Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika"— Transkript prezentace:

1 Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika
Finanční riziko v podniku Finanční rizika, základní typy Kategorie typů finančních rizik Právní riziko – pojmy a případy Informační asymetrie 1

2 1. Finanční riziko v podniku
Finanční riziko v podnikové praxi  je pravděpodobnost změny hodnoty podniku v důsledku neočekávaných událostí a vyplývá z nejistoty budoucích peněžních toků (výnosů) výnos očekávaný výnos odchylka skutečného výnosu skutečný výnos současnost (jistota čas (nejistota)

3 Finanční riziko - výpočet
 patří do skupiny podnikatelských rizik, společně s provozním (operačním) rizikem. Finanční riziko lze obecně vyjádřit funkcí: ∆V = ƒ(∆F1, ∆F2, ..., ∆Fn, t) + ε V ... hodnota podniku  F1, F2, Fn ... rizikové faktory t ... čas Finanční riziko lze rozdělit na  systematické riziko, které ve výše uvedeném vzorci odpovídá složce ƒ(∆F..., t) a  specifické riziko (ε). Jinak se též finanční riziko dělí na kategorie podle směrodatných rizikových faktorů.

4 přičemž Hodnota podniku
 je obecně dána vztahem: V = Σ Ci / (1 + rt[i]) t[i] Ci ... budoucí peněžní toky t[i] ... čas do splatnosti i-tého peněžního toku (v letech)  rt[i] ... sazba bezrizikového výnosu pro časový horizont daného peněžního toku. Při řízení finančních rizik zkoumáme nejistotu spojenou s hodnotou očekávaných peněžních toků a s jejich očekávaným průběhem v čase.

5 ad 1. míra systematického rizika
 určité investice nebo portfolia se vyjadřuje koeficientem beta. (míra citlivosti kursu cenného papíru vůči obecnému tržnímu riziku) U akciových portfolií lze beta stanovit jako podíl kovariance mezi výnosem i-té akcie a tržním výnosem, a rozptylu výnosu celého trhu m: βi = σim / σm2 σim ... kovariance mezi výnosem i-té akcie a výnosem tržního indexu. σm2 ... rozptyl výnosu tržního indexu. Z historických dat se beta odhaduje tak, že se provede lineární regrese řad (ri - re) a (rm - re), kde re představuje bezrizikový výnos (teoretická hodnota výnosnosti, které bylo by bylo v dané měně a lhůtě splatnosti možné dosáhnout s nulovým rizikem)

6 Příklad Odhad koeficientu beta z historických cen
Vypočítáme koeficient beta akcií Českého Telecomu. Jako referenční trh použijeme burzovní index Pražské burzy PX-50, jako etalon bezrizikového výnosu pak sazby ukazatele mezibankovních depozit PRIBOR. Vyjdeme z týdenních dat za čtyři měsíce v první polovině roku 2002, přičemž použijeme uzavírací kursy Českého Telecomu (Vi) a PX-50 (Vmi) v týdnech od března do června 2002 (tedy počínaje kursem z ), pro depozita pak vždy týdenní sazby PRIBOR (re) z konce předchozího týdne. V tabulce pak spočítáme týdenní výnosy: ri = (Vi - Vi-1)/ Vi-1 a rmi = (Vmi – Vmi-1)/ Vmi-1 , stejně jako další údaje, nezbytné k výpočtu lineární regrese mezi závislou proměnnou (ri – re) a nezávislou proměnnou (rmi – re).

7 i Vi ri Vmi rmi re ri-re [A] rmi-re [B] [A]×[B] [B]2
335,5 461,6 1 315,8 -5,87% 433,9 -6,00% 0,358% -6,23% -6,36% 0,00396 0,00404 2 311,0 -1,52% 453,9 4,61% -1,88% 4,25% -0,00080 0,00181 3 342,5 10,13% 439,2 -3,24% 9,77% -3,60% -0,00351 0,00129 4 348,5 1,75% 479,4 9,15% 0,357% 1,40% 8,80% 0,00123 0,00774 5 320,5 -8,03% 440,2 -8,18% -8,39% -8,53% 0,00716 0,00728 6 297,3 -7,24% 447,8 1,73% -7,60% 1,37% -0,00104 0,00019 7 344,3 15,81% 444,7 -0,69% 0,356% 15,45% -1,05% -0,00162 0,00011 8 337,5 -1,98% 473,7 6,52% 0,317% -2,29% 6,20% -0,00142 0,00385 9 333,4 -1,21% 443,1 -6,46% -1,53% -6,78% 0,00104 0,00459 10 296,2 -11,16% 441,9 -0,27% -11,47% -0,59% 0,00067 0,00003 11 324,8 9,66% 429,4 -2,83% 9,34% -3,15% -0,00294 0,00099 12 319,6 -1,60% 464,1 8,08% -1,92% 7,76% -0,00149 0,00603 13 7,73% 458,1 -1,29% 7,41% -1,61% -0,00119 0,00026 14 243,0 -29,42% 412,6 -9,93% 0,316% -29,74% -10,25% 0,03048 0,01050 15 314,5 29,42% 428,7 3,90% 29,11% 3,59% 0,01044 16 310,5 -1,27% 451,4 5,30% 0,315% -1,59% 4,98% -0,00079 0,00248 Celkem:  -0,16% -4,95% 0,04017 0,05248

8 Výpočet koeficientu β - dokončení
Beta vypočítáme pomocí obecného regresního vztahu β = (ΣxiΣyi - nΣxiyi) / ((Σxi)2 - nΣxi2) , přičemž v tomto případě bude xi = rmi – re a yi = ri – re ; počet pozorování n = 16. Dosazením hodnot z tabulky zjistíme, že β = [(-0,0016).(-0,0495) – 16×0,04017] / [(-0,0495)2 – 16×0,05248], a tedy β = 0,77.

9 Specifické riziko Markowitzova teorie portfolia a z ní vycházející teorie rovnovážné ceny CAPM závislost směrodatné odchylky σ (tedy celkového rizika) na počtu diverzifikovaných investic N lze znázornit následovně:

10 2. Finanční rizika základní typy
Riziko je měřitelná možnost, že situace v budoucnu bude jiná, než plánovaná. Finanční riziko je potenciální finanční ztráta subjektu na finančním trhu (v budoucnosti) ve všech jeho segmentech (peněžní, úvěrový a kapitálový trh) Cílem Risk managementu - specialistů řízení rizik je udržet riziko v předem stanovené úrovni pomocí vhodných metodik a nástrojů a při této míře rizika se snažit maximalizovat zisk.

11 Finanční rizika pojmy Riziko ztráty z finančního, nebo komoditního nástroje, nebo portfolia Existující ztráta – očekávaná ztráta (expected loss) vyvolává vytváření opravných položek k aktivům Neočekávaná ztráta (unexpected loss) – základ pro stanovení regulačního kapitálu banky

12 Finanční rizika základní typy
Úvěrové riziko Tržní riziko Likvidní riziko Operační riziko Obchodní riziko Kromě toho existuje systémové riziko v případě, že jakékoliv jedno z pěti předchozích rizik způsobí subjektivní potíže, které mají negativní dopad na mnoho dalších subjektů (větší část finančního systému

13 Finanční rizika 1. Úvěrové riziko
Credit risk – riziko ztráty ze selhání – default - patnera (dlužníka), tím, že nedostojí svým závazkům podle podmínek kontraktu a tím způsobí držiteli pohledávky (věřiteli) ztrátu

14 Finanční rizika Úvěrové riziko
Kategorie úvěrového rizika Přímé úvěrové riziko Riziko úvěrových ekvivalentů Vypořádací riziko Riziko angažovanosti

15 Finanční rizika Úvěrové riziko
1. Přímé úvěrové riziko Direct credit risk – riziko ztráty ze selhání partnera u tradičních rozvahových položek v plné, nebo částečné hodnotě Úvěry, půjčky, vklady, dluhopisy, směnky apod. Nejstarší a nejdůležitější riziko na finančním trhu

16 Finanční rizika Úvěrové riziko
2. Riziko úvěrových ekvivalentů Credit equivalent exposure Riziko ztráty ze selhání partnera v podrozvahových položkách Úvěrové přísliby, poskytnuté záruky, potvrzené dokumentární akreditivy Měření a výpočet prostřednictvím úvěrového ekvivalentu (konverzní faktor x jmenovitá hodnota transakce)

17 Finanční rizika Úvěrové riziko
3. Vypořádací riziko - Settlement risk Riziko ztráty ze selhání transakcí v procesu vypořádání ( dodávky) v situaci, kdy hodnota byla partnerovi dodána, ale hodnota od partnera není ještě k dispozici, nebo technické problémy přeruší vypořádání, přestože partner je schopen a ochoten dodávku, nebo vypořádání provést. Vypořádání měnových obchodů + vypořádání koupě, či prodeje CP

18 Finanční rizika Úvěrové riziko
4. Riziko angažovanosti - large credit exposure risk Také riziko koncentrace portfolia - portrfolio concentration risk Riziko ztráty z expozice vůči: Jednotlivým partnerům Skupinám partnerů, spřízněným osobám Partnerům v jednotlivých zemích (country risk) Ekonomickým sektorům Jednotlivým kontraktům

19 Finanční rizika 2.Tržní riziko
Market price risk Riziko ztráty ze změn tržních cen – hodnot finančních, nebo komoditních nástrojů v důsledku nepříznivých změn tržních podmínek.

20 Finanční rizika Tržní riziko
Čtyři hlavní kategorie: Úrokové riziko – interest rate risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na úrokové míry (dluhopisy) Akciové riziko – equity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny akcií

21 Finanční rizika Tržní riziko
Čtyři hlavní kategorie - pokračování: Komoditní riziko – commodity risk – riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na ceny komodit (zlato) Měnové (devizové) riziko - currency risk, foreign exchange, FX risk –riziko ztráty ze změn cen nástrojů citlivých na měnové kurzy (apreciace, depreciace měny)

22 Finanční rizika Tržní riziko
Vedlejší kategorie TR Korelační riziko – correlation risk nebo Bazické riziko – basis risk Porušení historické korelace mezi rizikovými kategoriemi , nástroji, produkty, měnami a trhy např. úrokové riziko v případě, že se IR nemění shodně pro aktiva a pasiva

23 Finanční rizika Tržní riziko
Vedlejší kategorie TR Riziko úvěrového rozpětí – credit spread risk Riziko ztráty ze změn rozpětí u cenných papírů různého úvěrového hodnocení (podnikových, státních) ÚR je rozdíl mezi výnosností do splatnosti určitého CP a výnosností do splatnosti obdobného bezrizikového CP (rozdíl ve výnosnosti mezi podnikovým a státním dluhopisem) Rozdíl mezi výnosností do splatnosti CP s a bez úvěrového rizika)

24 Finanční rizika 3. Likvidní riziko
Liquidity risk – se dělí na dvě kategorie: Riziko financování – funding risk Riziko tržní likvidity – market liquidity risk

25 Finanční rizika Likvidní riziko
3.1 Riziko financování – funding risk Riziko ztráty v případě momentální platební neschopnosti (splnění závazku za cenu úvěru s vyšší úrokovou sazbou)

26 Finanční rizika Likvidní riziko
3.2 Riziko tržní likvidity – market liquidity risk Riziko ztráty v případě malé likvidity trhu s finančními nástroji, která brání rychlé likvidaci pozic Omezen přístup k peněžním prostředkům ke změně pozice ve prospěch rostoucích titulů, nebo k rychlému uzavření ztrátových pozic – rychlý prodej vyžaduje nízkou cenu vyvolávající ztrátu

27 Finanční rizika 4. Operační riziko
Operational risk členění na tři kategorie: Transakční riziko - transaction, execution risk Riziko operačního řízení – operation control risk Riziko systémů – systém risk

28 Finanční rizika 4. Operační riziko
4.1 Transakční riziko - transaction, execution risk Riziko ztráty z provádění operací v důsledku chyb: v provedení operací vzniklých ze složitosti produktů a procesní neschopnosti systémů v zaúčtování obchodů vypořádání obchodů v nezáměrném poskytnutí komodit v neadekvátní právní dokumentaci

29 Finanční rizika 4. Operační riziko
4.2 Riziko operačního řízení – operation control risk Riziko ztráty z chyb v řízení aktivit ve front, middle a back office Neidentifikovatelné obchody nad limit Neautorizované obchodování jednotlivými obchodníky Podvodné operace vztahující se k obchodování a zpracování včetně chybného zúčtování a padělání Praní peněz Neautorizovaný přístup k systému a modelům Závislost na omezeném počtu osob personálu Nedostatek kontroly při zpracování obchodů

30 Finanční rizika 4. Operační riziko
4.3 Riziko systémů – systém risk Riziko ztráty z chyb v systémech podpory Chyby v softwaru Chyby v matematických modelech Nesprávné a opožděné informování top managementu Chyby jednoho a více podpůrných systémů Chyby v přenosu dat Nesprávné plánování nahodilých událostí v případě výpadku systému nebo přenosu dat

31 Finanční rizika 4. Operační riziko
Operační riziko je obtížně kvantifikovatelné Top management musí mít stálý přehled o aktivitách všech součástí banky, fondu, firmy Pozor na zkušené pracovníky a jejich loajalitu (zneužití postavení) Řešením je sofistikovaná platforma interní audit – controlling - IS

32 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
Business risk členění na 7 kategorií: Právní riziko – legal risk Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk Reputační riziko – reputation risk Daňové riziko – taxation risk Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk Riziko pohromy – disaster risk Regulační riziko – regulatory risk

33 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
5.1 Právní riziko – legal risk Riziko ztráty z právních požadavků partnera nebo z. právní neprosaditelnosti kontraktu BASEL II zařazuje právní riziko do operačního rizika

34 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
5.2 Riziko změny úvěrového hodnocení – credit rating risk Riziko ztráty ze ztížení možnosti získat peněžní prostředky za přijatelné náklady Při zhoršení ratingu

35 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
5.3 Reputační riziko – reputation risk Riziko ztráty z poklesu reputace na trzích Ztráta goodwillu (dobré jméno, pověst podniku, výrobku nebo služby)

36 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
5.4 Daňové riziko – taxation risk Riziko ztráty ze změny daňových zákonů nebo nepředvídaného zdanění

37 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
5.5 Riziko měnové konvertibility – currency converrtibility risk Riziko ztráty z nemožnosti konvertovat měnu na jinou měnu jako následek změny politické nebo ekonomické situace Omezení směnitelnosti měny ( currency board), nebo prudké znehodnocení měny – měnová krize

38 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
5.6. Riziko pohromy – disaster risk Riziko ztráty z : Přírodních katastrof Války Krachu finančního systému apod.

39 Finanční rizika 5. Obchodní riziko
5.7 Regulační riziko – regulatory risk Riziko ztráty z nemožnosti splnit regulační opatření (např. kapitálovou přiměřenost) a z chyb v předvídání budoucích regulačních opatření

40 Právní riziko – pojmy a případy
Vhodnost – suitability, riziko, že kontrakt nesplňuje požadovaný výsledek, partner provede nesprávnou interpretaci, prohlášení o podstatě kontraktu Schopnost – capacity. Riziko, že partner nemá právní způsobilost sjednávat dané kontrakty – neplatnost započtení – netting. Partneři mohou započíst pohledávky a závazky v případě úpadku (bankrotu) jednoho z nich

41 Právní riziko – pojmy a případy
Kolaterál – collateral, partner požaduje finanční záruku za zapůjčené cenné papíry jako zajištění pro případ úpadku druhého partnera Kolaterál představuje stanovený objem peněžních prostředků vypůjčovatele jako záruku za půjčené cenné papíry Výše kolaterálu sestává z hodnoty půjčených cenných papírů a stanoveného navýšení

42 Právní riziko – pojmy a případy
právní proveditelnost dokumentace – legal enforcebility of documentation, Riziko, že podmínky dokumentace kontraktu nebyly v zemi dosud testovány soudním rozhodnutím

43 Informační asymetrie Information asymmetry
Jedna ze stran kontraktu ví více, než druhá (dlužník/věřitel) Dlužník má vždy lepší informace o své schopnosti splácet, než věřitel Banka má více informací o své finanční situaci, včetně kvality aktiv, než vkladatelé

44 Informační asymetrie Kdyby byli všichni účastníci trhu dokonale informováni, neměly by banky problémy se špatnými úvěry Na špatné dlužníky doplácejí poctiví dlužníci, kteří platí vyšší úroky, které bankám částečně kompenzují ztráty ze špatných úvěrů

45 Informační asymetrie Projevy podle Stieglitze a Spenceho (Nobelova cena) Negativní výběr – adverse selection, lidé vystavení větším rizikům se obvykle více pojišťují Pojištěnci znají obvykle lépe rizika, než pojišťovny Pojišťovny se snaží odstranit info asymetrii tím, že v případě vyššího rizika požadují vyšší pojistné a u životního pojištění lékařské prohlídky

46 Informační asymetrie Morální hazard – moral hazard, riziko, že přítomnost pojištění změní chování jedné nebo obou stran kontraktu Povinné pojištění automobilů zvyšuje nehodovost Pojištěná společnost je nedbalejší v protipožárních opatřeních Špatně nastavené ( měkké podmínky) bonusy bankovních managerů vedou ke zvýšenému počtu rizikových aktivních obchodů, včetně úvěrů Pomoc MMF zvyšuje pravděpodobnost vzniku finančních krizí

47

48


Stáhnout ppt "Bankovní úvěrové analýzy B_BUA 3. Finanční rizika"

Podobné prezentace


Reklamy Google