Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ.. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ.. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných."— Transkript prezentace:

1 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ.

2 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných specializovanými institucemi s cílem co nejefektivnějšího zhodnocení; ─ první fondy vznikaly v Evropě na konci 18. století (Nizozemí); ─ v ČR až po roce 1990 v souvislosti s kupónovou privatizací,

3 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ v ČR dle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování: „kolektivním investováním se rozumí podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku“.

4 Systematizace fondů/společností kolektivního investování dle právní formy dle institucionálního uspořádání dle aktiv, do nichž investují

5 Dle právní formy  investiční fond ─ fond má právní formu A.S., ─ peněžní prostředky shromažďuje emisí akcií,  podílový fond ─ fond bez právní subjektivity (soubor majetku), založen a spravován investiční společností, ─ peněžní prostředky shromažďuje emisí podílových listů, ─ podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém fondu.

6 Dle institucionálního uspořádání  otevřený fond ─ volný přístup nových investorů, ─ není omezen počet emitovaných cenných papírů, ─ investor má právo na zpětný odkup cenného papíru,  uzavřený fond ─ je předem stanoven počet emitovaných cenných papírů, ─ investor nemá právo na zpětný odkup cenného papíru – lze realizovat jen na kapitálovém trhu.

7 Dle aktiv, do nichž fond investuje  finanční fondy ─ fondy peněžního trhu (investují do aktiv/cenných papírů se splatností do 1 roku), ─ fondy kapitálového trhu (dtto se splatností delší než 1 rok) ─ akciové fondy, ─ dluhopisové fondy, ─ smíšené fondy, ─ fondy fondů, ─ speciální fondy ─ hedgingové fondy, ─ sociálně orientované fondy,...  fondy reálných aktiv (nemovitosti, majetkové hodnoty,..)

8 - výnosové fondy – v pravidelných intervalech vyplácejí výnosy; - růstové fondy – výnosy nevyplácejí, výnos je realizován v okamžiku prodeje cenného papíru.

9 Porovnání vybraných typů fondů TYP FONDURIZIKOINVESTIČNÍ HORIZONT VÝNOS peněžního trhuminimální½ rokunízký dluhopisovémalé až střední2 rokynízký až střední smíšenéstřední až vysoké3 rokystřední až vysoký akciovévysoké5 letvysoký

10 Výhody investice prostřednictvím podílových fondů ─ dostupnost, ─ rozšířené investiční možnosti, ─ velký výběr, ─ profesionální správa, ─ přijatelná cena, ─ vysoká likvidita (zejména otevřené p.f.), ─ diverzifikace rizika, ─ dostatek informací, ─ daňové zvýhodnění oproti bankovním vkladům.

11 Nevýhody ─ relativně vyšší poplatky (v porovnání s bankovním vkladem), ─ investice není pojištěná (narozdíl od bankovních vkladů).

12 KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ V ČR − vývoj až po roce 1990, − první investiční společností – První investiční (PIAS), dceřiná společnost Investiční banky, − kupónová privatizace (cíl: rychle a spravedlivě zprivatizovat velkou část státního majetku, položit základy pro rozvoj kapitálového trhu), − první vlna kupónové privatizace (podzim 1991/jaro 1992) – zúčastnilo se 429 investičních společností – shromažďovaly investiční body DIKů (držitel investičních kupónů) – více než 70% všech vydaných kupónů, − druhá vlna kupónové privatizace (1993 - 94) – 353 investičních společností, − na poč. 90. let – nedokonalá právní úprava kolektivního investování, − 1998 – Komise pro cenné papíry.

13 Pozn.: Metody privatizace (dle metodiky Světové banky)  Přímý prodej – nabídka akcií na kapitálovém trhu;  Vnitřní prodej – nabídka akcií manažerům, zaměstnancům apod.,  Kupónová metoda – kupóny zdarma či za mírný poplatek – obyvatelstvu, municipalitám, bankám,  Restituce – navrácení majetku původním oprávněným majitelům.

14 Zdroj: http://ekonomika.idnes.cz/ekonomika.asp?y=ekonomika/kupon.htm

15 Vývoj počtu subjektů kolektivního investování v ČR, 1994 – 2003(ks) ObdobíInvestiční společnosti Investiční a podílové fondy Subjektů celkem 1994155539694 1996152472629 1998100281381 200031127156 200217100117 200315100115

16 Zákon 189/2004 Sb., o kolektivním investování −fondy kolektivního investování (investiční a podílové fondy), −standardní fondy −pouze otevřené podílové fondy, −splňují požadavky legislativy EU, −podílové listy lze prodávat v jakémkoli státě EU, −speciální fondy  nesplňují požadavky legislativy EU,  upraveny právním řádem ČR,  otevřené či uzavřené,

17 depozitář fondu − zajišťuje správu majetku fondu kolektivního investování, − eviduje pohyb veškerých prostředků fondu, − kontroluje, zda jsou akcie/podílové listy vydávány a odkupovány v souladu se zákonem, − zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem fondu,...

18 rok 2009 v ČR CZK = 234 520 933 770… hodnota majetku k 31.12.2009 investovaného do podílových a investičních fondů nabízených v České republice (tj. -3,84% za r. 2009) − z toho 33 % ve fondech peněžního trhu;

19 rok 2009 v ČR

20 PENZIJNÍ FONDY – vzhledem k demografickému vývoji a stále větším problémům státních financí se penzijní fondy stávají jedním z nejdůležitějších účastníků světových trhů cenných papírů; – shromažďují peněžní prostředky za účelem jejich zhodnocení a výplaty budoucích penzijních dávek;

21 PENZIJNÍ FONDY –státní (v Evropě není tento model rozšířený) –zaměstnanec i stát přispívají do fondu na individuální účty zaměstnanců, –spravovány státem (neefektivní). –zaměstnanecké (USA, GB) –přispívá zaměstnanec i zaměstnavatel, –riziko finančních problémů fondu v případě fin. potíží zaměstnavatele. –nezávislé (ČR) –specializované finanční instituce, –nejsou ovlivněny politickými zájmy nebo zaměstnavateli.

22 PENZIJNÍ FONDY v ČR – základním pilířem důchodového systému je státní důchodové pojištění financované ze státního rozpočtu; – penzijní fondy – doplňkový dobrovolný důchodový systém; – penzijní fondy – nezávislé finanční instituce; – účast je dobrovolná, ale státem podporovaná; – zákon o penzijním připojištění.

23 PENZIJNÍ FONDY v ČR – přísná regulace ze strany státu; – možnost investovat pouze do cenných papírů s nízkým rizikem (státní dluhopisy, HZL, dluhopisy ČNB, dluhopisů a akcií obchodovaných na hlavním trhu BCPP, atp.); – k 1.1.2010 – 10 penzijních fondů

24 PENZIJNÍ FONDY v ČR


Stáhnout ppt "KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ.. KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ ─ je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných."

Podobné prezentace


Reklamy Google