Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Finanční páka v podniku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Finanční páka v podniku"— Transkript prezentace:

1 Finanční páka v podniku
Finanční páka (také financial leverage, financial gearing) je rozsah, v jakém je cizí kapitál (dluhy) použit k financování podniku. aktiva Finanční páka = vlastní kapitál Finanční páka zvyšuje míru výnosnosti vlastního kapitálu pokud míra zhodnocení vloženého kapitálu podnikem je vyšší než úroková míra z cizího kapitálu (snížené úsporou na dani). Výhodnost použití cizího kapitálu lze zjistit uvedeným porovnáním ROA a ROE. Daňový štít: efekt zvyšování ROE použitím cizího kapitálu v kapitálové struktuře podniku.

2 Provozní páka v podniku
Změna zisku v souvislosti se změnou objemu výroby (tržeb) při různých proporcích mezi fixními a variabilními náklady ( = podíl fixních nákladů na celkových nákladech podniku ). Velikost provozní páky lze měřit tzv. stupněm provozní páky (S), který je dán vztahem: Z1 – Z0 Z0 S = T1 – T0 T0 Stupeň provozní páky udává, o kolik procent se změní zisk při jednoprocentní změně objemu výroby (tržeb).

3 Alternativní náklady V mikroekonomické teorii - alternativní náklady výrobních faktorů kapitálu, práce a půdy. V podnikohospodářské teorii je půda složkou dlouhodobého hmotného majetku (kapitálu), pokud předpokládáme, že v podniku je odděleno vlastnictví od řízení (např. akciové společnosti), potom není nutno zjišťovat alternativní náklad výrobního faktoru práce. Alternativní náklady kapitálu je možno zjišťovat jako alternativní náklady zdrojů krytí majetku, resp. pasiv podniku. Alternativní náklady (OC) pak je možno psát jako: OC = WACC * P

4 Průměrné vážené náklady kapitálu
Průměrné vážené náklady na kapitál (WACC) = diskontovaná sazba nebo časová hodnota peněz, používaná k přepočtu očekávaného budoucího příjmu na současnou hodnotu všech investorů. Dva základní přístupy výpočtu WACC (liší se pohledem na podnik a jeho kapitálovou strukturu): velikost WACC je závislá na kapitálové struktuře podniku, velikost WACC je na kapitálové struktuře nezávislá a lze ztotožnit WACC s náklady na vlastní kapitál (re).

5 První přístup konstruuje WACC z matematického hlediska takto:
D E WACC = rd * (1 - d) * re * V V kde rd…běžná výpůjční sazba podniku d…sazba daně z příjmu D…úročené cizí zdroje V…celkový kapitál (pasiva) re…výnosová míra vlastního kapitálu (závisí na jeho riziku) E…vlastní kapitál.

6 Model CAPM Matematický výpočet re je následující:
re = rf +  * (rm – rf) kde: rf … bezriziková míra výnosu  … tržní riziko (rm – rf) … tržní riziková prémie. Bezrizikovou míru výnosu můžou představovat např. pětileté státní dluhopisy. Tržní rizikovou prémii lze stanovit na základě ratingového hodnocení. Problém - odhad -koeficientu.

7 Při absenci konkrétních aktuálních hodnot koeficientu beta je možno zvolit náhradní způsob výpočtu založený na analýze obchodního rizika (OR) a finančního rizika (FR). Riziková prémie se pak vypočte takto:  = 1 + OR + FR Finanční riziko je možno odhadnout na základě zadlužení podniku. Obchodní riziko je nutno odhadnout na základě expertního odhadu, přičemž hodnoty se pohybují v intervalu –0,5 (nejnižší riziko) až 0,5 (nejvyšší riziko), což je největší slabinou výpočtu, neboť předpokládá dokonalou znalost zkoumaného podniku a velmi dobrou znalost celého odvětví!

8 Stavebnicový model Druhé pojetí využívá při konstrukci WACC především vnitřní riziko. Vztah mezi WACC a re z pohledu stavebnicového modelu: Matematické vyjádření je následující: WACC = rf + r LA + rpodnikatelské + rFinStab

9 Ekonomická přidaná hodnota
Hodnota, která byla přidána hospodářskou činností firmy nad úroveň nákladu kapitálu vázaného v jejích aktivech. Přidanou hodnotu tak zjistit rozdílem celkových příjmů a variabilních nákladů. Ukazatel EVA (Economic Value Added) je v krátkém období definován takto: EVA = NOPAT – (C * WACC) kde: NOPAT = net operating profit after tax ≈ provozní hospodářský výsledek C = capital ≈ celkový kapitál podniku (pasiva)

10 Konstrukce EVA z ROA Konstrukce vychází z původního ukazatele EVA, přičemž bere v potaz kapitálovou strukturu podniku: EVA = (ROA - WACC) * aktiva Ukazatel lze vyjádřit také relativně, pokud bude vztažen k celkovým aktivům (tzv. spread): eva = ROA - WACC kde: ROA = rentabilita aktiv = EBIT / aktiva. Ukazatel informuje o ziskovosti a zároveň rizikovosti podniku jako celku. Při využití oceňovacích metod, které vychází z diskontování (metoda DCF), je možno stanovit i budoucí hodnotu podniku.

11 Konstrukce EVA z ROE Konstrukce předpokládá, že pro podnik existuje pouze jediné riziko, které se nemění s kapitálovou strukturou: EVA = (ROE - re) * vlastní kapitál Ukazatel je možno vyjádřit také relativně jako tzv. spread, pokud je vztažen k vlastnímu kapitálu: eva = ROE – re Konstrukce ukazatele je vhodná především pro vlastníky, neboť je přímo indikátorem nejen ziskovosti, ale také rizikovosti podnikání.


Stáhnout ppt "Finanční páka v podniku"

Podobné prezentace


Reklamy Google