Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské environmentální právo

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské environmentální právo"— Transkript prezentace:

1 Evropské environmentální právo
Přednáška č. 2

2 Osnova přednášky Vývoj EEP Ekologická politika + akční programy
Právo ES jako nástroj ekologické politiky Prameny EP Implementace a prosazování EP

3 Vývoj EEP 1. fáze: 1958-1972 2. fáze: 1972-1987 3. fáze: 1987-1993
6. fáze: možná po ratifikaci Lisabonské smlouvy

4 1. fáze ( ) od vstupu Smlouvy o EHS po výzvu Rady k sestavení akčního programu OCHŽP nebyla vůbec věnována pozornost opatření související s OCHŽP měla za primární cíl vytvoření JVT

5 2. fáze (1972/1973-1987) od přijetí prvního akčního programu po JEA
1972 Stockholm: Mezinárodní konference OSN o životním prostředí Rada: ekonomická expanze musí přispět zkvalitnění života Spory o kompetence v OCHŽP: MS v. ES, Rada v. EP a Komise → legislativní pravomoc ES MS zpochybňují platnost přijatých legislativních opatření před ESD (C-92/79 Komise v. Itálie) Světové ekologické katastrofy: Bhópal, Seveso, Černobyl atd.

6 Trail Smelter Case

7 Trail Smelter Case (1941) případ Trail Smelter (USA v. Kanada)
„žádný stát není oprávněn využívat nebo povolit využívání svého území způsobem, jakým může dojít ke škodám způsobeným plyny na území jiného státu nebo na majetku či osobách v něm žijících, pokud předmětná činnost má závažné důsledky a je na základě důkazů jasně stanovena.“ = princip omezené teritoriální suverenity států v otázkách OCHŽP

8 Případ ADBHU C-240/83 ESD: princip volného obchodu nelze považovat za absolutní, neboť je předmětem určitých omezení odůvodněných cíli obecného zájmu Společenství za předpokladu, že nejsou podstatně nepřiměřená OCHŽP je jedním ze základních cílů Společenství OCHŽP je obecným zájmem

9 3. fáze ( ) JEA: pravomoc ES v oblasti ekologické politiky (ex. čl. 130r-130t, 100a odst. 4, 6 SES) Spory se dotýkaly právního základu pro komunitární opatření v oblasti OCHŽP C-300/89 Komise v. Rada: ESD zrušil směrnici Rady 89/428/EHS pro špatný právní základ (130s namísto 100a)

10 4. fáze (1993-1997) od Maastrichtu po Amsterdam
1992 Rio de Janeiro: mezinárodní konference OSN o ŽP a rozvoji pojem ŽP byla zaveden do klíčových čl. 2, 3 SES udržitelný růst (sustainable growth) změny v rozhodovací proceduře

11 5. fáze (1997 - vyjasnění ústavního postavení OCHŽP
udržitelný rozvoj (sustainable development) princip integrace (čl. 6 SES) Čl. 95 odst. 4-6 SES spolurozhodování EP nová fáze možná po ratifikaci Lisabonské smlouvy všemi MS

12 Ekologická politika ES (Community Environmental Policy)
Akční programy: doposud jich bylo vydáno 6: 1973, 1977, 1982, 1987, 1993, 2002 čl. 2, 3, 6 SES čl. 174 SES čl. 175 odst. 4: povinnost MS financovat a provádět EP

13 Prameny EEP Primární právo: SES (zejména čl. 2, 3, 6, SES), SEURATOM Sekundární legislativa: Směrnice Nařízení Rozhodnutí Doporučení a stanoviska MS

14 Primární právo čl. 2 SES: Posláním Společenství je vytvořením společného trhu a hospodářské a měnové unie a prováděním politik nebo činností uvedených v čl. 3, 4 podporovat… vysokou úroveň ochrany a zlepšování kvality životního prostředí… čl. 3 SES (společné politiky): Činnosti Společenství pro účely vymezené v čl. 2 zahrnují… politiku v oblasti životního prostředí čl. 6 SES (princip integrace): Požadavky na ochranu životního prostředí musí být zahrnuty do vymezení a provádění politik a činností Společenství uvedených v čl. 3, zejména s ohledem na podporu udržitelného rozvoje

15 Čl. 174 SES: ekologická politika
cíle EP (odst. 1) kvalita ŽP, ochrana lidského zdraví, obezřetné a racionální využívání přírodních zdrojů a podpora opatření na mezinárodní úrovni, čelící regionálním a celosvětovým problémům ŽP základní principy EP (odst. 2) PPP, prevence, předběžná opatrnost, princip nápravy škody u zdroje (= princip proximity), vysoká úroveň ochrany příprava EP (odst. 3) – co je třeba zohlednit spolupráce ES a MS se třetími zeměmi a MO (odst. 4)

16 Čl. 175 SES Legislativní proces
Spolurozhodování Rady a EP (co-decision procedure, čl. 251 SES) – čl. 175 odst. 1 Rozhodnutí Rady (jednomyslné), konzultace EP, HSV, VR – čl. 175 odst. 2, pouze vybrané případy Přijímání AP (čl. 251, konzultace HSV, VR) – čl. 175 odst. 3

17 Čl. 176 SES More Stringent Measures
Ochranná opatření přijatá podle čl. 175 SES nejsou překážkou tomu, aby každý MS zachovával nebo zaváděl přísnější ochranná opatření. Tato opatření musí být slučitelná s SES. Oznamují se Komisi.

18 Čl. 176 SES More Stringent Measures
Přísnější opatření nelze přijmout nebo zachovat obecně na zákl. čl. 176, ale musí je připouštět příslušná směrnice nebo nařízení!!! přísnější = lepší pro OCHŽP? některé komunitární předpisy nedávají pro aplikaci čl. 176 prostor C-203/96 Dusseldorp Pozor na rozdíl oproti čl. 95 odst. 4-6 SES

19 Implementace EEP Čl. 10 SES:
MS přijmou veškerá vhodná obecná i zvláštní opatření k plnění závazků vyplývajících z SES nebo jsou důsledkem činnosti orgánů ES. Usnadňují ES plnění jeho poslání. MS se zdrží jakýchkoli opatření, jež by mohla ohrozit dosažení cílů této smlouvy.

20 Prosazování EEP Komise
Čl. 211 SES: K zajištění řádného fungování a rozvoje společného trhu Komise dbá na provádění SES, jakož i aktů přijatých orgány Společenství na jejím základě (tj. sekundární legislativy). Čl. 226 SES (first round) Čl. 228 odst. 2 SES (second round)

21 Prosazování EEP Soukromé osoby
Na národní úrovni: Přímý účinek směrnic Přístup k národním soudům Přístup k informacím Na evropské úrovni: Přístup k ESD (čl. 232, 230, odst. 2, 234 SES) Stížnosti (EO, EP, EEA, Rada)

22 Prosazování EEP MS Prosazování EEP státními orgány: IMPEL network
Environmentální inspekce občanskoprávní odpovědnost v OCHŽP Trestněprávní odpovědnost v OCHŽP

23


Stáhnout ppt "Evropské environmentální právo"

Podobné prezentace


Reklamy Google