Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Účast veřejnosti ve veřejné správě 13. dubna 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Účast veřejnosti ve veřejné správě 13. dubna 2012."— Transkript prezentace:

1 Účast veřejnosti ve veřejné správě 13. dubna 2012

2 Témata k diskuzi: pojem veřejnost a její role ve VS právo na informace účast v řízeních výkon ústavně zaručených práv soudní ochrana

3 Literatura Eichlerová, K.: Zásada veřejnosti v právu veřejném. Univerzita Karlova Praha, 2000. Hendrych, D. a kol.: Správní právo. Obecná část. 6. vydání. C. H. Beck Praha, 2006. Kadečka, S.: Právo obcí a krajů v České republice. C. H. Beck Praha, 2006. Korbel F. a kol.: Právo na informace. Komentář. Linde Praha, 2005. Kužílek, O., Žantovský, M.: Svoboda informací (Svobodný přístup k informacím v právním řádu ČR). Linde Praha, 2002. Nahodil, T., Říčka, T.: Místní referendum v České republice. Linde Praha, 2004 Pomahač, R.: Průvodce veřejnou správou. ISV nakladatelství Praha, 1999. Pomahač, R., Průcha, P.: Lexikon Správní právo. Sagit Ostrava, 2002. Pomahač, R., Vidláková O.: Veřejná správa. C. H. Beck Praha, 2002. Průcha P.: Základní pojmy a instituty správního práva. Masarykova univerzita Brno, 1998. Sládeček, V.: Obecné správní právo. ASPI Praha, 2005.

4 Základní východiska účast veřejnosti – idea každého demokratického státu občan – partner veřejné správy: –úředník již není anonymní –demokratický charakter státu –klienti veřejné správy –rostoucí náklady na veřejný aparát, nutnost hodnotit produktivitu –kulturní změna

5 Projekt PUMA/OECD posílení vztahu vláda – občané praktická příručka úředníků –plnit slíbené úkoly –sledovat čas –pracovat na vyváženosti různých zájmů –být připraven na kritiku –otevřenost

6 Principy úspěšné participace veřejnosti na veřejné správě angažovanost práva jasnost čas objektivita zdroje koordinace odpovědnost vyhodnocení aktivní občanství

7 Právo na dobrou správu povinnost orgánů VS chovat se tak, aby ze správného výkonu VS měli výhodu ti, kteří jsou subjekty správněprávních vztahů řada principů evropský správní prostor European Code of Conduct for Public Servants –princip právního státu –princip právnosti –princip materiální rovnosti –princip proporcionality –princip přístupu k informacím

8 Právo na informace

9 Obecné poznámky zajištění práva veřejnosti získat informace, se kterými pracují a které mají k dispozici orgány veřejné správy princip otevřenosti princip průhlednosti prostředek účasti veřejnosti na kontrole veřejné správy omezení práva na informace: –stanoveno zákonem –v demokratickém státě nezbytné –v zájmu ochrany taxativně vyjmenovaných hodnot

10 Právní úprava čl. 17 odst. 1 LZPS z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím –velká novela 61/2006 Sb. –přednost speciálních úprav –subsidiarita (§ 2 (3)) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru další zvláštní právní předpisy čl. 35 odst. 2 LZPS z. č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí Směrnice EP a R č. 2003/35/ES o účasti veřejnosti na vypracování některých plánů a programů týkajících se životního prostředí Nařízení EP a R č. 1367/2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech ŽP na orgány a subjekty Společenství Aarhuská úmluva

11 Pohled na právo na informace právo každého svobodně vyhledávat, přijímat a šířit informace, které mají k dispozici subjekty veřejné správy aktivní jednání veřejné správy –viz i z. č. 123/1998 Sb. (§ 10a)

12 Povinné subjekty státní orgány územní samosprávné celky a jejich orgány veřejné instituce –veřejný účel –zřizovány státem –státní dohled nad jejich činností subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, když tyto subjekty poskytují informace v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti

13 Informace každé sdělení obohacující vědomí příjemce jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního, když informací není počítačový program to, čím povinný subjekt disponuje, případně co má mít, ale také to, co musí na základě žádosti teprve utvořit

14 Zveřejňování informací z vlastní iniciativy obecné veřejnosti ve všech úřadovnách na veřejně přístupném místě + způsobem umožňujícím dálkový přístup elektronicky povinné informace (§ 5)

15 Náležitosti žádosti kterému povinnému subjektu je určena že se žadatel domáhá poskytnutí informace podle ZSPI identifikace žadatele –FO: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo adresa pro doručování –PO: název, IČ, adresa sídla nebo adresa pro doručování jakou informaci žádá

16 žadatel podá žádost příslušnému orgánu příslušný orgán (povinný subjekt) může zareagovat několika způsoby pokud již byla informace zveřejněna – poskytne informaci, kde ji najde žádost neobsahuje všechny náležitosti – výzva k doplnění údaje o žadateli (odložení) nesrozumitelná žádost (odmítnutí) žádost se nevztahuje k působnosti subjektu – odložení žádosti žádost splňuje všechny náležitosti – povinný subjekt informaci poskytne rozhodnutí o odepření poskytnutí informace – pouze ze zákonem stanovených důvodů (žadatel může podat odvolání) povinný subjekt nereaguje - stížnost Jaké situace mohou nastat po podání ž ádosti?

17 Nečinnost novela z. č. 61/2006 Sb., zrušila fikci stížnost dle § 16a ZSPI –obrana proti nečinnosti –postup sui generis –subsidiární použití SŘ žaloba na nečinnost

18 Soudní ochrana správní žaloba: –proti rozhodnutí povinného subjektu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti nejsou-li žádné důvody, obě rozhodnutí zruší a nařídí poskytnutí informace –proti nečinnosti dříve žaloba proti rozhodnutí – NSS: fiktivní rozhodnutí je nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů

19 Účast veřejnosti ve správních řízeních a v dalších procesech ve veřejné správě

20 Význam účasti veřejnosti v řízeních kontrola procesů ve VS (transparentnost) podíl na přípravě rozhodnutí (podklady) vyjádření názoru (VS by měla vzít na vědomí)

21 Účast v řízeních subjekty správního řízení –správní orgán –účastníci řízení

22 Účastníci řízení – úvodní poznámky správní rozhodování o individuálních i skupinových zájmech způsobilost být účastníkem (procesní subjektivita) – každý, kdo má způsobilost mít práva a povinnosti způsobilost procesní – schopnost vlastními úkony nabývat práv a povinností v řízení

23 Účastníci řízení § 27 (1) Účastníky řízení (dále jen "účastník") jsou a) v řízení o žádosti žadatel a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí správního orgánu; b) v řízení z moci úřední dotčené osoby, jimž má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají. (2) Účastníky jsou též další dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech. (3) Účastníky jsou rovněž osoby, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Nestanoví-li zvláštní zákon jinak, mají postavení účastníků podle odstavce 2, ledaže jim má rozhodnutí založit, změnit nebo zrušit právo anebo povinnost nebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají anebo nemají; v tom případě mají postavení účastníků podle odstavce 1. § 28 (1) Za účastníka bude v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda osoba je či není účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze tomu, o jehož účasti v řízení bylo rozhodováno, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí. Postup podle předchozí věty nebrání dalšímu projednávání a rozhodnutí věci.

24 Práva účastníků řízení jaká jsou práva a povinnosti účastníků řízení? –podle SŘ –podle zvláštních právních předpisů

25 Práva účastníků řízení - SŘ podat návrh na zahájení řízení na poučení od správního orgánu namítat podjatost úřední osoby být informován o osobách provádějících úkony v řízení na tlumočníka být zastoupen podávat návrhy a být slyšen nahlížet do spisu požádat o prominutí zmeškání úkonu požádat o povolení změny obsahu podání být vyrozuměn o zahájení řízení ex offo být vyrozuměn o ústním jednání být vyrozuměn o provádění důkazů mimo soudní jednání být vyrozuměn o ustanovení znalce žádat o předběžné opatření navrhnout přerušení řízení na oznámení rozhodnutí požadovat písemné potvrzení o ústně vyhlášeném rozhodnutí požádat o stejnopis rozhodnutí podat stížnost v případě nečinnosti orgánu podat odvolání, rozklad být vyrozuměn o podaném odvolání podat návrh na vydání nového rozhodnutí podat návrh na obnovu řízení navrhnout výkon rozhodnutí

26 Povinnosti účastníků řízení - SŘ součinnost označit důkazy na podporu svých tvrzení prokázat totožnost jako žadatel označit další jemu známé účastníky řízení nahradit náklady řízení

27 Řízení správní která nemají povahu správního řízení: konzultativní účast např. vydávání OOP (územní plán), EIA

28 Výkon ústavně zaručených práv

29 právo petiční právo shromažďovací právo sdružovací právo podílet se na správě věcí veřejných –volby X místní referendum

30 a) Právo petiční čl. 18 LZPS z. č. 85/1990 Sb. podání, jehož obsahem je příslušná žádost, návrh nebo stížnost, podané ve veřejném nebo jiném společenském zájmu, když toto podání je podpořeno podpisy více občanů individuálně x společně s jinými veřejný nebo jiný společenský zájem § 1 (4) – omezení podání petice petiční výbor adresáti petice – státní orgány, orgány územní samosprávy povinnost petici přijmout X vyhovět –do 5 dnů postoupit –nebo do 30 dnů písemně odpovědět není opravný prostředek jednací řády a obdobné předpisy

31 Petice X jiná podání X podněty, oznámení, stížnosti v zájmu jednotlivce

32 b) Právo sdružovací čl. 20 LZPS z. č. 83/1990 Sb. sdružení založená na osobním substrátu i na majetkovém základě –výjimky: politické strany, církve a náboženské společnosti, odbory registrační princip

33 c) Právo shromažďovací čl. 19 LZPS z. č. 84/1990 Sb. vyjádření postojů a stanovisek, proklamace názorů svolavatel princip oznamovací (výjimky) oznámení –účel –den a místo, doba zahájení –předpokládaný počet účastníků –opatření – soulad se zákonem práva a povinnosti –svolavatele –samotných účastníků shromáždění zástupce příslušného úřadu zákaz shromáždění deliktní odpovědnost –svolavatele –účastníka shromáždění –osob na shromáždění nezúčastněných

34 Aktivní a pasivní volební právo. Místní referendum.

35 Právo podílet se na správě věcí veřejných čl. 21 LZPS –přímo – referendum –nepřímo – volba zástupců podíl na politickém životě státu spočívající v možnosti spolurozhodovat, konzultovat a vyjadřovat se k otázkám týkajícím se výkonu státní moci zastupitelské orgány: –Parlament ČR –Evropský parlament –obecní a krajská zastupitelstva volby –svobodné –všeobecné –rovné –tajné aktivní X pasivní volební právo

36 Účast veřejnosti na místní správě obce kraje – vyšší územně samosprávné celky výkon samosprávy (samostatná působnost) i státní správy (přenesená působnost) aktivní a pasivní volební právo účast na zasedání zastupitelstva místní referendum návrhy, podněty petice

37 Volby do zastupitelských orgánů z. č. 491/2001 Sb. z. č. 130/2000 Sb. občan obce (kraje) – 18 let, trvalý pobyt – oprávněný občan –překážky odpovědnost zastupitelů ve vztahu k voličům volby do zastupitelstva + členové dalších orgánů členové výborů, komisí rady nebo zvl. orgánů –poradní, konzultativní činnost

38 Místní referendum z. č. 22/2004 Sb. základní pojmy: –obec –oprávněná osoba –přípravný výbor oprávněné osoby rozhodují formou souhlasu nebo nesouhlasu o konkrétně položené otázce, která spadá do samostatné působnosti obce, když hlasování v referendu je tajné a je realizováno na základě všeobecného, rovného a přímého hlasovacího práva –ne všechny záležitosti spadající do samostatné působnosti (výjimky stanoveny zákonem) na základě usnesení zastupitelstva obce nebo na návrh přípravného výboru

39 Postup po podání návrhu výzva k odstranění nedostatků –NE obsah odůvodnění návrhu nebo návrh na úhradu nákladů právní fikce bezvadnosti rada předloží k projednání zastupitelstvu –vyhlášení místního referenda + datum konání –rozhodnutí o nevyhlášení nečinnost rady nebo zastupitelstva – rozhodnutí soudu usnesení o vyhlášení místního referenda

40 Soudní přezkum § 57, 58 z. o místním referendu § 91a SŘS návrhové řízení –přípravný výbor –přípravný výbor nebo oprávněná osoba Nejvyšší správní soud (v senátu) bez opravného prostředku

41 Soudní ochrana práva veřejnosti na účast ve veřejné správě

42 Správní soudnictví z. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní ochrana veřejných subjektivních práv –práva, která mají osoby ve vztazích vůči státu a jiným subjektům veřejné správy –v normách kogentního charakteru –právo adresáta = povinnost subjektu VS krajské soudy, NSS

43 Pravomoc soudů žaloba proti rozhodnutí vydanému v oblasti veřejné správy orgánem veřejné správy ochrana proti nečinnosti správního orgánu ochrana před nezákonným zásahem správního orgánu kompetenční žaloby záležitosti volební a místního referenda záležitosti politických stran a hnutí zrušení opatření obecné povahy pro rozpor se zákonem

44 Základní informace k řízení návrhové řízení (§ 5, § 32 SŘS) účastníci řízení: –navrhovatel (žalobce) –odpůrce (žalovaný) –ti, o nichž to stanoví zákon (SŘS v ustanoveních týkajících se jednotlivých řízení) osoby zúčastněné na řízení (§ 34)

45 Opravné prostředky kasační stížnost obnova řízení

46 Ústavní soudnictví z. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu plénum (§ 11 z. ÚS) senáty (§ 15 z. ÚS)

47 Řízení před Ústavním soudem zahájení řízení – návrh (§ 27, § 34 z. ÚS) účastníci řízení (§ 28 z. ÚS) –zastoupeni advokátem soudce zpravodaj (§ 40, § 42, § 43 z. ÚS) –postoupení věci senátu nebo plénu –odmítnutí návrhu ústní jednání rozhodnutí –nález (ve věci samé) –usnesení

48 Zvláštní ustanovení o řízeních řízení o zrušení zákonů a jiných právních přepisů řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s ústavními zákony řízení o ústavních stížnostech –§ 72 z. ÚS: aktivní legitimace řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy řízení ve věcech referenda o přistoupení ČR k EU řízení o nezákonnosti postupu při referendu


Stáhnout ppt "Účast veřejnosti ve veřejné správě 13. dubna 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google