Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Řízení před Ústavním soudem PVP - 2013. 2 Úvodní výklad – zákon o ÚS 1.Přehled probírané látky a judikatury – viz osnova výuky 2.Zadání seminárních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Řízení před Ústavním soudem PVP - 2013. 2 Úvodní výklad – zákon o ÚS 1.Přehled probírané látky a judikatury – viz osnova výuky 2.Zadání seminárních."— Transkript prezentace:

1 1 Řízení před Ústavním soudem PVP - 2013

2 2 Úvodní výklad – zákon o ÚS 1.Přehled probírané látky a judikatury – viz osnova výuky 2.Zadání seminárních prací pro zpracování 3.Význam procesním pravidel obecně – Pl. ÚS 29/11, II. 1969/10 4.Odlišnosti veřejnoprávního soudnictví 5.Historický vývoj právní úpravy řízení ve věcech ústavního soudnictví 6.Organizace Ústavního soudu a její význam pro pravidla řízení 7.Základní pravidla pro přijímání rozhodnutí ÚS

3 3 Obecná východiska ústavního soudnictví Čím má být vázán soudce při rozhodování právo, zákon, právní řád, revoluční právní vědomí, zdravé cítění lidu (viz Státověda, 2011) prejudiciální otázka – co může zkoumat – viz § 68/2 ZÚS kdo vydal – kompetence zda publikováno – právní stát zda dodržen postup přijetí zda je zachována hierarchie právních předpisů ÚS v judikatuře vytváří další kritéria – viz Pl. ÚS 77/06 (37/2007 Sb. – pokuste se je najít a zhodnotit jejich význam), zejména u ústavních stížností (rozdíl oproti přezkumu právních předpisů) – viz Pl. 29/11 - nebýt v rozporu (primární akty) - být v souladu (sekundární akty)

4 Základní typy – podle toho, co chápeme pod pojmem Všeobecné (disperzní) – Judicial Review – 1803? Specializované – Ústavní listina 1920 -fakultativní abstraktní kontrola ústavnosti zákonů -obligatorní kontrola ústavnosti zákonných opatření Stálého výboru NS oproti Kelsenovu komplexnímu pojetí B-VG 1920 - jednota právního řádu a jeho hierarchie - ochrana ústavně zaručení práv jedince - kompetenční spory - volební spory při volbách do parlamentu - ústavní žaloba za porušení ústavních povinností hlavy státu a jiných orgánů státu - zajištění monistického vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva Smíšené – spojení všeobecného (obecné soudy) a specializovaného (existuje i Ústavní soud) 4

5 Historický vývoj ochrany ústavnosti Linie etická – přísaha na ústavu Linie politická – vazba na lid a parlament, ústavněpolitická odpovědnost Linie právní – 1. trestněprávní – ústavněprávní odpovědnost (Státní soud 1849 jako Říšský, 1867 – zvláštní zákon, ČPVP 1/2010) 2. ústavněprávní – ústavní soudnictví 3. v USA Judicial Review, difúzní ochrana ústavy 5

6 Marbury v. Madison 1803 J. Adams – J. Marshall, Jefferson – Madison (http://www.wimp.com/ourleaders/) jmenování federálních soudců, spor o writ of mandamus. NS takový writ vydat nemůže. Je to sice v Judiciary Act 1789 (čl. 13), (což je ale sporné), ale nikoli v Ústavě USA, která obsahuje v čl. III taxativní výčet prvoinstanční komptence NSu. SEC. 13. And be it further enacted, That the Supreme Court shall have exclusive jurisdiction of all controversies of a civil nature, where a state is a party, except between a state and its citizens; and except also between a state and citizens of other states, or aliens, in which latter case it shall have original but not exclusive jurisdiction. And shall have exclusively all such jurisdiction of suits or proceedings against ambassadors, or other public ministers, or their domestics, or domestic servants, as a court of law can have or exercise consistently with the law of nations; and original, but not exclusive jurisdiction of all suits brought by ambassadors, or other public ministers, or in which a consul, or vice consul, shall be a party. And the trial of issues in fact in the Supreme Court, in all actions at law against citizens of the United States, shall be by jury. The Supreme Court shall also have appellate jurisdiction from the circuit courts and courts of the several states, in the cases herein after specially provided for; and shall have power to issue writs of prohibition to the district courts, when proceeding as courts of admiralty and maritime jurisdiction, and writs of mandamus, in cases warranted by the principles and usages of law, to any courts appointed, or persons holding office, under the authority of the United States. 1. Ústava má zakotvit trvalé principy NS (Marshall) konstatoval, že: 1. Ústava má zakotvit trvalé principy 2. k nim patří respektování kompetencí každé větve státní moci 3. úkolem psané U je to pevně zakotvit jako nejvyšší (paramount) zákon země a každý akt, který ji odporuje je od počátku neplatný (void) 4. úkolem soudů je vyložit, co je právem. Jestliže se ale na případ vztahuje U (čl. III) i obyč. zákon (čl. XIII) (a každý říká něco jiného, musí platit ústava 5. soudy rozhodují "cases and controversies", jestliže mají použít U, kterou pasáž mají použít a některou snad ne? 6. slibují ústavě věrnost 7. ústava sama stanoví, že je nejvyšší zákon země. 6

7 Základní východiska Judicial Review v USA Case and controversy - ústavu nedělá soud, nýbrž případ (1817), případ musí být určitý a konkrétní, sporem mezi dvěma stranami, ne hraný Ripeness - případ musí být ukončený, ne hypotetický zásah Mootness - zásah trvá, nepominul např. změnou chování žalované strany, změnou zákona apod. Standing - procesní legitimace, věc se musí bezprostředně týkat žalobce a žalovaného. Je ale možná žaloba v obecném zájmu (class action) Collusive case - musí jít o antagonistické zájmy stran, nevadí test – case (pálení vlajky, Uhl), Roe v. Wade, 1973, těhotenství Political question - vyslovují se k politickým věcem, ale musí být justiciabilní (actes gouvernementales, případy prezidenta) 7

8 Filip: Volební právo8 Political question – viz Pl. ÚS 55/10

9 Vývoj ústavního soudnictví do 1918 Návrh ústavy (Kroměřížský sněm 1848) a Stadionova ústava 1949 – obojí nerealizováno v praxi, podle ní vše Říšský soud podle Ústavy 1849 § 106 Zřízen býti má nejvyšší soud říšský, kterýž vkročovati bude z povinnosti ouřadu neb na předešlou žalobu v případech těchto I)Jakožto soud rozsudní: ve věcech sporných mezi říší a jednotlivými zeměmi korunními, neb mezi jednotlivými korunními zeměmi mezi sebou vespolek, pokud tato věc nenáleží do oboru zákonodárné moci říšské. II)Jakožto soud nejvyšší: v přerušování práv politických. III)Jakožto soud vyšetřující a nejvyšší rozhodující: a)v žalobách na ministry a náměstníky, potom b)ve spiknutích a v odbojích proti mocnářství neb regentovi, a v případech svatozrady nebo zrady zemské. 9

10 Prosincová ústava 1867 předpokládala tři veřejnoprávní soudy – Říšský, Správní a Státní Říšský soud podle ZZ 143/1867 ř.z., řešil: čl. 2 – spory o příslušnost mezi soudy a správními úřady (dnes 151/2002 Sb., Zvláštní senát), mezi zemským zastupitelstvem a nejvyššími vládními úřady, mezi autonomními zemskými orgány různých zemí čl. 3 a) kompetenční spory ve věcech sporných mezi říší a jednotlivými zeměmi korunními, neb mezi jednotlivými korunními zeměmi mezi sebou vespolek b) Říšskému soudu přísluší konečné rozhodnutí o stížnostech státních občanů ohledně porušení politických práv zaručených jim ústavou, poté co byla záležitost rozhodnuta zákonem předepsanou správní cestou. 144/1867 – Čl. 7 Soudům nepřísluší zkoušeti, zdali mají platnost zákonové náležitě vyhlášení. Však náleží na ně, pořadem instancí dle zákona vyměřeným rozhodovati, zdali nařízení jsou platná. K tomu – ČPVP 1/2010 (ústavní odpovědnost), konference sborník – Ochrana – Filip (ve stud. materiálech 10

11 Vývoj v letech 1918-1993 Ústavní listina 1920 (Uvozovací zákon) Zákon č. 162/1920 Sb., o Ústavním soudu + jednací řád Ústavního soudu č. 255/1922 Sb. (výhrada prezidenta) – viz studijní materiály Ústava 1948 - § 65 – předsednictvo Národního shromáždění Ústava 1960 – čl. 41 odst. 2 – Národní shromáždění samo, není výslovně upraveno Ústavní zákon č. 143/1968 Sb. – čl. 36 odst. 4 (Federální shromáždění), č. 86 až 101 Ústavní soud, vyslovení nesouladu, zůstal na papíře Ústavní zákon č. 23/1991 Sb. - § 2 – základní práva a svobody pod ochranou Ústavního soudu Ústavní zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu ČSFR - vyslovení nesouladu zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu ČSFR a řízením před ním + jednací řád (po vzoru 1920) – viz studijní materiály Ústava ČR 1/1993 Sb. – č. 4 (obecné soudy), čl. 83 – 89, čl. 95, zrušení neústavního předpisu Čl. 88 odst. 1 Ústavy ČR - Zákon stanoví, A) kdo je oprávněn podat návrh na zahájení řízení B) za jakých podmínek a C) další pravidla o řízení před Ústavním soudem. zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu další vývoj 11

12 Systematika zákona o Ústavním soudu ČÁST PRVNÍ – ORGANIZACE ÚSTAVNÍHO SOUDU § 1-26 ČÁST DRUHÁ – ŘÍZENÍ PŘED ÚSTAVNÍM SOUDEM § 27-125f § 27-63 Hlava první – Obecná ustanovení § 64-125f Hlava druhá – Zvláštní ustanovení o řízení před ÚS § 64-71 Oddíl první - Ř ízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů § 71a-71e Oddíl druhý- Řízení o souladu mezinárodních smluv podle čl. 10a a čl. 49 Ústavy s úst. zákony § 72-84 Oddíl třetí – Řízení o ústavních stížnostech § 85-91 Oddíl čtvrtý - Řízení o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora § 92-95 Oddíl pátý - Řízení v pochybnostech o ztrátě volitelnosti a o neslučitelnosti výkonu funkcí poslance nebo senátora podle čl. 25 Ústavy § 96-108 Oddíl šestý - Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky § 109-116 Oddíl sedmý - Řízení o návrhu prezidenta republiky na zrušení usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu podle čl. 66 Ústavy § 117-119b Oddíl osmý - Řízení o opatřeních nezbytných k provedení rozhodnutí mezinárodního soudu § 120-125 Oddíl devátý - Řízení ve sporech o rozsah kompetencí státních orgánů a orgánů územní samosprávy § 125a-125f Oddíl desátý - Řízení ve věcech referenda o přistoupení České republiky k EU ČÁST TŘETÍ - Platové poměry soudce a asistenta – zrušeno § 126-130 § 131 ČÁST ČTVRTÁ – KÁRNÉ PROVINĚNÍ A KÁRNÉ ŘÍZENÍ § 132-144 ČÁST PÁTÁ – PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ § 145-150 12

13 13 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Řízení před Ústavním soudem PVP - 2013. 2 Úvodní výklad – zákon o ÚS 1.Přehled probírané látky a judikatury – viz osnova výuky 2.Zadání seminárních."

Podobné prezentace


Reklamy Google