Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D Zemědělská fakulta JU České Budějovice.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D Zemědělská fakulta JU České Budějovice."— Transkript prezentace:

1 Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D stejskal@prf.cuni.cz Zemědělská fakulta JU České Budějovice 1.lekce – 12.10.2012

2 Přednášky  Přednáška zimní semestr ak.r.2012/2013, vždy pátek  Témata z českého, mezinárodního a evropského unijního práva  Základní orientace v pramenech právní úpravy, právních a ekonomických nástrojích ochrany přírody, organizaci úřadů v rámci výkonu veřejné správy, základních povinnostech vlastníků nemovitostí, účasti veřejnosti na ochraně přírody, pravidlech obchodování s exempláři CITES, potírání ilegálního obchodu s exempláři CITES.

3 Témata výuky v ZS 2012/2013  1) Úvod, základní pojmy, principy a přehled právních norem v ochraně přírody a krajiny  2) Vývoj právní úpravy,institucionální základ organizace veřejné správy v ochraně přírody a krajiny  3) Ochrana přírody v mezinárodním právu  4) Ochrana přírody v právu EU  5) Právní úprava ochrany přírody v ČR  6) Ochrana fauny a flóry v českém právu  7) Právní úprava CITES  8) Vlastnické právo a právní nástroje ochrany přírody v českém právu  9) Právní úprava účasti veřejnosti na ochraně přírody

4 Zkouška  Zkouška=zápočet a ústní zkouška  Zápočet bude udělen za úspěšné složení písemného testu  Písemný zápočtový test bude psán v termínech vypsaných katedrou, v průběhu ledna 2013, jeho úspěšné složení je podmínkou připuštění k ústní zkoušce.  Ústní zkouška: v lednu a únoru 2013, cca.40 otázek, budou se tahat dvě otázky, možnost písemné přípravy

5 Povinná literatura:  Vojtěch Stejskal: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Nakladatelství Linde, Praha 2006.

6 Aktualizovaná, ale koncentrovaná verze  -STEJSKAL, Vojtěch (autor kapitoly). Kapitola VII. Oddíl 6. Ochrana rostlinstva a živočišstva. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 397-423. ISBN 978- 80-7400-338-7.  -STEJSKAL, Vojtěch (autor kapitoly). Kapitola VII. Oddíl 5. Ochrana přírody a krajiny. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s. 337-397. ISBN 978-80-7400-338-7.

7 Zpráva o stavu české přírody 2009  Ladislav Miko, Michael Hošek a kol.  Příroda a krajina ČR- Zpráva o stavu 2009  AOPK ČR, Praha 2009  www.ochranaprirody.cz P Ř Í R O D A A K R A J IN A Č E S K É R E P U B L I K Y Z p r á v a o s t a v u 2 0 0 9

8 Doporučená literatura  Vojtěch Stejskal, Veronika Vilímková: Zákon o obchodování s ohroženými druhy s komentářem. Linde, Praha 2005.  Ladislav Miko, Hana Borovičková a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny s komentářem. 2.vydání, C.H.Beck,2007 Praha  Milan Damohorský a kol.: Právo životního prostředí, 3.vydání, C.H.Beck, 2010 Praha (kapitoly V.Stejskala Ochrana přírody a krajiny a Ochrana fauny a flóry)  Časopisy: -Ochrana přírody -České právo životního prostředí

9 II.  Úvod do věcné a právní problematiky

10 PRÁVNÍ NORMA=objektivně existující, obecně závazné pravidlo chování, jehož dodržování je zabezpečeno státem.  Příklad: zákon  VLASTNOSTI:  A) regulativnost – určuje, jak by se adresáti měli chovat  B) obecnost – vztahuje se na všechny osoby spadající pod její působnost  C) formální určitost – byla řádně přijata a publikována, platí na určitém území, splňuje formální a obsahové znaky  D) závaznost – respekt adresátů  E) vynutitelnost – orgány nadanými státní autoritou

11 11 Právní norma je pramenem práva  „Formálně stanovené zdroje, v nichž je právo obsaženo a z nichž ho lze vyčíst a pak interpretovat a aplikovat“  Hierarchické uspořádání v ČR dle stupně právní síly Ústavní předpisy Mezinárodní úmluvy Zákony ___________________________ Prováděcí právní předpisy

12 Platnost právní normy Podmínky platnosti:  A) formální a obsahové předpoklady  B) norma prošla řádným legislativním procesem  C) řádné vyhlášení (zveřejnění) www.mvcr.cz  A+B+C= právní norma se stává součástí právního řádu

13 Účinnost právní normy  Platná právní norma ještě nemusí být účinná  Účinnost právní normy = od určitého dne zavazuje všechny své adresáty a je vynutitelná  1) konkrétní datum nebo událost  2) datum univerzální ze zákona o Sbírce zákonů  3) datum publikace ve Sbírce zákonů

14 Krátký exkurz k evropskému unijnímu právu Nařízení ES Zákon ČR Nařízení ČR, Vyhlášky ČR Směrnice ES/EU → Smlouva o fungování EU /EU

15 Jak citovat právní předpis  „ § 16 odst.1 písm.b) zákona č.100/2004 Sb., o obchodování s ohro ž enými druhy, ve zn ě ní pozd ě jších p ř edpis ů “  Ustanovení konkrétního právního předpisu  Druh právního předpisu  Oficiální číslo  Ročník  Typ sbírky  Název právního předpisu  Případně stav znění právního předpisu

16 Klasická struktura obsahu zákonů z oblasti práva životního prostředí Úvod:  účel, resp.cíle zákona,  základní zásady,  definice pojmů  kategorizace předmětů

17 Klasická struktura obsahu zákonů z oblasti práva životního prostředí Hlavní část: ( jednotlivé nástroje právní úpravy):  administrativní nástroje (zákazy, příkazy, práva, povinnosti),  koncepční nástroje (plány),  ekonomické nástroje (nejčastěji poplatky),  sankční nástroje (pokuty),  nápravná opatření (zabavení nelegálně získané věci, povinnost uvést poškozené území do původního stavu nebo provést kompenzační opatření)

18 Klasická struktura obsahu zákonů z oblasti práva životního prostředí  Závěrečné části zákona:  Institucionální zabezpečení organizace státní (veřejné) správy  Vztahy k jiným zákonům  Přechodná ustanovení  Ustanovení o účinnosti zákona  Často následují i přílohy zákona

19 Právo ochrany přírody  Relativně samostatná subkategorie tvořící součást systému práva životního prostředí  Zahrnuje právní normy, předmětem jejich regulace jsou ty právní vztahy v oblasti životního prostředí, které se týkají přírody, krajiny, organismů, ekosystémů, s cílem přispět právními prostředky k ochraně přírody a péči o biologickou rozmanitost.  Ochrana vybraných složek životního prostředí

20 Životní prostředí  § 2 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí  Součástí jsou jednotlivé složky a organismy  Organismy=živočichové (zvířata), rostliny, ale i geneticky modifikované organismy  Součástí složek je i příroda, krajina, jednotlivé ekosystémy  Z právního hlediska není životní prostředí a příroda totéž (viz zákon č.114/1992 Sb.)

21 Předmět ochrany přírody v právu:  Druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště  Ekosystémy  Biologická rozmanitost  Krajina

22 Biologická rozmanitost (biodiverzita)  Různorodost 1) živých organismů a mikroorganismů, včetně genů, na úrovni druhů a populací, 2) ekosystémů, 3) krajiny. - včetně vztahů mezi 1-3 (WWF, 1989) (CBD, 1992)

23 Ohrožení druhové biodiverzity Území ČR je díky své poloze a přírodním podmínkám relativně druhově bohaté (dnes znám výskyt 80tisíc druhů flory a fauny) Třetina druhů je hodnocena jako ohrožená vyhubením. Mezi vymírajícími druhy jsou především druhy citlivé na změny životního prostředí a náročné na stav biotopu, ve kterém žijí Základní příčinou současného neutěšeného stavu je přístup člověka k využívání krajiny a přírodních zdrojů Původní české druhy jsou rovněž ohrožovány nebo hubeny desítkami invazních vetřeleckých druhů (rak signální, norek americký, křídlatka, bolševník, atd.)

24 Stav krajiny a přírody v ČR Česká krajina se v posledních 20 letech výrazně mění. Přibývá urbanizované území, především na úkor zemědělské půdy, rozloha urbanizovaných území narostla oproti roku 1990 o 245 km2. Nárůst urbanizace zhoršuje schopnost krajiny plnit některé ekologické funkce a tím i schopnost odolávat klimatickým výkyvům. Fragmentace území vlivem výstavby dopravních sítí Nepříznivý stav vod, vodních toků a vodních ekosystémů Ohrožení horských ekosystémů

25 Jeden z globálních problémů životního prostředí  – Ztráta biologické rozmanitosti – člověk změnil přírodní ekosystémy za posledních 50 let rychleji a rozsáhleji než kdykoli v historii (UNEP, World Resources Institut 2005) - úbytek biologické rozmanitosti– důsledkem je ohrožení druhové biodiverzity – IUCN (2008): 30000 druhů ohrožených živočichů a rostlin

26 Příčiny ohrožení biodiverzity - Poškozování a ničení původního prostředí; -Probíhající a očekávaná změna klimatu; -Nadměrné využívání populací divoké fauny a flóry člověkem; - Choroby; -Působení nepůvodních invazních druhů; -Kontaminace prostředí.

27 Základní ekopolitické strategické dokumenty konstatující problém ztráty biodiverzity a zásady jejího zmírnění či zastavení  Deklarace ze Summitu Země 1992  6. Akční program ŽP EU 2002  Strategie ochrany biodiverzity ČR 2005  Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR 2009  Strategie ochrany biodiverzity v EU do roku 2020

28 Cíle právní úpravy ochrany přírody  Zachování životadárných procesů v ekosystémech  Ochrana a péče o biologickou rozmanitost  Ochrana a zlepšování stavu přírodních stanovišť  Ochrana druhů a populací volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin  Regulace obchodu s exempláři CITES  Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

29 Kategorizace právních systémů  Národní právo (např.ČR, Německo, USA)  Supranacionální právo - mezinárodní právo veřejné - regionální systém nadnárodní organizace politické a ekonomické integrace = Evropské unijní právo

30 Základní právní prameny úpravy  Národní právo: více či méně komplexní zákony a jejich prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení)  Endangered Species Act (1973, USA);  Naturschutzgesetz (2002, Německo)  Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ČR)

31 Mezinárodní právo:  Vícestranné úmluvy, dvojstranné dohody – právně závazné (hard law) - např. CBD (1992), CITES (1973)  Deklarace, strategie, akční plány – právně nezávazné (soft law), ale významné při interpretaci práva - např.Stockholmská deklarace (1972), Světová charta přírody (1982)

32  Evropské unijní právo:  Společný závazný právní systém členských států EU  Nařízení – přímo závazná a aplikovatelná v ČR (adresátem je každý),  Směrnice – nutno legislativně upravit v ČR (tzv.transponovat, obvykle do zákona),  Rozhodnutí – závazná pouze pro adresáta v ČR (obvykle vládu či ministerstva).

33 Základní ústavní principy ochrany přírody v ČR  Stát je povinen dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a o ochranu přírodního bohatství.  Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat přírodu nad míru stanovenou zákonem.  Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje a druhovou biodiverzitu nad míru stanovenou zákonem.

34 Základní ústavní principy ochrany přírody ČR  Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí (v mezích zákona).  Svobodu pohybu a pobytu lze omezit zákonem, jestliže je to nevyhnutelné na vymezených územích z důvodu ochrany přírody.  Schengenský prostor

35 Charakteristické způsoby právní regulace vztahů v oblasti ochrany přírody Právní prostředky: 1)Druhová ochrana přírody 2)Územní ochrana přírody 3) Individuální ochrana přírody V některých státech se rozlišuje i a) obecná a b) zvláštní ochrana přírody.

36 Druhová ochrana  Normy na ochranu biodiverzity  Normy týkající se využívání přírodních zdrojů člověkem  Ukládání povinností ve formě zákazů, příkazů a omezení  Oprávnění úřadu povolit výjimky ze zákazu, omezení

37 Zvláštní druhová ochrana  Identifikace druhu, poddruhu, populace za použití vědeckých kritérií  Prohlášení druhu, poddruhu, populace legislativou za chráněné  Právní zakotvení nástrojů ochrany a péče  Stanovení limitů využívání (lov, sběr, obchod)  Stanovení nástrojů kontroly, sankcí, nápravných opatření  Pravidla financování péče  Právní možnost zrušení ochrany

38 Územní ochrana  Ochrana přírodních stanovišť, ekosystémů, krajiny  Obecná ochrana území: - na území jednoho státu - na území více států:přeshraniční soustavy CHÚ - v oblastech mimo národní jurisdikci jakéhokoliv státu: Antarktida, oceány, mořské dno

39 Zvláštní územní ochrana  Identifikace, navržení, projednání a právní schválení zvláště chráněného území (ZCHU)  Faktické zřízení ZCHU  Stanovení správy ZCHU (státní nebo soukromá)  Stanovení limitů využití území, možnost odškodnění vlastníků a hospodářů  Stanovení nástrojů ochrany a péče  Stanovení nástrojů kontroly, sankčních a nápravných opatření  Pravidla financování péče  Právní možnost zrušení ochrany

40 Individuální (objektová) ochrana  Kombinace ochrany přírody, krajiny a památkové péče (zájmy ekologické, historické, estetické)  Památné stromy, paleontologické nálezy

41 Děkuji Vám za pozornost !  Diskuze


Stáhnout ppt "Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D Zemědělská fakulta JU České Budějovice."

Podobné prezentace


Reklamy Google