Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza stipendií v r. 20111 Stipendijní politika MU - seminář 7. 3. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza stipendií v r. 20111 Stipendijní politika MU - seminář 7. 3. 2012."— Transkript prezentace:

1 Analýza stipendií v r. 20111 Stipendijní politika MU - seminář 7. 3. 2012

2 Analýza stipendií v r. 20112 Vyplácení stipendií na Masarykově univerzitě se řídí: § 17 a § 91 zákona o vysokých školách Stipendijním řádem MU směrnicí č. 7/2006 Správa stipendijních programů, která upravuje základní principy administrace a evidence stipendijních programů na MU pro provádění stipendijní politiky

3 Analýza stipendií v r. 20113 Druhy vyplácených stipendií (upravuje § 91 zák. 111/1998 Sb. o vysokých školách) na podporu studia v doktorských studijních programech na podporu tvůrčí činnosti na podporu ubytování na podporu mobility mimořádná prospěchová zahraničních studentů sociální

4 Analýza stipendií v r. 20114 Stipendium na podporu ubytování v r. 2011 (administrace společná pro celou MU) V souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách jsou tzv. ubytovací stipendia přiznávána na základě elektronické žádosti těm studentům, kteří splňují kumulativně podmínky stanovené ve Stipendijním řádu MU čl. 8 odst. 1. V roce 2011 vyplaceno více než 107 800 000Kč V jarním semestru 17 020 oprávněných žadatelů, výše stipendia 3 120 Kč, v podzimním semestru více než 18 200 oprávněných žadatelů, výše stipendia 3 000 Kč

5 Analýza stipendií v r. 20115 Sociální stipendium (administrace společná pro celou MU) Vypláceno měsíčně 1 620,- Kč po dobu 10 měsíců studentům, kteří písemným potvrzením vydaným na základě žádosti orgánem státní sociální podpory osvědčí, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 Přibližně 300 studentů, počet se mění každý měsíc, studenti na stipendium ztrácí nárok překročením standardní doby studia, ukončením studia, dosažením věku 26 let Hlavní sběr žádostí probíhá 1.-20.11., ale studenti, kterým bylo vystaveno výše zmíněné potvrzení mohou o toto stipendium požádat kdykoli během listopadu – září

6 Analýza stipendií v r. 20116 účelem je poskytnout studentovi doktorského studijního programu v prezenční formě studia hmotné zabezpečení po dobu, která je vymezena pro přípravu disertační práce přiznává děkan fakulty, na níž je student zapsán, prorektor určený rektorem, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU, nebo ředitel VŠ ústavu, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU a VŠ ústavem doktorská stipendia financuje MŠMT, některé fakulty přispívají i ze svého fondu (motivace, prestiž atd.) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

7 fakultaminimum Kčmaximum Kč pozn á mka LF 7 400 V prosinci maj í prezenčn í doktorandi 2. a 3. ročn í ku navý š eno z á kladn í stipendium o rovnoměrně dělený přebytek ú čelov é dotace M Š MT na z á kladn í stipendia doktorandů (č á stka je nen á rokov á a každoročně v jin é vý š i). FF5 2507 000 PrF 7 780 FSS5 5008 000 U různých oborů různ á vý š e stipendia. U v š ech DSP na konci každ é ho semestru př í slu š n á oborov á rada/oborov á komise (resp. předseda) navrhuje studentům na př í slu š ný měs í c (červen, prosinec) vý š i stipendia podle m í ry plněn í studijn í ch povinnost í a dal ší ch aktivit, kterými se pod í l í na odborn é, vědeck é a vědecko- pedagogick é pr á ci v r á mci jednotlivých kateder a výzkumných institutů. PřF 7 000 Zahraničn í studenti dost á vaj í vedle tohoto stipendia tak é stipendium za studium če š tiny 2 000,- Kč FI 7 300 5. ročn í k na z á kladě ž á dosti 7000,- PdF 7 700 FSpS 6 000 studenti obdrž í d á le čtvrtletn í č á stky na z á kladě odevzd á n í "Výkazu tvůrč í ch výsledků" ESF 7 000 proděkanka ESF chyst á změnu ve výplat á ch stipendi í

8 Počet vyhlášených stipendijních programů na fakultách MU Fakultar. 2010r. 2011 LF810 FF22 PrF77 FSS1413 PřF67 FI55 PdF88 FSpS67 ESF72 RMU33 celkem6664

9 Analýza stipendií v r. 20119 Oblasti stipendijních programů na fakultách studijní výsledky vědecká a tvůrčí činnost účast na odborných konferencích publikační činnost studijní pobyty v zahraničí reprezentace fakulty sociální situace (spíše okrajově) další důvody (např. zvyšování jazykové kompetence, pomoc handicapovaným spoluobčanům atd.)

10 Stipendijní programy fakult v r. 2011

11 Stipendijní fond v r. 2011

12 Stipendia vyplacená ze stipendijního fondu Vyplaceno k 5.12.2011 Reálný zůstatek ve stip. fondu k 5.12.2011 Neuhrazené pohledávky od studentů k 5.12.2011 Zůstatek ve stip. fondu k 5.12.2011 LF 2 876 5983 700 982897 1004 598 082 FF 15 437 61416 622 5088 987 37125 609 879 PrF 3 396 1434 324 4691 412 7005 737 169 FSS 7 122 34510 528 7793 010 78313 539 562 PřF 2 518 9264 172 5891 086 6505 259 239 FI 2 919 95310 703 0161 603 13912 306 155 PdF 9 187 1962 072 4782 935 5725 008 050 FSpS 2 187 5531 121 8421 263 5002 385 342 ESF 814 51022 452 5415 167 03227 619 573 Celkem 46 460 83875 699 20426 363 846102 063 050

13 Stipendia vyplacená ze stipendijního fondu a zůstatek ve stip. fondu k 5.12.2011

14 Analýza stipendií v r. 201114 Vývoj stipendijního fondu v letech 2005 – 2011 (vždy k 31.12.)

15

16

17 Analýza stipendií v r. 201117 Přehled vyplacených stipendií v roce 2011 na jednotlivých pracovištích MU podle zdrojů financování

18 Diskuse Oblast doktorských stipendií = odlišná praxe na fakultách i uvnitř fakult = nerovné postavení studentů, diskriminace Možnosti řešení: stanovit jednotnou (definovanou) částku, např. 80 – 90 % poskytované částky MŠMT na stipendia 10 – 20% využít jako definovaný bonus, popis podmínek např. prostřednictvím stipendijního programu motivovat studenty uvolněním definované částky ze stip. fondu navíc = bonus navázaný na tvůrčí výkon tvůrčí výkon = možnost přijmout doktorandy ve stávajících pravidlech rozpočtu = výzkumná profilace MU

19 Společné stipendijní programy? Řada programů je na fakultách podobných nebo identických = vytvoření společných stipendijních programů definice základních pilířů stipendijní politiky, např.: talentovaní studenti = prospěchové stipendium podpora tvůrčí činnosti studentů (především DSP) sociální stipendium (kombinace talentu a soc. znevýhodnění i v kontextu úvah o školném). rovný přístup ke vzdělání. spolkový život na MU (studenti a jejich projekty)

20 Očekávání, výstupy Jednotná stipendijní politika MU = možnost prezentace a marketingu na SŠ Přibližně rovné podmínky pro studenty na MU Transparentní definice podmínek pro všechny studenty MU Flexibilní řízení čerpání stip. fondů Odraz stip. politiky a vizí univerzity ve vlastní realitě Zvýšení poplatků za překročení standardní doby = méně nefinancovatelných studentů


Stáhnout ppt "Analýza stipendií v r. 20111 Stipendijní politika MU - seminář 7. 3. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google