Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do optimalizace v Oracle 9i

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do optimalizace v Oracle 9i"— Transkript prezentace:

1 Úvod do optimalizace v Oracle 9i
Jaroslav Tykal, Jiří Dokulil

2 Optimalizátor určuje způsob vyhodnocení každého SQL dotazu
kvalita určuje i efektivitu zpracování pro uživatele plně transparentní obvykle „cost-based“ (první implementace v Oracle 7 – 1992)

3 Části optimalizátoru Transformace SQL Výběr exekučního plánu
Výběr zpracování dle statistik a ceny operace Optimalizace za běhu Optimalizace na základě pravidel

4 Transformace SQL Cíl: Typy transformací:
vytvořit k původnímu SQL dotazu dotaz sémanticky ekvivalentní, který půjde efektivněji zpracovat Typy transformací: heuristické cost-based – výběr nejlepší z propočítaných strategií

5 Heuristické transformace
vlastnosti: aplikují se kdykoliv je to možné výstup vždy stejný nebo lepší nesnižuje výkon databáze typy: úprava pohledů („view merging“) „zploštění“ dotazů generování tranzitivních predikátů eliminace společných podvýrazů predikáty pushdown a pullup, CUBE, …

6 Jednoduché pohledy Definujeme: Dotaz: Po transformaci:
CREATE VIEW TEST_VIEW AS SELECT ENAME, DNAME, SAL FROM EMP E, DEPT D WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO Dotaz: SELECT ENAME, DNAME FROM TEST_VIEW WHERE SAL > 10000 Po transformaci: SELECT ENAME, DNAME FROM EMP E, DEPT D WHERE D.DEPTNO = E.DEPTNO AND E.SAL > 10000

7 Složitější pohledy (s agreg. funkcí)
Definujeme: CREATE VIEW AVG_SAL_VIEW AS SELECT DEPTNO, AVG(SAL) AVG_SAL_DEPT FROM EMP GROUP BY DEPTNO Požadujeme: SELECT DEPT.NAME, AVG_SAL_DEPT FROM DEPT, AVG_SAL_VIEW WHERE DEPT.DEPTNO = AVG_SAL_VIEW.DEPTNO AND DEPT.LOC = ‘OAKLAND’ Po transformaci: SELECT DEPT.NAME, AVG(SAL) FROM DEPT, EMP WHERE DEPT.DEPTNO=EMP.DEPTNO AND DEPT.LOC = ‘OAKLAND’ GROUP BY DEPT.ROWID, DEPT.NAME

8 Subquery „flattening“
převod mnoha typů dotazů pomocí join, semi-join nebo anti-join příklad: SELECT D.DNAME FROM DEPT D WHERE D.DEPTNO IN (SELECT E.DEPTNO FROM EMP E WHERE E.SAL > 10000) mnoho způsobů jak vyhodnotit zvážení možných transformací a výběr nejlepší na základě ceny

9 Exekuční plán (1) bez transformací
Operace Objekt Volba SELECT STATEMENT FILTER TABLE ACCESS DEPT FULL EMP bez transformací tabulka EMP se prochází pro každý záznam v DEPT velká složitost

10 Exekuční plán (2) Operace Objekt Volba SELECT STATEMENT HASH JOIN SEMI TABLE ACCESS DEPT FULL EMP lepší plán pomocí semi join, který eliminuje duplicitní hodnoty z vnitřní tabulky v tomto případě zvoleno hash semi join Oracle nabízí také sort-merge semi join a nested-loop semi join Po transformaci (pseudo SQL): SELECT DNAME FROM EMP E, DEPT D WHERE D.DEPTNO <semijoin> E.DEPTNO AND E.SAL > 10000

11 Exekuční plán (3) Operace Objekt Volba SELECT STATEMENT HASH JOIN SORT UNIQUE TABLE ACCESS EMP FULL DEPT unique sort eliminuje duplicitni položky DEPTNO v tabulce EMP Po transformaci: SELECT D.DNAME FROM (SELECT DISTINCT DEPTNO FROM EMP) E, DEPT D WHERE E.DEPTNO = D.DEPTNO AND E.SAL > 10000

12 Generování tranzitivního predikátu
Př: počet položek, které byly doručeny v den objednání SELECT COUNT(DISTINCT O_ORDERKEY) FROM ORDER, LINEITEM WHERE O_ORDERKEY = L_ORDERKEY AND O_ORDERDATE = L_SHIPDATE AND O_ORDERDATE BETWEEN ‘1-JAN-2002’ AND ’31-JAN-2002’ Po transformaci (přidání dodatečného predikátu) AND L_SHIPDATE BETWEEN ‘1-JAN-2002’ AND ’31-JAN-2002’

13 Eliminace opakujicích se podvýrazů
Př: zaměstnance v Dallasu, kteří jsou víceprezident nebo mají plat vyšší než SELECT * FROM EMP, DEPT WHERE (EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO AND LOC=‘Dallas’ AND SAL > ) OR (EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO AND LOC=‘Dallas’ AND JOB_TITLE=‘VICE PRESIDENT’) Po transformaci: EMP.DEPTNO = DEPT.DEPTNO AND LOC=‘Dallas’ AND (SAL > OR JOB_TITLE=‘VICE PRESIDENT’)

14 Operátory pushup, pulldown
dotaz může obsahovat více pohledů a poddotazů s mnoha podmínkami Oracle může tyto podmínky přesunovat dovnitř, ven nebo mezi jednotlivými pohledy a poddotazy důsledky: data pro GROUP BY nebo JOIN bývají menší lze použít jiné metody pro vyhodnocení (access path), které nejsou možné před úpravou

15 Operátory pushup, pulldown
Příklad pushdown Zadáno CREATE VIEW EMP_AGG AS SELECT DEPTNO, AVG(SAL) AVG_SAL FROM EMP GROUP BY DEPTNO Dotaz SELECT DEPTNO, AVG_SAL FROM EMP_AGG WHERE DEPTNO = 10 Po transformaci SELECT DEPTNO, AVG(SAL) FROM EMP WHERE DEPTNO = 10 GROUP BY DEPTNO

16 Prořezání dotazu s „CUBE“ (1)
CUBE – rozšíření SQL operátoru GROUP BY, které umožňuje více agragací v jednom SQL dotazu transformací některých dotazů lze docílit významného ořezání dat pro agregační funkci dotazy pocházejí obvykle od analytických nástrojů (aplikací), které používají předdefinovaný základ „cube“

17 Prořezání dotazu s „CUBE“ (2)
Původní dotaz SELECT MONTH, REGION, DEPARTMENT, REVENUE FROM ( SELECT MONTH, REGION, DEPARTMENT, SUM(SALES_AMOUNT) AS REVENUE FROM SALES GROUP BY CUBE (MONTH, REGION, DEPT) ) WHERE MONTH = ‘JAN-2001’ Transformovaný dotaz SELECT MONTH, REGION, DEPARTMENT, SUM(SALES_AMOUNT) AS REVENUE FROM SALES WHERE MONTH = ‘JAN-2001’ GROUP BY MONTH, CUBE (REGION, DEPT)

18 Konverze vnějšího spojení
provádí se v případě, kdy vnější spojení dává stejný výsledek jako spojení vnitřní konverze na vnitřní spojení může umožnit další optimalizace, které nejsou na vnějším spojení možná spojování pohledů („view merging“) změnu pořadí spojování

19 Cost-based transformace
vlastnosti: používají se pro mnoho typů transformací transformovaný dotaz je porovnán s původním dotazem a podle předpokládané složitosti (ceny) vyhodnocení, je vybrán nejlepší typy: použití materializovaných pohledů OR „rozšíření“ transformace „hvězdy“ predikát pushdown pro vnější spojení pohledů

20 Materializované pohledy
vlastnosti: bývají menší mohou obsahovat předpočítané hodnoty (vyhodnocené agregační funkce) transformace: spočívá v nahrazování čtení z několika tabulek čtením z materializovaných pohledů může výrazně urychlit vyhodnocení dotazu nemusí být vždy urychlením (př.: základní tabulka je vhodně indexovaná, m.p. ne) další implementované optimalizace: provázání hierarchie dimenze u uložení dat ve formátu „Hvězdy“ (data warehouse)

21 Materializované pohledy (příklad)
Máme materializovaný pohled CREATE MATERIALIZED VIEW SALES_SUMMARY AS SELECT SALES.CUST_ID, TIME.MONTH, SUM(SALES_AMOUNT) AMT FROM SALES, TIME WHERE SALES.TIME_ID = TIME.TIME_ID Dotaz SELECT CUSTOMER.CUST_NAME, TIME.MONTH, SUM(SALES.SALES_AMOUNT) FROM SALES, CUSTOMER, TIME WHERE SALES.CUST_ID = CUST.CUST_ID AND SALES.TIME_ID = TIME.TIME_ID GROUP BY CUSTOMER.CUST_NAME, TIME.MONTH Po přepsání SELECT CUSTOMER.CUST_NAME, SALES_SUMMARY.MONTH, SALES_SUMMARY.AMT FROM CUSTOMER, SALES_SUMMARY WHERE CUSTOMER.CUST_ID = SALES_SUMMARY.CUST_ID

22 Rozšíření dotazu - OR Přepis OR v části WHERE pomocí konstrukce SELECT … UNION SELECT … bez použití OR pro každou takovou podmínku Dotaz SELECT * FROM SHIPMENT, PORT P1, PORT P2 WHERE SHIPMENT.SOURCE_PORT_ID = P1.PORT_ID AND SHIPMENT.DESTINATION_PORT_ID = P2.PORT_ID AND (P1.PORT_NAME = ‘OAKLAND’ OR P2.PORT_NAME = ‘OAKLAND’) Po transformaci WHERE SHIPMENT.SOURCE_PORT_ID = P1.PORT_ID AND SHIPMENT.DESTINATION_PORT_ID = P2.PORT_ID AND P1.PORT_NAME = ‘OAKLAND’ UNION AND P2.PORT_NAME <> ‘OAKLAND’ AND P1.PORT_NAME <> ‘OAKLAND’

23 Schema hvězdy strategie uchovávání dat používaná v oblasti datových skladů typicky obsahuje jednu nebo více obsáhlých tabulek (tabulek faktů) a mnoho menších tabulek (tabulky dimenzí) – obsahují popisná data Oracle podporuje techniku vyhodnocování dotazů nazývanou „star transformation“ funguje na principu vkládání poddotazů do položeného dotazu vložené dotazy a bitmapové indexy umožňují efektivnější přístup k datům v tabulce faktů

24 Schema hvězdy - příklad
Datové schema příkladu Tabulka faktů Dimenze času 2 úrovně: den, čtvrtletí

25 Schema hvězdy - příklad
Před transformací SELECT STORE.STATE, SUM(S.AMOUNT) FROM SALES S, DAY D, QUARTER Q, PRODUCT P, STORE WHERE S.DAY_ID = D.DAY_ID AND D.QUARTER_ID = Q.QUARTER_ID AND S.PRODUCT_ID = P.PRODUCT_ID AND S.STORE_ID = S.STORE_ID AND P.PRODUCT_CATEGORY = ‘BEVERAGES’ AND Q.QUARTER_NAME = ‘2001Q3’ GROUP BY STORE.STATE Po transformaci SELECT STORE.STATE, SUM(SALES.AMOUNT) FROM SALES, STORE WHERE SALES.STORE_ID = STORE.STORE_ID AND SALES.DAY_ID IN (SELECT DAY.DAY_ID FROM DAY D, QUARTER Q WHERE D.QUARTER_ID = Q.QUARTER_ID AND Q.QUARTER_NAME = ‘2001Q3’) AND SALES.PRODUCT_ID IN (SELECT PRODUCT.PRODUCT_ID FROM PRODUCT WHERE PRODUCT.PRODUCT_CATEGORY = ‘BEVERAGES’)

26 Schema hvězdy Transformované SQL je zpracováno ve dvou částech
potřebné řádky z tabulky faktů jsou vybrány pomocí bitmap indexu (v tomto případě se přistupuje pomocí DAY_ID a PRODUCT_ID, které jsou nalezeny pomocí poddotazů na nalezené řádky je proveden join s tabulkou STORE tento postup je patentovaný Oracle

27 Pushdown pro vnější spojení
při použití vnějšího spojení nelze přehodit pořadí spojovaných tabulek Oracle používá operátor Pushdown, který přesune podmínku do jedné ze spojovaných tabulek vnější spojení pak lze urychlit za použití indexů ne vždy musí být rychlejší než původní spojení

28 Část 2 – určení pořadí spojení
Access path selection

29 Předpoklady velké množství datových struktur tabulky indexy
běžné tabulky tabulky organizované jako index hnízděné tabulky klastrované tabulky indexy B-stromy bitmapové indexy bitmapové spojovací indexy (bitmap join indexes) B-stromy indexující podle funkce bitmapové indexy indexující podle funkce doménové indexy

30 Předpoklady 2 existuje velké množství (14) různých metod práce s indexy přímo operace spojení má také přes deset verzí

31 Trocha počtů Při 5 tabulkách existuje 5!=120 různých pořadí spojení tabulek pro každé spojení existuje mnoho různých plánů, používajících různé kombinace indexů, přístupových metod a metod spojování celkem pro 5 tabulek existuje několik tisíc plánů, což je dostatečně malé množství, aby bylo možné uvážit všechny pro 10 tabulek už však dostaneme přes 3,5 milionů možných pořadí a hodně přes 100 milionů možných plánů hrubá síla tedy není řešením

32 Jak moc je třeba optimalizovat?
Oracle používá adaptivní vyhledávací strategii, která má zajistit to, že doba strávená hledáním optimálního řešení nepřesáhne zlomek doby potřebné na vyhodnocení pokud bude dotaz trvat 1 vteřinu, nemá smysl jej 10 vteřin optimalizovat pokud dotaz pravděpodobně poběží několik hodin, je vhodné věnovat několik vteřin nebo i minut na nalezení lepšího plánu

33 Heuristiky na začátku tvorby exekučního plánu je před samotným prohledáváním prostoru plánů použito několik heuristik, které mají šanci najít optimální -nebo alespoň dostatečně dobrý- plán okamžitě není velkým překvapením, že Oracle o nich nic podrobnějšího neprozradí

34 Bitmapové indexy dva typy
„pravé“ – komprimované bitové mapy uložené v databázi dynamické – B-stromy, které jsou za běhu převedeny na bitové mapy uložení bitmapového indexu může vést k až desetinásobné úspoře místa, což vede díky menšímu počtu I/O operací k až desetinásobnému nárůstu výkonu velká síla těchto indexů je ve vyhodnocování podmínek propojených pomocí AND, OR a NOT

35 Bitmapové indexy 2 dynamické bitmapové indexy při práci využívají hešování a vyžadují přístup k tabulce přes její rowid, aby dávaly správné výsledky „skutečné“ bitmapové indexy jsou schopné vrátit přesný výsledek pouze zpracováním indexu SELECT COUNT(*) FROM ZÁKAZNÍCI WHERE stát=‘ČR’ AND stav=‘svobodný’ pokud pro tento dotaz existují bitmapové indexy nad stát a stav, pak je možné získat výsledek provedením AND na tyto indexy a spočítáním jedniček

36 Bitmapové indexy 3 Oracle umožňuje použít více různých typů indexů pro přistup k jedné tabulce při použití bitmapového a jiného indexu (např. B-strom) je druhý index převeden na dynamický bitmapový

37 Bitmapové spojovací indexy (bitmap join indexes)
tyto indexy slouží ke zrychlení konkrétních spojení součástí jejich definice je, které tabulky a přes jakou podmínku budou spojovány klasický přiklad použití je pro spojení faktové a dimensionální tabulky v datovém skladu. Například pro fakta o prodeji a dimenzi produkt je možné vytvořit index nad prodeji spojenými přes cizí klíč na produkt, ale jako indexovaný sloupec určit kategorii produktu. Takový index pak umožní najít prodeje produktů z určité kategorie bez nutnosti skutečně provést spojení těchto tabulek

38 Bitmapové spojovací indexy (bitmap join indexes)
takto vytvořený index bude navíc menší počet kategorií produktů bude jistě meňší než počet produktů menší kardinalita u bitmapového indexu znamená jeho menší velikost tyto indexy je možné kombinovat s indexy nad tabulkami a jejich kombinace bude jako kombinace běžných bitmapových indexů

39 Aplikační doménové indexy
Oracle podporuje aplikační doménové indexy, což jsou uživatelské struktury, které umožňují efektivní přitup k datům jako dokumenty, obrázky a video. těmto indexům je možné přiřadit statistiky a cenové funkce optimalizátor pak dokáže tyto indexy používat ve optimalizacích stejně jako vestavěné indexy

40 Sekvenční přístup k indexu
Oracle dokáže projít index jako tabulku, tedy nikoliv jako strom, ale sekvenčně pokud chceme z tabulky vybrat jen sloupce, které jsou všechny obsaženy v indexu, a jsme nuceni projít je celá index bude pravděpodobně menší než tabulka, takže ušetříme I/O operace

41 Spojení dat z více indexů
pokud existuje několik indexů, které dohromady obsahují všechna data potřebná pro dotaz podmínka WHERE je použita na tyto indexy a každý vrátí množinu záznamů tyto množiny jsou spojeny na základě jejich rowid má význam, pokud podkladová tabulka má hodně sloupců, ale potřebných je jen několik málo

42 Využití indexu bez podmínky na první sloupec
může se stát, že v podmínce dotazu není žádné omezení na hodnoty v prvním sloupci indexu přesto může mít použití tohoto indexy smysl, pokud existují podmínky na dalších sloupcích a počet různých hodnot v prvním sloupci indexu je omezený pak je možné pro každou hodnotu prvního sloupce zkusit použít podmínku na další sloupce může se hodit, pokud neexistuje žádný přesně vyhovující index a jediná alternativa je sekvenční průchod tabulkou nebo indexem

43 Eliminace třídění třídění velkých dat je náročné
důvodů pro třídění je více ORDER BY GROUP BY DISTINCT často je možné se vyhnout tomu, že data jsou skutečně tříděna přístup podle indexu zajistí automaticky setřídění existence UNIQUE omezení odstraní nutnost třídění kvůli distinct nenáročné utřídění malých dat někde na počátku vyhodnocení může zajistit požadované utřídění celých dat

44 Eliminace třídění 2 celkově je tento problém řešen tvorbou dvou plánů vyhodnocení obvyklý plán na základě lokálních optimalizací plán, který je zaměřen právě na využití přístupů pro eliminaci třídění pro oba plány je nakonec spočítána celková cena často se plán eliminující třídění ukáže jako lepší

45 Paralelizmus jeden dotaz je možné pustit na více procesorech nebo dokonce na více uzlech stupeň paralelismu je téměř neomezený …a víc toho Oracle neprozradí

46 Hints – nápovědy optimalizátor není dokonalý, mlže vytvořit suboptimální plán použití by mělo být řídké vhodné pro řešení otázek jako Má smysl udržovat v databázi tento index? údržba indexů něco stojí pokud je index používán jen v jednom dotazu, je možné jej zrušit bez velké ztráty výkonu v tomto dotaze pomocí nápovědy je možné tento experiment snadno provést, bez smazání a nového postavení indexu v době jejich vytvoření mlže být vhodné, ale při nárůstu velikosti tabulky nebo jiné změně situace už může být plán poskytnutý optimalizátorem lepší

47 Určení ceny dotazu přesnost určení ceny dotazu zásadně ovlivňuje efektivnost optimalizátoru vychází ze znalosti principu všech používaných přístupových metod statistik o objektech v databázi statistik o výkonu použitého HW vliv různých optimalizací různé cache optimalizace I/O operací paralelizmus cíle optimalizace podle nastavení administrátora se optimalizuje doba na vrácení prvního řádku doba na vrácení prvních N řádků doba na vrácení prvních celého výsledku

48 Statistiky – objekty v databázi
počet bloků a řádek v tabulce počet úrovní v B-stromu u indexu statistiky pro každý sloupce slouží pro odhad výsledku podmínky WHERE minimální hodnota maximální hodnota počet různých hodnot histogramy

49 Statistiky – systém výkon HW
výkon CPU výkon v I/O operacích kombinace těchto hledisek není na základě pevného vzorce, ale pozorovaného chování systému za běžné zátěže

50 Statistiky – uživatelské
pro uživatelem definované funkce a doménové indexy optimalizátor je na to připravený a díky tomu dokáže pracovat s uživatelskými funkcemi a indexy stejně jako s vlastními

51 Správa statistik vytváření statistik je náročné
nevytvářejí se z celé tabulky, ale jen ze vzorku dat vytvářejí se paralelně jak poznat, že je potřeba přepočítat statistiky Oracle sleduje počet insert, update a delete a přepočítává statistiky jen výrazně změněných tabulek určení sloupců, pro které se vyplatí udělat histgram sleduje se rozložení hodnot ve sloupci četnost výskytu sloupce ve WHERE

52 Dynamické vzorkování statistiky v určitých případech nevyhovují
tabulky, které pouze obsahují mezivýpočty v nich mimo výpočet nejsou data, takže během sběru statistik se nic nezjistí závislé sloupce běžné statistiky vycházejí z předpokladu, že sloupce jsou nezávislé. To samozřejmě často není pravda pokud Oracle usoudí, že nastala některá z těchto situací, tak během optimalizace otestuje malý vzorek dat pokud jde o možnou závislost sloupců, pak je na všechny relevantní sloupce použita podmínka WHERE a podle výsledku je usouzeno, jestli mezi sloupci je nějaký vztah.

53 Část 4 – Dynamická optimalizace
Dynamic Runtime Optimization

54 Proč zátěž na databázi je proměnlivá
přes den/v noci, v průběhu měsíce/na konci měsíce, … uvedené optimalizace (SQL transformace, access path) jsou zaměřeny na optimalizaci jednoho dotazu je třeba provádět optimalizace na úrovni databáze Je třeba sdílet některé zdroje CPU Paměť

55 Hlavní části dynamické optimalizace
stupeň paralelismu alokace paměti správa zdrojů

56 Stupeň paralelismu dobrý způsob pro zvýšení výkonu na víceprocesorovém systému s vyšším stupněm paralelismu jsou i vyšší nároky na zdroje než při použití sekvenčního spouštění dotazů vysoký stupeň paralelismu může být na velmi vytížených systémech kontraproduktivní při nízkém vytížení je možné používat vyšší stupeň je vhodné mít proměnlivý stupeň paralelismu na systémech s proměnlivým zatížením Oracle automaticky přizpůsobuje stupeň na základě vytížení zdrojů

57 Jak přidělovat paměť některé operace (hash, join, sort, …) používají opakované čtení dat jsou rychlejší, pokud se provádějí v paměti omezené množství paměti swapování – rychlý pokles výkonu cíl: dotazy, které jsou náročné na paměť, dostanou více nemohou dostat tolik, aby znemožnily práci ostatním dotazy, které nejsou náročné, dostanou méně

58 Jak přidělovat paměť pevná velikost přidělené paměti
při růstu požadavků je třeba více a více paměti – může dojít k odkládání na disk => snižování výkonu některé dotazy potřebují více, jiné méně – neodpovídá potřebám pevný podíl pro každý dotaz (100 dotazů, každý dostane 1% paměti) nemusí odpovídat potřebám jednotlivých dotazů – jeden má přebytek paměti, druhý nedostatek např. kvůli použití operace sort, join, … Dynamická alokace paměti

59 Dynamická správa paměti
hlídá množství přidělené paměti pro zpracování dotazů určení náročnosti zpracování dotazu požadavky jsou odhadnuty při hledání nejlepšího exekučního plánu požadavky se berou v úvahu při volbě nejlepšího exekučního plánu jak přesně probíhá přidělování/odebírání si volí databáze dle nastaveného profilu správy paměti přiděluje paměť pro zpracování dotazu na základě odhadu exekučního plánu, vytížení a volných prostředků pokud se zjistí, že výpočet urychlí více paměti a paměť je dostupná odebírá paměť zpracování dotazu pokud výpočet nepotřebuje celou přidělenou paměť, je mu část odebrána

60 Manažer prostředků spravuje prostředky všech uživatelů
kontroluje spouštění dotazů množství CPU, které je přiděleno určité skupině uživatelů počet aktivních připojení pro skupinu uživatelů hlídá, která skupina uživatelů může používat paralelní zpracování hlavní cíle: maximalizuje propustnost celého systému poskytuje zdroje správným uživatelům někteří uživatelé mohou mít vyšší prioritu někteří uživatelé mohou mít právo k více zdrojům propustnost: náročný dotaz je spuštěn s nižší prioritou, aby nezahltil celou DB možnost definice doby nejdelšího spuštění dotazu – pro aktivní opatření

61 Závěr zdroj: Query Optimization in Oracle9i, An Oracle White Paper, February 2002,


Stáhnout ppt "Úvod do optimalizace v Oracle 9i"

Podobné prezentace


Reklamy Google