Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz

2 2.2. MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY KS = 3 řízené konzultace (LS 2009)  Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]  Mezinárodní obchodní vazby  Exportní strategie a zahraniční politika ČR  Dodací a platební podmínky v MO  Nástroje obchodní politiky  Globální prostředí v MO  Mezinárodní obchod v podnikovém prostředí, internacionalizace firmy MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

3 3.3. Obsah přednášky  Význam a struktura mezinárodního obchodu [MO]  Mezinárodní obchodní vazby  Exportní strategie a zahraniční politika ČR  Vstup ČR do EU a vliv na mezinárodní obchodní vztahy  Instituce na podporu mezinárodního obchodu ČR MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

4 4.4. MEZINÁRODNÍ OBCHOD  Co je MEZINÁRODNÍ OBCHOD? = směna, kterou provádějí právnické a fyzické osoby přes hranice státu s právnickými a fyzickými osobami jiných států ZAHR obchod = SMĚNA přes hranice státu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

5 5.5. MEZINÁRODNÍ OBCHOD  Důvod zapojení země do MO? = skutečnost, že skoro žádná země NEPOKRYJE svým zbožím a surovinami své POTŘEBY, ale soustřeďuje se na výrobu výrobků, které jsou pro ni efektivní (= teorie komparativních výhod)  Otevřenost ekonomiky = stupeň zapojení země do mezinárodního obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

6 1. EKONOMICKÝ 2. POLITICKÝ 3. KULTURNÍ 6.6. Význam mezinárodního obchodu MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz  VOLNÝ Mezinárodní Obchod je cílem všech tržních ekonomik a předpokládá:  konvertibilitu (volnou převoditelnost měny)  volnou tvorbu cen  odstranění hospodářských a politických překážek (cla atd.)

7 7.7. MEZINÁRODNÍ OBCHOD - NEVÝHODY MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz Slabá soběstačnost (v případě války či změně politického systému) Závislost (čím je stát menší a ekon. vyspělejší, tím je MO důležitější a stát na něm závisí)

8 8.8. UKAZATELE MO  OBCHODNÍ BILANCE = přehled o objemu vývozu a dovozu za urč. období A) aktivní = export > import B) pasivní = export < import  PLATEBNÍ BILANCE = přehled o devizových příjmech a výdajích za období A) aktivní = platby do zahraničí > příjmy ze zahraničí B) pasivní = platby do zahraničí < příjmy ze zahraničí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

9 9.9. STRUKTURA MO MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz TERITORIÁLNÍ KOMODITNÍ

10 10. ZÁSAHY STÁTU DO MO  zásady a opatření, která vláda využívá při řízení MO  Úkoly státu: - zajišťování proporcionality (rovnoměrnosti) ve vztazích se zahraničím - ovlivňování rozsahu dovozu a vývozu a teritoriální a komoditní struktury - vytváření institucí pro rozvoj a spolupráci se zahraničím MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

11 11. SMĚRY řízení mezinárodního obchodu  PROTEKCIONISMUS - stát zasahuje do MO - chrání vnitřní trh před konkurencí ze zahraničí - podporuje vlastní výrobky při prosazovaní na zahraničních trzích  LIBERALISMUS - stát omezuje zásahy do MO - dovoz a vývoz bez restrikcí - volná směnitelnost umožňuje přístup k nákupu valut a deviz pro podnikání MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

12 12. CLO FUNKCE: fiskální ochranná nástroj regulace teritoriální a komoditní struktury ZO ekologická ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz = jedním z nejstarších finančních nástrojů, který se objevuje již ve starověku

13 13. Druhy CEL a poplatků Při dovozu zboží jsou vyměřovány a vybírány:  dovozní clo;  dovozní poplatky zavedené v rámci společné zemědělské politiky;  daň z přidané hodnoty;  spotřební daň;  další nepřímé daně Speciální formy cla: o antidumpingové clo o odvetné (retorzní) clo o vyrovnávací clo ŘÍZENÍ OBCHODU [ROb] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz KVÓTA = kvantitativní restrikce - Principem stanovení MAX hranice možného vývozu nebo dovozu zboží či služeb

14 14. VSTUP ČR do EU ČR členem od 1.5.2004 (ve vlně 10 států – největší rozšíření v dějinách EU) Další rozšíření 1.1.08 (o BG a RO) V současnosti 27 států Vedení jednání o přistoupení dalších zemí MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

15 15. VSTUP ČR do EU Instituce EU Evropská komise Rada Evropské unie Evropský parlament Výbor regionů (CoR) Hospodářský a sociální výbor (EESC) předsednictví ČR v EU v 1.polovině roku 2009 MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

16 16. PROCES vstupování ČR do EU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz o 1.pol. 90.let: ASOCIAČNÍ SMLOUVA (dohoda o přidružení) o Realita postupného sbližování na mikro i makro úrovni přinesla změny o BÍLÁ KNIHA (pro účely harmonizace: evropské zákony, směrnice převáděné do č.práva) o 1997 – rozhodnutí o „velkém rozšíření EU“ (o 10 členských států) – ovšem rozděleno do dvou skupin zemí o 1999 - o dva roky později dělící čáry smazány - helsinský summit v prosinci 1999

17 Možnost oddálení až o 7 let (2+3+2) Volný POHYB PRACOVNÍCH SIL Omezení do r. 2011 Protiváhou – PRODEJ PŮDY Stavební práce / topení v bytech Spotřební daň z cigaret / Domácí slivovice Sazba DPH na vybrané komodity Čističky odpadních vod 2010 / Klece pro slepice Životní prostředí 17. Překážky vyjednávání o vstupu ČR do EU MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

18 18. Překážky vyjednávání o rozšíření EU česko-rakouský spor o Temelín citlivá otázka platnosti Benešových dekretů řešení statutu ruské enklávy Kaliningradu postavení maďarské menšiny na Slovensku či v Rumunsku MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

19 19. Ministerstvo Zahraničních Věcí (MZV) – definování zahraniční politiky ČR / role MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz Hl. role MZV v zahraniční obch. politice 1. Ekonomická dimenze zahraniční politiky - vytváření podmínek pro rozvoj konkrétních obch.kontaktů - systém ZÚ (zastup.úřady) a OEÚ (obch.ekon.útvary) 2. Spolupráce s MPO a s dalšími resorty a institucemi - formulace hl.úkolů ZÚ ČR a jejich OEÚ - hl.úkoly: * Zlepšit řízení ekon. služeb státu v zahraničí - kromě ZÚ působí také další příspěvkové org. MZV, MPO a MMR (CI, CzT, CzTour, CzCentres) *Organizování podnikatelských misí (spolu s HK a Svazem prům.a dopravy ČR) 3. Aktivity ve vztahu k EU 4. Proexportní činnost ČESKÝCH CENTER v zahraničí (obecná propagace země)

20 20. Česká centra – jedna z rolí MZV MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz = obecná propagace ČR v zahraničí Na tuto činnost navazuje činnost SPECIALIZOVANÁ (agenturní):  CzechInvest – v obl.přímých zahraničních investic  CzechTrade – v oblasti exportu  CzechTourism – v oblasti cestovního ruchu

21 21. Hlavní instituce na podporu MO ČR MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz  CzechInvest  CzechTrade  Česká centra  CzechTourism Další instituce – nestátní – činné v obchodu českých firem: - AMSP ČR (Asociace MSP ČR) - Svaz průmyslu a dopravy - HK ČR

22 22. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECHINVEST MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz  Investorská činnost (přímé zahr.investice)  Projekty na podporu MSP · Podpora ze strukturálních fondů O CZECHINVEST = Agentura pro podporu podnikání a investic (st. příspěvková org. podřízená MPO ČR) ÚKOLEM: - posílit konkurenceschopnost české ekonomiky prostřednictvím podpory MSP, podnikatelské infrastruktury, inovací a získáváním zahraničních investic z oblasti výroby, strategických služeb a technologických center. -V rámci zjednodušení komunikace mezi státem, podnikateli a EU CI zastřešuje oblast podpory podnikání ve zpracovatelském průmyslu, a to jak z prostředků EU, tak ze státního rozpočtu. - Od 2004 síť třinácti RK v krajských městech Služby CzechInvestu: - informace o možnostech podpory pro MSP - implementace dotačních programů financovaných EU a státem - formální poradenství k projektům - správa databáze podnikatelských nemovitostí - podpora subdodavatelů – správa databáze č. dodavatelských firem - pomoc při realizaci investičních projektů - zprostředkování státní investiční podpory

23 23. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECHTRADE MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz - příspěvková org. MPO ČR - součást státního systému podpory exportu ÚKOL: - pomáhat českým vývozcům, především z řad MSP prosadit se na zahraničních trzích a rozvíjet jejich exportní activity -přínosem je usnadnění jejich vstupu na mezinárodní trhy včetně úspory času a nákladů. - SÍŤ zahr. zastoupení ve 30 zemích. (znalost místního prostředí, kontakty a zkušenosti jsou hl.přidanou hodnotou, kterou CzT prostřednictvím portfolia svých služeb nabízí ) PRODUKTY: - Portál BusinessInfo -Sběr poptávek a distribuce (služba CzT denně) -Semináře -Databáze a služby ZK - aktuálně OPPP / I Marketing, Design průmyslových výrobků

24 24. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECH Centres MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz = přísp.org. MZV ČR - od 2008 působí 24 center ve 20 zemích (poslední v Argentině Buenos Aires) - posláním je prostřednictvím sítě českých center vytvářet dobré jméno a pozitivní obraz ČR v zahraničí spolu s uskutečňováním veřejné diplomacie v souladu s obecnou diplomacií a zahraničně- politickými prioritami státu. Hlavní činností organizace: *prezentace ČR v zahraničí především v oblasti kultury, obchodu a cestovního ruchu * Cílem organizace je upoutat zájem široké zahraniční veřejnosti a představit ČR jako vyspělý demokratický stát, s nímž lze navázat důvěryhodnou spolupráci - Česká centra převzala úlohu tzv. kulturních a informačních středisek, jež působila v zahraničí od 50.let

25 25. Hlavní instituce na podporu MO ČR CZECH Tourism MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz = příspěvková org. MMR ČR -zřízena v roce 1993 za účelem propagace země jako atraktivní turistické destinace na zahr. i domácím trhu - podporuje příjezdový – incomingový - a domácí cestovní ruch - Hl. aktivity jsou směřovány do českých regionů a zvyšování jejich návštěvnosti - K propagaci České republiky v oblasti cestovního ruchu přispívá 26 zahraničních zastoupení CzechTourismzahraničních zastoupení

26 Klíčové pojmy: -Mezinárodní obchod a důvody pro zapojení do MO -Otevřenost ekonomiky -Význam MO (ekonomický, politický, kulturní) -Konvertibilita měny -Struktura MO (teritoriální, komoditní) -Protekcionismus x Liberalismus -Vstup ČR do EU -Zahraniční politika ČR, exportní strategie -Instituce na podporu mezinárodního obchodu 26. SHRNUTÍ + KLÍČOVÉ POJMY MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz

27 27. Děkuji za pozornost Ing. Pavla Břečková, Ph.D. 19063@mail.vsfs.cz MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D. / 19063@mail.vsfs.cz


Stáhnout ppt "Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky MEZINÁRODNÍ OBCHODNÍ VZTAHY [B_MOV] Ing. Pavla Břečková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google