Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

TRESTNÍ PRÁVO Trestný čin Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "TRESTNÍ PRÁVO Trestný čin Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz."— Transkript prezentace:

1 TRESTNÍ PRÁVO Trestný čin Mgr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Vymezení pojmu trestného činu
Trestný čin Vymezení pojmu trestného činu Od 1. ledna 2010 tzv. formální pojetí trestného činu §13/1 TZ (zákona č. 40/2009 Sb.) „trestným činem je protiprávný čin, který, trestní zákon označuje za trestný a který vykazuje znaky uvedené v takovém zákoně“ V definici trestného činu tedy v současnosti chybí výslovně formulovaný požadavek jeho společenské škodlivosti Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Potřeba materiálního korektivu (reakce na dva problémy)
Trestný čin Potřeba materiálního korektivu (reakce na dva problémy) - okolnosti vylučující protiprávnost - tzv. bagatelní delikty V novém trestním zákoníku toto řešeno: 1) „fomalizací“ materiální stránky trestního činu (snaha o „kvantifikaci“ minimální nutné míry nutné škodlivosti následku jako podmínky trestnosti v samotném textu) 2) pomocí teleologického výkladu - zásady subsidiarity užití trestněprávní represe - zásada minima non curat preator Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 II) Fakultativní znaky
Trestný čin Znaky trestného činu: Obligatorní znaky - musí být dány vždy, aby se jednalo o trestný čin 1) protiprávnost 2) typové znaky tvořící skutkovou podstatu trest. činu 3) Obecné požadavky na pachatele II) Fakultativní znaky - nejsou podmínkou trestnosti obecně, musí však být naplněny u některých konkrétních skutkových podstat Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 1) Protiprávnost Trestný čin
trestným činem je vždy pouze jednání, které je v rozporu s právem (tzv. okolnosti vylučující protiprávnost nemohou být nikdy trestným činem právě proto, že chybí prvek protiprávnosti) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 2) Typové znaky tvořící skutkovou podstatu trestného činu
Trestný čin 2) Typové znaky tvořící skutkovou podstatu trestného činu a) individuální objekt (chráněná hodnota) b) objektivní stránka (jednání či následek) c) obecný, speciální nebo konkrétní subjekt (zvláštní vlastnosti pachatele) d) subjektivní stránka (forma zavinění aj.) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 3) Obecné požadavky na pachatele
Trestný čin 3) Obecné požadavky na pachatele a) Věk (osoba starší 15 let - § 25 TZ) b) Příčetná osoba (§ 26 TZ) c) Osoba patřičně rozumově a mravně vyspělá (platí pouze v případě mladistvých - § 5/1 ZSVM) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 II) Fakultativní znaky
Trestný čin II) Fakultativní znaky nejsou podmínkou trestnosti činu nutný znak některých skutkových podstat Příklady fakultativních znaků: předmět útoku, motiv, čas spáchání činu, aj. Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Třídění skutkových podstat trestných činů
Trestný čin Třídění skutkových podstat trestných činů I) Podle závažnosti trestných činů 1) základní skutkové podstaty základní forma daného typu trestného činu zpravidla v prvním odstavci (výjimečně i ve vyšším odst. – např. § 196 TZ) 2) kvalifikovaná skutková podstata zde navíc (oproti základní skutkové podstatě) kvalifikující skutečnost zvyšující typovou škodlivost činu (na tyto činy stanovena vyšší trestní sazba) 3) privilegovaná skutková podstata zde okolnost snižující typovou škodlivost těchto činů (na tyto činy stanovena nižší trestní sazba) Poměr speciality kvalifikované a privilegované skutkové podstaty vůči základní skutkové podstatě Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 II) Podle struktury skutkových podstat
Trestný čin II) Podle struktury skutkových podstat 1) jednoduchá – vymezení všech potřebných prvků dané skutkové podstaty jen jedním znakem 2) složitá – mnohost znaků (např. dva objekty či dvojí forma zavinění) a) alternativní skutková podstata (stačí pokud je naplněn jeden z více znaků – např. způsob jednání) b) kumulativní skutková podstata (všechny znaky musí být naplněny současně – např. dva objekty) 3) složená – spojení základních skutkových podstat (např. nedbalostní usmrcení při loupeži – loupež a usmrcení - § 143) III) Podle vyjádření v zákoně 1) popisné 2) odkazovací 3) blanketní Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Třídění trestných činů
Trestný čin Třídění trestných činů I) hledisko typové škodlivosti (kategorie trestných činů) a) tripartice – dělení zločiny, přečiny, přestupky tradiční způsobe členění – fr. TZ z r. 1810, rak TZ z r. 1852 b) monopartice – jediná kategorie - trestné činy (u nás ; od 1970 do 1990 však bipartice – zákon o přečinech) c) bipartice – dělení na zločiny a přečiny v současnosti i v zahraničí nejčastější způsob dělení trestných činů u nás bipartice od 1. ledna 2010 (zavedena zákonem č. 40/2009 Sb.) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

12 Zločiny – všechny ostatní trestné činy
Současný TZ – bipartice Existují tak dvě kategorie trestných činů - §14 TZ Přečiny – všechny nedbalostní trestné činy a úmyslné trestné činy s horní sazbou do 5 let odnětí svobody (lze užít zjednodušené formy trestního řízení) Zločiny – všechny ostatní trestné činy (tzv. zvlášť závažné zločiny – úmyslné trestné činy, s horní hranicí odnětí svobody nejméně 10 let) Provinění podle ZSVM není samostatnou kategorií (§ 6 ZSVM) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

13 Dělení podle druhového objektu trestného činu
Trestný čin Dělení podle druhového objektu trestného činu (toto dělení odpovídá dělení Zvláštní části TZ do jednotlivých hlav) Dělení na trestné činy materiální a trestní činy formální (rozhodným kritériem zde, zda účinek je či není znakem skutkové podstaty) 1) trestné činy materiální (výsledečné) nutné je vyvolání účinku (poruchy či ohrožení chráněného zájmu) a) trestné činy poruchové – vyvolání poruchy např. vražda b) trestné činy ohrožovací – vyvolání ohrožení pro chráněný zájem (např. obecné ohrožení - § 273 TZ - či obecné nebezpečí - § 273 TZ) 2) trestné činy formální (čistě činnostní) pro dokonání trestného činu postačuje pouze určitá činnost, aniž by musela vyvolat účinek Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

14 Dělení podle formy jednání
Trestný čin Dělení podle formy jednání 1) trestné činy komisivní možno spáchat pouze konáním (nedovolené podnikání) 2) pravé (čistě) omisivní trestné činy lze spáchat pouze opomenutím konání (neposkytnutí pomoci) 3) nepravé omisivní činy lze spáchat jak konáním tak opomenutím zvláštní povinnosti konat V) Dělení podle okruhu možných pachatelů 1) obecné trestné činy – může spáchat kdokoli (obecný subjekt) 2) zvláštní trestné činy – může spáchat jen konkrétní či speciální subjekt 3) vlastnoruční trestné činy – nutné osobní jednání (např. opilství) VI) Dělení podle formy zavinění rozhodná je zde forma zavinění v základní skutkové podstatě 1) trestné činy úmyslné (dolózní) 2) trestné činy nedbalostní (kulpózní) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

15 Pokračování v trestné činnosti (§116 TZ)
Pluralita útoků, k nimž může docházet v průběhu času Musí být splněny tyto podmínky: a) dílčí útoky naplňují skutkovou podstatu téhož trestného činu - útoky musí skutkovou podstatu naplnit alespoň ve svém souhrnu - výše škody jednotlivými útoky se sčítá b) dílčí útoky vykazují souvislost s předmětem útoku vykládá se jako podmínka, aby šlo o týž individuální objekt konkrétní předměty útoku se však mohou svou kvalitou lišit c) stejný či podobný způsob provedení d) blízká časová souvislost e) vedeny jednotným záměrem pachatele (musí zde být jednotná vůle pachatele – např. vůle se obohatit) Všechny dílčí útoky představují jediný trestný čin a jediný skutek Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

16 Trestné činy hromadné (kolektivní)
Pluralita útoků zde podmiňuje trestnost (jediný útok nemá dostatečnou společenskou škodlivost, aby byl soudně trestný) § 299 TZ - předmětem útoku přinejmenším 25 kusů chráněných živočichů § 302/3 TZ - týrání většího počtu zvířat (kvalifikovaná skutková podstata) § 279/3 TZ - vyrobí, opatří, přechovává „ve větším množství střelivo“ § 239/2 písm. b) TZ - poškozuje tuzemské peníze (ohrožování oběhu) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

17 Trestné činy trvající Trestný čin
udržování protiprávního stavu bez ohledu na to, kdo jej vyvolal § 170 TZ - zbavení osobní svobody § 171 TZ - omezování osobní svobody (Pro pokračování v trestné činnosti, trestné činy hromadné a trvající je společné, že dobou spáchání není doba jejich dokonání, ale až doba ukončení – to má vliv na běh promlčecí lhůty i podmínky trestnosti - dosažení věku 15 let, aj.) Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::

18 Trestné činy trvající Formální pojetí trestného činu
Znaky trest. činu (obligatorní a fakultativní) Základní, kvalifikovaná, privilegovaná skutková podstata Přečiny a zločiny (bipartice tr. činů) Pokračování v trestné činnosti, trestné činy hromadné a trvající Mgr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "TRESTNÍ PRÁVO Trestný čin Mgr. Petr Čechák, Ph.D. 22662@vsfs.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google