Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Správní trestání CNV101K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Správní trestání CNV101K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 Správní trestání CNV101K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.

2 Přednášky (kolektivní konzultace) 1. 11. 2013 – Úvod do předmětu, správní trestání a správní delikt, souhrnné otázky správního trestání; Přestupky 29. 11. 2013 – přestupky, procesní úprava; Jiné správní delikty, hmotně právní a procesní úprava

3 Osnova Pojem, podstata, poslání a účel správního práva trestního a správního trestání Postavení správního práva trestního v systému správního práva, vztah k trestnímu právu a k dalším odvětvím Právní odpovědnost, odpovědnost za správní delikty Přezkum ze strany soudů Přestupky a jiné správní delikty Hmotně právní a procesně právní úprava správních deliktů

4 Literatura Doporučená literatura: –BOHADLO, D. a kol. Správní trestání z hlediska praxe a judikatury. Praha : C. H. Beck, 2013. 220 s. –PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná část. 7., doplněné a aktualizované vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2007. 418 s. ISBN 978-210-4276-6. –HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 8. vydání. Praha : C.H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400- 049. –MATES, P. a kol. Základy správního práva trestního. 5 vydání. Praha : C. H. Beck, 2010. 248 s. ISBN 978-80- 7179-806-4. –Sládeček, V. Obecné správní právo. 3. vyd. Praha : ASPI - Wolters Kluwer, 2012, s. 198 – 226.

5 Literatura Doplňující a rozšiřující literatura: –ČERVENÝ, Z., ŠLAUF, V., TAUBER, M. Přestupkové právo. 16. akt. vyd. Praha : Linde Praha, 2009. 432 s. ISBN 978-80-7201-768-3 –HORZINKOVÁ, E. a kol. Přestupkové řízení. Praha : LEGES, 2009. 366 s. ISBN 978-80-8721-215-8 –VEDRAL, J. Přestupkové řízení a nový správní řád. Správní právo, 2006, č. 3 –PRÁŠKOVÁ, H. Časová působnost zákonů upravujících správní delikty. Správní právo, 2009, č. 4 –MADLEŇÁKOVÁ, L. Probíhá v ČR řízení o uložení správních sankcí a jejich ukládání dle zásad Rady Evropy? Správní právo, 2010, č. 2 –MATES, P. K některým otázkám projednávání správních deliktů právnických osob a smíšených správních deliktů. Správní právo, 2010, č. 4 –POTĚŠIL, L. Správní trestání a soudní přezkum. Právní rozhledy : časopis pro všechna právní odvětví, Praha, C. H. Beck. ISSN 1210-6410, 2012, no. 11, s. 381 - 385. –MATES, P. okolnosti vylučující protiprávnost ve správním trestání. Trestněprávní revue 6/2012 –PRÁŠKOVÁ, H. Princip ne bis in idem v řízení o správních deliktech, Trestněprávní revue 3/2012

6 Kolokvium Předmět se ukončuje kolokviem. Podmínkou je, mimo absolvování výuky, zpracování seminární práce (v rozsahu cca 2 – 4 stran) na zvolené téma dle vlastního výběru zpracovatele. Práce se odevzdává prostřednictvím příslušné složky ve studijních materiálech předmětu Základní tématické okruhy seminárních písemných prací: 1.Význam, místo a účel správního trestání (oprávnění veřejné správy trestat) 2.Vztah správního trestání k soudnímu trestání (vztah správního práva trestního a trestního práva) 3.Zhodnocení principů správního trestání, reflexe judikatury 4.Případová studie podle zadání


Stáhnout ppt "Správní trestání CNV101K přednášející: JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google