Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507)"— Transkript prezentace:

1 Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507)
Tutor: Mgr. Monika Všetulová Olomouc,

2 Organizace tutoriálu 24.2.2005 ČASOVÝ PLÁN
14.00 – hod.  Modul č. 2 Tutor DiV 15.30 – hod.  přestávka 15.45 – hod.  Modul č. 3 Studijní texty v DiV OBSAH tutoriálu TUTOR prezence účastníků, organizace setkání organizace studia – dotazy, stručné zhodnocení úkolů kompetence učitele v DiV řešení problémů principy hodnocení úkolů Další organizační pokyny: Projednat změnu termínu závěrečné zkoušky z na (Učebna L.B.?) Smlouvy Chybí smlouva paní Váňová Smlouva paní Kratochvílové Podpis prezenčních listin Vyplnění evaluace na Internetu k prvním třem modulům Potíže, dotazy? (posílání příloh, diskuse) HLASOVACÍ LÍSTKY Diskuse Případové studie Týmová práce

3 Zadání úkolů Vyberte si prosím pouze jedno z následujících zadání. Při jeho zpracování se opírejte o informace, které jste si osvojili studiem textu Tutor DiV. Samozřejmě přivítám, jestliže ke zpracování úkolu použijete i jiné informační zdroje či osobní zkušenost s prací tutora. Osobně doporučuji k doplňující četbě publikaci J. Průcha – J. Míka. Distanční studium v otázkách Zadání úkolu: Vytvořte EVALUAČNÍ DOTAZNÍK pro studující v DiV, kterým budou hodnotit kvalitu tutora v distančním studiu. Postihněte co nejširší spektrum jeho aktivit. 2. Vytvořte TABULKU a v ní porovnejte roli pedagoga v prezenčním studiu a tutora. Pokuste se vystihnout nejmarkantnější rozdíly i společné rysy jejich práce. Všichni, kteří úkol odevzdali, splnili Dotazník: (+) 4 dotazníky (+) zpravidla pokryly všechny úkoly tutora (srozumitelnost formulace zadání a hodnocení korespondenčních úkolů) ( - ) chybějící identifikační údaje (název a termín konání akce, název modulu, jméno tutora), úvodní vysvětlení účelu dotazníku, závěrečné poděkování ( - ) Příliš velký rozsah: co chceme zjistit? Zjistíme to prostřednictvím otázek, které jsme zvolili? ( - ) Nepřesné formulace otázek, které vyvolávají nejasné odpovědi ( - ) Překrývání otázek ( - ) Nejasné pojetí role tutora (komplikace s mentorem) Komparace 7 úkolů ( + ) téměř žádný rozdíl (pomoc studujícím, aktivní přístup k vedení výuky, motivace studujících k učení) Odbornost tutora – konstatování „tutor je spíše poradcem než expertem na danou problematiku“ svádí k podceňování odborné kompetence tutora (autorita, hodnověrnost) Tutor jako autor – je to výhoda či nevýhoda? Časová náročnost tutorství OTÁZKY???

4 Hodnocení úkolů OTÁZKY??? Celkové zhodnocení Systematický přístup
Hlavní rozdíl mezi tutorem a pedagogem v PS vidím v užití pomůcek a prostředků. Cíl stejný, náplň práce totožná, jen cesta je jiná. Hodnocení úkolů Celkové zhodnocení Systematický přístup Stručnost Vlastní názory a myšlenky Dotazník Úvodní oslovení + sdělení účelu evaluace Srozumitelnost otázek Zaměřenost k aktivitám tutora Komparace Psychosociální dovednosti Komunikační dovednosti Motivace Vaše zajímavé myšlenky Tutor by měl umět zaujmout, naslouchat, být vstřícný a vcítit se do potřeb studujícího. Studující a tutor jsou více „spolu“. Cílem je provázení na cestě za vzděláním. V prezenčním studiu jsou pedagog a studenti spíše „vedle sebe“. Cílem je přenos znalostí. OTÁZKY???

5 Skupinová práce č. 1 Brainstorming
Jaké dovednosti a schopnosti má mít učitel k efektivní práci v DiV ??? Co potřebuje učitel (mít a umět) k řízení distanční výuky ??? Jak motivovat učitele k práci tutora ??? Jaké problémy mohou nastat v průběhu distanční výuky ??? Jaké největší překážky mohou bránit učiteli v kvalitní práci tutora ???

6 Klasický  tradiční výukový styl
Autoritativní Předávání „hotového“ Závazný předem určený program Lektor  expert Účastník  objekt Úvod  prezentace programu a pravidel lektora Výklad Závěr  hodnocení školení lektorem) Lektor poskytuje hotové poznatky Participativní Objevování nového Pružnost programu (obsah/metody/techniky) Trenér  facilitátor Účastník  subjekt Úvod  debata o programu a pravidlech dle potřeb a možností účastníků Facilitace Závěr  společná kritická sebereflexe Trenér „učí se učit“, rozvíjet, kultivovat Účastník = pasivní příjemce informací / aktivní spolutvůrce tréninku Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 213.

7 Kompetence tutora Odborná připravenost Zkušenosti Praxe
Pedagogické schopnosti/dovednosti ve VD Schopnost veřejně vystupovat Schopnost řídit interaktivní vzdělávací formy Metodická způsobilost Adaptabilita (přizpůsobivost i otevřenost) Pozitivní přístup, aktivita, iniciativa, kolegialita + osobnostní kvality (např. analytická schopnost) Barták, J. Základní kniha lektora/trenéra. Praha : Votobia 2003, s. 129.

8 Role tutora TECHNICKÁ (podmínky pro studenty, vlastní znalost)
MANAŽERSKÁ (plánování, organizace, administrace) PEDAGOGICKÁ (dodržování didaktických zásad) SOCIÁLNÍ (kooperativní studijní prostředí) K tomu, aby byl tutor schopen výše uvedené činnosti kvalitně vykonávat, je nezbytné, aby byl důkladně připraven zastávat následující role (Berge, Z. L., 1995; Eger, 2002; Telnarová, 2003; Vejvodová, 2003): technickou: Tutor musí svým studentům zajistit takové podmínky, aby byli schopni efektivně pracovat s [LA1]použitou technologií a mohli se soustředit na vlastní studium. Tento požadavek však vychází z předpokladu, že tutor sám zná výukový software do té míry, že dokáže studujícím v případě jednodušších potíží poskytnout účinnou pomoc. Komplikovanější technologické problémy předává na technickou podporu a správce serverů, případně na studijní oddělení vzdělávací instituce (Fojtík, 2003). Použitá technologie by měla být praktická, nenáročná na použití, uživatelsky přívětivá a se snadnou navigací. Studujícího je třeba před začátkem studia v kurzu naučit nejen jak pracovat se softwarem, ale i jak se učit v on-line prostředí. Měl by pochopit rozdílnou roli tutora (instruktora) a aktivně se zapojit do výukového procesu. „Otázkou tedy není [MV2]technologie sama, nýbrž jak ji využijeme ve stavbě a zprostředkování kurzů“ (Eger, 2002). manažerskou: Tutor musí být schopným manažerem, který ví, jak plánovat a organizovat kurz, vést administrativní agendu studujících v kurzu a vypracovat studijní statistiky. V komunikaci se studenty by měl uplatňovat spíše demokratický styl řízení a poskytovat jim podněty k tomu, aby případné nedostatky odstranili ve svém vlastním zájmu. pedagogickou: Tutor musí být dobrým pedagogem! Musí vědět jak integrovat životní zkušenosti, komunikaci, profesionalitu i obsah do vzdělávací reality a personalizovat své pokyny tak, aby odpovídaly individuálním potřebám účastníků. Měl by být schopen předávat přiměřené znalosti a efektivními nástroji podporovat jejich studium. sociální: Tutor by měl být schopen vytvořit takové studijní prostředí, které bude studenty podporovat a [MV3]povzbuzovat ke vzájemné spolupráci v průběhu učení. Nastolení spolupráce vede u studujících k osvojení hlubších znalostí prostřednictvím vytvoření společných cílů, společného bádání a společného procesu pochopení. Pokud vzájemnou kooperaci neposilujeme, zmenší se účast na on-line kurzu a vytratí se dialog mezi studenty a tutorem. Proto je třeba, aby tutor opustil roli autority a stal se rovnoprávným hráčem ve studijním on-line procesu.  [LA1]Studenty nevyučuje technologie, ale efektivní učitelé (Eger, 2002).  [MV2]Úspěch vzdělávacích technologií je posuzován podle toho, jak dobře jsou schopny napodobit to, co dělá dobrý učitel. (R. E. Clark, 1985)  [MV3]Studenti a tutoři se potřebují společně dostat na pískoviště a prozkoumávají nejen obsah kurzu, ale i jaké je to studovat v on-line prostředí. Je to nová oblast pro nás pro všechny - potřebujeme si v ní hrát společně. (Eger, 2002)

9 Základní úkoly tutora ÚKOLY (zadávání a hodnocení)
STUDIJNÍ VÝSLEDKY (sdělování studujícím) DOTAZY (zodpovídání) TUTORIÁLY (vedení a hodnocení) POMOC

10 Příručka pro tutory vysvětlení základních pojmů
pravidla komunikace se studenty povinnosti a práva tutora, studujících a realizátora charakteristika kurzu personální zabezpečení kurzu, organizace práce tutora vedení studijní agendy

11 Skupinová práce č. 2 Hodnocení úkolů Řešení konfliktů


Stáhnout ppt "Modul č. 2: Tutor DiV Kurz: Distanční minimum (kód skupiny DM0L507)"

Podobné prezentace


Reklamy Google