Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 6. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 6. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje."— Transkript prezentace:

1 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 6. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje pro modelování  Procesní model  Nástroje pro modelování  Základní modely  Simulace

2 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 2/35 Pojmy - 1  Model  zjednodušený abstraktní pohled na popisovanou realitu  formální interpretace reality s ohledem na předem definovaný účel – popisuje pouze určitý aspekt  nedokáže obsáhnout samotnou realitu, je to zjednodušený pohled na realitu  Model obsahuje různé typy objektů a jejich vzájemné vazby  Objekt  jakákoliv entita z prostředí organizace (např. proces, činnost, funkční místo, dokument, aplikace apod.)  každá entita je v rámci organizace jedinečná

3 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 3/35 Pojmy - 2  Výskyt objektu  objekt se v modelu vyskytuje v různých souvislostech (má vazby na další jiné objekty). Použije-li se tentýž objekt ve více modelech, jedná se o více výskytů téže definice objektu (např. objekt „Přepážkový pracovník” představující funkční místo nebo roli má kromě výskytu v modelu organizační struktury i další výskyty v modelech procesů činností, které vykonává)  Vazba  vzájemný vztah dvou objektů (např. mezi rolí a činností je vazba ”provádí”)

4 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 4/35 Pojmy - 3  Atribut  textová (popis, …) nebo číselná (časy, náklady aj.) upřesňující informace, která se zaznamenává k modelu, objektu i k vazbě  Modelování  vytváření abstraktních objektů a jejich vazeb  Účel modelování (v podnikové praxi)  napodobit chování určitého jevu  Vlastnosti modelu  vysvětluje stávající stav  umožňuje předvídat chování za různých okolností

5 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 5/35 Modelování procesů - 1  Modely umožňují  pochopení stávajícího stavu –manažeři i pracovníci procesům porozumí –uvědomí si nezbytnost změn –Model je výborný komunikační prostředek  monitorování procesu, sledováni jeho stavu  kalkulace nákladů podnikových procesů  návrhy a realizaci obchodních, koncepčních a organizačních změn  implementaci nových IT (sub)systémů  tvorbu efektivních pracovních postupů, dokumentace, předpisů a závazných norem  uložení znalostí o podniku (Procesní Warehouse)

6 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 6/35 Modelování procesů - 2  Tvorba modelů  Tvorba modelů není samoúčelná  vytvářet v organizaci modely pro modely je nesmysl (navíc hodně drahý).  Model se vytváří tehdy  je-li to nutné nebo výhodné, tj. pro procesy, jejichž průběh je komplikovaný, s mnoha vazbami, vstupy a výstupy, zpětnými smyčkami atd.  Míra podrobnosti modelu  závisí na rozsahu a podrobnosti požadované změny procesu, tj. co se má s daným procesem provést Vrátí se náklady na vytvoření modelu?

7 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 7/35 Modelování procesů - 3  Vytváření konkrétního modelu (na požadované úrovni podrobnosti) může vyvolávat požadavky na upřesnění popisu modelovaného procesu  při modelování procesu je možné jít do větší míry podrobnosti než je v popisu, vyžaduje to však  dostatečné znalosti a zkušenosti zapojených pracovníků (pracujících na procesu, zákazníků procesu aj.)  Promítnutí detailních informací do popisu procesu -= stejný obsah různé formy dokumentace  Dobře vytvořený model  Je správný, tj. nezkresleně zachycuje modelovanou realitu  Je srozumitelný pro všechny pracovníky, využívající daný model  Odpovídá použité metodice modelování

8 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 8/35 Modelování procesů - 4  Poznámky (určité zkušenosti) –nejobtížnější při modelování je vlastní rozpoznání procesu (začátek, konec), všech jeho variant, vazeb a smyček –snadnější je modelovat procesy nové, které vytváříme, než existující –prvotní nadšení uživatelů se mění v nervozitu a odpor –někdy je úspěchem už fakt, že podnik se začal procesy zabývat a začíná se vytvářet procesní přístup u manažerů i zaměstnanců –modelovat jen do nezbytně nutné míry podrobnosti –modelovat „skutečné“ procesy (nikoliv chaotickou tříšť činností, neodpovídající definici procesu)

9 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 9/35 Postup modelování procesů - 1  příprava  stanovení (ověření požadavku na) rozsahu, druhu a míry podrobnosti modelu  určení správce modelu  ověření úplnosti popisu procesu z hlediska potřeb modelování  tvorba modelu (top-down: úroveň celý proces, podprocesy…činnosti – „process steps“)  verifikace modelu (ověření, že model odpovídá popisované realitě, včetně parametrů)  certifikace (soulad vytvořeného modelu s platnou metodikou, integrace do procesního modelu podniku)  průběžná aktualizace modelu (pokud se neprovádí přijde předchozí úsilí nazmar)

10 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 10/35 Subproces 2 Subproces 1 Subproces 3 Úroveň subprocesů Úroveň činností Postup modelování procesů - 2 Hlavní proces (skupina procesů) Výsledný produkt Proces 1 Proces 2 Proces 3 Úroveň procesů Procesy Subprocesy Činnosti Dílčí produkt strategie cíle Dílčí produkt

11 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 11/35 Postup modelování procesů - 3

12 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 12/35 Postup modelování procesů - 4  Informace z „Procesního modelu“ jsou využívány  Managementem  většinou úrovně A a B  výkonnými pracovníky  nejpřínosnější jsou úrovně C a D  Vývojovými, resp. projektovými pracovníky  všechny úrovně podle řešené problematiky

13 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 13/35 Postup modelování procesů - 5

14 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 14/35 Procesní model - 1  Strukturovaně uspořádané aktuální informace o fungování společnosti (podniku) o procesech, organizačních strukturách, struktuře produktů a služeb, o strategických cílech ve vazbě na procesy aj.  Je pro každou organizaci jedinečný (obsahuje reálné procesy organizace )  Zachycuje (zobrazuje) podstatné objekty podnikové reality a jejich vazby  Objekt - jakákoliv entita z prostředí organizace (např. proces, činnost, funkční místo, dokument, aplikace apod.)  Je zastřešujícím modelem pro všechny (dále dekomponované, strukturované) podnikové procesy

15 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 15/35 Procesní model - 2  Umožňuje pochopení struktury podniku a jeho „fungování“, zachycuje  propojení strategie na konkrétní procesy  strukturu procesů a vytváření přidané hodnoty  Informační a technickou podporu procesů  organizační zajištění procesů  Slouží jako zdroj informací pro průhledné a provázené řízení firmy –znázorňuje potenciál pro rozvoj podniku (zlepšení nejsou hledána intuitivně) –Umožňuje „top-down“ vyhodnocování procesů, jejich optimalizaci –Výběr procesů pro jejich zlepšení, resp. BPR je řízenou činností

16 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 16/35 Procesní model - 3 Procesní modelování vytváří hierarchické procesní modely, propojených od vrcholové úrovně až po modely činností pro určitý produkt / službu

17 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 17/35 Nástroje pro modelování - 1  Modelovací nástroje umožňují  Definovat proces (jméno, popis, datum, verzi, komponenty, atd.)  Modelovat sekvenční, paralelní, selektivní či iterativní průběh procesu  Grafické zobrazení modelů  Podporu pro verzování procesů  Specifikaci úkolů, pracovních kroků  Kontrolu syntaktické správnosti procesu  Vyhledávání modelovaných objektů, kontrolu vzájemných vazeb a referencí

18 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 18/35 Nástroje pro modelování - 2  SW nástroje pro modelování jsou založeny na jednotné databázi a sdílených objektech  Vlastnosti  Je zajištěna konsistence používaných objektů  Objekty jsou uloženy v adresářích, které mohou být přehledně strukturovány  Stejné instance objektů mohou být využity ve různých modelech  Změna objektu vede k automatické změně všech jeho kopií  Je možné provádět analýzu k ověření procesů a k nalezení slabých míst  Mohou být prováděny exporty výsledků práce do různých formátů  Jsou zajištěna rozhraní do různých aplikací (nástroje na vývoj SW aj.)  Existuje několik desítek různých používaných nástrojů pro modelování podnikových procesů (jejichpřehled viz např.: Řepa V.,: „Podnikové procesy, procesní řízení a modelování“, Grada, 2006)

19 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 19/35 Nástroje pro modelování - 3  SW nástroje tedy m.j. umožňují  nejpřesnější „popis“ procesu (včetně algoritmu)  snadné vytváření modelů pomocí názorného grafického jazyka  kontrolu objektů modelu a modelů  analýzu a optimalizaci procesů  simulaci procesů  grafické zobrazení modelů, uživatelsky nastavitelné  udržovat aktuální stav modelů  postupnou tvorbu provázaných modelů, vedoucí až k návrhům IT aplikací –metodická cesta –generováním různých druhů modelů k programovému kódu

20 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 20/35 Nástroje pro modelování - 4  ARIS „Nástroj/systém/platforma“ ( vyvinutý prof. Scheerem)  je komplexní integrovaná rodina nástrojů, vytvářející  integrované prostředí pro modelování, analýzu a vyhodnocení podnikových procesů. Integrace je zajištěna –jednotnou metodikou („jednotná metoda“) –grafickým uživatelským prostředím –jednotnou sdílenou databází (objektů a modelů)  ARIS lze využívat pro různé pohledy –datový –funkční –organizační –řídící –výkonnostní (produkty a služby, které podnik dodává)  je celosvětový leader na trhu modelovacích nástrojů

21 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 21/35 Nástroje pro modelování - 5  ARIS Strategy Platform  Nástroj pro definici strategie podniku s využitím BSC a její konzistentní implementaci pomocí podnikových procesů  ARIS Design Platform  Návrh podnikových procesů s ohledem na požadavky trhu. Analýza a optimalizace procesů jakožto součást neustálého zlepšování procesů.  ARIS Implementation Platform  Implementace podnikových procesů do provozního aplikačního software, aniž by při tom došlo ke ztrátě informací  ARIS Controlling Platform  Návrh a měření efektivity podnikových procesů implementovaných v IT systémech. Podnik tak může průběžně zlepšovat podnikové procesy s využitím klíčových ukazatelů výkonnosti.

22 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 22/35 Základní modely  Funkční strom  Strom výkonů  Model tvorby přidané hodnoty  Model přiřazení funkcí  eEPC – Model činností a událostí  Organigram

23 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 23/35 Funkční strom Model slouží pro zobrazení nejvyšších úrovní podnikových procesů Proces (oblast procesů) je možné hierarchizovat Oblast procesů A Např. : Drobné bankovnictví Oblast procesů B Oblast procesů C Struktura procesů České kampeličky a.s.

24 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 24/35 Funkční strom - příklad Strukturovaný pohled na všechny základní procesy v podniku (řídící, obchodní a podpůrné)

25 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 25/35 Strom výkonů Běžné účtySporožirové účtyBěžné účty v KČ a SK Sporožirový účetBěžný účet v české měně Účet dotační Proces Sporožirový účet Proces Běžný účet v Kč Proces Dotační účet Produktový strom 2. úrovně Výkon – materiální i nemateriální výstupy (produkty_služby)

26 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 26/35 Model tvorby přidané hodnoty Model je určen pro zachycení přehledu subprocesů v rámci procesu a jejich návazností

27 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 27/35 Verifikace klienta a jeho požadavků Založení služby (produktu) Využívání služeb (produktu) Zrušení služby (produktu) Správa služby (produktu) Model tvorby přidané hodnoty - příklad Skupina subprocesů Požadavek klienta na službu Služba zrušena Akvizice klienta

28 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 28/35 Model přiřazení funkcí - 1 Model je určen pro zachycení základních informací o vykonávaném procesu. Na úrovni procesu jsou specifikovány vstupy a výstupy procesu, vlastník procesu, výkonné organizační útvary, aplikace IT.

29 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 29/35 Model přiřazení funkcí - 2 Vlastník procesu Metrika procesu provád í je odborně odpovědný jsou potřebné výstupní data vstupní data podporuje VK s výpovědní lhůtou má výstup Dokumentované znalosti Data Vstupní dokumenty Aplikace Proces XYZ Organ. útvar 2 Organ. útvar 1 Data Výstupní dokumenty vstup Model „Přiřazení funkcí“ požadavek zákazníka

30 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 30/35 eEPC – Model činností a událostí - 1 Model zachycuje průběh subprocesu, různé scénáře cest (pomocí operátorů a událostí) a návaznosti na další subprocesy (pomocí procesních rozhraní). Model je dále určen pro zachycení požadovaných informací o vykonávaných činnostech: které role činnosti provádějí, jaké jsou vstupy do činností, jaké výstupy činnosti vytvářejí, které aplikace (moduly, funkce zpracování dat) podporují provádění činností a jaká dokumentace je potřebná pro provádění činností.

31 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 31/35 eEPC – Model činností a událostí - 2 eEPC = Event-Driven Process Chain  Událost – objekt (pasivní)  Popisuje  okolnosti a podmínky při jejichž splnění se se spustí následující proces/subproces/činnost/funkce  výsledný stav předchozího procesu, tj. dosažení jeho výstupu  Proces/funkce/činnost… - aktivní objekt  Kromě vstupní a výstupní události má vazbu na své okolí  Viz Model přiřazení funkcí

32 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 32/35 Organigram Manažer DB Okresní pobočka Úsek DB Přepážkový pracovník J. Novák je tvořen obsazuje Náplň práce P.Peníz obsazuje Činnost 1 Manažer DB Činnost A Činnost 5 Činnost X Přepážkový pracovník provádí spolupracuje na Událost N Model eEPC

33 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 33/35 Simulace - 1  Význam  Ověření dynamiky procesu  identifikace úzkých míst  Chování procesu v limitních situacích (nárazové zatížení, nedostatek zdrojů aj.)  zkoumání procesu v kritických obdobích (dovolené, konec roku …)  Kontrola vytvořeného a navrženého modelu z hlediska věcné správnosti  Věcná chyba v modelu se obvykle projeví nesmysly v simulačních výstupech

34 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 34/35 Simulace - 2  Simulace modelů je výrazně kapacitně náročnější než vlastní modelování  Sběr a analýza přesných a relevantních dat  Tvorba simulačních běhů (respektující reálné možnosti)  Bez provedení simulace si nemůžeme být jisti, zda je model procesu (stávající či přepracovaný) správný

35 © Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 35/35 Simulace - 3 frekvence procesu délky činností X Pravděpodobnos- ti rozhodování spotřeba zdrojů množství produktu Doba čekání X jiné klíčové ukazatele rizika


Stáhnout ppt "© Ing. V. Šebek, CSc. Řízení projektů a podnikových procesů 1/35 6. Modelování procesů  Pojmy  Modelování procesů  Postup modelování procesů  Nástroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google