Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Teorie finančních trhů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Teorie finančních trhů"— Transkript prezentace:

1 Teorie finančních trhů
Přednáška 1.-2. Teorie finančních trhů

2 Osnova přednášky a) Rekapitulace pojmů: finanční systém, finanční trhy, aj. b) Finanční trhy – klasifikace FT. Struktura FT. Typologie FT – předběžná charakteristika specifik jednotlivých trhů. c) Finanční zprostředkovatelé na FT. Transakční náklady. Rizika. Asymetrie informací, nepříznivý výběr, morální hazard, konflikty zájmu. d) Úroková míra a její měření. Nominální a reálná úroková míra. Časová struktura úrokové míry. Teorie očekávání, teorie segmentace trhu, teorie prémie likvidity. e) Faktory změn úrokové míry. f) Rizika úrokové míry. g) Teorie efektivního trhu. Slabá a silná verze. Empirické důkazy pro a proti.

3 Klíčová slova finanční systém finanční trh finanční sektor
finanční oblast dílčí finanční trh segment finančního trhu

4 Klíčová slova - finanční rizika - asymetrie informací
- transakční náklady. - finanční rizika - asymetrie informací - nepříznivý výběr - morální hazard - konflikt zájmů

5 Klíčová slova - efektivní trh - teorie efektivního trhu
- teorie očekávání - teorie segmentace trhu - teorie prémie likvidity - nominální a reálná úroková míra. - časová struktura úrokové míry - faktory ovlivňující úrokovou míru

6 a)Rekapitulace základních pojmů
DEFINUJTE POJMY A VZTAHY MEZI NIMI! finanční systém finanční trh finanční sektor finanční oblast dílčí finanční trh segment finančního trhu

7 b) Finanční trhy Kriteria klasifikace FT: - Typ finančního instrumentu (objekt) - Časové trvání finančního instrumentu - Způsob prodeje finančního instrumentu - Subjekt trhu finančního instrumentu - Lokalizace trhu finančního instrumentu - Institucionální organizace trhu - Charakter (typ) trhu

8 Typ instrumentu Akciové trhy Trhy obligací Hypotéční trhy
Devizové trhy Trhy finančních derivátů Leasingové trhy Trhy stavebního spoření Trhy spotřebního úvěru Pojistné trhy

9 Způsob prodeje finančního instrumentu
Trhy promptní (spotové) Trhy termínové

10 Subjekt trhu finančního instrumentu
Trhy soukromé Trhy veřejné Trhy smíšené (hybridní)

11 Geografická lokalizace trhu
- národní trhy - mezinárodní trhy - světové trhy

12 Charakter trhu (typ trhu)
hluboký x mělký široký x úzký konkurenční x monopolní (oligopolní)

13 (pokrač.) Finanční trhy členíme podle různých kritérií, mimo jiné i podle typu na: hluboký nebo mělký široký nebo úzký monopolní nebo konkurenční případně oligopolní

14 (pokrač.) O širokém trhu můžeme hovořit v případě, že na něm existuje dostatečný počet nákupujících a prodávajících za aktuálně rovnovážnou cenu. Naopak za úzký označujeme trh, na kterém se vyskytuje malý počet prodávajících a kupujících. To je důvodem, proč instrumenty obchodované na širokém trhu jsou likvidnější.

15 (pokrač.) Trh, který je považován za hluboký, se vyznačuje neustálým tokem nákupních a prodejních příkazů za ceny vyšší a nižší než je aktuální kurs. Poptávková a nabídková křivka je na hlubokém trhu nepřerušovaná při cenách vyšších nebo nižších než je rovnovážná cena

16 (pokrač.) Naopak na mělkém trhu jsou nabídková a poptávková křivka buď přerušovaná, nebo velmi strmá. Cenové změny na mělkém trhu jsou nejčastěji s velkými procentními skoky.

17 (pokrač.) Obecně lze tedy říci, že instrumenty obchodované na hlubokém trhu jsou bezpečnější investicí než na trhu mělkém Na trhu mělkém figuruje naopak nedostatek objednávek na prodeje a nákupy.

18 (pokrač.) Na hlubokém trhu je obnovena cenová rovnováha pouze malou změnou kursu daného instrumentu, v případě, že došlo k jejímu narušení. Toto narušení mohlo být způsobeno náhlým vznikem nerovnováhy mezi nákupními a prodejními příkazy investorů. Taková úprava kursu na hlubokém trhu je většinou kontinuální, téměř bez skokových změn

19 (pokrač.) Z toho vyplývá, že konkurenční (případně oligopolní) trh bude mít podobu spíše širokého a hlubokého, přičemž spread bude menší z důvodů vysvětlených již výše. Trh monopolní se bude tvářit spíše úzce a mělce při větších rizikových přirážkách a tudíž větším rozpětím mezi nabídkovým a poptávkovým kursem.

20 Jednotlivá kritéria ovlivňující typ finančního trhu
druh finančního instrumentu, účel, ke kterému daný instrument slouží, pružnost nabídky a poptávky po instrumentu, cenová volatilita typ trhu, na kterém jsou instrumenty obchodovány.

21 (pokrač.) Nezanedbatelným faktorem je znalost a obliba finančního instrumentu u investorů právní úprava, institucionální uspořádání trhu, na kterém se instrument obchoduje v neposlední řadě historický vývoj a rozšířenost na daném území.

22 (pokrač.)

23 Přehled vybraných segmentů FT
Jednotlivé tržní segmenty se navzájem liší specifickými rysy, které mohou vyplývat z řady faktorů Mezi tyto faktory např. patří: druh finančního instrumentu účel použití finančního instrumentu právní úprava daného finančního nástroje znalost a obliba daného instrumentu institucionální uspořádání daného trhu historický vývoj daného trhu specifické rysy cenové tvorby na daném trhu (pružnost S a D, cenová volatilita, typ trhu)

24 Peněžní a úvěrové trhy - trh krátkodobých úvěrů (vč.hypotéčních) - směnečný trh - trh akreditivů - trh spotřebního úvěru/spotřebních půjček - trh pokladničních poukázek

25 Kapitálové trhy - akciový trh - trh dluhopisů (obligací) - trh finančních derivátů

26 Akciové trhy trh běžných akcií trh podílových listů
trh akciových indexů

27 Trhy dluhopisů (obligací)
Trh státních obligací (střednědobých a dlouhodobých) Trh obligací soukromých společností Hypotéční trh (dlouhodobé úvěry)

28 Trhy finančních derivátů
Trh opcí (burzovní trh) Trh futures (burzovní trh) Trh strukturovaných produktů (mimoburzovní trh)

29 Měnové trhy devizový trh valutový trh

30 FT (pokrač.) Struktura FT:
zastoupení jednotlivých tržních segmentů v daném FT měření : podíl tržní kapitalizace (v %)

31 FT (pokrač.) Typologie FT:
vychází z klasifikace trhů podle výše uváděných kriterií zařazuje konkrétní trhy do skupin („typů“) specifikuje charakteristické rysy (vlastnosti) jednotlivých trhů tím usnadňuje analýzu těchto trhů a chování jejich účastníků a prognózu jejich vývoje

32 c) Finanční zprostředkovatelé na FT
banky směnárníci obchodníci s cennými papíry dealeři brokeři burzy agenti

33 c) – pokrač. Transakční náklady na FT.
Transakční náklady souvisejí s přesunem peněz od přebytkových k deficitním subjektům. Je třeba nalézt a propojit dva subjekty tak, aby byly podmínky pro obě strany přijatelné.

34 (pokr.) Existují 3 varianty:
Varianta (A) přímé financování - je efektivní u velkých bonitních dlužníků, které mohou relativně snadno umístit své dluhopisy na KT); velké podniky mohou sledovat potencionální dlužníky a investovat přímo;

35 (pokrač.) varianta (B) drobní střadatelé – pro ně je velmi nákladné shromažďovat informace o potencionálních dlužnících a investovat přímo do vybraných firem

36 (pokrač.) varianta (C) finanční zprostředkovatelé mají relativně nízké transakční náklady důsledku své specializace, disponují experty v dané oblasti a provádějí danou činnost ve velkém.

37 (pokrač.) Monitorují bonitu potencionálních a současných dlužníků, poskytují informační servis z celé oblasti finančního trhu Nezastupitelná úloha zprostředkování při fungování platebního systému dané země i v mezinárodním měřítku (pobočková síť, propojenost bank, výpočetní technika apod.).

38 (pokrač.) Obchodování na finančních trzích je spojeno s náklady, které mají většinou formu poplatků za zprostředkování obchodů (např. poplatky brokerským firmám), popř. formu ztráty času vyjádřenou v penězích v důsledku organizace obchodu.

39 (Pokrač.) Transakční náklady snižují objem i množství transakcí provedených na finančních trzích, protože snižují výnosnost investice hlavně u malých operací. Motivují subjekty investovat prostřednictvím kolektivního investování a tím využívat úspor z rozsahu.

40 c) - pokrač. Finanční rizika Úvěrové riziko Riziko selhání protistrany
Úrokové riziko Transakční riziko Operační riziko Měnové riziko

41 c) pokrač. asymetrie informací nepříznivý výběr morální hazard
konflikt zájmů

42 d) Úroková míra a její měření
nominální a reálná úroková míra. časová struktura úrokové míry. teorie očekávání teorie segmentace trhu teorie prémie likvidity způsoby měření

43 (Pokrač.- Úroková míra)
e) Faktory změn úrokové míry. Pluralita faktorů Specifičnost faktorů podle místa a času Vzájemné souvislosti mezi faktory

44 (Pokrač.- Úroková míra)
f) Rizika úrokové míry. Zkušenosti ze světové finanční krize

45 g) Teorie efektivního trhu.
podstata teorie slabá verze silná verze Empirické důkazy ve prospěch teorii Empirické důkazy proti teorii

46 Metodologické otázky Analýza trhů: (1) Statická : stav trhu –
a) objem, b) struktura c) typ trhu d) vyspělost trhu (2) Dynamická - vývoj trhu v čase (3) Srovnávací – srovnání trhů (statika,dynamika)


Stáhnout ppt "Teorie finančních trhů"

Podobné prezentace


Reklamy Google