Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu"— Transkript prezentace:

1 Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D Zemědělská fakulta JU České Budějovice 1.lekce –

2 Přednášky Přednáška zimní semestr ak.r.2012/2013, vždy pátek
Témata z českého, mezinárodního a evropského unijního práva Základní orientace v pramenech právní úpravy, právních a ekonomických nástrojích ochrany přírody, organizaci úřadů v rámci výkonu veřejné správy, základních povinnostech vlastníků nemovitostí, účasti veřejnosti na ochraně přírody, pravidlech obchodování s exempláři CITES, potírání ilegálního obchodu s exempláři CITES.

3 Témata výuky v ZS 2012/2013 1) Úvod, základní pojmy, principy a přehled právních norem v ochraně přírody a krajiny 2) Vývoj právní úpravy,institucionální základ organizace veřejné správy v ochraně přírody a krajiny 3) Ochrana přírody v mezinárodním právu 4) Ochrana přírody v právu EU 5) Právní úprava ochrany přírody v ČR 6) Ochrana fauny a flóry v českém právu 7) Právní úprava CITES 8) Vlastnické právo a právní nástroje ochrany přírody v českém právu 9) Právní úprava účasti veřejnosti na ochraně přírody

4 Zkouška Zkouška=zápočet a ústní zkouška
Zápočet bude udělen za úspěšné složení písemného testu Písemný zápočtový test bude psán v termínech vypsaných katedrou, v průběhu ledna 2013, jeho úspěšné složení je podmínkou připuštění k ústní zkoušce. Ústní zkouška: v lednu a únoru 2013, cca.40 otázek, budou se tahat dvě otázky, možnost písemné přípravy

5 Povinná literatura: Vojtěch Stejskal: Úvod do právní úpravy ochrany přírody a péče o biologickou rozmanitost. Nakladatelství Linde, Praha 2006.

6 Aktualizovaná, ale koncentrovaná verze
-STEJSKAL, Vojtěch (autor kapitoly). Kapitola VII. Oddíl 6. Ochrana rostlinstva a živočišstva. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s ISBN -STEJSKAL, Vojtěch (autor kapitoly). Kapitola VII. Oddíl 5. Ochrana přírody a krajiny. In DAMOHORSKÝ, Milan a kol. Právo životního prostředí. 3. vyd. Praha : C. H. Beck, 2010, s ISBN

7 Zpráva o stavu české přírody 2009
Ladislav Miko, Michael Hošek a kol. Příroda a krajina ČR-Zpráva o stavu 2009 AOPK ČR, Praha 2009 P Ř Í R O D A A K R A J IN A Č E S K É R E P U B L I K Y Z p r á v a o s t a v u

8 Doporučená literatura
Vojtěch Stejskal, Veronika Vilímková: Zákon o obchodování s ohroženými druhy s komentářem. Linde, Praha 2005. Ladislav Miko, Hana Borovičková a kol.: Zákon o ochraně přírody a krajiny s komentářem. 2.vydání, C.H.Beck,2007 Praha Milan Damohorský a kol.: Právo životního prostředí, 3.vydání, C.H.Beck, 2010 Praha (kapitoly V.Stejskala Ochrana přírody a krajiny a Ochrana fauny a flóry) Časopisy: -Ochrana přírody -České právo životního prostředí

9 II. Úvod do věcné a právní problematiky

10 PRÁVNÍ NORMA=objektivně existující,. obecně závazné pravidlo chování,
PRÁVNÍ NORMA=objektivně existující, obecně závazné pravidlo chování, jehož dodržování je zabezpečeno státem. Příklad: zákon VLASTNOSTI: A) regulativnost – určuje, jak by se adresáti měli chovat B) obecnost – vztahuje se na všechny osoby spadající pod její působnost C) formální určitost – byla řádně přijata a publikována, platí na určitém území, splňuje formální a obsahové znaky D) závaznost – respekt adresátů E) vynutitelnost – orgány nadanými státní autoritou

11 Právní norma je pramenem práva
„Formálně stanovené zdroje, v nichž je právo obsaženo a z nichž ho lze vyčíst a pak interpretovat a aplikovat“ Hierarchické uspořádání v ČR dle stupně právní síly 11

12 Platnost právní normy Podmínky platnosti:
A) formální a obsahové předpoklady B) norma prošla řádným legislativním procesem C) řádné vyhlášení (zveřejnění) A+B+C= právní norma se stává součástí právního řádu

13 Účinnost právní normy Platná právní norma ještě nemusí být účinná
Účinnost právní normy = od určitého dne zavazuje všechny své adresáty a je vynutitelná 1) konkrétní datum nebo událost 2) datum univerzální ze zákona o Sbírce zákonů 3) datum publikace ve Sbírce zákonů

14 Krátký exkurz k evropskému unijnímu právu
Smlouva o fungování EU /EU Směrnice ES/EU →

15 Jak citovat právní předpis
„§ 16 odst.1 písm.b) zákona č.100/2004 Sb., o obchodování s ohroženými druhy, ve znění pozdějších předpisů“ Ustanovení konkrétního právního předpisu Druh právního předpisu Oficiální číslo Ročník Typ sbírky Název právního předpisu Případně stav znění právního předpisu

16 Klasická struktura obsahu zákonů z oblasti práva životního prostředí
Úvod: účel, resp.cíle zákona, základní zásady, definice pojmů kategorizace předmětů

17 Klasická struktura obsahu zákonů z oblasti práva životního prostředí
Hlavní část: (jednotlivé nástroje právní úpravy): administrativní nástroje (zákazy, příkazy, práva, povinnosti), koncepční nástroje (plány), ekonomické nástroje (nejčastěji poplatky), sankční nástroje (pokuty), nápravná opatření (zabavení nelegálně získané věci, povinnost uvést poškozené území do původního stavu nebo provést kompenzační opatření)

18 Klasická struktura obsahu zákonů z oblasti práva životního prostředí
Závěrečné části zákona: Institucionální zabezpečení organizace státní (veřejné) správy Vztahy k jiným zákonům Přechodná ustanovení Ustanovení o účinnosti zákona Často následují i přílohy zákona

19 Právo ochrany přírody Relativně samostatná subkategorie tvořící součást systému práva životního prostředí Zahrnuje právní normy, předmětem jejich regulace jsou ty právní vztahy v oblasti životního prostředí, které se týkají přírody, krajiny, organismů, ekosystémů, s cílem přispět právními prostředky k ochraně přírody a péči o biologickou rozmanitost. Ochrana vybraných složek životního prostředí

20 Životní prostředí § 2 zákona č.17/1992 Sb., o životním prostředí
Součástí jsou jednotlivé složky a organismy Organismy=živočichové (zvířata), rostliny, ale i geneticky modifikované organismy Součástí složek je i příroda, krajina, jednotlivé ekosystémy Z právního hlediska není životní prostředí a příroda totéž (viz zákon č.114/1992 Sb.)

21 Předmět ochrany přírody v právu:
Druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a jejich přírodní stanoviště Ekosystémy Biologická rozmanitost Krajina

22 Biologická rozmanitost (biodiverzita)
Různorodost 1) živých organismů a mikroorganismů, včetně genů, na úrovni druhů a populací, 2) ekosystémů, 3) krajiny. včetně vztahů mezi 1-3 (WWF, 1989) (CBD, 1992)

23 Ohrožení druhové biodiverzity
Území ČR je díky své poloze a přírodním podmínkám relativně druhově bohaté (dnes znám výskyt 80tisíc druhů flory a fauny) Třetina druhů je hodnocena jako ohrožená vyhubením. Mezi vymírajícími druhy jsou především druhy citlivé na změny životního prostředí a náročné na stav biotopu, ve kterém žijí Základní příčinou současného neutěšeného stavu je přístup člověka k využívání krajiny a přírodních zdrojů Původní české druhy jsou rovněž ohrožovány nebo hubeny desítkami invazních vetřeleckých druhů (rak signální, norek americký, křídlatka, bolševník, atd.)

24 Stav krajiny a přírody v ČR
Česká krajina se v posledních 20 letech výrazně mění. Přibývá urbanizované území, především na úkor zemědělské půdy, rozloha urbanizovaných území narostla oproti roku 1990 o 245 km2. Nárůst urbanizace zhoršuje schopnost krajiny plnit některé ekologické funkce a tím i schopnost odolávat klimatickým výkyvům. Fragmentace území vlivem výstavby dopravních sítí Nepříznivý stav vod, vodních toků a vodních ekosystémů Ohrožení horských ekosystémů

25 Jeden z globálních problémů životního prostředí
– Ztráta biologické rozmanitosti – člověk změnil přírodní ekosystémy za posledních 50 let rychleji a rozsáhleji než kdykoli v historii (UNEP, World Resources Institut 2005) - úbytek biologické rozmanitosti– důsledkem je ohrožení druhové biodiverzity – IUCN (2008): druhů ohrožených živočichů a rostlin

26 Příčiny ohrožení biodiverzity
Poškozování a ničení původního prostředí; Probíhající a očekávaná změna klimatu; Nadměrné využívání populací divoké fauny a flóry člověkem; Choroby; Působení nepůvodních invazních druhů; Kontaminace prostředí.

27 Základní ekopolitické strategické dokumenty konstatující problém ztráty biodiverzity a zásady jejího zmírnění či zastavení Deklarace ze Summitu Země 1992 6. Akční program ŽP EU 2002 Strategie ochrany biodiverzity ČR 2005 Zpráva o stavu přírody a krajiny ČR 2009 Strategie ochrany biodiverzity v EU do roku 2020

28 Cíle právní úpravy ochrany přírody
Zachování životadárných procesů v ekosystémech Ochrana a péče o biologickou rozmanitost Ochrana a zlepšování stavu přírodních stanovišť Ochrana druhů a populací volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin Regulace obchodu s exempláři CITES Náhrada škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

29 Kategorizace právních systémů
Národní právo (např.ČR, Německo, USA) Supranacionální právo - mezinárodní právo veřejné - regionální systém nadnárodní organizace politické a ekonomické integrace = Evropské unijní právo

30 Základní právní prameny úpravy
Národní právo: více či méně komplexní zákony a jejich prováděcí předpisy (vyhlášky, nařízení) Endangered Species Act (1973, USA); Naturschutzgesetz (2002, Německo) Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (ČR)

31 Mezinárodní právo: Vícestranné úmluvy, dvojstranné dohody – právně závazné (hard law) - např. CBD (1992), CITES (1973) Deklarace, strategie, akční plány – právně nezávazné (soft law), ale významné při interpretaci práva - např.Stockholmská deklarace (1972), Světová charta přírody (1982)

32 Evropské unijní právo:
Společný závazný právní systém členských států EU Nařízení – přímo závazná a aplikovatelná v ČR (adresátem je každý), Směrnice – nutno legislativně upravit v ČR (tzv.transponovat, obvykle do zákona), Rozhodnutí – závazná pouze pro adresáta v ČR (obvykle vládu či ministerstva).

33 Základní ústavní principy ochrany přírody v ČR
Stát je povinen dbát o šetrné využívání přírodních zdrojů a o ochranu přírodního bohatství. Výkon vlastnického práva nesmí poškozovat přírodu nad míru stanovenou zákonem. Při výkonu svých práv nikdo nesmí ohrožovat ani poškozovat životní prostředí, přírodní zdroje a druhovou biodiverzitu nad míru stanovenou zákonem.

34 Základní ústavní principy ochrany přírody ČR
Každý má právo na včasné a úplné informace o stavu životního prostředí (v mezích zákona). Svobodu pohybu a pobytu lze omezit zákonem, jestliže je to nevyhnutelné na vymezených územích z důvodu ochrany přírody. Schengenský prostor

35 Charakteristické způsoby právní regulace vztahů v oblasti ochrany přírody
Právní prostředky: 1)Druhová ochrana přírody 2)Územní ochrana přírody 3) Individuální ochrana přírody V některých státech se rozlišuje i a) obecná a b) zvláštní ochrana přírody.

36 Druhová ochrana Normy na ochranu biodiverzity
Normy týkající se využívání přírodních zdrojů člověkem Ukládání povinností ve formě zákazů, příkazů a omezení Oprávnění úřadu povolit výjimky ze zákazu, omezení

37 Zvláštní druhová ochrana
Identifikace druhu, poddruhu, populace za použití vědeckých kritérií Prohlášení druhu, poddruhu, populace legislativou za chráněné Právní zakotvení nástrojů ochrany a péče Stanovení limitů využívání (lov, sběr, obchod) Stanovení nástrojů kontroly, sankcí, nápravných opatření Pravidla financování péče Právní možnost zrušení ochrany

38 Územní ochrana Ochrana přírodních stanovišť, ekosystémů, krajiny
Obecná ochrana území: - na území jednoho státu - na území více států:přeshraniční soustavy CHÚ - v oblastech mimo národní jurisdikci jakéhokoliv státu: Antarktida, oceány, mořské dno

39 Zvláštní územní ochrana
Identifikace, navržení, projednání a právní schválení zvláště chráněného území (ZCHU) Faktické zřízení ZCHU Stanovení správy ZCHU (státní nebo soukromá) Stanovení limitů využití území, možnost odškodnění vlastníků a hospodářů Stanovení nástrojů ochrany a péče Stanovení nástrojů kontroly, sankčních a nápravných opatření Pravidla financování péče Právní možnost zrušení ochrany

40 Individuální (objektová) ochrana
Kombinace ochrany přírody, krajiny a památkové péče (zájmy ekologické, historické, estetické) Památné stromy, paleontologické nálezy

41 Děkuji Vám za pozornost !
Diskuze


Stáhnout ppt "Legislativa ochrany přírody v ČR, EU a v mezinárodním právu"

Podobné prezentace


Reklamy Google