Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti, jak splnit zákonnou povinnost - zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů…

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti, jak splnit zákonnou povinnost - zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů…"— Transkript prezentace:

1 Možnosti, jak splnit zákonnou povinnost - zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů…

2 Způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů Oddělené soustřeďování složek komunálních odpadů může obec provádět prostřednictvím: a) sběrných dvorů, b) zařízení podle § 14 odst. 1 zákona a v případě biologicky rozložitelných komunálních odpadů také prostřednictvím malých zařízení podle § 33b zákona o odpadech, c) velkoobjemových kontejnerů, d) sběrných nádob, e) pytlového způsobu sběru, nebo f) kombinací způsobů podle písmen a) až e). Obec svoji novou zákonnou povinnost (zajistit místa pro oddělené soustřeďování BRO – podle § 17 odst. 3 zákona o odpadech) splní také v případě, že má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.

3 Nakládání s odpady Předcházení vzniku odpadů 1.Zařízení k využívání odpadů – nutný souhlas krajského úřadu k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem (podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech) 2.Malé zařízení podle § 33b zákona o odpadech – zařízení na využívání BRO provozovaná na základě kladného vyjádření odboru životního prostředí 1.Komunitní kompostárna – obec stanoví OZV obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně obce 2.Domovní kompostování – není třeba žádné opatření V každém případě se obec musí rozhodnout, který z výše uvedených systémů zvolí. Jakýkoli systém je žádoucí doplnit ještě podporou domovního kompostování – čím více zeleně občané zkompostují a využijí sami, tím méně odpadů, nebo rostlinných zbytků bude muset obec řešit.

4 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA Celkové množství BRO 150 t/rok, do 10 t BRO pro jednu zakládku. Provozuje kdokoli, např. zemědělec, obec… Lze přijímat BRO od jiných původců odpadů. Provozuje se na základě kladného vyjádření odboru ŽP. Provozovatel vede evidenci zpracovávaných odpadů, předávající vede evidenci předaných odpadů (v odhadnutém množství). Je nutné určit místa pro odkládání BRKO v OZV obce, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území. Kapacitně není omezena, ale pro obec s 500 – 1500 obyvateli postačí kapacita cca do 150 t zpracovaného materiálu/rok (podobá se malému zařízení). Provozuje obec, zpracovává rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad pouze na území obce. Nejedná se o odpady, žádná evidence, kromě případných nežádoucích příměsí, které jsou při kompostování vytříděny (to jsou odpady a ty je třeba zavést do evidence odpadů obce). Je nutné vydat OZV, kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově zeleně na území obce.

5 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA Malé zařízení musí být zřízeno v souladu s jiným právním předpisem (Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu) a) zvolit místo se sklonem svahu maximálně do 3°; zakládku je možno v případě potřeby pokrýt vodonepropustnou textilií nebo kompostovat ve vacích nebo zakládku zastřešit, b) dodržet minimální vzdálenost od povrchových vod (vodní tok, rybník, jezero apod.) 50 m (je nutné zohlednit místní hydrologickou situaci), c) dodržet minimální vzdálenost od zdrojů pitné vody, zdrojů léčivých vod a přírodních minerálních vod 100 m (je nutné zohlednit místní hydrogeologickou situaci), Je třeba vyřešit soulad s ÚP a s využitím daného území dle KN. Koordinované stanovisko v rámci případného územního řízení posoudí, zda při kompostování na volné ploše bez jakéhokoli zabezpečení nedojde k ohrožení žádné složky životního prostředí (což by u kapacity do 150t/ročně mělo být splněno). - pozemky by měly být rovné, nebo jen mírně svažité, - volit pozemky, které nejsou v blízkosti vodních toků a ploch a také zdrojů podzemní vody,

6 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA d) zvolit místo mimo aktivní zónu záplavového území v souladu s jiným právním předpisem 8), e) zabezpečit místo proti vstupu nepovolaných osob a označit (s uvedením informací o kontaktu na provozovatele a provozní době zařízení) – je třeba zvážit takové zabezpečení, které nevyžaduje opatření SÚ, f) vést provozní deník. Může být umístěno na zemědělské půdě, v případě umístění do 12 měsíců se nevyjímá ze ZPF. - nejlepší jsou pozemky již zpevněné nebo vodohospodářsky zabezpečené, nesloužící k původnímu účelu – silážní žlaby, polní hnojiště, plochy a haly v průmyslových areálech zemědělských podniků, - oplocení je doporučeno kvůli nežádoucímu navážení jiných odpadů.

7 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA Vstupy 020103 Odpad z rostlinných pletiv (skupina Odpady ze zemědělství, zahradnictví, lesnictví, myslivosti, rybářství) 200138 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 (skupina Komunální odpady – složky z odděleného sběru) 200201 Biologicky rozložitelný odpad (skupina Odpady ze zahrad a parků - včetně hřbitovního odpadu) 200302 Odpad z tržišť (skupina Ostatní komunální odpady) a další suroviny či odpady rostlinného původu nebo materiály, které prokazatelně zlepšují kvalitu procesu kompostování a kvalitu výsledného kompostu (nekontaminovaná zemina, přípravky k úpravě pH apod.) Vstupem jsou rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území obce. Znamená to tedy, že lze přijímat rostlinné zbytky z údržby zeleně na území obce, rostlinné zbytky ze zahrad občanů obce, ale i rostlinné zbytky od dalších subjektů (např. fyzické osoby oprávněné k podnikání, právnické osoby), pokud jsou tyto zbytky z území obce. Nelze přijímat rostlinné zbytky z domácností.

8 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA Provoz Teplotní režim minimálně 45 stupňů po dobu 5 dní. Alespoň 2 překopávky během kompostování, zajistit zvlhčování. Provoz Není závaznými předpisy předepsaný, je však třeba dodržet zásady skladby surovin a překopávání, aby vůbec ke kompostovacímu procesu došlo.

9 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA Výstupy: 1.výrobek (registrované hnojivo podle zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech…), 2.výstup, který bude používán mimo zemědělskou nebo lesní půdu k zakládání nebo pro údržbu veřejné zeleně v obcích, z jejichž katastrálního území bioodpady zpracované v malém zařízení pocházejí (bez rozborů), 3.výstup využívaný mimo zemědělskou a lesní půdu rozdělené na základě skutečných vlastností a způsobů využití na tyto třídy: třída I - určena pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro zeleň u sportovních a rekreačních zařízení včetně těchto zařízení v rekreačních zónách s výjimkou venkovních hracích ploch, Výstupem je zelený kompost, který lze využít k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce (ověřit dostatečnou rozlohu ploch pro aplikaci zeleného kompostu pro obnovu veřejné zeleně na území obce). K jiným účelům využití musí být registrován dle zákona o hnojivech.

10 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA Výstupy třída II – pro využití na povrchu terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků…, třída III – určena pro využití na povrchu terénu vytvářeného rekultivačními vrstvami zabezpečených skládek odpadů podle ČSN 83 8035 Skládkování odpadů. 4.Stabilizovaný bioodpad určený k uložení na skládku, 5.Výstupy které nesplňují podmínky pro předchozí skupiny a které jsou bioodpady biologicky nerozložitelnými určenými většinou k jejich odstranění.

11 MALÉ ZAŘÍZENÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNA Všechny uvedené výstupy (kromě výstupu pod bodem 2 – využívaného mimo zemědělskou a lesní půdu k zakládání nebo pro údržbu veřejné zeleně v obcích, ze kterých zpracované bioodpady pocházejí) podléhají povinnosti vyhovět předepsaným rozborům (limitní koncentrace prvků a znaky jakosti kompostu, nesledují se mikroorganismy.


Stáhnout ppt "Možnosti, jak splnit zákonnou povinnost - zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelných odpadů…"

Podobné prezentace


Reklamy Google