Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 V1 Urbanizace a urbanismus Region a regionální vědy 1 5.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 V1 Urbanizace a urbanismus Region a regionální vědy 1 5."— Transkript prezentace:

1 1 V1 Urbanizace a urbanismus Region a regionální vědy 1 5

2 2 Obsah 1.Definice 2.Urbanizovaný prostor 3.Územní plánování

3 3 Urbanizace Proces koncentrace obyvatelstva do měst a s tím související socio-ekonomické změny 3 pojetí (vzájemně provázána): geograficko-demografické - příchod obyvatel do prostředí s výhodnou polohou a podmínkami k životu, ekonomická – hospodářská strukturální změna spojená s industrializací a koncentrací kapitálu, sociologická – přetváření zvyků, postojů, motivace a orientace lidí, význam kontaktů a koalic. Definice

4 4 Míra urbanizace Číselné vyjádření podílu obyvatelstva žijícího ve městech a na venkově. ČR asi 75% obyvatelstva ve městech (stagnace od. r. 1995) 80% obcí v ČR mají méně než 1000 obyvatel (celkem 6 244 obcí). Ve Středočeském kraji 1 146, obcí z toho asi 70% ve 107 městech a 2 statutárních městech. Definice

5 5 Hustota zalidnění limit 100 obyvatel na km 2 Definice

6 6 Urbanismus Aplikovaný vědní obor zabývající se plánováním a výstavbou měst z hlediska územního, architek-tonického a technického. Syntéza sociálních, ekologických a ekonomických hledisek. Definice

7 7 Charakteristika hustota obyvatel měřená počtem obyvatel na km 2, koncentrace výroby a služeb, správní celek (samospráva a státní správa), dopravní obslužnost, společenský život (kultura, sport, jiné volnočasové aktivity), školství, zdravotnictví, sociální zabezpečení, kvalita života, specifické chování. Urbanizovaný prostor

8 8 Město Specifický typ sídla s určitými kvantitativními (počet obyv., poloha, rozloha) a kvalitativními (funkce, dos-tupnost, zázemí služby, kvalita života) znaky Funkce středisková, obslužná, obytná, pracovní, produkční, politická, administrativní. Urbanizovaný prostor

9 9 Město – historická urbanizace Využití vhodného přírodního prostředí (na tocích řek, křižovatkách obchodních cest, schopnost obrany, okolní bohatství, blízkost šlechtického sídla ….). Fenomén hornických měst Urbanizovaný prostor

10 10 Město – novodobá urbanizace Impuls vyvolán zrušením nevolnictví v r. 1781, veškerého poddanství 1848. stěhováním venkovského obyvatelstva - země- dělců a nádeníků do městských továren, koncentrace výroby spojena s průmyslovou revolucí (následování příkladu Anglie), řešení nových problémů – hygiena, vzdělávání, zdravotnictví, bezpečnost, doprava, odpady …, nová hodnotová orientace. Urbanizovaný prostor

11 11 Venkov Zastavěné území přecházející ve volnou krajinu osídlení venkovského/rurálního prostoru – obec, obvykle pod ~ 2 000 obyv., specifická socio-profesní struktura obyvatel, venkovská pospolitost Urbanizovaný prostor

12 12 Odborná disciplina s principy a pracovními postupy, směřujícími k udržení co nejlepšího souladu funkčního využití a prostorového uspořádání území mezi jeho majiteli, uživateli a správci, v souladu s lidskými potře-bami a zájmy a s krajinou a přírodou. Uspokojování lidských potřeb: bydlení, zaměstnání, rekreace a regenerace sil, užívání občanské, dopravní a technické vybavenosti, kvalitní životní prostředí. Územní plánování

13 13 Multidisciplinární obor, v němž jedním z nosných principů a podmínek úspěšnosti je spolupracovat s odborníky z přírodních, technických, ekonomic-kých a sociálních věd s podnikateli, právníky, úřady, zájmovými sdruženími, nevládními organi-zacemi a s veřejností. Disciplina náročná na schopnosti vyjednávání, spočívající v hledání kompromisů nebo optimál- ních řešení prostřednictvím hodnocení více variant, vyjednávání možných kompenzací ap. Územní plánování

14 14 Územní plán Nejdůležitější územně plánovací dokumentace, která je pro území (obec. kraj …) nezbytným podkladem s funkcí jak regulační, tak motivační. Sestává z textové a grafické části. Po jeho schválení se stává závazným právním předpisem. Územní plánování

15 15 Územní plán obsahuje: prostorové a funkční uspořádání pozemků a staveb, vymezení veřejně prospěšných staveb (veřejné objekty a prostranství, komunikace, sítě …), návrh dopravy a řešení technického vybavení (vodo- hospodářské, energetické, spojovací …), systém ekologické stability atd. Legislativní zakotvení zákonem 183/2006 Sb., o územ- ním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Územní plánování

16 16 Územní plánování


Stáhnout ppt "1 V1 Urbanizace a urbanismus Region a regionální vědy 1 5."

Podobné prezentace


Reklamy Google