Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní finance 6. Mezinárodní investování: Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní finance 6. Mezinárodní investování: Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní finance 6. Mezinárodní investování: Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování rating, krátkodobý, dlouhodobý, country rating portfolio investice

2 Přímé investice Investice, při nichž zahraniční investor získává podíl na základním kapitálu, který umožňuje významný podíl na řízení podniku. Kvantitativně, když investor získává min. 10 % podíl na základním kapitálu podniku Rozvinuté země se podílely v roce 2005 na celosvětovém toku zahraničního kapitálu více než 70 %, jejich podíl na přílivu kapitálu celosvětově až 60%, podíl na odlivu až 80 %. Podíl tranzitivních a rozvíjejících se zemí nedosahoval ani 30%. 2

3 Přímé investice 1. Dva názory na přímé investice : čím více tím lépe čím více tím lépe větší obezřetnost / obavy z budoucího transferu zisku do zahraničí, ze ztráty ekonomické a politické nezávislosti. větší obezřetnost / obavy z budoucího transferu zisku do zahraničí, ze ztráty ekonomické a politické nezávislosti. 2. Měl by stát podporovat příliv zahraničního kapitálu výhodnějšími daňovými podmínkami, nebo by měl příliv zahraničních investic regionálně či odvětvově usměrňovat? 3. Hospodářská politika : země lákají zahraniční kapitál daňovými prázdninami, země lákají zahraniční kapitál daňovými prázdninami, jiné země stanovují rozmanité formy omezení pro příliv zahraničního kapitálu /minimální kapitálové účasti domácích společností, restriktivní opatření na transfer dividend nebo požadavek určitého podílu vývozu na objemu výroby. jiné země stanovují rozmanité formy omezení pro příliv zahraničního kapitálu /minimální kapitálové účasti domácích společností, restriktivní opatření na transfer dividend nebo požadavek určitého podílu vývozu na objemu výroby. 3

4 Přímá investice při plnění oznamovací povinnosti, pro účely devizového zákona) Vynaložení peněžních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových práv a jiných majetkových hodnot, jehož účelem je založení, nabytí nebo rozšíření trvalých ekonomických vztahů investujícího tuzemce nebo tuzemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v zahraničí nebo investujícího cizozemce nebo cizozemců jako osob jednajících ve shodě na podnikání v tuzemsku

5 Přímá investice formy dle § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona 1.vznik nebo získání výlučného podílu na podnikání včetně jeho rozšíření, 2.účast v nově vzniklém nebo existujícím podnikání, jestliže investor vlastní nebo získá nejméně 10% podílu na základním kapitálu obchodní společnosti nebo družstva nebo nejméně 10% podílu na vlastním kapitálu společnosti nebo nejméně 10% hlasovacích práv nebo jiný podíl na podnikání společnosti přesahující 10%,

6 Přímá investice formy § 1 zákona č. 219/1995 Sb., devizového zákona 3. další poskytnutí nebo přijetí finančních prostředků nebo jiných penězi ocenitelných majetkových hodnot nebo práv v rámci ekonomických vztahů založených přímou investicí 4. finanční úvěr spojený s dohodou o podílu na rozdělení zisku nebo s výkonem účinného vlivu na řízení podniku 5. užití zisku ze stávající přímé investice do této investice (reinvestice zisku)

7 Přímá investice zákon č. 219/1995 Sb., devizového zákona Oznamovací povinnost ČNB a)Oznamovací povinnost podle §1 odst.4: se nevyžaduje, je-li skutečnost nebo inkasa a úhrady nižší než 1 000 000 Kč. b) Oznamují se transakce podle §1 odst.1, které se týkají: přímých investic přijetí finančního úvěru od cizozemce nabytí zahraničních cenných papírů a vydání emise dluhopisů.

8 Přímá investice zákon č. 219/1995 Sb., devizového zákona Oznamovací povinnost ČNB c) Oznamovací povinnost plní podle: §1 odst.2: tuzemec, který je právnickou osobou cizozemec, který je právnickou osobou a který má v tuzemsku umístěn podnik nebo organizační složku podniku a pokud oznamované skutečnosti souvisejí s jeho podnikáním v tuzemsku fyzické osoby pouze na základě vyžádání Českou národní bankou.

9 Přímé investice z pohledu cílů 1. Market – seeking / vyhledávající trh/ 2. Efficiency seeking / vyhledávající vyšší efektivitu/ 3. Resource seeking / vyhledávající zdroje/ Multinacionální společnost - činnost v zahraničí nejméně 30 % /měřená podílem zahraničních aktiv, nebo obratem/ Zahraniční činnost je prováděna prostřednictvím zahraničních poboček nebo dceřinné a přidružené společnosti 9

10 Pobočky a dceřiné společnosti (formy přílivu zahraničních přímých investic) Zahraniční pobočka: je dílčí část v organizaci multinacionální společnosti s omezenými rozhodovacími pravomocemi. je dílčí část v organizaci multinacionální společnosti s omezenými rozhodovacími pravomocemi. Nese název mateřské společnosti a její bilance je součástí celkové bilance této společnosti /nemá základní kapitál/. Nese název mateřské společnosti a její bilance je součástí celkové bilance této společnosti /nemá základní kapitál/. V mateřské zemi je zisk pobočky obvyklé zdaňován jako součást zisku celé společnosti V mateřské zemi je zisk pobočky obvyklé zdaňován jako součást zisku celé společnosti 10

11 Pobočky a dceřiné společnosti Zahraniční dceřinná a přidružená společnost /Subsidiary/ : napojena na mateřskou společnost pouze prostřednictvím kapitálové účasti multinacionální společnosti /není jejím vnitřním organizačním článkem/. napojena na mateřskou společnost pouze prostřednictvím kapitálové účasti multinacionální společnosti /není jejím vnitřním organizačním článkem/. samostatný právní subjekt s plnou právní subjektivitou. samostatný právní subjekt s plnou právní subjektivitou. jméno se obvykle liší od jména mateřské společnosti. jméno se obvykle liší od jména mateřské společnosti. Mateřská společnost může svou subsidiary v zahraničí nově založit nebo ji rovněž může koupit ve formě akciového podílu na již existující firmě. Mateřská společnost může svou subsidiary v zahraničí nově založit nebo ji rovněž může koupit ve formě akciového podílu na již existující firmě. 11

12 Další formy přílivu zahraničních přímých investic Licence – poskytnutí patentového know- how Licence – poskytnutí patentového know- how Joint – venture – společný podnik / Sony Ericsson/ Joint – venture – společný podnik / Sony Ericsson/ Franchising – právo prodávat a používat jméno –multinacionální společnosti - Mc Donald Franchising – právo prodávat a používat jméno –multinacionální společnosti - Mc Donald 12

13 PZI se dotýkají ekonomické podstaty kapitálu v jeho nejširším pojetí: 3 U domácího kapitálu lze dokonce uvažovat o negativní diskontní sazbě, protože zadlužený kapitál se záporným ziskem a klesajícím tržním podílem může mít ve skutečnosti tržní hodnotu blízkou nule. 4 a) PZI doplňují doma nedostatečně generovaný finanční kapitál (nedostatek úspor), což vyjadřuje známá rovnice: If = (S-I) + (T-G), neboli čistý příliv zahraničního kapitálu If (včetně PZI) zaplňuje mezeru v deficitu nabídky domácích soukromých (S) a veřejných úspor (T) vůči domácí poptávce po investicích (I) a potřebách vládních výdajů (G). Současně s tím se snižuje domácí cena doma nedostatečně generovaného finančního kapitálu. b) PZI přinášejí do země moderní technologie (tj. fyzický kapitál vyšší kvality). c) PZI doplňují domácí nedostatečnou vybavenost země lidským kapitálem v oblastech: výzkumu a vývoje, výzkumu a vývoje, know-how ke zvládání nových technologií pracovníky, know-how ke zvládání nových technologií pracovníky, řízení a organizace výroby a prodejů. řízení a organizace výroby a prodejů. d) Rozšiřují nedostatečně vyvinutý domácí kapitál sítí v oblastech: informačních technologií, informačních technologií, distribuce a marketingu, včetně lepšího přístupu na světové trhy, distribuce a marketingu, včetně lepšího přístupu na světové trhy, přístupu k patentům, inovacím a bankovním službám, přístupu k patentům, inovacím a bankovním službám, e) Zlepšují stav institucionálního systému hostitelské země v oblastech: efektivnosti a kompetitivnosti trhů, efektivnosti a kompetitivnosti trhů, signalizace o věrohodnosti a budoucím rozvoji dané ekonomiky, signalizace o věrohodnosti a budoucím rozvoji dané ekonomiky, ochrany a vynutitelnosti vlastnických práv, ochrany a vynutitelnosti vlastnických práv, funkcí veřejné administrativy, funkcí veřejné administrativy, celkové kultury místní tržní ekonomiky. celkové kultury místní tržní ekonomiky.

14 Faktory motivující přímé investice 1. využití levnějších výrobních faktorů, 2. odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem, 3. využití výhodnějších daňových podmínek, 4. snížení devizového /kursového/ rizika, 5. diverzifikace vstupu, výstupu a zisku, 6. využití výhodnějších zdravotních, bezpečnostních a ekologických předpisů, 7. následování obchodních partnerů. 14

15 Faktory motivující přímé investice - využití levnějších výrobních faktorů Namísto exportu zboží Namísto exportu zboží Výrobní faktory, které nelze importovat – pracovní síla Výrobní faktory, které nelze importovat – pracovní síla Nižší mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení Nižší mzdy, zdravotní a sociální zabezpečení Nevýhody, omezení High tech s nízkým podílem mezd High tech s nízkým podílem mezd Nízké mzdy znamenají nízkou kvalifikaci Nízké mzdy znamenají nízkou kvalifikaci 15

16 Faktory motivující přímé investice odbourání nákladů spojených se zahraničním obchodem Odstranění transportních nákladů Odstranění transportních nákladů U objemově náročné produkce Odstranění celních barier / EU a jiná celní pásma / Odstranění celních barier / EU a jiná celní pásma / 16

17 Faktory motivující přímé investice využití výhodnějších daňových podmínek Nižší sazby daně ze zisku i nižší daňový základ Nižší sazby daně ze zisku i nižší daňový základ Odlišný způsob zdanění poboček a dceřiných společností Odlišný způsob zdanění poboček a dceřiných společností Transfery zisku do třetích zemí Transfery zisku do třetích zemí Daňové ráje Daňové ráje 17

18 Faktory motivující přímé investice snížení devizového /kursového/ rizika, Faktory motivující přímé investice snížení devizového /kursového/ rizika, Ekonomická a transakční devizová expozice Ekonomická a transakční devizová expozice Změny hodnoty kursu znehodnocují, či zhodnocují pohledávky a platby ve styku se zahraničím Změny hodnoty kursu znehodnocují, či zhodnocují pohledávky a platby ve styku se zahraničím Zajištění zvyšuje náklady / transakční/ a snižuje efektivnost obchodu Zajištění zvyšuje náklady / transakční/ a snižuje efektivnost obchodu Založení dceřiné společnosti umožňuje realizovat vstupy a výstupy a zisk v jedné měně Založení dceřiné společnosti umožňuje realizovat vstupy a výstupy a zisk v jedné měně Přesun problému do fáze transferu zisku /fakturační ceny/ Přesun problému do fáze transferu zisku /fakturační ceny/ 18

19 Faktory motivující přímé investice diverzifikace vstupu, výstupu a zisku Dva pozitivní efekty Dva pozitivní efekty 1. Změny poptávky v souvislosti s hospodářským cyklem nejsou mezi zeměmi, kde jsou umístěny dceřiné společnosti související. 2. Cenové změny vyvolané změnou poptávky mají v jedné zemi zhruba stejný dopad jak na straně vstupů, tak na straně výstupů. To umožňuje stabilizovat míru zisku jednotlivě za dcery i vcelku za společnost 19

20 Faktory motivující přímé investice využití výhodnějších zdravotních, bezpečnostních a ekologických předpisů Přemísťování špinavých a nebezpečných výrob do zemí s nižší úrovní právní ochrany pracujících a ŽP Přemísťování špinavých a nebezpečných výrob do zemí s nižší úrovní právní ochrany pracujících a ŽP 20

21 Faktory motivující přímé investice následování obchodních partnerů Banky, pojišťovny, poradenské společnosti, advokátní kanceláře, projektové kanceláře a developeři Banky, pojišťovny, poradenské společnosti, advokátní kanceláře, projektové kanceláře a developeři Následování multinacionálních společnosti do nových teritorií Následování multinacionálních společnosti do nových teritorií Posilování komparativní výhody důvěrnosti a omezování okruhu obchodního tajemství Posilování komparativní výhody důvěrnosti a omezování okruhu obchodního tajemství Překonávání barier lepší znalosti domácího prostředí Překonávání barier lepší znalosti domácího prostředí 21

22 Teorie zahraničního investování 1. Vernonova hypotéza tří fází: Produkce pro domácí trh s využitím blízkosti a koordinace mezi výzkumem a výrobou Produkce pro domácí trh s využitím blízkosti a koordinace mezi výzkumem a výrobou Export do zemí s vyšší životní úrovní Export do zemí s vyšší životní úrovní Přemístění výroby zastaralého výrobku do rozvojových zemí s levnou pracovní silou Přemístění výroby zastaralého výrobku do rozvojových zemí s levnou pracovní silou 2. Vertikální a horizontální investování / R.E.Caves / Horizontální – výroba stejných, nebo podobných výrobků doma a v zahraničí /ochrana patenty proti padělání / Horizontální – výroba stejných, nebo podobných výrobků doma a v zahraničí /ochrana patenty proti padělání / Vertikální - investice do získání levných prvotních zdrojů a obchodních sítí za účelem snížení vstupních a obchodních nákladů. Vertikální - investice do získání levných prvotních zdrojů a obchodních sítí za účelem snížení vstupních a obchodních nákladů.

23 Podpora přímých investic - investiční pobídky Sleva na dani z příjmu na 10 let Sleva na dani z příjmu na 10 let Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst – 200 tis. Kč/ prac. Hmotná podpora vytváření nových pracovních míst – 200 tis. Kč/ prac. Hmotná podpora rekvalifikace / 35%/ Hmotná podpora rekvalifikace / 35%/ Zvýhodnění ceny technického vybavení území /sítě/ a pozemků pro výstavbu Zvýhodnění ceny technického vybavení území /sítě/ a pozemků pro výstavbuPodmínky: Investice do high-tech odvětví, či zařízení Investice do high-tech odvětví, či zařízení Investovat minim. 200 mil.Kč do území s mírou nezaměstnanosti o 25% vyšší, než průměrná, atd Investovat minim. 200 mil.Kč do území s mírou nezaměstnanosti o 25% vyšší, než průměrná, atd Otázka diskriminace domácích investorů Otázka diskriminace domácích investorů

24 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic Multinacionální společnosti k tomuto účelu tradičně používají metodu tzv. upravené čisté současné hodnoty. - má čtyři základní části: upravené čisté současné hodnoty. - má čtyři základní části: 1. určení nákladů investičního projektu, 2. odhad diskontovaného cash – flow po zdanění, 3. Odhad zůstatkové hodnoty investice po ukončení projektu 4. zahrnutí specifických zahraničních vlivů. 24

25 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/ : NPV = - SR 0 * C 0 + Σ t=1 SR e t x CF e t x (1 – T F )/ (1+DR D ) t + ΣSRt e x (D t + IR e F,t x NP t ) x T F /(1 + DR D ) t + SR e j * SV e j / (1 + DR D ) j 25

26 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/ Kde proměnné jsou: SR 0 – devizový kurs výchozího období SR 0 – devizový kurs výchozího období C 0 - Náklady projektu ve výchozím období C 0 - Náklady projektu ve výchozím období denominované v zahraniční měně SR e t - očekávaná hodnota devizového kursu CF e t - očekávané cash flow v příštích obdobích, T F - zahraniční daňová sazba DR D - domácí diskontní sazba D t - odpisy v zahraniční měně 26

27 Propočet efektivnosti zahraničních přímých investic čistá současná hodnota /NPV/ Kde proměnné jsou / 2 /: IR e F,t - očekávaná zahraniční úroková míra NPt – nesplacená jistina z úvěru v zahraniční měně SR e j – hodnota devizového kursu Sv e j - očekávaná zbytková hodnota investice / tržní cena/ 27

28 Problémy mezinárodního zdanění – zdanění na konsolidované bázi zdanění na konsolidované bázi Zdanění dceřiných společností buďto na konsolidované bázi, nebo při transferu zisku mateřské firmě Rozdílná definice daňového základu Vyšší zahraniční zdanění oproti nižšímu domácímu se nevrací – zápočet prostý Zdanění na územním základě : Útěk do daňových rájů Útěk do daňových rájů Daňové úniky podfakturací transferových cen Daňové úniky podfakturací transferových cen

29 Metody country ratingu Názorová analýza / delphi technique/ Faktorová analýza / checklist approach/ Inspekční návštěvy/

30 Praktické měření politického a ekonomického rizika faktorová analýza Hodnocení rizika zemí (politické i ekonomické riziko) v International Country Risk Guide Handbook. International Country Risk (ICR) je kalkulován jako vážený průměr, kde 50% podíl mají politická rizika, 25% finanční rizika a 25% ekonomická rizika. Politické riziko PR je počítáno na základě 13 indikátorů ohodnocených 6 – 12 body v celkovém součtu 100 bodů. Politické riziko PR je počítáno na základě 13 indikátorů ohodnocených 6 – 12 body v celkovém součtu 100 bodů. 30

31 Praktické měření politického a ekonomického rizika –politické riziko ekonomická očekávání vs. realita (12 bodů), selhání ekonomických záměrů vlády (12 bodů), stabilita politického vedení (12 bodů), zahraniční konflikty (10 bodů), korupce ve vládě (6 bodů), význam armády v politice (6 bodů), význam náboženství v politice (6 bodů), síla právní tradice (6 bodů), nebezpečí rasových a národnostních nepokojů (6 bodů), nebezpečí politického terorismu (6 bodů), nebezpečí občanské války (6 bodů), rozvinutost politického systému (6 bodů), kvalita byrokratického aparátu (6 bodů). 31

32 Praktické měření politického a ekonomického rizika Finanční riziko FR je reprezentováno pěti indikátory při celkovém součtu 50 bodů. Jedná se o tyto indikátory: možnost platební neschopnosti nebo nepříznivé restrukturalizace dluhu (10 bodů), možnost platební neschopnosti nebo nepříznivé restrukturalizace dluhu (10 bodů), odklad splatných dodavatelských úvěrů (10 bodů), odklad splatných dodavatelských úvěrů (10 bodů), možnost neuznání závazků vládou (10 bodů), možnost neuznání závazků vládou (10 bodů), možnost ztrát z devizové kontroly (10 bodů), možnost ztrát z devizové kontroly (10 bodů), vyvlastnění soukromých investic (10 bodů). vyvlastnění soukromých investic (10 bodů). 32

33 Praktické měření politického a ekonomického rizika Ekonomické riziko ER je sledováno na základě šesti indikátorů o celkovém součtu 50 bodů. Jedná se o tyto indikátory: riziko inflace (10 bodů), riziko inflace (10 bodů), dluhová služba v poměru k ročnímu exportu zboží a služeb (10 bodů), dluhová služba v poměru k ročnímu exportu zboží a služeb (10 bodů), krytí měsíčního importu čistými devizovými rezervami (10 bodů), krytí měsíčního importu čistými devizovými rezervami (10 bodů), platební disciplína importérů (10 bodů), platební disciplína importérů (10 bodů), podíl exportu zboží a služeb na obratu běžné bilance (10 bodů), podíl exportu zboží a služeb na obratu běžné bilance (10 bodů), procentní poměr mezi černým a oficiálním kursem (5 bodů). procentní poměr mezi černým a oficiálním kursem (5 bodů). 33

34 Praktické měření politického a ekonomického rizika Konečný výpočet rizika země : ICR = 0,5 (PR + FR + ER) celkový součet 100 bodů - 0 bodů. celkový součet 100 bodů - 0 bodů. Rizikovost investic lze hodnotit v jednotlivých zemích podle následujících kategorií: velmi vysoké riziko - od 0,0 do 49,5 bodu, velmi vysoké riziko - od 0,0 do 49,5 bodu, vysoké riziko - od 50,0 do 59,5 bodu, vysoké riziko - od 50,0 do 59,5 bodu, mírné riziko - od 60,0 do 69,5 bodu, mírné riziko - od 60,0 do 69,5 bodu, nízké riziko - od 70,0 do 84,5 bodu, nízké riziko - od 70,0 do 84,5 bodu, velmi nízké riziko - od 85,0 do 100 bodů. velmi nízké riziko - od 85,0 do 100 bodů. 34

35 Symbolika dlouhodobého a krátkodobého ratingu Stupně Standard and Poors, Duff and Phelps atd. /Moodys, CRA/ Od AAA do BBB investiční stupeň Od BB do D Spekulativní stupeň Každý stupeň je možno rozdělit znaménkem +, bez a – Krátkodobý rating Prime /Aaa až A/ až Not Prime /Caa až D/ Stanovení rizikové premie: Stanovení rizikové premie: Rozdíl mezi rizikovou a bezrizikovou reálnou úrokovou sazbou

36 Symbolika dlouhodobého a krátkodobého ratingu Stanovení rizikové premie: Rozdíl mezi rizikovou a bezrizikovou reálnou úrokovou sazbou RpXXX=RIRf,XXX-RIRf,AAA Rizikové prémie k výnosovým úrokovým mírám: AAAvlády a centr banky10-20 basic points korporace30-40 AAvlády a centrální banky30-50 korporace50-80 Avlády a centrální banky60-100 BBB120- a více

37 Obrana přímých investic proti politickým a ekonomickým rizikům 1. Kontrola klíčových výrobních postupů 2. Založení společného podniku 3. Místní dluh 4. Pojištění zahraničních investic

38 Portfolio investice Portfolio investice - nákup zahraničních dlouhodobých obligací, dlouhodobých zahraničních depozitních certifikátů nebo akcií zahraničních firem, pokud se nejedná o nákup kontrolního balíku. Cílem portfolio investic není kontrola zahraničního podniku, ale vytvoření optimální struktury aktiv příslušného subjektu z pohledu tří kritérií : 1. Výnosnost 2. Rizikovosti 3. Likvidity. 38

39 Portfolio investice Ad 1. Výnosnost Výnosnost je u domácích cenných papírů závislá na změnách jejich tržní hodnoty a výší důchodu (dividendy, úroku), který cenné papíry přináší svému držiteli. U zahraničních cenných papírů je výnosnost dále ještě ovlivňována změnami devizového kursu. Tržní cena, úrok, dividenda a devizový kurs ovlivňují celkovou výnosnost zahraničních akcií a obligací. Tyto faktory mohou reagovat na změny v ekonomickém prostředí, na očekávané znehodnocení devizového kursu domácí měny. 39

40 Portfolio investice Ad 2. Rizikovost Rizikovost individuálních aktiv je definována jako směrodatná odchylka v jejich výnosnosti. Rizikovost celého portfolia je dána rizikovostí jednotlivých aktiv zařazených do portfolia a dále vzájemnou korelací výnosností těchto aktiv. Možnost snížení rizika prostřednictvím diverzifikace portfolia prostřednictvím nákupu zahraničních cenných papírů. 40

41 Portfolio investice Ad 3. Likvidita Likvidita je schopnost obrátit příslušné aktivum do transakční formy peněz s minimální ztrátou jeho hodnoty. Nákladem získání portfolia o větší likviditě je ztráta v jeho hodnotě, která je spojena s jeho úplnou nebo částečnou transformací do transakční formy peněz. Likvidita je schopnost obrátit příslušné aktivum do transakční formy peněz s minimální ztrátou jeho hodnoty. Nákladem získání portfolia o větší likviditě je ztráta v jeho hodnotě, která je spojena s jeho úplnou nebo částečnou transformací do transakční formy peněz. 41

42 Otázky a úkoly 1/ Promyslete a porovnejte dvě významné přímé investice v ČR v uplynulých letech do kapacit automobilového průmyslu – PSA Kolín nad Labem a Hyundai Nošovice. Odhadněte váhu faktorů motivace investorů v obou případech a porovnejte navzájem! 2/ Odhadněte metodou faktorové analýzy, pomocí indexu ICR hodnocení investice do výrobní kapacity potravinářského typu /pivovar/ v oblasti Soči v Ruské federaci, náběh výroby v roce 2013.


Stáhnout ppt "Mezinárodní finance 6. Mezinárodní investování: Přímé investice faktory a efektivnost. teorie zahraničního investování teorie zahraničního investování."

Podobné prezentace


Reklamy Google