Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za akad. rok 2009/2010 prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. proděkan LF UP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za akad. rok 2009/2010 prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. proděkan LF UP."— Transkript prezentace:

1 Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za akad. rok 2009/2010 prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. proděkan LF UP

2 Evaluace výuky je realizována formou písemných dotazníků 1x ročně. Hodnocení výuky prostřednictvím informačního systému STAG (elektronický dotazník) využívá jen nepatrný počet studentů a tento systém se pro potřeby LF UP jeví jako problematický z důvodu velmi obtížně realizovatelné zpětné vazby. Stávající systém písemných dotazníků je nejvýhodnější. Evaluace výuky je realizována na dvou základních úrovních: –evaluace výuky jednotlivých předmětů, –evaluace výuky za celý studijní ročník.

3 Evaluace výuky jednotlivých předmětů (předmětová evaluace) Jednotný písemný dotazník. Tento dotazník obsahuje 8 povinných otázek (tyto jsou stejné pro celou LF UP) a možnost komentáře, jejichž vyhodnocení, resp. analýza odpovědí studentů, je východiskem pro průběžné sledování kvality výuky na jednotlivých pracovištích a pro evaluaci na LF UP jako celku. Vedle povinných otázek mohou jednotlivé ústavy a kliniky zařadit i otázky nepovinné (variabilní), které reflektují specifiku jednotlivých pracovišť. Pro evaluaci výuky na úrovni LF UP jsou však vyžadovány a hodnoceny pouze povinné otázky. Evaluace výuky je prováděna u studijních programů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a General Medicine.

4 Od akademického roku 2009/2010 bylo vedle předmětové evaluace zavedeno i ročníkové hodnocení kvality výuky. Jedná se o písemnou evaluaci zaměřenou na celý studijní ročník v rámci akademického roku. Výhody této formy lze spatřovat v následujících bodech: –evaluace je realizována mimo jednotlivé ústavy a kliniky –možnost jednotného oslovení všech studentů při zápisu –doplnění předmětové evaluace Při hodnocení dotazníků je využíváno skenování a následné počítačové vyhodnocení.

5 DOTAZNÍK PRO ROČNÍKOVOU EVALUACI VÝUKY NA LF UP V OLOMOUCI Vážená kolegyně, vážený kolego, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, hodnotícího jednotlivé aspekty studia a kvalitu výuky v uplynulém akad. roce. Dotazník je anonymní, odevzdává se do sběrného boxu na studijním oddělení. Pro načtení vstupních dat bude použito skenování, proto zaškrtávejte číselné údaje v přiloženém skórovacím listě. List se nesmí překládat a pro zakřížkování použijte propisovací tužku. JAK HODNOTIT? Pro komplexní hodnocení uplynulého studijního ročníku vyplňte prosím 10 níže uvedených otázek. Pro každé tvrzení v dotazníku vyberte jedno z číselných hodnocení od 1 do 5, které je nejblíže Vašemu názoru, a označte jej křížkem. Hodnocení 1 znamená naprostý souhlas s tvrzením, hodnocení 5 naprostý nesouhlas s tvrzením. V případě, že se nemůžete rozhodnout pro žádné tvrzení, kolonku u dané otázky nevyplňujte. V případě zájmu slovního komentáře využijte příslušnou kolonku. Výsledky ročníkové evaluace a získané závěry budou využity pro další zlepšování výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Děkujeme za Vaši laskavou spolupráci.

6 × Hodnocený ročník studia: V. ročník Vzor označení: 1 2 3 4 5 A. KVALITA VÝUKY 1.Přednášky, praktická cvičení a semináře byly kvalitně připraveny. 1234512345 2.Přístupnost a ochota vyučujících byla na vysoké úrovni.1234512345 3.Studijní literatura byla kvalitní a dostupná.1234512345 4.Vybrané studijní materiály byly dostupné na webových stránkách pracoviště nebo byly poskytnuty v tištěné podobě před vlastní přednáškou. 1234512345 5.Vyhlášené podmínky zápočtu pro hodnocený předmět byly dodržovány. 1234512345 6.Byl vypsán adekvátní počet termínů ke zkoušce v dostatečném předstihu a v odpovídajícím časovém rozvržení. (vlastní blokování termínů studenty prosím nezohledňujte) 1234512345 Komentář ke kvalitě výuky: B.ŘEŠENÍ STUDENTSKÝCH ZÁLEŽITOSTÍ 7.Přístup a spolupráce příslušných proděkanů byly odpovídající.1234512345 8. Přístup a spolupráce příslušných referentek děkanátu LF UP byly odpovídající. 1234512345 Komentář k řešení studijních záležitostí: C.PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O VÝUCE A ORGANIZAČNÍCH ZALEŽITOSTECH 9.Kvalita předávání studijních a organizačních informací byla dostatečná a adekvátní. 1234512345 Komentář k předávání informací: D.ZÁPIS DO ROČNÍKU 10.Elektronický předzápis a vlastní zápis na děkanátu LF UP do uplynulého akademického roku byl adekvátně připraven. 1234512345 Komentář k zápisu do ročníku:

7 Evaluace výuky jednotlivých předmětů (předmětová evaluace) Jednotlivé ústavy a kliniky LF UP odevzdávají zprávu o evaluaci, která obsahuje: –souhrnné zpracování všech odevzdaných dotazníků, generované přímo v programu Excel (list statistika v souboru „Evaluace-statistické vyhodnocení.xls)“ - je možné odeslat na děkanát LF UP vytištěný formulář nebo přímo soubor v elektronické podobě, – –odpověď na 3 otázky: – –celkový počet rozdaných dotazníků v jednotlivých studijních programech (Všeobecné lékařství, Zubní lékařství, General Medicine), – –jaké byly hlavní připomínky a návrhy studentů v komentářích, – –jaké jsou připomínky a komentáře učitelů, event. ústavu/kliniky jako celku. Evaluace výuky oborů Všeobecné lékařství, Zubní lékařství a General Medicine na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (dále LF UP) za akademický rok 2009/2010 neproběhla v daném termínů pouze na 4 pracovištích (9 %).

8 Připomínky a návrhy studentů a jednotlivých pracovišť lze charakterizovat následujícími body: 1) Nejčastějším požadavkem studentů je procvičování praktických dovedností. 2) Nejčastější připomínkou ústavů a klinik LF UP je menší návštěvnost přednášek. 3) Nedostatečný počet zkušebních termínů – řešen změnou Směrnice děkana LF UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP a prodloužením termínu odhlášení od zkoušky na 7 dní.

9 Připomínky a návrhy studentů a jednotlivých pracovišť lze charakterizovat následujícími body: 4) Pozitivně jsou hodnoceny nové volitelné předměty (kategorie B, 32+4), splňující požadavek integrace výuky. 5) Pozitivně jsou hodnoceny změny praktické výuky v programu Všeobecné lékařství (např. výuka ve Vojenské nemocnici Olomouc, předměty „Etické základy komunikace pro odbornou praxi“), jejichž cílem je realizovat výuku tak, aby od I. ročníku se studentům přiblížila praktická medicína (v akad. roce 2009/2010 začíná výuka předmětu „Komunikace s pacientem v praxi“). Nadále je však nutné poukázat na vysoký počet studentů a nutnost dostavby Teoretických ústavů LF UP k zajištění a udržení kvalitní výuky.

10 Evaluace výuky za celý studijní ročník (ročníková evaluace) Závěry z akad. roku 2008/2009: 1. Požadavek na změnu v systému elektronického předzápisu s cílem omezit problémy s kapacitou informačního systému STAG. vyřešeno na úrovni IS STAG - rozdělení elektronického předzápisu do etap podle ukončení aktuálně studovaného akademického roku. 2.Požadavek na změnu v systému vlastního zápisu na DLF s cílem zkrátit dobu čekání studentů. vyřešeno změnou organizace zápisu a rozdělením studentů do skupin.

11 Výsledky ročníkové evaluace za akad. rok 2009/2010

12 Výsledky ročníkové evaluace výuky I. ročník (abs. počty) HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačen o1001003300 11225191812627282223 2513536 512529323827 311141812191815911 401273513210 50001110024 75 KomentářeAKom BKom CkomDkom a2 2 12 n73 7473 75

13 Výsledky ročníkové evaluace výuky II. ročník (abs. počty) HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačen o1113113111 110221216571735381821 264584837293043464934 32114272882914112518 4231012118114 50002232116 98 KomentářeAKom BKom CkomDkom a2 1 06 n96 97 9892 98

14 Výsledky ročníkové evaluace výuky III. ročník (abs. počty) HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačen o0040017210 1222515255630384924 275716155404244525950 332303530233724183035 41315171116961513 50103048318 130 KomentářeAKom BKom CkomDkom a4 2 14 n126 128 129126 130

15 Výsledky ročníkové evaluace výuky IV. ročník (abs. počty) HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačen o1121118223 11728157452650542928 272605145463741 5524 3151734311026761525 41041941403515 500030200011 106 KomentářeAKom BKom CkomDkom a16 5 121 n90 101 10585 106

16 Výsledky ročníkové evaluace výuky V. ročník (abs. počty) HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačen o0050006102 1153012198142566224 2103897959555863749035 332305049123725103134 42361841023727 500070502030 152 KomentářeAKom BKom CkomDkom a11 4 026 n141 148 152126 152

17 Výsledky ročníkové evaluace výuky VI. ročník (abs. počty) HodnoceníA1A2A3A4A5A6B7B8C9D10 neoznačen o00120116151617 1511714744647562918 238716739383942355626 34835463382716141621 42583315835629 59016 41 214 součet125 KomentářeAkom Bkom CkomDkom a30 10 422 n95 115 121103 součet125

18 Závěry z ročníkové evaluace Nedostatek termínů ke zkoušce na některých pracovištích LF UP Požadavek k dostupnosti studijních materiálů na webových stránkách Nadále zkvalitňovat elektronický předzápis


Stáhnout ppt "Evaluace výuky na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci za akad. rok 2009/2010 prof. MUDr. Milan Kolář, Ph.D. proděkan LF UP."

Podobné prezentace


Reklamy Google