Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

6. Modelování procesů Pojmy Modelování procesů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "6. Modelování procesů Pojmy Modelování procesů"— Transkript prezentace:

1 6. Modelování procesů Pojmy Modelování procesů
Postup modelování procesů Nástroje pro modelování Procesní model Základní modely Simulace

2 Pojmy - 1 Model zjednodušený abstraktní pohled na popisovanou realitu
formální interpretace reality s ohledem na předem definovaný účel – popisuje pouze určitý aspekt nedokáže obsáhnout samotnou realitu, je to zjednodušený pohled na realitu Model obsahuje různé typy objektů a jejich vzájemné vazby Objekt jakákoliv entita z prostředí organizace (např. proces, činnost, funkční místo, dokument, aplikace apod.) každá entita je v rámci organizace jedinečná

3 Pojmy - 2 Výskyt objektu objekt se v modelu vyskytuje v různých souvislostech (má vazby na další jiné objekty). Použije-li se tentýž objekt ve více modelech, jedná se o více výskytů téže definice objektu (např. objekt „Přepážkový pracovník” představující funkční místo nebo roli má kromě výskytu v modelu organizační struktury i další výskyty v modelech procesů činností, které vykonává) Vazba vzájemný vztah dvou objektů (např. mezi rolí a činností je vazba ”provádí”)

4 Pojmy - 3 Atribut textová (popis, …) nebo číselná (časy, náklady aj.) upřesňující informace, která se zaznamenává k modelu, objektu i k vazbě Modelování vytváření abstraktních objektů a jejich vazeb Účel modelování (v podnikové praxi) napodobit chování určitého jevu Vlastnosti modelu vysvětluje stávající stav umožňuje předvídat chování za různých okolností

5 Modelování procesů - 1 Modely umožňují pochopení stávajícího stavu
manažeři i pracovníci procesům porozumí uvědomí si nezbytnost změn Model je výborný komunikační prostředek monitorování procesu, sledováni jeho stavu kalkulace nákladů podnikových procesů návrhy a realizaci obchodních, koncepčních a organizačních změn implementaci nových IT (sub)systémů tvorbu efektivních pracovních postupů, dokumentace, předpisů a závazných norem uložení znalostí o podniku (Procesní Warehouse)

6 Vrátí se náklady na vytvoření modelu?
Modelování procesů - 2 Tvorba modelů Tvorba modelů není samoúčelná vytvářet v organizaci modely pro modely je nesmysl (navíc hodně drahý). Model se vytváří tehdy je-li to nutné nebo výhodné, tj. pro procesy, jejichž průběh je komplikovaný, s mnoha vazbami, vstupy a výstupy, zpětnými smyčkami atd. Míra podrobnosti modelu závisí na rozsahu a podrobnosti požadované změny procesu, tj. co se má s daným procesem provést Vrátí se náklady na vytvoření modelu?

7 Modelování procesů - 3 Vytváření konkrétního modelu (na požadované úrovni podrobnosti) může vyvolávat požadavky na upřesnění popisu modelovaného procesu při modelování procesu je možné jít do větší míry podrobnosti než je v popisu, vyžaduje to však dostatečné znalosti a zkušenosti zapojených pracovníků (pracujících na procesu, zákazníků procesu aj.) Promítnutí detailních informací do popisu procesu -= stejný obsah různé formy dokumentace Dobře vytvořený model Je správný, tj. nezkresleně zachycuje modelovanou realitu Je srozumitelný pro všechny pracovníky, využívající daný model Odpovídá použité metodice modelování

8 Modelování procesů - 4 Poznámky (určité zkušenosti)
nejobtížnější při modelování je vlastní rozpoznání procesu (začátek, konec), všech jeho variant, vazeb a smyček snadnější je modelovat procesy nové, které vytváříme, než existující prvotní nadšení uživatelů se mění v nervozitu a odpor někdy je úspěchem už fakt, že podnik se začal procesy zabývat a začíná se vytvářet procesní přístup u manažerů i zaměstnanců modelovat jen do nezbytně nutné míry podrobnosti modelovat „skutečné“ procesy (nikoliv chaotickou tříšť činností, neodpovídající definici procesu)

9 Postup modelování procesů - 1
příprava stanovení (ověření požadavku na) rozsahu, druhu a míry podrobnosti modelu určení správce modelu ověření úplnosti popisu procesu z hlediska potřeb modelování tvorba modelu (top-down: úroveň celý proces, podprocesy…činnosti – „process steps“) verifikace modelu (ověření, že model odpovídá popisované realitě, včetně parametrů) certifikace (soulad vytvořeného modelu s platnou metodikou, integrace do procesního modelu podniku) průběžná aktualizace modelu (pokud se neprovádí přijde předchozí úsilí nazmar)

10 Postup modelování procesů - 2
Hlavní proces (skupina procesů) Výsledný produkt Proces 1 Proces 2 Proces 3 Úroveň procesů Dílčí produkt Subproces 2 Subproces 1 Subproces 3 Úroveň subprocesů Dílčí produkt strategie Úroveň činností cíle Procesy Subprocesy Činnosti

11 Postup modelování procesů - 3

12 Postup modelování procesů - 4
Informace z „Procesního modelu“ jsou využívány Managementem většinou úrovně A a B výkonnými pracovníky nejpřínosnější jsou úrovně C a D Vývojovými, resp. projektovými pracovníky všechny úrovně podle řešené problematiky

13 Postup modelování procesů - 5

14 Procesní model - 1 Strukturovaně uspořádané aktuální informace o fungování společnosti (podniku) o procesech, organizačních strukturách, struktuře produktů a služeb, o strategických cílech ve vazbě na procesy aj. Je pro každou organizaci jedinečný (obsahuje reálné procesy organizace ) Zachycuje (zobrazuje) podstatné objekty podnikové reality a jejich vazby Objekt - jakákoliv entita z prostředí organizace (např. proces, činnost, funkční místo, dokument, aplikace apod.) Je zastřešujícím modelem pro všechny (dále dekomponované, strukturované) podnikové procesy

15 Procesní model - 2 Umožňuje pochopení struktury podniku a jeho „fungování“, zachycuje propojení strategie na konkrétní procesy strukturu procesů a vytváření přidané hodnoty Informační a technickou podporu procesů organizační zajištění procesů Slouží jako zdroj informací pro průhledné a provázené řízení firmy znázorňuje potenciál pro rozvoj podniku (zlepšení nejsou hledána intuitivně) Umožňuje „top-down“ vyhodnocování procesů, jejich optimalizaci Výběr procesů pro jejich zlepšení, resp. BPR je řízenou činností

16 Procesní model - 3 Procesní modelování vytváří hierarchické procesní modely, propojených od vrcholové úrovně až po modely činností pro určitý produkt / službu

17 Nástroje pro modelování - 1
Modelovací nástroje umožňují Definovat proces (jméno, popis, datum, verzi, komponenty, atd.) Modelovat sekvenční, paralelní, selektivní či iterativní průběh procesu Grafické zobrazení modelů Podporu pro verzování procesů Specifikaci úkolů, pracovních kroků Kontrolu syntaktické správnosti procesu Vyhledávání modelovaných objektů, kontrolu vzájemných vazeb a referencí

18 Nástroje pro modelování - 2
SW nástroje pro modelování jsou založeny na jednotné databázi a sdílených objektech Vlastnosti Je zajištěna konsistence používaných objektů Objekty jsou uloženy v adresářích, které mohou být přehledně strukturovány Stejné instance objektů mohou být využity ve různých modelech Změna objektu vede k automatické změně všech jeho kopií Je možné provádět analýzu k ověření procesů a k nalezení slabých míst Mohou být prováděny exporty výsledků práce do různých formátů Jsou zajištěna rozhraní do různých aplikací (nástroje na vývoj SW aj.) Existuje několik desítek různých používaných nástrojů pro modelování podnikových procesů (jejichpřehled viz např.: Řepa V.,: „Podnikové procesy, procesní řízení a modelování“, Grada, 2006)

19 Nástroje pro modelování - 3
SW nástroje tedy m.j. umožňují nejpřesnější „popis“ procesu (včetně algoritmu) snadné vytváření modelů pomocí názorného grafického jazyka kontrolu objektů modelu a modelů analýzu a optimalizaci procesů simulaci procesů grafické zobrazení modelů, uživatelsky nastavitelné udržovat aktuální stav modelů postupnou tvorbu provázaných modelů, vedoucí až k návrhům IT aplikací metodická cesta generováním různých druhů modelů k programovému kódu

20 Nástroje pro modelování - 4
ARIS „Nástroj/systém/platforma“ (vyvinutý prof. Scheerem) je komplexní integrovaná rodina nástrojů, vytvářející integrované prostředí pro modelování, analýzu a vyhodnocení podnikových procesů. Integrace je zajištěna jednotnou metodikou („jednotná metoda“) grafickým uživatelským prostředím jednotnou sdílenou databází (objektů a modelů) ARIS lze využívat pro různé pohledy datový funkční organizační řídící výkonnostní (produkty a služby, které podnik dodává) je celosvětový leader na trhu modelovacích nástrojů

21 Nástroje pro modelování - 5
ARIS Strategy Platform Nástroj pro definici strategie podniku s využitím BSC a její konzistentní implementaci pomocí podnikových procesů ARIS Design Platform Návrh podnikových procesů s ohledem na požadavky trhu. Analýza a optimalizace procesů jakožto součást neustálého zlepšování procesů. ARIS Implementation Platform Implementace podnikových procesů do provozního aplikačního software, aniž by při tom došlo ke ztrátě informací ARIS Controlling Platform Návrh a měření efektivity podnikových procesů implementovaných v IT systémech. Podnik tak může průběžně zlepšovat podnikové procesy s využitím klíčových ukazatelů výkonnosti.

22 Základní modely Funkční strom Strom výkonů
Model tvorby přidané hodnoty Model přiřazení funkcí eEPC – Model činností a událostí Organigram

23 Funkční strom Model slouží pro zobrazení nejvyšších úrovní podnikových procesů Struktura procesů České kampeličky a.s. Oblast Např. : Drobné Oblast Oblast procesů A bankovnictví procesů B procesů C Proces (oblast procesů) je možné hierarchizovat

24 Funkční strom - příklad
Strukturovaný pohled na všechny základní procesy v podniku (řídící, obchodní a podpůrné) Řídící procesy Řízení ČK Ekonomické řízení ČK Řízení strategie banky Definování Stanovení strategie vnější komunikace Definování koncepce vnitrobankovního řízení a komunikace Řízení vztahu s vlastníky dceřiných společností Analýza makroekonomických trendů Koordinace strategií v rámci finanční skupiny Plánování fúzí a akvizic obchodně finančního plánu Sestavení plánu interního auditu Stanovení organizace, systému řízení a vnitřního komunikačního systému Stanovení metodiky strategického plánování Stanovení výkonnostního systému banky Zajištění metodického souladu s legislativou a požadavky regulačních orgánů banky tvorby obchodně provádění interního auditu přípravy havarijních plánů Hodnocení výkonnosti procesů, organizačních jednotek a využití zdrojů Hodnocení vnitřního PR majetkových účastí Zabezpečování součinnosti s vnějšími orgány, institucemi a legislativou Zabezpečování legislativních a smluvních podmínek třetích stran Vytváření a koordinace dodržování firemní identity Zajištění prezentace banky a PR organizace Vnější komunikace Rozpočet a koncepce vedení účetnictví kontrolingu daňové politiky Vedení Kontroling Daně Sestavení rozpočtu, plánu jeho naplňování a Cash Flow rozpočtování účetních postupů metodiky rozpočtování a Stanovení způsobu sběru vnitřních ekonomických informací sběru vnějších Monitorování účetních výstupů (kontrola úplnosti a správnosti výkazů) Monitorování oběhu účetních dokladů Monitorování dodržování zákona o účetnictví Monitorování vnitřních účetních předpisů Zajišťování finančně analytických služeb Řízení rozpočtu a Cash Flow Provádění Vedení finančního a manažerského účetnictví a reporting Realizace učetních operací (správa hlavní knihy) Zajišťování oběhu účetních dokladů vnitropodnikové inventarizaci Zajištění řešení daňové problematiky a vedení daňové agendy a hodnocení naplňování strategie Monitoring médií Kontrola dodržování rozpočtu

25 Proces Sporožirový účet
Strom výkonů Produktový strom 2. úrovně Běžné účty Výkon – materiální i nemateriální výstupy (produkty_služby) Sporožirové účty Sporožirový účet Proces Sporožirový účet Běžné účty v KČ a SK Běžný účet v české měně Proces Běžný účet v Kč Účet dotační Proces Dotační účet

26 Model tvorby přidané hodnoty
Model je určen pro zachycení přehledu subprocesů v rámci procesu a jejich návazností

27 Model tvorby přidané hodnoty - příklad
Akvizice klienta Skupina subprocesů Požadavek klienta na službu Verifikace Založení Využívání Zrušení klienta služby služeb služby a jeho požadavků (produktu) (produktu) (produktu) Správa Služba zrušena služby (produktu)

28 Model přiřazení funkcí - 1
Model je určen pro zachycení základních informací o vykonávaném procesu. Proces: vkladní knížka Pobočkový systém podporuje Oddělení B Oddělení D Role vlastník procesu je odborně odpovědný za má výstup Kategorie dokumentované znalosti je potřebný pro Odborný pojem je vstupem pro provádí Role v procesu Na úrovni procesu jsou specifikovány vstupy a výstupy procesu, vlastník procesu, výkonné organizační útvary, aplikace IT.

29 Model přiřazení funkcí - 2
Vlastník procesu je odborně odpovědný Dokumentované znalosti Organ. útvar 2 Organ. útvar 1 jsou potřebné Metrika procesu provádí Proces XYZ VK s výpovědní lhůtou vstup má výstup požadavek zákazníka Data Výstupní dokumenty Data Vstupní dokumenty výstupní data vstupní data podporuje Aplikace Model „Přiřazení funkcí“

30 eEPC – Model činností a událostí - 1
Model zachycuje průběh subprocesu, různé scénáře cest (pomocí operátorů a událostí) a návaznosti na další subprocesy (pomocí procesních rozhraní). Model je dále určen pro zachycení požadovaných informací o vykonávaných činnostech: které role činnosti provádějí, jaké jsou vstupy do činností, jaké výstupy činnosti vytvářejí, které aplikace (moduly, funkce zpracování dat) podporují provádění činností a jaká dokumentace je potřebná pro provádění činností.

31 eEPC – Model činností a událostí - 2
eEPC = Event-Driven Process Chain Událost – objekt (pasivní) Popisuje okolnosti a podmínky při jejichž splnění se se spustí následující proces/subproces/činnost/funkce výsledný stav předchozího procesu, tj. dosažení jeho výstupu Proces/funkce/činnost… - aktivní objekt Kromě vstupní a výstupní události má vazbu na své okolí Viz Model přiřazení funkcí

32 Organigram Model eEPC Úsek DB Okresní pobočka je tvořen Činnost 1
Manažer DB Okresní pobočka Úsek DB Přepážkový pracovník J. Novák je tvořen obsazuje Náplň práce P.Peníz Model eEPC Činnost 1 provádí Přepážkový pracovník Událost N provádí Činnost A Manažer DB Činnost X spolupracuje na Činnost 5 Přepážkový pracovník

33 Procesní modelování a reengineering
Simulace - 1 Význam Ověření dynamiky procesu identifikace úzkých míst Chování procesu v limitních situacích (nárazové zatížení, nedostatek zdrojů aj.) zkoumání procesu v kritických obdobích (dovolené, konec roku …) Kontrola vytvořeného a navrženého modelu z hlediska věcné správnosti Věcná chyba v modelu se obvykle projeví nesmysly v simulačních výstupech LBMS, s.r.o.

34 Simulace - 2 Simulace modelů je výrazně kapacitně náročnější než vlastní modelování Sběr a analýza přesných a relevantních dat Tvorba simulačních běhů (respektující reálné možnosti) Bez provedení simulace si nemůžeme být jisti, zda je model procesu (stávající či přepracovaný) správný

35 Simulace - 3 frekvence procesu délky činností
Pravděpodobnos- ti rozhodování X Doba čekání jiné klíčové ukazatele spotřeba zdrojů X rizika množství produktu


Stáhnout ppt "6. Modelování procesů Pojmy Modelování procesů"

Podobné prezentace


Reklamy Google