Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza stipendií v r. 20111 Stipendijní politika MU - seminář 7. 3. 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza stipendií v r. 20111 Stipendijní politika MU - seminář 7. 3. 2012."— Transkript prezentace:

1 Analýza stipendií v r Stipendijní politika MU - seminář

2 Analýza stipendií v r Vyplácení stipendií na Masarykově univerzitě se řídí: § 17 a § 91 zákona o vysokých školách Stipendijním řádem MU směrnicí č. 7/2006 Správa stipendijních programů, která upravuje základní principy administrace a evidence stipendijních programů na MU pro provádění stipendijní politiky

3 Analýza stipendií v r Druhy vyplácených stipendií (upravuje § 91 zák. 111/1998 Sb. o vysokých školách) na podporu studia v doktorských studijních programech na podporu tvůrčí činnosti na podporu ubytování na podporu mobility mimořádná prospěchová zahraničních studentů sociální

4 Analýza stipendií v r Stipendium na podporu ubytování v r (administrace společná pro celou MU) V souladu s ustanovením § 91 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách jsou tzv. ubytovací stipendia přiznávána na základě elektronické žádosti těm studentům, kteří splňují kumulativně podmínky stanovené ve Stipendijním řádu MU čl. 8 odst. 1. V roce 2011 vyplaceno více než Kč V jarním semestru oprávněných žadatelů, výše stipendia Kč, v podzimním semestru více než oprávněných žadatelů, výše stipendia Kč

5 Analýza stipendií v r Sociální stipendium (administrace společná pro celou MU) Vypláceno měsíčně 1 620,- Kč po dobu 10 měsíců studentům, kteří písemným potvrzením vydaným na základě žádosti orgánem státní sociální podpory osvědčí, že příjem rodiny zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevýšil součin částky životního minima rodiny a koeficientu 1,5 Přibližně 300 studentů, počet se mění každý měsíc, studenti na stipendium ztrácí nárok překročením standardní doby studia, ukončením studia, dosažením věku 26 let Hlavní sběr žádostí probíhá , ale studenti, kterým bylo vystaveno výše zmíněné potvrzení mohou o toto stipendium požádat kdykoli během listopadu – září

6 Analýza stipendií v r účelem je poskytnout studentovi doktorského studijního programu v prezenční formě studia hmotné zabezpečení po dobu, která je vymezena pro přípravu disertační práce přiznává děkan fakulty, na níž je student zapsán, prorektor určený rektorem, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU, nebo ředitel VŠ ústavu, jde-li o studenta zapsaného do studia ve studijním programu uskutečňovaném MU a VŠ ústavem doktorská stipendia financuje MŠMT, některé fakulty přispívají i ze svého fondu (motivace, prestiž atd.) Stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu

7 fakultaminimum Kčmaximum Kč pozn á mka LF V prosinci maj í prezenčn í doktorandi 2. a 3. ročn í ku navý š eno z á kladn í stipendium o rovnoměrně dělený přebytek ú čelov é dotace M Š MT na z á kladn í stipendia doktorandů (č á stka je nen á rokov á a každoročně v jin é vý š i). FF PrF FSS U různých oborů různ á vý š e stipendia. U v š ech DSP na konci každ é ho semestru př í slu š n á oborov á rada/oborov á komise (resp. předseda) navrhuje studentům na př í slu š ný měs í c (červen, prosinec) vý š i stipendia podle m í ry plněn í studijn í ch povinnost í a dal ší ch aktivit, kterými se pod í l í na odborn é, vědeck é a vědecko- pedagogick é pr á ci v r á mci jednotlivých kateder a výzkumných institutů. PřF Zahraničn í studenti dost á vaj í vedle tohoto stipendia tak é stipendium za studium če š tiny 2 000,- Kč FI ročn í k na z á kladě ž á dosti 7000,- PdF FSpS studenti obdrž í d á le čtvrtletn í č á stky na z á kladě odevzd á n í "Výkazu tvůrč í ch výsledků" ESF proděkanka ESF chyst á změnu ve výplat á ch stipendi í

8 Počet vyhlášených stipendijních programů na fakultách MU Fakultar. 2010r LF810 FF22 PrF77 FSS1413 PřF67 FI55 PdF88 FSpS67 ESF72 RMU33 celkem6664

9 Analýza stipendií v r Oblasti stipendijních programů na fakultách studijní výsledky vědecká a tvůrčí činnost účast na odborných konferencích publikační činnost studijní pobyty v zahraničí reprezentace fakulty sociální situace (spíše okrajově) další důvody (např. zvyšování jazykové kompetence, pomoc handicapovaným spoluobčanům atd.)

10 Stipendijní programy fakult v r. 2011

11 Stipendijní fond v r. 2011

12 Stipendia vyplacená ze stipendijního fondu Vyplaceno k Reálný zůstatek ve stip. fondu k Neuhrazené pohledávky od studentů k Zůstatek ve stip. fondu k LF FF PrF FSS PřF FI PdF FSpS ESF Celkem

13 Stipendia vyplacená ze stipendijního fondu a zůstatek ve stip. fondu k

14 Analýza stipendií v r Vývoj stipendijního fondu v letech 2005 – 2011 (vždy k )

15

16

17 Analýza stipendií v r Přehled vyplacených stipendií v roce 2011 na jednotlivých pracovištích MU podle zdrojů financování

18 Diskuse Oblast doktorských stipendií = odlišná praxe na fakultách i uvnitř fakult = nerovné postavení studentů, diskriminace Možnosti řešení: stanovit jednotnou (definovanou) částku, např. 80 – 90 % poskytované částky MŠMT na stipendia 10 – 20% využít jako definovaný bonus, popis podmínek např. prostřednictvím stipendijního programu motivovat studenty uvolněním definované částky ze stip. fondu navíc = bonus navázaný na tvůrčí výkon tvůrčí výkon = možnost přijmout doktorandy ve stávajících pravidlech rozpočtu = výzkumná profilace MU

19 Společné stipendijní programy? Řada programů je na fakultách podobných nebo identických = vytvoření společných stipendijních programů definice základních pilířů stipendijní politiky, např.: talentovaní studenti = prospěchové stipendium podpora tvůrčí činnosti studentů (především DSP) sociální stipendium (kombinace talentu a soc. znevýhodnění i v kontextu úvah o školném). rovný přístup ke vzdělání. spolkový život na MU (studenti a jejich projekty)

20 Očekávání, výstupy Jednotná stipendijní politika MU = možnost prezentace a marketingu na SŠ Přibližně rovné podmínky pro studenty na MU Transparentní definice podmínek pro všechny studenty MU Flexibilní řízení čerpání stip. fondů Odraz stip. politiky a vizí univerzity ve vlastní realitě Zvýšení poplatků za překročení standardní doby = méně nefinancovatelných studentů


Stáhnout ppt "Analýza stipendií v r. 20111 Stipendijní politika MU - seminář 7. 3. 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google