Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jednání podnikatele přímé jednání zastoupení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jednání podnikatele přímé jednání zastoupení"— Transkript prezentace:

1 Jednání podnikatele přímé jednání zastoupení
nová úprava (podle NOZ a ZOK)

2 vedoucí odštěpného závodu III. Tzv. nezmocněné jednatelství § 16
Jednání podnikatele § 13 až 16 obch. zák. + § 31 a násl. obč.zák. I. Přímé jednání § 13 Fyzická osoba sama, osobně Právnická osoba statutárním orgánem II. Zastoupení zákonné smluvní vedoucí odštěpného závodu § 13 odst. 3 Statutární orgán – úprava v OZ, § 20, jedná ve všech věcech právnické osoby, jeho jednatelská působnost je neomezená a neomezitelná, nejde o zastoupení, ve smlouvách by neměla být formulace „statutární zástupce“ Rozdíl omezení jednatelské působnosti a způsobu jednání jménem společnosti, § 13/5 omezení, která vyplývají z vnitřních dokumentů nebo rozhodnutí nejsou účinná navenek Výklad § 13 odst. 4 ObchZ: působnost svěřená zákonem – likvidátor a statutární orgán v likvidaci Zastoupení:zákonné – založeno zákonem bez ohledu na vůli stran, u smluvního nutno odlišovat smlouvu o zastoupení = vztah zástupce a zastoupeného (může např. vyplývat z mandátní smlouvy) a plnou moc, která je výrazem tohoto zastoupení ve vztahu ke III. osobám prokura § 14 osoba pověřená podle § 15 na základě plné moci podle § 31 a násl. obč. zák. III. Tzv. nezmocněné jednatelství § 16

3 Statutární orgány obchodních společností a družstva
Ad I. Přímé jednání Statutární orgány obchodních společností a družstva § 85 veřejná obchodní společnost všichni společníci § 101 komanditní společnost všichni komplementáři § 133 společnost s ručením omezeným jednatel / více jednatelů Vos: společenská smlouva – pouze někteří nebo jeden společník, pokud více, je oprávněn jednat každý z nich ve všech věcech samostatně, ale společenská smlouva může stanovit jiný způsob jednání navenek Ks: obdobné řešení pro komplementáře, komanditisté mohou jednat jen se zmocněním, pokud jednají bez zmocnění, ručí za závazky z takto uzavřených smluv neomezeně jako komplementáři Sro: statutárním orgánem může být i třetí osoba, pokud více jednatelů, tvoří kolektivní statutární orgán, způsob jednání: podle společenské smlouvy, podpůrné řešení v zákoně: každý samostatně ve všech věcech As: kolektivní orgán, způsob jednání určují stanovy, podpůrně v zákoně: každý člen představenstva ve všech věcech samostatně Družstvo: představenstvo je kolektivní orgán, pouze členové družstva, způsob jednání určují stanovy, podpůrné řešení v zákoně: předseda nebo místopředseda, kogentně: pro úkony, pro něž předepsána písemná forma, je třeba podpisu alespoň dvou členů představenstva, malá družstva – předseda, popř. další člen pověřený členskou schůzí družstva s členstvím výhradně právnických osob a méně než pět členů – statutární orgán určují stanovy § 191 akciová společnost představenstvo § 243, § 245 družstvo představenstvo / předseda (+člen) / XY dle stanov

4 Zákonné zastoupení podnikatele
Ad II. Zastoupení § 13 odst. 3 obch. zák. Vedoucí odštěpného závodu podle § 15 obch. zák. Osoba pověřená pověřena určitou činností při provozování podniku je zapsán do obchodního rejstříku koná ve všech věcech odštěpného závodu koná ve všech věcech, které Vedoucí odštěpného závodu: je zapsán v OR, nepotřebuje plnou moc, platí rejstříkové fikce, jeho jednatelská působnost je omezena na věci, které se týkají odštěpného závodu, zavazuje ale podnikatele, je proto nutno např. při uplatňování nároků ze smluv, které uzavřel vedoucí odštěpného závodu, žalovat podnikatele Činnost osoby pověřené podle § 15 se musí týkat provozu podniku, nikoli např. vnitřních vztahů v právnické osobě, rozsah jednatelské působnosti zahrnuje všechny záležitosti, na něž pověření dopadá, kriteriem překročení rozsahu jednatelské působnosti je obvyklost. Pokud dojde k vykročení z vymezeného rámce, je chráněna dobrá víra třetích osob a podnikatel je jednáním svého zástupce vázán, jestliže třetí osoba nevěděla a vzhledem ke všem okolnostem nemohla vědět o překročení. Toto zmocnění smrtí podnikatele nezaniká, ale zmocněnec může činit jen úkony v rámci obvyklého hospodaření. Výkladové problémy: nezanikalo ani když to zákon výslovně nestanovil (nejde o plnou moc), není jasný vztah obvyklých úkonů a úkonů v rámci obvyklého hospodaření, s tím souvisí i otázka, kdy je nutný souhlas dědiců a svolení soudu. zavazuje podnikatele jsou s danou činností obvykle spojeny

5 Smluvní zastoupení podnikatele Ad II. Zastoupení Prokura
§ 14 obch. zák. Rozsah jednatelské působnosti všechny právní úkony, k nimž dochází při provozu podniku není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti Vznik prokury zápisem do obchodního rejstříku Zánik prokury Rozšířená prokura – včetně zcizování a zatěžování nemovitostí, Prokuru je možno omezit vnitřními pokyny – nemá účinnost vůči třetím osobám Společná prokura: více prokuristů – zákon nabízí varianty způsobu jednání: samostatně, společně, alespoň dva, nutno zapsat do rejstříku, Poslední odstavec problematický – souhlasy jsou podmínkou platnosti jednání, musí být dány předem. Zánik prokury – rejstříkový zápis má význam jen deklaratorní Vazba na OZ – překročení jednatelské působnosti u smluvního zástupce se zde neuplatní (problematické judikáty) odvolání podnikatelem výpověď prokuristou smrt prokuristy dohoda podnikatele a prokuristy

6 Smluvní zastoupení podnikatele na základě plné moci
Ad II. Zastoupení § 31 a násl. obč. zák. Rozsah jednatelského oprávnění zmocněnce uveden v plné moci § 31/1 písemná plná moc: je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn písemné formě nebo netýká-li se jen určitého právního úkonu § 31/4 Forma plné moci Překročení jednatelského oprávnění § 33/1 zmocnitel vázán, pokud jednání schválil (tzv. ratihabice) neoznámí-li zmocnitel svůj nesouhlas osobě, s níž zmocněnec jednal, svůj nesouhlas s jednáním bez zbytečného odkladu, platí, že jednání schválil Zánik plné moci § 33b odvolání zmocnitelem provedením úkonu, na který byla omezena výpověď zmocněncem smrt zmocněnce

7 Rozsah jednatelského oprávnění
Ad III. Nezmocněné jednatelství § 16 obch. zák. Rozsah jednatelského oprávnění žádný jednající osoba nebyla vůbec nikým pověřena Ale : Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, nemohla-li třetí osoba vědět, že jednající osoba k tomu není oprávněna.

8 Právní úprava jednání podnikatele
podle NOZ + podle ZOK Fyzická osoba – přímé jednání Svéprávná osoba sama / svéprávný člověk sám (§ 15 odst. 2) * plně svéprávný (§ 30) zletilý člověk - dovršením 18 let (§ 30 odst. 1) člověk před nabytím zletilosti (§ 30 odst. 2) přiznáním svéprávnosti 16letému, je-li schopen sám se živit a souhlasí-li zákonný zástupce nezletilého; příp. je-li to z vážných důvodů v zájmu nezletilého (na návrh nezletilého nebo jeho zák. zástupce) (§ 37) uzavřením manželství (povolením soudu 16letému, jsou-li pro to důležité důvody) (§ 672) * nezletilý, který nenabyl plné svéprávnosti (§ 31 a násl.) právní jednání přiměřená jeho rozumové a volní vyspělosti (§ 31) určité právní jednání nebo dosažení určitého účelu se souhlasem zákonného zástupce (v mezích souhlasu jedná sám, není-li to zvlášť zakázáno zákonem) (§ 32) samostatné provozování obchodního závodu nebo jiná obdobná výdělečná činnost se souhlasem zákonného zástupce + k platnosti souhlasu se vyžaduje přivolení soudu; přivolení soudu nahrazuje podmínku určitého věku, je-li stanovena pro výkon určité výdělečné činnosti jiným práv. předpisem (§ 33)

9 Právnická osoba (korporace – obch. společnosti, družstva) - zastoupení
Právnická osoba je organizovaný útvar, o kterém zákon stanoví, že má právní osobnost, nebo jehož právní osobnost zákon uzná. (§ 20) Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby. (§ 163) Člen statutárního orgánu může zastupovat právn.osobu ve všech záležitostech. (§ 164) Veřejná obchodní společnost všichni společníci § 106 ZOK Komanditní společnost všichni komplementáři § 125 ZOK Společnost s ručením omezeným jednatel / jednatelé § 194 ZOK Akciová společnost představenstvo § 435 ZOK Družstvo představenstvo § 705 ZOK

10 Jednání právnické osoby – zastoupení :
statutární orgán …….. § 164 - rozsah: ve všech věcech - více osob: kolektivní statutární orgán; způsob jednání - každý samostatně, nebo společně (možnost zmocnění k určitému právnímu jednání) opatrovník …….. § 165 - na návrh: jmenován soudem, nemá-li statutární orgán dostatečný počet členů - bez návrhu: jmenován soudem, jsou-li zájmy člana statutárního orgánu v rozporu se zájmy právnické osoby a nemá-li právn. osoba jiného člena orgánu schopného ji zastupovat zaměstnanci …….. § 166 - rozsah: obvyklý vzhledem k jejich zařazení nebo funkci (rozhodující je stav, jak se jeví veřejnosti) likvidátor …….. § 189 - rozsah: jeho činnost sleduje účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace (§ 196) - pozice: působnost statutárního orgánu (§ 193) obecný zástupce …….. § 436 a násl. (ZASTOUPENÍ) - smluvní zastoupení - zmocněnec …. § 441 – 449 (plná moc) - zákonné zastoupení ……………… § 457 a násl. - opatrovnictví právn.osoby……….. §

11 Právní úprava zastoupení podnikatele (přehled) podle NOZ
(§ 13 – 15 obch. zák.) § 161 – 167 : Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení. § 436 – 440 : Kdo je oprávněn právně jednat jménem jiného, je jeho zástupcem; ze zastoupení vznikají práva a povinnosti přímo zastoupenému. Není-li zřejmé, že někdo jedná za jiného, platí, že jedná vlastním jménem. Zákonné zastoupení (§ 13 odst. 1 obch. zák.) § 164 : Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech. (§ 15 obch. zák.) § 430 odst. 1 : Pověří-li podnikatel někoho při provozu obch. závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází. (§ 13 odst. 3 obch. zák.) § 503 odst. 2 : Vedoucí odštěpného závodu je oprávněn zastupovat podnikatele ve všech záležitostech týkajících se odštěpného závodu ode dne, ke kterému byl jako vedoucí odštěpného závodu zapsán do obchodního rejstříku.

12 Nezmocněné jednatelství
Smluvní zastoupení (§ 14 obch. zák.) § 450 – 456 : Udělením prokury zmocňuje podnikatel zapsaný v obchodním rejstříku prokuristu k právním jednáním, ke kterým dochází při provozu obchodního závodu, popřípadě pobočky, a to i k těm, pro která se jinak vyžaduje zvláštní plná moc. (§ 31 a násl. obč. zák.) § 441 – 449 : Ujednají-li si to strany, zastupuje jedna z nich druhou v ujednaném rozsahu jako zmocněnec. Nezmocněné jednatelství (§ 16 obch. zák.) § 430 odst. 2 : Podnikatele zavazuje i jednání jiné osoby v jeho provozovně, pokud byla třetí osoba v dobré víře, že jednající osoba je k jednání oprávněna.

13 Jednání za právnickou osobu před jejím vznikem
(§ 64 obch. zák.) Kdo jedná jménem společnosti před jejím vznikem, je z tohoto jednání zavázán; jedná-li více osob, jsou zavázány společně a nerozdílně. Jestliže společníci, popř. příslušný orgán společnosti tato jednání schválí do tří měsíců od vzniku společnosti, platí, že z těchto jednání byla společnost zavázána od počátku. § 127 NOZ : Za právnickou osobu lze jednat jejím jménem již před jejím vznikem. Kdo takto jedná, je z tohoto jednání oprávněn a zavázán sám; jedná-li více osob, jsou oprávněny a zavázány spoplečně a nerozdílně. Právnická osoba může účinky těchto jednání pro sebe do tří měsíců od svého vzniku převzít. V takovém případě platí, že je z těchto jednání oprávněna a zavázána od počátku. Převezme-li je, dá dalším zúčastněným najevo, že tak učinila.


Stáhnout ppt "Jednání podnikatele přímé jednání zastoupení"

Podobné prezentace


Reklamy Google