Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: „Antropotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej”

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: „Antropotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej”"— Transkript prezentace:

1 IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: „Antropotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej” 4. – 6. listopada 2009 Ustroń

2 Special Needs Support in Inclusive Education Vítková Marie  Speciálně pedagogická podpora v inkluzním vzdělávání

3 Inclusive education  Current trend – inclusion of students with special needs  5-10% of students require special education support provided in mainstream schools  1-5 % of students require special education programmes provided in special schools  Se změnami ve společnosti se prohlubuje snaha po inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol.  5-10 % žáků z příslušného populačního ročníku vyžaduje speciální intervenci – speciálně pedagogickou podporu – poskytovanou v běžných školách.  1-5 % žáků z příslušného populačního ročníku vyžaduje speciální programy, realizované ve speciálních školách

4 Changing roles of teacher and special needs teachers in inclusive schools  Changes in education of students with special needs (inclusive education) => changing role of teachers and special needs teachers at schools  Their tasks in education process change  Future teacher preparation requires insertion of the subject special education – length 1-2 terms  Increasing importance of counselling services at schools  National Action Plan for Support of Inclusive Education contains these requirements  Inkluzivní vzdělávání mění postavení učitelů a speciálních pedagogů na školách.  Mění se charakter jejich úkolů při edukativním procesu.  Do pregraduální přípravy učitelů je třeba zahrnout studium speciální pedagogiky v délce 1-2 semestry.  Zvyšuje se role poradenských služeb na školách.  Uvedené požadavky jsou zohledněny v připravovaném Národním akčním plánu podpory inkluzivního vzdělávání.

5 Special Education Support  Learning needs affected by impairment have to be taken into account  Students with developmental impairments often have special needs in addition  Special needs support have to meet special requirements so as to facilitate further development  Pro speciálně pedagogickou podporu a její organizaci je třeba vzít na zřetel vývojové potřeby učení ovlivněné postižením.  Žáci s vývojovými těžkostmi rozdílné a komplexní geneze mají často ještě speciální potřeby  Je třeba, aby jim speciálně pedagogická podpora vyhovovala, aby nedocházelo k dalšímu ohrožení jejich vývoje

6 Students with profound visual impairment  Students with severe visual impairment need a range of specific support to develop orientation in space  Support of motor development plays an important role. It leads to independent movement.  Development of writing skills in blind students requires knowledge of Braille alphabet, writing on keyboard with Braille display  Social learning is important  Žáci s těžkým poškozením zraku potřebují celou řadu specifické podpory, aby si osvojili vizuálně strukturované prostředí  Velkou roli hraje podpora motorického vývoje až k volnému pohybu po místnosti.  Osvojení si psaní vyžaduje u nevidomých žáků speciální podporu osvojení si Braillského písma, psaní na počítači s Braillským řádkem  Důležité jsou poznatky ze sociálního učení

7 Students with hearing impairment  Students with hearing impairment require intensive support of speech and communication  Sign language acquisition is important  Social interactions development require support in understanding them  Social relationships facilitate positive development of self-evaluation, identity and acceptance of impairment.  Using special aids requires systematic training  Pro žáky se sluchovým postižením je významná intenzivní podpora řečové komunikace  Důležité je osvojení si a užívání znakové řeči.  Navázání a vytváření sociálních vztahů vyžaduje podporu při zpracování zkušeností se sociálními vztahy.  Sociální vztahy s interakčními partnery přispívají k vytvoření pozitivního vlastního sebehodnocení, identity a ulehčení vyrovnání se s vlastním postižením.  Zacházení s pomůckami vyžaduje systematický nácvik

8 Students with deafblindness  Students with deafblindness need individual and comprehensive support of development  Development of speech is supported by tactile communication sign  Tactile communication systems are e.g. finger alphabet – Lorm alphabeth  Žáci s hluchoslepotou jsou odkázáni na zcela individuální, rozsáhlou podporu celkového vývoje.  Pro nácvik řeči a komunikace se začaly používat taktilní komunikační znaky.  K taktilním komunikačním znakům patří ruční a prstová abeceda např. Lormova abeceda

9 Students with profound learning difficulties  Students with severe learning difficulties often encountered negative conditions resulting from social disadvantage / exclusion  It is necessary to help them to develop age-appropriate skills for learning  Individual education to offer tasks focused on everyday life.  Social learning helps their life situation.  If learning difficulties prevail – measures to solve the situation hindering student´s chances at the job market are necessary.  Žáci s výraznými obtížemi v učení často zažili vývojově nepříznivé podmínky v důsledku socio-kulturního znevýhodnění, sociálního vyřazení nebo psychosociálního traumatu.  Potřeba vypracovat předpoklady pro učení a jednání odpovídající věku a posílit jejich důvěru ve vlastní schopnosti  Individuální způsob výuky pro nabídku úkolů orientovaných na každodenní život.  Sociální učení ulehčuje jejich životní situaci.  Jestliže potíže s učením přetrvávají, je nutná pomoc v přístupu k této problémové situaci, která snižuje šance žáka na profesní uplatnění.

10 Students with impaired communication abilities  Students with impaired communication abilities need special support in everyday communication and learning situations  Support of the development of positive self-concept and social and communicative competences play a crucial role  Žáci s narušenou komunikační schopností potřebují speciální podporu pro komunikativní jednání v každodenních situacích a v učebních procesech.  Zásadní význam má podpora vývoje pozitivního sebekonceptu a rozšíření sociálních a komunikativních kompetencí

11 Students with emotional and behavioral difficulties  Students with EBD need to develop abilities for emotional experience and social behaviour  It can be facilitated by support of perception and understanding of one´s own and other people´s feelings, thoughts and acts and enforcement of self-regulatory skills by means of positive experience and cooperation on projects.  Special attention has to be paid to conflicts, creation of relationships and stabilisation of motivation for learning  Pro žáky s poruchami chování je velmi důležité rozšíření schopnosti k emocionálním prožitkům a sociálnímu jednání.  To lze podporovat posílením vnímání vlastních a cizích pocitů, myšlení a jednání, aktivací a stabilizací seberegulačních sil, pozitivními zkušenostmi ve vztazích a při spolupráci na projektech.  Zvláštní pozornost vyžaduje přístup ke konfliktům, vytváření vztahů a stabilizaci motivace k učení

12 Students with autism spectrum disorders  Students with PAS need support in development of quality relationships with teachers and school-mates.  An offer of predictable behaviour and stable / reliable conditions is a part of it  These conditions help to minimize fear and facilitate communicative behaviour in cognitive, emotional and social learning.  Žáci s poruchami autistického  spektra potřebují pomoc pro  vybudování nosných vztahů  s učiteli a spolužáky.  K tomu patří nabídka srozumitelného jednání a spolehlivých rámcových podmínek.  Způsobují redukci strachu a rozšíření  komunikativního chování  v kognitivních, emocionálních  a sociálních učebních procesech

13 Students with profound limitation in cognitive development  Students with profound limitation in cognitive development have very individual needs depending on their development.  It is important for them to experience friendly and safe relationships which will facilitate learning and gaining experience in everyday situations.  They need guidance in everyday life and basic tasks.  Their communicative abilities can be supported by speech, sigh language and pictures.  Žáci s výrazným omezením kognitivního vývoje mají svoje potřeby v závislosti na vývoji velmi individuální  Je důležité, aby zažívali bezpečné, přátelsky nakloněné vztahy, které jim pomohou při osvojení pojmů a představ s využitím konkrétních zkušeností z každodenního života.  Pro úkony realizované v každodenním životě a při sebeobsluze potřebují vedení.  Jejich komunikační schopnost lze podporovat řečí, znakovou řečí a obrázkovou symbolikou

14 Students with profound and multiple disabilities  Stable, friendly relationships necessary for development  These students need a feedback to their physical, emotional, communicative and learning needs.  Empathy and support (using physical or less often voice signals) facilitates further learning.  Integrated support, facilitation of movement and changing of positions are pre-conditions for learning.  Students´ own experience is crucial for their development.  On this level we can support transfer from play to symbolic behaviour and basics of learning.  Pro rozvoj nezbytné neměnné, přátelsky nakloněné vztahy  Potřebují odezvu na svoje fyzické, emocionální, komunikativní a vzdělávací potřeby.  Zažitá empatie a podpora jejich výrazových signálů (s použitím tělesných, a méně často hláskových signálů), pomáhají k dalšímu vývoji.  Integrovaná podpora, usnadnění pohybu a střídání poloh jsou základními předpoklady pro učení.  Vlastní zkušenosti žáků v různých životních oblastech jsou základem pro jejich vývoj.  Na této bázi lze podporovat přechod od zkoumání ke hře a k symbolickému chování, a tím k základům učení

15 Students with physical impairment (1)  Individual support is necessary as a result of their physical impairment  It is important to facilitate movement on neurophysiologic base and ensure required support at school as well.  It is important to support students´ own experience in various activities.  Support of self-determination and ability to cooperate is important for them to lead an independent life (depending on the character of impairment).  Aids for movement, everyday life and communication are to be used at school as well.  Důležitá individuální podpora v důsledku jejich pohybového postižení.  Je nezbytné usnadnění pohybu na neurofyziologické bázi a zajištění požadované podpory ve škole.  Je třeba podporovat vlastní zkušenosti žáků v životních oblastech.  Je třeba podporovat sebeurčení a schopnost kooperace pro vlastní vedení života v závislosti na povaze postižení.  Pomůcky pro pohyb, běžný život a komunikaci i při vyučování.

16 Students with physical impairment (2)  It is important to accept one´s impairment or chronic disease and to cope with the traumatic situation and shorter life acceptance or approaching death.  Quality of life, self-evaluation and identity can be enhanced by development of relationships with healthy peers as well as peers in similar situation.  Je třeba vyrovnat se s traumatickými zkušenostmi, s vlastním postižením nebo chronickým onemocněním, také s kratším očekáváním života nebo blížící se smrtí  Velký význam pro kvalitu jejich života, pro utvoření si vlastního sebehodnocení a identity má podpora rozmanitých vztahů s intaktními vrstevníky i s vrstevníky, které potkal podobný osud v důsledku tělesného postižení nebo nemoci.

17 Integration as assimilation–Inclusion as approval of diversity Vyžaduje se výkon / Requires achievementsHeterogenita jako šance / Diversity as opportunity Možnosti realizace Orientace na cíl učení Konkurence spolužáků Při stejném cíli jsou požadavky na stejné výkony Diferencované vyučování Orientace na proces Individuální podpora všech žáků Společné učení v projektech Důležitá komunikace, vzájemné porozumění Obtíže Orientace na deficity Děti se vyvíjejí odlišně Integrace je omezená na určité skupiny dětí Individuální pomoc pro všechny žáky podle potřeby Akceptace postižení, slabých stránek a jinakosti Ways of putting into practice Orientation on the goals of learning Competition among pupils One goal sets the same requirements for everyone Differentiated teaching Orientation on process Individual support of every pupil Project learning of all students together Communication and understanding is important Obstacles Orientation on deficits Different way of development of students Integration is restricted to certain groups of children Individual help for all students according to their needs Acceptance of impairment and differences

18 Role učitele Role učitele se nemění Speciální pedagogové jsou kompetentní spíše k pomoci při vnější diferenciaci Mění se role učitele Speciální pedagogové a učitelé v běžných školách kooperují při vnitřní a vnější diferenciaci Spolupráce s rodiči Rodiče dětí se speciálními potřebami jsou zatížení spoluúčastí na učení dětí, aby se dosáhlo cíle Rodiče jsou vyzváni, ke spolupráci na výuce jejich dětí Role of teacher The role does not change Special needs teachers take part in actions and differentiation outside school environment The role of teacher changes Special needs teachers teach in mainstream schools, cooperate on differentiation within the school Cooperation with parents Parents have to take part in their child´s learning for it to achieve success Parents are invited to cooperate on learning of their children Integration as assimilation– Inclusion as approval of diversity (2)

19 Inclusive education  Inclusion can be understand as an approval of diversity and heterogenity as an opportunity for learning.  Individual support is available for all students depending on their needs.  It is necessary to change the focus on deficits and problems of students with health impairment  Differentiated teaching has to take place  Cooperation on projects allows learning of all students together.  Inkluze může být chápána jako souhlas s jinakostí a heterogenita jako šance k učení.  Individuální podporu mohou dostat všichni žáci podle potřeb  U žáků se zdravotním postižením je třeba překonat orientaci na deficity.  Je vhodné využít diferencovanou výuku.  Kooperace v projektech dovoluje společné vyučování všech žáků.

20 Inclusive education  Mutual acceptance and support are promoted, communication and understanding are important.  Special needs teachers and mainstream teachers cooperate in education offering a wide range of differentiation.  It is important to focus on the acceptance of impairment and difference.  Parents take part in optimum development of the student  Podporuje se vzájemná akceptace a podpora, při čemž je důležitá komunikace a snaha o vzájemné pochopení.  Speciální pedagogové a učitelé kooperují ve společném vyučování s četnými nabídkami vnitřní i vnější diferenciace.  Je potřeba brát zřetel na akceptaci postižení a jinakost.  Rodiče jsou vyzváni, aby se spolupodíleli na optimálním vývoji žáka

21 Děkuji za pozornost  Thank you for your attention


Stáhnout ppt "IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne: „Antropotechnika, socjotechnika i kulturotechnika w pedagogice specjalnej”"

Podobné prezentace


Reklamy Google