Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora ve světle poskytování podpory z evropských fondů 17.9.2009 Jan Ďoubal (MŠMT)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora ve světle poskytování podpory z evropských fondů 17.9.2009 Jan Ďoubal (MŠMT)"— Transkript prezentace:

1 Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora ve světle poskytování podpory z evropských fondů 17.9.2009 Jan Ďoubal (MŠMT)

2 Systém zadávání veřejných zakázek v rámci OP VaVpI a vnímání problematiky veřejné podpory v souvislosti s výstavbou infrastruktur pro VaV v rámci OP VaVpI

3 Současný stav Proběhla první výzva a vyhodnocení projektů s celkovou alokací 6 mld. Kč. V průběhu listopadu budou přijímany žádsot do dalších výzev v rámci Prioritní osy 1,2 PO1 – Centra Excelence PO2 – Regionální VaV centra

4 Centrum excelence výzkumné centrum vybavené moderní, často jedinečnou infrastrukturou, produkující v mezinárodním měřítku vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v praxi, vytvářející silná strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti (soukromými i veřejnými) v ČR i zahraničí, která přispívají k větší integraci českých VaV týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami, a která přispějí k rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím doktorských studijních programů a přilákáním kvalifikovaných výzkumníků z ČR i ze zahraničí do regionů Konvergence.

5 Regionální VaV centrum oborově zaměřené centrum aktivní ve výzkumné činnosti, které vytváří silné partnerské vazby s firmami a dalšími partnery z aplikační sféry, kteří se rovněž aktivně podílejí na strategickém směrování jeho činnosti; dosahuje úspěchů v produkci aplikovatelných výsledků a podílí se na vzdělávání a výchově lidských zdrojů pro VaV

6 Realizace výběrových řízení Důležité dokumenty -zákon 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách -Pravidla pro výběr dodavatelů, jakožto příloha č.2 Příručky pro žadatele – vychází ze ZÁVAZÝCH POSTUPŮ PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK z dílny Národního orgánu pro koordinaci SF/MMR.

7 Správně realizovaná výběrová řízení – jediná možnost uznat výdaje za způsobilé Tato povinnost se týká předkladatele projektu (příjemce dotace) i případných parterů (tj. subjektů mající podíl na způsobilých výdajích projektu. Příjemce dotace má povinnost zavázat smluvně partnera k řádné realizaci VŘ

8 Preventivní přístup - předcházení problémům Možnost uznat za způsobilé i náklady na realizaci výběrových řízení Předběžné (ex-ante) kontroly zakázek - spojené s povinností zasílat VŘ předem a to 30 dní pro nejdůležitější zakázky (min.50 mil či 10% celkových nákladů projektu) a 7 dní pro ostatní – na speciální webovou adresu zakazky.opvavpi@msmt.cz. zakazky.opvavpi@msmt.cz FAQ na webu MŠMT Semináře pro žadatele Povinnost přizpůsobit lhůty (i nad rámec stanovených lhůt) složitosti zakázky a potenciální časové náročnosti zpracovat kvalitně nabídku. Cílem je více nabídek

9 Nejčastější chyby Chybějící povinná publicita i na textu výzvy/zadávací dokumentace Nedodržení lhůty pro jednotlivá řízení – počátek lhůty vždy den následující po rozhodné události Nedodržení informační povinnosti vůči MŠMT Výzvu před plánovaným zveřejněním, případně zpráv z výběrových řízení odeslat na zakazky.opvavpi@msmt.czzakazky.opvavpi@msmt.cz Řádné nezveřejnění výzvy. Zprávy na webu, ISVZUS, TED Neoslovení dostatečného počtu dodavatelů, stále stejní, zjevně nerelevatní

10 Nejčastější chyby - pokračování Nerespektování principů rovného zacházení, transparentnosti a nediskriminace (zadavatel v zadávacích podmínkách uvádí požadavky nebo odkazy na obchodní firmy či konkrétní produkty Nesprávně stanovená předpokládaná hodnota veřejné zakázky (povinnost sčítat obdobná plnění i v rámci projektu- tj. mezi příjemci a partnery!) Vnímáme složitost kontroly těchto povinností. Minimální obsah výzvy, resp. zadávací dokumentace

11 Kontrola zakázek Ex-ante hloubková - u zakázek nad 50 mil. či 10% projektu Formální Ex- post hloubková Formální Sankce - nezpůsobilost výdaje spojené se zakázkou, Méně závažné chyby - neproplacené náklady na realizaci VŘ, nezpůsobilý realizační tým.

12 Výjimky ze stanovených postupů Na veřejné zakázky, které je zadavatel povinen zadávat postupy dle ZVZ. Aplikace těchto Pravidel nezbavuje zadavatele povinnosti postupovat vždy v souladu se ZVZ. Zakázky jejichž předpokládaná cena je nižší než 200.000,- / 600.000,- Kč u stavebních prací V případech, kdy je pro realizaci projektu nezbytně nutné pořídit, případně pronajmout: -nemovitost, -výhradní právo (např. patenty, ochranné známky aj.), -unikátní technologii, zařízení apod., včetně jakýchkoli plnění od dodavatele, který je považován za jediného možného dodavatele. Nutné doložit znalecký posudek !!!! Nad 1 mil.Kč již před uzavřením smlouvy

13 Výjimky ze stanovených postupů pokrač. Zákonné Na vybrané zakázky, které ZVZ výslovně ze své působnosti vyjímá, a to výjimky podle § 18 odst. 1 písm. a, b, d (pouze bod 3), e, j ZVZ

14 Problémy s přijetím novely ZVZ zákonem č.110/2009 Sb., Společně s reformou se do ZVZ dostala výjimka (§ 18 odst.1 písm.d) veřejné zakázky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích 1. na projekt velké infrastruktury nebo na specifický vysokoškolský výzkum, 2. které jsou hrazeny z institucionální podpory a jsou předmětem spolupráce mezi výzkumnými organizacemi na základě písemné smlouvy, Pojmy nejsou definovány, musí být nalezena hranice mezi komerčním/nekomerčním vztahem těchto subjektů.

15 …….dočasné řešení V Pravidlech pro výběr dodavatelů : Zadavatel nesmí aplikovat výjimku dle § 18 odst.1 písm.d) body 1,2 a je povinen zadávat zakázky podle ZVZ a to i případech, že jsou splněny všechny podmínky pro aplikaci těchto výjimek. Otázka přístupu ÚOHS k zakázkám, kdy zadavatel „dobrovolně“ postupuje podle zákona.

16 Krátká úvaha „de lege ferenda“ Pokud zadavatele postupuje zjevně podle zákona a dává tím najevo, že celá procedura bude transparentní - tak je poté nutné dodržet všechny procedury. Z toho důvodu je ke zvážení, zda v zákoně výslovně nestanovit, že v případě, kdy dá zadavatel svým úkonem najevo, že zadává podle zákona, tak se na něj tak pohlíží, bez ohledu na to, zda existuje zákonná povinnost podle zákona postupovat.

17 Veřejná podpora v OP VaVpI V PO1,2 není veřejná podpora poskytována, jelikož jde o podporu neziskových aktivit tzv. výzkumných organizací Co je výzkumná organizace : definice v čl. 2.2.písm.d Rámce pro státní podporu VaV a inovací. (2006/C 323/01) Služby VO musí být vždy za tržní cenu, případně tu cenu, která pokrývá min.náklady a přiměřený zisk.

18 Výzkumná organizace hlavním účelem je provádět základní výzkum, aplikovaný výzkum nebo experimentální vývoj nebo šířit výsledky VaV činností prostřednictvím výuky, publikování nebo převodu technologií; tzn. Minimálně 50% tyto činnosti. Nehospodářský VaV je min. 10% činností a 10 mil./ročně prostředky ze zisku reinvestuje podniky (jakožto subjekty vykonávající hospodářské aktivity), které mohou uplatňovat vliv na takovýto subjekt, např. jako podílníci nebo členové, nemají žádný přednostní přístup k výzkumné infrastruktuře tohoto subjektu, nebo k výsledkům vytvořeným tímto subjektem; + historicky doložit, že v případě, kdy jakýkoliv subjekt má podíl na celkových tržbách více než 15% - nutné doložit dva další s alespoň 10% hospodářské a nehospodářské činnosti jsou v rámci subjektu účetně odděleny a nedochází k financování hospodářských činností z činností nehospodářských - účetně ale i funkčně. Veškerý pořízený majetek je nutné využít primárně k nehospodářské činnosti. K hospodářské vždy pouze doplňkově k účelnějšímu využítí majetku, kdy případné příjmy musí být převedeny do nehospodářské činnosti

19 Děkuji za Vaši pozornost ! jan.doubal@msmt.cz


Stáhnout ppt "Veřejné zakázky, koncese a veřejná podpora ve světle poskytování podpory z evropských fondů 17.9.2009 Jan Ďoubal (MŠMT)"

Podobné prezentace


Reklamy Google