Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Ratingový proces a ratingový systém na základě systému České spořitelny test.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Ratingový proces a ratingový systém na základě systému České spořitelny test."— Transkript prezentace:

1 1 Ratingový proces a ratingový systém na základě systému České spořitelny test

2 2 Definice Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce …………………….. z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým ………………….

3 3 Jaký je rozdíl mezi externím a interním ratingem ? Externí ratingy jsou udělovány mezinárodními …………………….(Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch Ratings), nebo obchodními komorami a sdruženími a autorizovanými poradenskými agenturami. Jsou zásadně zadávány vždy samotným podnikem, který má být ohodnocen, nebo s jeho souhlasem bankou. S udělením externího ratingu jsou spojeny vysoké požadavky a náklady pro podnik. Účelem externího ratingu je obvykle snaha podniku získat přístup na ……………………..trh.

4 4 Jaký je rozdíl mezi externím a interním ratingem ? Interní ratingy Jsou přidělovány bankami klientům (podnikům) u příležitosti: 1. poskytnutí ……………………. 2. při pravidelných……………………., (proto je nutné bance pravidelně předkládat finanční výkazy). vycházejí z typu a profilu příjemce …………….. Ohodnocení rizika provádí …………….prostřednictvím svých vlastních, interních ratingových metod. Rating klienta je stanoven na základě …………………. a ………………………kritérií.

5 5 Interní Ratingový proces – metody ratingu klienta V rámci ratingového procesu se systematickým způsobem zpracovávají jak informace ohledně podnikatelského vývoje v………………., tak i perspektivy do budoucnosti. Jsou zohledňována kritéria, jako je velikost………………., odvětví, a skutečnosti o relevantních trzích (např. rozdílné účetní předpisy ve středo - evropských zemích).

6 6 Ratingový proces – kriteria U interního ratingu firemních klientů se rozlišují kriteria : …………………………………….rating = „hard facts“) …………………………………...rating = „soft facts“)

7 7 Váha kriterií Ve vážení „hard facts“ lze ve srovnání se „soft facts“ v zásadě vycházet z následujícího: Čím větší je firma, tím ……………význam se připisuje „hard facts“, tzn. podnikohospodářským ukazatelům. Čím menší je firma, tím……………….bude vliv „soft facts“. V malých podnicích mají zvláštní význam informace týkající se………………podnikatele, neboť s ní je často spojen pozitivní ekonomický vývoj podniku.

8 8 Hard facts, resp. finanční rating základem pro interní rating jsou finanční ukazatele zjišťují se z posledních tří až pěti ročních účetních uzávěrek, meziročních finančních dat a plánů Analyzovány jsou zejména roční uzávěrky a čtvrtletní výsledky, které jsou aktuálně k dispozici. Zjištěné ukazatele popisují finančně- ekonomický stav podniku a jsou vyjádřeny „indikátorem bilanční ……………..“.

9 9 Zvláštní význam mají následující ukazatele: 1.podíl vlastního ……………. na celkové bilanční sumě /koeficient samofinancování/ 2.doba trvání splácení…………………….. 3.Rentabilita………………….. 4.Cash………….. 5.Při hodnocení a vážení těchto ukazatelů jsou jako dodatečná kritéria zahrnuty mj. velikost podniku, odvětví a místo podnikání. Zjištěné hodnoty z hodnocení ukazatelů jsou kombinovány a podle své významnosti převedeny do interní ratingové škály. Tato hodnota pak slouží jako…………………rating

10 10 doba splácení dluhů doba splácení dluhů (cizích zdrojů) – vyjadřuje, za jak dlouho je podnik schopen splatit z vyprodukovaných prostředků cizí zdroje. Je zjišťována z poměru cizích zdrojů a zisku před daněmi, odpisy a úroky: Cizí zdroje + ……………. ------------------------------------------------- zisk před daněmi, odpisy a úroky (EBTDI) Přijatelná výše tohoto ukazatele byla stanovena max. na 3,5 roku, ale minimálně by měla být vyšší než 1 rok.

11 11 Rentabilita vloženého kapitálu - ROI (Return on investments) zisk po zdanění vložený …………….. Vyjadřuje celkovou efektivnost podniku, respektive jeho výdělkovou schopnost. Tento ukazatel se dále člení podle definice vloženého kapitálu (jmenovatele) na: ukazatel typu ROE ukazatel typu ROA ukazatel typu ROCE

12 12 Rentabilita vlastního kapitálu – ROE (Return on equity) zisk po zdanění …………………….kapitál Rentabilita celkového kapitálu – ROA (Return on assets) zisk před úroky a zdaněním celková ……………. Rentabilita dlouhodobého kapitálu ROCE (Return on capital employed) – výnosnost zapojeného kapitálu zisk před úroky a zdaněním (EBIT) Suma celkových …………….– krátkodobé závazky 1/ Dlouhodobé směnky k úhradě, dlouhodobé přijaté zálohy, dlouhodobé úvěry a jiné dlouhodobé závazky - doba splatnosti delší než 1 rok.

13 13 Soft facts, resp. kvalitativní rating Na rozdíl od „hard facts“ jsou v případě „soft facts“ v popředí zájmu budoucí aspekty. Ty popisují…………………..,…………… a rizika u kterých se očekává, že se dříve nebo později odrazí také v účetních uzávěrkách.

14 14 Faktory kvalitativního ratingu 1.Management 2.Účetnictví 3.Produkty a místo podnikání 4.Trh a jeho vývoj 5.Speciální rizika 6.Platební chování 7.Varovné signály

15 15 Management a/Logičnost dlouhodobé koncepce podniku: Existuje písemně zakotvená …………….podniku, ve které jsou konkrétně stanoveny plány a cíle pro úspěšné působení na trhu? b/Úprava nástupnictví/zastupování: Do jaké míry je zaručeno další hladké vedení podniku? c/Ochota poskytovat informace: Jsou roční účetní uzávěrky a ostatní výkazy předkládány správně, ……………a……………? Jsou promptně poskytovány všechny důležité ……………………..o chodu firmy?

16 16 Účetnictví a/Kvalita účetnictví: Existují …………………, potvrzené roční účetní uzávěrky? b/Kvalita plánování: Do jaké míry je plánování realistické, jsou plány …………………. (srovnání plánů se skutečností)? Je ……………………..plánování pro řízení podniku dostatečná?

17 17 Produkty a místo podnikání a/Kvalita produktů: Jak ………………. jsou produkty a služby Jsou případně zaměnitelné? b/Kvalita místa podnikání: Vyplývají z místa podnikání konkurenční …………………nebo……………..?

18 18 Trh a jeho vývoj a/Vývoj konjunktury: Jak se podnik vyvíjí v konkrétním ……………………………..prostředí? b/Vývoj odvětví: Posouzení …………………. vývoje trhu. c/Pozice na trhu: Analýza …………………. na relevantním trhu (kupř. vedoucí firma na národním nebo mezinárodním trhu). d/ ……………………..na zákaznících a dodavatelích

19 19 Speciální rizika ❚ Ekologická rizika: Jsou splněny všechny ………………… uložené úřady? ❚ …………………. spory (pokud mohou trvale ovlivnit vývoj podniku).

20 20 Platební chování ❚ Obsluha účtu: Dochází (neregulovaně) k ……………………účtu, resp. existují nedostatky v likviditě? Jsou dodržovány smlouvy a ……………… dohody?

21 21 Varovné signály všechny okolnosti, které v krátkodobém výhledu ……………..stav podniku. například opožděné platby, hromadící se zpoždění dodávek nebo vlastnické spory. Výskyt těchto signálů svědčí o zvýšeném riziku nesplácení.

22 22 Kvalitativní rating - vyhodnocení Informace zjištěné v rámci kvalitativního ratingu se převádějí na měřitelné veličiny, (bodové tabulky), vzájemně se propojují, váží (metoda ABC) a nakonec ve spojení s ………………….. ratingem vedou k vypočtenému ratingu klienta.

23 23 Ratingový systém slouží jako základ k: 1.co nejobjektivnějšímu rozhodování o …………………. 2.tvorbě cen úvěrů v závislosti na …………. klienta 3.řízení úvěrového ………………. 4.kalkulaci …………………… požadavku banky v závislosti na úvěrovém riziku

24 24 Veličiny ovlivňující úvěrové podmínky Stanovení adekvátní ceny úvěru vzhledem k riziku /Basel II/ je určováno několika parametry. K podstatným patří: 1. ❚ náklady na riziko, které se vypočítávají na základě ratingu a předložených zajištění 2. ❚ náklady na refinancování 3. ❚ náklady na transakci 4. ❚ zúročení vlastního kapitálu Stanovení adekvátní ceny úvěrů vzhledem k riziku znamená, že klienti s dobrou bonitou jsou „odměňováni“ výhodnějšími úrokovými sazbami.

25 25 Informace pro malé a střední podniky Několik užitečných doporučení, jak nejlépe přistoupit k přípravě podkladů pro banku a zvýšit bonitu Vaší společnosti. 1.Provádějte otevřenou ………………..a……………….politiku 2.Vytvořte výkonné ……………………a controllingové nástroje 3.Plánujte finanční ……………………..svého podniku 4.Zajistěte stabilitu podniku vlastním ……………… 5.Snižte ……………………..z obchodního styku, resp. otevřené ……………………. 6.Dbejte na strukturu ……………………v souladu s lhůtami 7.Zajištění zlepšuje úvěrové podmínky 8.Prezentujte svůj …………………….


Stáhnout ppt "1 Ratingový proces a ratingový systém na základě systému České spořitelny test."

Podobné prezentace


Reklamy Google