Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Urbanizace a urbanismus

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Urbanizace a urbanismus"— Transkript prezentace:

1 Urbanizace a urbanismus
V1 Urbanizace a urbanismus Region a regionální vědy 1 5

2 Obsah Definice Urbanizovaný prostor Územní plánování

3 Definice Urbanizace Proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související socio-ekonomické změny 3 pojetí (vzájemně provázána): geograficko-demografické - příchod obyvatel do prostředí s výhodnou polohou a podmínkami k životu, ekonomická – hospodářská strukturální změna spojená s industrializací a koncentrací kapitálu, sociologická – přetváření zvyků, postojů, motivace a orientace lidí, význam kontaktů a koalic. 

4 Definice Míra urbanizace
Číselné vyjádření podílu obyvatelstva žijícího ve městech a na venkově. ČR asi 75% obyvatelstva ve městech (stagnace od. r. 1995) 80% obcí v ČR mají méně než 1000 obyvatel (celkem obcí). Ve Středočeském kraji 1 146, obcí z toho asi 70% ve 107 městech a 2 statutárních městech.

5 Hustota zalidnění limit 100 obyvatel na km2
Definice Hustota zalidnění limit 100 obyvatel na km2

6 Definice Urbanismus Aplikovaný vědní obor zabývající se plánováním a výstavbou měst z hlediska územního, architek-tonického a technického. Syntéza sociálních, ekologických a ekonomických hledisek.

7 Urbanizovaný prostor Charakteristika
hustota obyvatel měřená počtem obyvatel na km2, koncentrace výroby a služeb, správní celek (samospráva a státní správa), dopravní obslužnost, společenský život (kultura, sport, jiné volnočasové aktivity), školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kvalita života, specifické chování.

8 Urbanizovaný prostor Město
Specifický typ sídla s určitými kvantitativními (počet obyv., poloha, rozloha) a kvalitativními (funkce, dos-tupnost, zázemí služby, kvalita života) znaky Funkce středisková, obslužná, obytná, pracovní, produkční, politická, administrativní.

9 Urbanizovaný prostor Město – historická urbanizace
Využití vhodného přírodního prostředí (na tocích řek, křižovatkách obchodních cest, schopnost obrany, okolní bohatství, blízkost šlechtického sídla ….). Fenomén hornických měst

10 Urbanizovaný prostor Město – novodobá urbanizace
Impuls vyvolán zrušením nevolnictví v r. 1781, veškerého poddanství 1848. stěhováním venkovského obyvatelstva - země- dělců a nádeníků do městských továren, koncentrace výroby spojena s průmyslovou revolucí (následování příkladu Anglie), řešení nových problémů – hygiena, vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnost, doprava, odpady …, nová hodnotová orientace.

11 Urbanizovaný prostor Venkov
Zastavěné území přecházející ve volnou krajinu osídlení venkovského/rurálního prostoru – obec, obvykle pod ~ obyv., specifická socio-profesní struktura obyvatel, venkovská pospolitost

12 Územní plánování Odborná disciplina s principy a pracovními postupy, směřujícími k udržení co nejlepšího souladu funkčního využití a prostorového uspořádání území mezi jeho majiteli, uživateli a správci, v souladu s lidskými potře-bami a zájmy a s krajinou a přírodou. Uspokojování lidských potřeb: bydlení, zaměstnání, rekreace a regenerace sil, užívání občanské, dopravní a technické vybavenosti, kvalitní životní prostředí.

13 Územní plánování Multidisciplinární obor, v němž jedním z nosných principů a podmínek úspěšnosti je spolupracovat s odborníky z přírodních, technických, ekonomic-kých a sociálních věd s podnikateli, právníky, úřady, zájmovými sdruženími, nevládními organi-zacemi a s veřejností. Disciplina náročná na schopnosti vyjednávání, spočívající v hledání kompromisů nebo optimál-ních řešení prostřednictvím hodnocení více variant, vyjednávání možných kompenzací ap.

14 Územní plánování Územní plán
Nejdůležitější územně plánovací dokumentace, která je pro území (obec. kraj …) nezbytným podkladem s funkcí jak regulační, tak motivační. Sestává z textové a grafické části. Po jeho schválení se stává závazným právním předpisem.

15 Územní plánování Územní plán obsahuje:
prostorové a funkční uspořádání pozemků a staveb, vymezení veřejně prospěšných staveb (veřejné objekty a prostranství, komunikace, sítě …), návrh dopravy a řešení technického vybavení (vodo-hospodářské, energetické, spojovací …), systém ekologické stability atd. Legislativní zakotvení zákonem 183/2006 Sb., o územ-ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

16 Územní plánování


Stáhnout ppt "Urbanizace a urbanismus"

Podobné prezentace


Reklamy Google