Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

5. 2. Zpomalování v nekonečném prostředí při

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "5. 2. Zpomalování v nekonečném prostředí při"— Transkript prezentace:

1 5. 2. Zpomalování v nekonečném prostředí při
5.2. Zpomalování v nekonečném prostředí při prostorové nezávislosti hustoty toku neutronů - studium energetického rozložení zpomalovaných neutronů v nekonečném homogenním a izotropním prostředí Hustota zpomalení charakterizuje rychlost, s jakou zpomalující se neutrony procházejí určitou hodnotou energie E nezávisí na proměnné, která charakterizuje pohybový stav neutonu

2 5.2.2. Zpomalování v nekonečném homogenním prostředí bez absorpce
platí: n(E) - počet neutronů v objemové jednotce, který připadá na jednotkový interval energie okolo E (E) - rychlost neutronů odpovídající energii E - z rovnosti diferenciálních hustoto toku neutronů vyjádřených pomocí proměnných E a u dostaneme:

3 I. Zpomalování ve vodíku
při jedné srážce může neutron ztratit všechnu svoji energii Obr. 5.6 – Energetický diagram pro zpomalování ve vodíku

4 Hustota srážek – F(E’) – počet rozptylových srážek uskutečněných v jednotkovém objemu za jednotku času v jednotkovém intervalu energie v okolí energie E' Počet rozptylových srážek uskutečněných v 1cm3 za 1s v intervalu energie od E' do E'+dE' je F(E')dE'. Po těchto srážkách budou energie neutronů, které měly energii E' v intervalu mezi E' a nulou. Pak bude: - část neutronů, které se rozptýlí do elementárního intervalu energie dE,   počet neutronů rozptýlených z intervalu dE' do intervalu dE v 1m3 za 1s,   celkový počet neutronů rozptýlených do dE za předpokladu, že předtím prodělaly alespoň jednu srážku

5 Celkový počet neutronů rozptýlených z elementu dE v 1m3 za 1s je v ustáleném stavu roven počtu neutronů rozptýlených do tohoto elementu: Hustota srážek: v diferenciálním tvaru: Obecné řešení diferenciální rovnice: Použitím okrajové podmínky dostaneme: hustota srážek: hustota toku:

6 Z celkového počtu neutronů, které prodělaly srážky v elementu dE', část E/dE' se zpomalí pod energii E. Pak bude: - počet neutronů v 1m3 za 1s, které se následkem rozptylu v intervalu dE' zpomalí pod energii E - celkový počet neutronů, které se zpomalí pod energii E a které předtím prodělají alespoň jednu srážku Přičteme počet neutronu, které se zpomalí pod energii E při prvních srážkách po emisi ze zdroje. hustota zpomalení ve vodíkovém prostředí: V nekonečném vodíkovém prostředí bez absorpce neutronů je hustota zpomalení konstantní, nezávislá na energii a je rovna vydatnosti zdroje.

7 II. Zpomalování v prostředí s A >1
energetický interval rozdělíme na několik částí a každou část budeme zkoumat zvlášť 1. Interval první srážky (E0 < E < E0) Obr.5.7– Energetický diagram pro zpomalování intervalu první srážky

8 - podíl neutronů rozptýlených do elementu dE
- počet neutronů, které se po srážce v elementu dE' rozptýlí do elementu dE - celkový počet neutronů, které se rozptýlí do elementu dE po předchozím rozptylu v intervalu energie od E0 do E - část neutronů ze zdroje, která se rozptýlí do elementu dE - celkový počet neutronů rozptýlených do elementu dE po první srážce

9 Podmínka rovnováhy v ustáleném stavu – počet neutronů, které v 1m3 opouštějí za 1s element dE a celkový počet neutronů, které jsou do elementu dE rozptýleny musí být stejný hustota srážek: resp. Řešení diferenciální rovnice: kde Hustota srážek v závislosti na letargii:

10 2. Oblast energií menších než E0 (E < E0)
zdroje neutronů nemohou bezprostředně přispívat k počtů neutronů rozptýlených do elementu dE po srážce v elementu dE' Hustota srážek připadající na jednotkový interval energie v okolí E: Obr.5.8– Energetický diagram pro zpomalování v intervalu druhé srážky

11 Integraci rozdělíme na dvě části podle přechodu z intervalu druhých srážek do intervalu prvních srážek: resp. Řešení diferenciální rovnice: Využili jsme limitní hodnoty:

12 Srovnáme hustoty srážek F1(E) a F2(E) při E=aE:
můžeme napsat: Hustota srážek F(E) je nespojitou funkcí pro E=a E0. Rozdíl F1(a E0 )-F2(a E0 ) udává hodnotu skoku funkce F(E) v bodě E=a E0 Pokud odvodíme hustoty srážek Fn(E), n=1, 2, … , zjistíme, že nespojitost se projeví vždy při (n-1) derivaci.

13 3. Asymptotická oblast (E << a E0)
Energetický diagram pro odvození hustoty zpomalení v asymptotické oblasti: Obr. 5.9

14 Hustota srážek v n-tém intervalu je vyjádřena vztahem:
Pro vysoké n můžeme psát: Řešení rovnice má tvar: , kde C je konstanta zavedeme distribuční funkci H(E), potom celkový počet neutronů rozptýlených z elementu dE' pod energií E bude F(E’)dE’

15 Integrací dostaneme hustotu zpomalení:
k hustotě zpomalení nemohou bezprostředně přispívat neutrony zdroje dosazením předpokládaného tvaru řešení dostaneme: při zpomalování v nekonečném rozptylujícím prostředí nedochází k absorpci ani k úniku, je hustota zpomalení konstantní a musí se rovnat vydatnosti zdroje q0:

16 Obr.5.10– Hustota srážek F0(u) v rozptylujícím prostředí pro různé hodnoty A

17 Aproximace průměrného logaritmického dektementu energie
pokud dE odpovídá du, pak počet srážek potřebný pro snížení energie o dE bude roven počtu srážek při změně letargie o du , kde  je průměrná změna letargie na jednu srážku Víme, že q(u)=q(E) a Po dosazení: Obr – Aproximace veličiny 

18 5.2.3. Zpomalování v nekonečném prostředí s absorpcí
Při každé srážce neutronu s jádrem existuje jistá pravděpodobnost pohlcení neutronu. Pravděpodobnost pohlcení neutronu při srážce je rovna: a pravděpodobnost rozptylu: kde St(E)=Sa(E)+Ss(E) je totální makroskopický účinný průřez při energii E. Neutron může být během zpomalovacího procesu pohlcen.  q(E) nebude konstantní

19 I. Zpomalování s absorpcí ve vodíku
prostředí tvořené homogenní směsí vodíku a těžkého absorbátoru (např. uran) předpoklady pro přesné řešení rovnice pro hustotu zpomalení: nekonečné prostředí je tvořeno pouze vodíkem (A=1); jinými slovy předpokládáme, že jádra uranu jsou nekonečně veliká (x=0); proto při rozptylu na jádrech uranu nedochází ke změně energie neutronu účinný průřez pro absorpci neutronů je různý od nuly (Sa0) vydatnost zdroje neutronů s energií E0 se rovná q0 jádra vodíku jsou v klidu

20 Hustota srážek: V ustáleném stavu je počet neutronů, které vstupují do elementárního intervalu energie dE po rozptylu na jádrech vodíku, bude roven počtu neutronů, které jsou rozptýleny z elementu dE zvětšenému o počet absorbovaných neutronů v tomto elementu, tj. První člen představuje celkový počet neutronů s energií E0 rozptýlených do elementu dE po první srážce s respektováním absorpce. Sa(E0) << Ss(E0), tj. Ps(E0) 1 (absorpce je významnější pro energie menší než E0, tj.:

21 V diferenciálním tvaru:
Po separaci proměnných a integraci dostaneme: Víme, že: a Ps(E’) = 1-Pa(E’)

22 Pravděpodobnost rezonančního záchytu při zpomalování ve vodíku
Odpovídající integrální rovnice: S využitím vztahu pro hustotu srážek obdržíme pro hustotu zpomalení: Exponenciální funkci v předchozí rovnici označíme symbolem p(E), má význam pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu při zpomalování ve vodíku:

23 Obr. 5. 12 – Rezonance v účinném průřezu pro absorpci:
Obr – Rezonance v účinném průřezu pro absorpci: a) struktura rezonance b) široká rezonance

24 Charakteristika rezonancí:
- maximální hodnotou účinného průřezu pro absorpci v rezonančním i-tém píku, - šířkou rezonance (zpravidla šířka rezonančního píku v polovině maximální hodnoty ) Rezonance je úzká  Na předchozím obrázku můžeme rezonanci při energii Er1 považovat za úzkou a rezonanci při Er2 za rezonanci širokou.

25 II. Zpomalování s absorpcí v prostředí s A>1
v prostředí s A > 1 se při rezonanční absorpci uplatňují neutrony s energií nižší než je energie neutronů ze zdroje využijeme podmínku rovnováhy pro asymptotickou oblast, tj. pro E << aE0 Tuto rovnici již nelze převést derivováním na jednoduchou diferenciální rovnici a řešit ji pomocí okrajové podmínky pro E=E0, protože její pravá strana je funkcí jak E tak E/a.

26 Odvodíme nyní vztahy pro pravděpodobnost úniku rezonančnímu
záchytu pro tyto případy : když rezonance jsou úzké a daleko od sebe - Wignerova aproximace pro velmi slabé rezonance - Fermiho aproximace když absorpční účinný průřez se mění pozvolna - Goertzel-Greulingova aproximace

27 a) Wignerova aproximace
víme že oblast, ve které hustota srážek osciluje, je v rozmezí od energie zdroje E0 až asi do energie a3E0 a pak se ustálí na konstantní hodnotě úzká rezonance působí jako záporný zdroj neutronů a způsobuje poruchu v hustotě srážek v oblasti energie od rezonanční energie Er až do E >> a3Er tento závěr vyjádříme pomocí letargie, obdržíme interval letargie, ve kterém dochází k fluktuacím hustoty srážek v rozmezí u - ur = ln(1/a) pokud jsou další rezonance od sebe vzdáleny asi o hodnotu 4 ln(1/a), je absorpce v oblasti další rezonance nezávislá na jejich vzdálenosti.

28 Pro další odvozování učiníme následující předpoklady :
Rezonance můžeme považovat za úzké, tj. šířky rezonancí ve stupnici letargie jsou malé ve srovnání s průměrnou změnou letargie při jedné srážce x. Rezonance jsou v asymptotické oblasti energie, tj. V intervalech mezi rezonancemi je absorpční průřez nulový. Za těchto předpokladů je hustota srážek F(u) konstantní pro E>Er1 alespoň do Er1, kde Er1 je energie maxima první rezonance. Pokud bude DEr1 šířka první rezonance, f(Er1) zeslabená hustota toku při Er1 a fo(Er1) hustota toku neutronů nezeslabená absorpcí, pak bude: Sa(Er1) f(Er1) DEr1 - počet neutronů zachycených v intervalu DEr1, Ss(Er1) fo(Er1) DEr1 - počet neutronů vstupujících do intervalu DEr1

29 Rovnost mezi celkovým počtem neutronů vstupujících do intervalu DEr1 a počtem neutronů opouštějících tento interval, zvětšenému o počet neutronů v něm absorbovaných: Za hustotu toku neutronů dosadíme: Pravděpodobnost zachycení neutronu v intervalu energie Er1:

30 Pravděpodobnost, že neutrony nebudou zachyceny v první rezonanci:
Pravděpodobnost, že neutrony nebudou zachyceny v druhé rezonanci: Pravděpodobnost, že neutrony při zpomalování nebudou absorbovány v prvních dvou rezonancích: Pokud má absorpční účinný průřez v dané oblasti n úzkých rezonancí, pravděpodobnost, že neutron nebude v těchto rezonancích absorbován:

31 Zlogaritmováním, použitím Taylorova rozvoje pro logaritmus a omezením na první člen tohoto rozvoje dostaneme: Rozdělením rezonanční oblasti na m úzkých intervalů energie šířky DEj : Pravděpodobnost, že neutron nebude rezonančně pohlcen: Dosazením za Pa(E') 

32 Ke stejnému závěru můžeme dospět i jinak
Ke stejnému závěru můžeme dospět i jinak. Předpokládejme, že nekonečný monoenergetický zdroj neutronů ve zpomalujícím prostředí má při letargii u=0 jednotkovou vydatnost, tj. q0 = 1 neutron/m3s, pak hustota zpomalení q(u) při u se rovná pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu p(u) při u: Počet neutronů absorbovaných v 1 m3 za 1 s během zpomalování na letargii u je 1-p(u). Hustota srážek v asymptotické oblasti při Sa = 0 a při q0 = 1/m3s je rovna 1/x. Při zpomalování na letargii u je však neutronů absorbováno. Celková hustota srážek v asymptotické oblasti: Po transformaci proměnných: kde e=ln(1/a).

33 Hustota zpomalování v asymptotické oblasti:
Hustota zpomalení q(u) klesá s letargií u účinkem absorpce neutronů v intervalu od u do u+du z hodnoty q na hodnotu q-dq. Můžeme psát: a po úpravě: po integraci: Vztah byl odvozen za předpokladu, že neutrony ze zdroje mají vysokou energii a že absorpce se uplatňuje při energiích podstatně nižších a oscilace způsobené zdrojem nehrají žádnou roli.

34 Wignerova aproximace pravděpodobnosti úniku rezonančnímu záchytu:
Platí přesně pouze pro vodík, to je způsobeno tím, že ve vodíku nevznikají oscilace v hustotě srážek v blízkosti zdroje. Přesnější vyjádření hustoty srážek s respektováním oscilací vyvolaných rezonancemi:

35 b) Fermiho aproximace případ tzv. velmi slabé absorpce Sa(E)<<Ss(E), tj. hustota srážek v asymptotické oblasti se nebude lišit od hodnoty, kterou bychom očekávali, kdyby nebylo absorpce, proto můžeme zanedbat oscilace od rezonancí

36 c) Goertzel–Greulingova aproximace
účinný průřez pro absorpci se mění se změnou energie pozvolna Hustota zpomalení v nekonečném prostředí, ve kterém vznikají neutrony s energií E0 , (u0=0), pro letargie u >ln(1/a): Pokud se hustota srážek Fs(u) v intervalu letargie mění pomalu, můžeme použít Taylorova rozvoje v okolí bodu u = u’ ( stačí první dva členy) a po dosazení:

37 Po integraci: položíme: dostaneme: Změna hustoty zpomalení je způsobena ztrátou neutronů absorpcí: Pro malou absorpci v prvním přiblížení platí:

38 Vyloučením derivace ze vztahu pro hustotu zpomalení dostaneme:
Rovnice je vhodným přiblížením asymptotického vztahu mezi hustotou zpomalení a hustotou toku neutronů pro moderující prostředí, ve kterém se hustota srážek nemění příliš rychle se změnou letargie. Vyloučením funkce F(u) dostaneme diferenciální rovnici: a po integraci:

39 Pravděpodobnost úniku rezonančnímu záchytu:
Po zavedení proměnné E  Goertzel-Greulingova aproximace

40 5.2.4. Zpomalování v prostředí tvořeném několika druhy jader
Předpoklad: energie neutronů E<< aE0 ,tj. uvažujeme asymptotickou oblast, pro kterou lze snadno odvodit vztahy pro hustotu srážek F(E) i hustotu zpomalení q(E). - počet neutronů rozptýlených v jednotkovém objemu za 1s jádry i-tého druhu v elementu dE' - podíl neutronů rozptýlených do elementu dE - počet neutronů rozptýlených do elementu dE z elementu dE’ jádry i-tého druhu - celkový počet neutronů rozptýlených do intervalu dE jádry i-tého druhu, kde

41 Podmínka rovnováhy neutronů v prostředí s N druhy jader :
Pravděpodobnost rozptylu na jádrech i-tého druhu: platí: a Po dosazení dostaneme: Celková hustota zpomalení:

42 Vezmeme řešení pro hustotu srážek ve tvaru F(E) = C/E, kde C je konstanta. Potom:
V asymptotické oblasti se celková hustota zpomalení rovná vydatnosti zdroje q0, proto

43 Střední hodnotu veličiny x vzhledem ke všem druhům jader obsažených ve zpomalujícím prostředí určíme jako vážený průměr hodnot i : Dosazením do vztahu pro hustotu srážek dostaneme:


Stáhnout ppt "5. 2. Zpomalování v nekonečném prostředí při"

Podobné prezentace


Reklamy Google