tis. Kč. Projekty, jejichž součástí bude Smlouva se vzdělávacím zařízením o možnosti využití školicího střediska pro vzdělávání studentů, budou zvýhodněny v procesu hodnocení projektů. Podpora vzdělávacích aktivit spadajících do ESF bude podporovaným projektům umožněna v rámci doplňkového křížového financování. Křížové financování je možné max. do 10% příslušné PO(co to je???); ZV na vzdělávání bude přesně vymezeno ve Výzvách.

40 Prioritní osa 3 Obnovitelné zdroje energie Úspory energie Smart grids I (Distribuční sítě) Nízkouhlíkové technologie Úspory v SZT Smart grids II (Přenosová síť) Účinné nakládání s energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin

41 Obnovitelné zdroje energie
Podporované aktivity: Výstavba a rekonstrukce a modernizace Malých vodních elektráren Vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic pomocí tepelných rozvodových zařízení do místa spotřeby Instalace vzdálené kogenerační jednotky využívající bioplyn ze stávající bioplynové stanice za účelem využití užitečného tepla v soustavě zásobování teplem či jiným vysoce efektivním způsobem Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla Příjemce podpory: MSP a velký podnik včetně zemědělských podnikatelů a podnikatelů v potravinářství Odvětvové vymezení CZ NACE: upřesnění ve Výzvě Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 05/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podporována nebude výstavba či rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů či bioplynových stanic. Nebudou podporovány komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Indikativní odvětvové vymezení CZ NACE je uvedeno v Příloze. Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná Výzva.

42 Obnovitelné zdroje energie
Způsobilé výdaje: DHM DNM Ekologické studie Forma a výše podpory: Dotace: 1 – 100 mil. Kč Max. míra podpory: dle Výzvy programu Max. absolutní výše podpory na studie: 350 tis. Kč Max. míra podpory na studie: 70% x 60% x 50% Nepodporované aktivity: Výstavba, rekonstrukce solárních, větrných, geotermálních zdrojů Bioplynové stanice Lázně, hotely, volnočasové zařízení, restaurace, lázně apod. Způsobilé výdaje/DNM – pouze v případě, že je nezbytný k řádnému provozu DHM. Ekologické studie včetně energetických auditů. Forma a výše podpory Míra podpory pro jednotlivé aktivity bude blíže specifikována ve Výzvě programu. Ekologické studie: míra podpory na ekologické studie, včetně energetických auditů je 70% x 60% x 50%. Maximální absolutní výše podpory na studie činí 350 tis. Kč. Doplňující informace k programu Obnovitelné zdroje energie Podporovány budou zařízení s největší efektivitou a bez negativního vlivu na elektrizační soustavu. Musí být zajištěna kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jeho ekologické přínosy a ekonomickou efektivnost. Zejména bude kladen důraz na poměr investičních nákladů k instalovanému výkonu a vyrobené energie, poměrnou dobu ročního využití instalovaného výkonu a celkových ekologických přínosů projektu. Projekty kombinované výroby elektřiny a tepla budou podporovány jenom v případě, pokud splní kritéria vysokoúčinné výroby elektřiny a tepla. Podpořeny nebudou projekty rekonstrukce či výstavba zdroje nad 10 MW. Podpořen nebude projekt rekonstrukce/modernizace zařízení, na které se vztahuje směrnice o průmyslových emisí. V případě, kde bude uplatněna pouze monovýroba tepla, tak musí být analýzou prokázáno, že se jedná o energeticky efektivnější aplikaci než-li kombinovaná výroba elektřiny a tepla anebo pokud není technicky možné, tak musí být zajištěno výrazné zlepšení energetické účinnosti dálkového vytápění (soustav zásobování teplem). Součástí projektu musí být energetický audit či energetický posudek doporučující nejvhodnější opatření, která budou realizována. Projekt nesmí být financován provozní podporou obnovitelných zdrojů energie. Podpora výstavby MVE bude možná pouze v případě souladu s rámcovou směrnicí o vodě. V rámci tohoto programu podpory budou sledovány synergické projekty s Programem rozvoje venkova. Povinnost na straně žadatele vyplývající ze sledování synergických projektů v oblasti bioplynových stanin budou specifikovány v jednotlivých Výzvách. Další podmínky viz. str. 7 a 8 Programu.

43 Úspory energie Podporované aktivity:
Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla Zavádění a modernizace systémů měření a regulace Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru Využití odpadní energie ve výrobních procesech Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku Instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 05/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podporované aktivity Modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálů za účelem zvýšení účinnosti Zavádění a modernizace systémů měření a regulace Modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu vedoucí ke zvýšení její účinnosti Modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů – pouze v případě, že bude součástí komplexního projektu, nikoliv jako samostatné opatření a pouze v případě náhrady zastaralých technologií ze nové vysoce efektivní osvětlovací systémy, např. světelných diod Realizace opatření ke snižování energetické náročnosti budov v podnikatelském sektoru – zateplení obvodového pláště, výměna a renovace otvorových výplní, další stavební opatření mající prokazatelně vliv na energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla Využití odpadní energie ve výrobních procesech Snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů Instalace OZE pro vlastní spotřebu podniku – např. solární ohřev, tepelná čerpadla apod. Instalace kogenerační jednotky s max. využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku Podpora vícenákladů na dosažení standardu budovy s téměř nulovou spotřebou a pasivního energetického standardu v případě rekonstrukce či výstavby nových podnikatelských budov – vícenáklady budou odvozeny od modelových příkladů a pro účely podpory stanoveny jako pevná částka na jasně měřitelnou veličinu – např. na metr čtvereční energeticky vztažné plochy Nebudou podporovány komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace.

44 Úspory energie Příjemce podpory: Způsobilé výdaje:
MSP a velký podnik Odvětvové vymezení CZ NACE:, upřesnění ve Výzvě Způsobilé výdaje: DHM DNM Ekologické studie Forma a výše podpory: Forma podpory A/dotace: 0,5 mil. Kč – 250 mil. Kč Max. míra podpory: dle Výzvy programu Max. absolutní výše podpory na studie: 350 tis. Kč Max. míra podpory na studie: 70% x 60% x 50% Forma podpory B/finanční nástroj: zvýhodněný úvěr, finanční příspěvek na ekologické studie a na úhradu úroků Indikativní odvětvové vymezení CZ NACE je uvedeno v Příloze. Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná Výzva. Způsobilé výdaje/DNM – pouze v případě, že je nezbytný k řádnému provozu DHM. Ekologické studie včetně energetických auditů. Forma a výše podpory Forma podpory A/dotace: 0,5 mil. Kč – 250 mil. Kč na jeden projekt Míra podpory pro jednotlivé aktivity bude blíže specifikována ve Výzvě. Max. výše podpory na ekologické studie je 350 tis. Kč Max. míra podpory: 70% x 60% 50% Forma podpory B/finanční nástroj: podpora bude poskytována ve formě zvýhodněného úvěru, finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku na úhradu úroků. Max. výše podpory na ekologické studie činí 350 tis. Kč. Max. intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici 70% pro malý podnik, 60% pro střední podnik. Zvýhodněný úvěr se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut max. do výše 70% ZV. Finanční příspěvek k úhradě úroku je poskytován konečným příjemcům k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné ZV jako zvýhodněný úvěr. Celková výše zvýhodněného úvěru se sníženou úrokovou sazbou a finančního příspěvku k úhradě úroků na 1 projekt je ve výši 0,5 mil. Kč – 250 mil. Kč Podmínkou získání finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru podle tohoto Programu.

45 Nízkouhlíkové technologie
Podporované aktivity: Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z OZE Zavádění systémů řízení spotřeby energií Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin Zavádění technologií k získávání druhotných surovin Zavádění technologií pro získávání druhotných suroviny Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin Příjemce podpory: MSP, velký podnik Odvětvové vymezení CZ NACE: upřesnění ve Výzvě Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 11/2015, plánovaný příjem žádostí od 12/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Podporované aktivity Zavádění inovativních technologií v oblasti nízkouhlíkové dopravy – elektromobilita silničních vozidel Pilotní projekty zavádění technologií akumulace energie – např. akumulace elektřiny rámci inteligentních sítí a v budovách, akumulace tepla a chladu v budovách, aplikace vodíkových technologií Zavádění nízkouhlíkových technologií v budovách – inteligentní prvky řízení budov, integrace OZE do budov, aplikace nových energeticky šetrných materiálů, využití druhotných surovin k udržitelné výstavbě Zavádění inovativních technologií v oblasti výroby energie z obnovitelných zdrojů – např. využití biometanu Zavádění off grid systémů – městské a komunitní sítě, ostrovní systémy dodávek energií v budovách Zavádění systémů řízení spotřeby energií Zavádění inovativních nízkouhlíkatých technologií v oblasti zpracování a využívání druhotných surovin Zavádění technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností Zavádění technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny, které jsou v ČR i v EU deficitní – zejména kritické suroviny Zavádění technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami, tam kde je to ekonomicky výhodné Podporovány nebudou projekty z oblasti výzkumu a vývoje ve smyslu zákona č. 130/2002 Sb. , o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně, restaurace. Příjemce podpory - MSP nebo velký podnik, včetně zemědělských podnikatelů a podnikatelů v potravinářství.

46 Nízkouhlíkové technologie
Způsobilé výdaje: DHM DNM Ekologické studie Forma a výše podpory: Dotace: 0,5 – 100 mil. Kč Míra podpory: dle Výzvy programu Max. výše podpory na ekologické studie: 350 tis. Kč Max. míra podpory na studie: 70% x 60% x 50% Doplňující informace k programu Nízkouhlíkové technologie: Kvalita a potřebnost projektu Diseminační aktivity a zpracování a veřejné zpřístupnění odborné publikaci/metodiky Sledování synergických projektů s OP Životní prostředí ZV/DNM – pouze pokud je nezbytný k řádnému provozování DHM ZV/Ekologické studie – včetně energetických auditů Míra podpory pro jednotlivé aktivity se řídí příslušnými články Nařízení Komise č. 651/2014 a bude stanovena v jednotlivých Výzvách. Doplňující informace Musí být zajištěna kvalita a potřebnost projektu s ohledem na jejich inovativní přínosy a ekonomickou efektivnost. Vliv projektu z hlediska životního prostředí bude na projektové úrovní sledován prostřednictvím indikátoru „Aplikované inovativní nízkouhlíkové technologie“. Projekt nesmí být financován provozní podporou OZE. Podpořené projekty budou mít povinnost realizovat diseminační aktivity, např.: uspořádat veřejnou akci (konferenci, seminář, workshop atd.) tematicky zaměřenou na předmětnou inovativní technologii. Dále budou muset zpracovat a veřejně zpřístupnit odbornou publikaci/metodiku, která bude podrobně popisovat předmětnou technologii, konkrétní způsob její aplikace v projektu, výhody, nevýhody, doporučení dalším případným zájemcům apod. Sledování synergických projektů s OP Životní prostředí

47 Úspory energie v Soustavě zásobování teplem (SZT)
Podporované aktivity: Rekonstrukce a rozvoj soustav zásobování teplem Zavádění a zvyšování účinnosti systémů kombinované výroby elektřiny a tepla Příjemce podpory: MSP a velký podnik Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu 35 – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Způsobilé výdaje: DHM DNM Ekologická studie Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 06/2015, plánovaný příjem žádostí od 11/2015 – INTERNÍ INFORMACE! SZT = soustavy zásobování teplem Podporované aktivity: rekonstrukce a rozvoj zásobování teplem, především rozvodných tepelných zařízení … Nepodporované aktivity Projekt výstavby nového uhelného zdroje a modernizace či rekonstrukce stávajícího zdroje na uhlí. Podporovány nebudou komerční turistická zařízení jako hotely, volnočasová zařízení, lázně a restaurace. CZ NACE 35 s výjimkou výroby elektřiny ze sluneční energie. ZV/DNM pouze pokud je nezbytný k řádnému provozování DHM. ZV/Ekologické studie včetně energetických auditů.

48 Úspory energie v SZT Forma a výše podpory:
Forma podpory A/dotace: 0,5 – 350 mil. Kč Max. míra podpory: dle Výzvy programu Max. výše podpory na studie 350 tis. Kč Max. míra podpory na studie: 70% x 60% x 50% Forma podpory B/finanční nástroj: zvýhodněný úvěr, finanční příspěvek na ekologické studie a na úhradu úroků Doplňující informace k programu Úspory energie v SZT: Projekty rekonstrukce tepelných sítí x výstavba nové SZT SZT dodávající teplo z OZE Výroba elektřiny a tepla z biomasy Poptávka po užitečném teple Synergetické projekty s OP ŽP Míra podpory (dotace) pro jednotlivé aktivity bude upřesněna Výzvou programu. Forma podpory B/finanční nástroj: Podpora je poskytována ve formě zvýhodněného úvěru: se sníženou úrokovou sazbou je poskytnut až do výše 70% ZV. finančního příspěvku ne ekologické studie: včetně energetických auditů je poskytován v max. výši 350 tis. Kč. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě finančního příspěvku na ekologické studie nesmí přesáhnout hranici 70% ZV u malého podniku a 60% ZV u středního podniku. a finančního příspěvku na úhradu úroků: je poskytován k částečné nebo plné úhradě úroků za úvěr čerpaný za komerčních podmínek na finančním trhu na shodné ZV jako zvýhodněný úvěr. Maximální intenzita veřejné podpory ve formě zvýhodněného úvěru a finančního příspěvku k úhradě úroků nesmí společně přesáhnout hranici 80% ZV pro malý podnik a 70% ZV pro střední podnik. Celková výše těchto dvou forem podpory je v rozmezí 0,5 až 350 mil. Kč. Podmínkou získání finančního příspěvku na ekologické studie a finančního příspěvku k úhradě úroků je získání zvýhodněného úvěru podle tohoto Programu. Doplňující informace Prioritně budou podpořeny projektu rekonstrukce tepelných sítí. Výstavba zcela nové soustavy zásobování teplem či výstavba tepelných rozvodů bude možná pouze za podmínky zpracování analýzy, která prokáže zvýšení energetické účinnosti, nákladově optimální řešení, a která přinese nejlepší úspory energie ve srovnání s jinými opatřeními. Prioritně budou podpořeny projekty výstavby/rekonstrukce SZT dodávající teplo z OZE. Nebudou podpořeny projekty zaměřené na výstavbu a rekonstrukci zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy. Základním předpokladem každého projektu by měla být zajištěná poptávka po užitečném teple. Prioritně se bude podpora zaměřovat na snížení ztrát tepelných rozvodů a v případě, kde nebude zajištěna dodávka užitečného tepla, se přistoupí k zavádění kogenerační výroby. V rámci tohoto programu budou sledovány synergetické projekty s OP Životní prostředí. Povinnost na straně žadatele vyplývající ze sledování synergetických projektů v oblasti úspor energie v SZT budou specifikovány v jednotlivých Výzvách.

49 Smart grids II – Přenosová síť
Podporované aktivity: Výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy transformoven Příjemce podpory: Podnikatelský subjekt, provozovatel přenosové soustavy – velký podnik Odvětvové vymezení CZ NACE: dle Přílohy programu, upřesnění ve Výzvě 35 – výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu Způsobilé výdaje: DHM DNM Ekologické studie Forma a výše podpory: Dotace: 1 – 500 mil. Kč Míra podpory pro jednotlivé aktivity dle příslušné Výzvy Míra podpory na studie: 50% Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 11/2015, plánovaný příjem žádostí od 01/2016 – INTERNÍ INFORMACE! Indikativní vymezení CZ NACE je uvedeno v Příloze. Toto vymezení bude konkrétně definovat příslušná Výzva programu. CZ NACE 35 s výjimkou výroby elektřiny ze sluneční energie, ZV/DNM – pouze v případě, že je nezbytně nutný pro řádný provoz DHM. ZV/Ekologické studie včetně energetických auditů

50 Prioritní osa 4 Vysokorychlostní internet ICT a sdílené služby Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií

51 Vysokorychlostní internet
Podporované aktivity: Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu Vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje Příjemce podpory: Podnikatelé v elektronických komunikacích Způsobilé výdaje: Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury Investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou Investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) Dále mohou být – náklady na projektovou dokumentaci, na přípravu území, na zajištění relevantní úrovně kybernetické bezpečnosti a případně další dle Výzvy Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy ??, plánovaný příjem žádostí od ?? – INTERNÍ INFORMACE! Podporované aktivity Modernizace, resp. rozšiřování stávající infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu využitím optických prvků s cílem umožnit vysokorychlostní přístup k internetu přenosovou rychlostí alespoň 30 Mbit/s Zřizování nových sítí sestávajících z části nebo plně z optických vedení pro vysokorychlostní přístup k internetu umožňující přenosovou rychlost alespoň 30 Mbit/s – v případě zřizování nových sítí s pevným připojením do jednotlivých domácností musí tato síť umožnit přenosovou rychlost až 100 Mbit/s Vytváření pasivní infrastruktury pro podporu budování sítí vysokorychlostního přístupu k internetu zejména v lokalitách předpokládaného budoucího stavebního rozvoje – tato aktivita může být podpořena pouze v kombinaci s jednou z předchozích dvou aktivit – v konečném důsledku se musí v lokalitě, ve které může být poskytnuta podpora, zvýšit počet domácností, jež budou mít možnost využívat službu vysokorychlostního přístupu k internetu o rychlosti alespoň 30 Mbit/s (v některých případech až 100 Mbit/s). Proto nelze podporovat poslední aktivitu samostatně Příjemce podpory Podnikatelé v elektronických komunikacích bez ohledu na velikost – dle zákona č. 127/2005 SB. o elektronických komunikacích a změně některých souvisejících zákonů Způsobilé výdaje Investiční náklady na vybudování pasivní síťové infrastruktury – zpravidla se jedná o síť bez jakýchkoli jiných aktivních komponentů; obvykle se skládá z infrastruktury inženýrských sítí, kabelovodů, nenasvícených vláken a rozvodných skříní Investiční náklady na stavební a inženýrské práce související se síťovou infrastrukturou – stavební a inženýrské práce nezbytné pro zavedení sítě, například výkopy komunikací s cílem umožnit umístění kabelovodů Investiční náklady na vybudování přístupových sítí nové generace (sítě NGA) Dále mohou být – náklady na projektovou dokumentaci, na přípravu území, na zajištění relevantní úrovně kybernetické bezpečnosti a případně další dle Výzvy. Kabelovody se rozumí podzemní potrubí nebo vedení používané k uložení kabelů (optických, kovových, koaxiálních) Sítě NGA = sítě nové generace, tj. next access networks – vyspělé sítě, které mají vlastnosti dle str. 4 Programu.

52 Vysokorychlostní internet
Forma a výše podpory: Dotace: 1 – 200 mil. Kč Míra podpory: dle Výzvy programu Doplňující informace k programu Vysokorychlostní internet: Popis podmínek velkoobchodního přístupu k dotované infrastruktuře Cílové území – relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území ČR, Relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území hl. města Prahy mohou podléhat zvláštním pravidlům uvedeným v jednotlivých Výzvách, případně mohou být zcela vyloučeny z možnosti o poskytnutí dotace. Doplňující informace Projekt musí obsahovat popis podmínek velkoobchodního přístupu k dotované infrastruktuře s tím, že tento velkoobchodní přístup se poskytuje na dobu alespoň 7 let. Cílové území – relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území ČR, jedná se o lokality, kde neexistuje infrastruktura (síť NGA) umožňující poskytování služby připojení k internetu alespoň o rychlosti 30 Mbit/s a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek. Relevantní lokality (tzv. bílá místa) na území hl. města Prahy mohou podléhat zvláštním pravidlům uvedeným v jednotlivých výzvách, případně mohou být zcela vyloučeny z možnosti o poskytnutí dotace.

53 ICT a sdílené služby Podporované aktivity: Příjemce podpory:
Tvorba nových sofistikovaných ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace Zřizování a provoz center sdílených služeb Budování a modernizace datových center Příjemce podpory: Podnikatelský subjekt Zemědělští podnikatelé pouze s výrobou mimo seznam uvedený v Příloze I Odvětvové vymezení CZ NACE: dle příslušné Výzvy programu Způsobilé výdaje: DHM – stavby, pozemky, rekonstrukce, projektová dokumentace, novostavby, HW a sítě, stroje a zařízení DNM – SW, licence, know-how Vybrané provozní náklady – mzdové náklady, služby poradců a expertů, nájem prostor Druh výzvy – průběžná, plánované vyhlášení výzvy 04/2015, plánovaný příjem žádostí od 10/2015 – INTERNÍ INFORMACE! Mzdové náklady – pracovníků na projektu, tj. i pro stávající i pro nové pracovníky.

54 ICT a sdílené služby Forma a výše podpory:
Dotace: max. 200 mil. Kč, min. výše bude stanovena Výzvou Max. míra podpory: 45% x 35% x 25% Podpora na poradenské služby ve prospěch MSP: max. částka ZV na poradenské služby je 5 mil. Kč

55 Další důležité informace
Struktura výzev, harmonogram S

56 Aktuální stav vyjednávání OP PIK (2)
Schválení OP PIK Evropskou komisí je očekáváno v první polovině května 2015. První výzvy pro vybrané programy podpory OP PIK se plánují ve 2. čtvrtletí 2015: Konec dubna 2015: „Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy“ (avízo o výzvách na webu MPO) Červen 2015: předpoklad vyhlášení prvních výzev OP PIK prostřednictvím systému MS2014+ Předpokládané druhé kolo výzev: listopad 2015 Příjem registračních žádostí: červen - srpen 2015 Příjem plných žádostí: září – listopad 2015 Tyto termíny neplatí obecně u všech výzev (viz dále harmonogram).

57 První výzvy OP PIK – vyhlášení 2. čtvrtletí 2015

58 Děkuji za pozornost. ceskebudejovice@czechinvest.org
Uvedené informace jsou platné k a mohou být změněny zněním výzev programů.


Stáhnout ppt "Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost"

Podobné prezentace


Reklamy Google