Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA
Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

2 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Soukromé právo - rovnost subjektů - princip legální licence - smluvní autonomie (dispozitivní právní normy) NOZ smluvní autonomii výrazně posiluje Občanské právo představuje „prazáklad“ celého soukromého práva Subsidiární (podpůrná) platnost norem občanského práva ve vztahu k soukromému právu jako celku důvodová zpráva ZOK deklaruje subsidiaritu NOZ JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

3 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Zásady občanského (soukromého) práva pacta sunt servanda (platné smlouvy se mají dodržovat) NOZ tuto zásadu u vztahů, kde si strany plní vzájemně neminem laedere (nikomu neškodit) při porušení vzniká odpovědnost za způsobenou škodu zásada prevence – předcházení vzniku škody nikomu neškodí, kdo užívá svého práva (§2909 NOZ - nevzniká odpovědnost za škodu, která by byla takto způsobena) nesmí však jít o šikanózní výkon (zneužití) práva (§ 8 NOZ – zjevné zneužití práva nepožívá ochrany) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

4 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
ochrana dobré víry (bona fides) NOZ – dobrá víra se presumuje – opak se musí prokázat ochrana slabší strany NOZ – ochrana slabšího jako širší kategorie (ochrana rozumově slabších, nezletilých aj., kde potřeba zvl. ochrany souvisí s požadavkem ochrany lidské důstojnosti (chráněn je ten, kdo není schopen si prostředky soukromého práva zajistit dostatečnou ochranu sám) NOZ vyjmenovává konkrétní zásady v § 3 ochrana důstojnosti, svobody, možnosti usilovat o vlastní štěstí, odkaz i na další obecně uznávané zásady spravedlnosti a práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

5 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
§ 4/1 NOZ – „Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.“ presumpce racionality lidského chování – smluvní autonomie možnost odchýlit se od textu zákona (dispozitivní normy) vždy, pokud to zákon sám výslovně nezakazuje (zásada „každý má dbát o svá práva“ a význam zde i ochrana slabší strany) § 1/2 NOZ stanoví omezení možnosti odchýlení i kritériem dobrých mravů a veřejného pořádku JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

6 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
ochrana dobré víry (bona fides) NOZ – dobrá víra se presumuje – opak se musí prokázat nikdo nemůže (na jiného) převést víc práv než sám má NOZ tuto zásadu omezuje a rozšiřuje okruh možností nabytí od nevlastníka nikdo nemůže mít prospěch ze zneužití práva či svého hanebného jednání) respektování v minulosti nabytých práv – zákaz retroaktivity neznalost zákon neomlouvá nikdo nemůže být soudce ve své věci zákaz odepření výkonu spravedlnosti (zákaz denegatio iustitiae) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

7 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
1) Ústava ČR a Listina základních práv a svobod ČR je právní stát, zásada legální licence, právo na život, právo vlastnit majetek, právo na lidskou důstojnost, nedotknutelnost obydlí, aj. 2) Občanský zákoník od (???) – „nový“ OZ – zák. č. 89/2012 Sb. řada otázek upravena ve zvláštních zákonech obchodní zákoník, zákon o rodině, zákon o pojistné smlouvě, autorský zákon, zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

8 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Struktura občanského zákoníku 1.Obecná část (§ 1 až 654) 2.Rodinné právo (§ 655 až 975) 3.Absolutní majetková práva (§ 976 až 1 720) zahrnuje věcná práva a dědické právo 4.Relativní majetková práva (§ až 2 990) závazkové právo (smlouvy, odpovědnost za škodu, kvazidelikty a kvazikontrakty) 5.Ustanov. společná, přechod. a závěreč. (§ 2991 až 3081) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

9 Pojem zásady a prameny soukromého práva
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zákon č. 90/2012 Sb. Zákon o mezinárodním právu soukromém zákon č. 91/2012 Sb. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

10 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
3) Odvozené právní předpisy nařízení vlády č. 351/2013 Sb. (úroky z prodlení) 4) Mezinárodní smlouvy kupní smlouvy (Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží) smlouvy o přepravě nehmotné statky (průmyslové vlastnictví) 5) Zvláštní zákony zákon o veřejných rejstřících autorský zákon aj. JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::

11 Pojem, zásady a prameny soukromého práva
Dobré mravy souhrn etických zásad dodržovaných v dané společnosti výklad a užití právního předpisu nesmí být v rozporu s dobrými mravy (§2/3 NOZ) zjevné zneužití práva nepožívá právní ochrany (§ 8 NOZ) Veřejný pořádek stěžejní základy právního řádu, na jejichž dodržování je nutno trvat (např. ochrana nezletilých dětí) představuje limit smluvní autonomie (§1/2 NOZ) JUDr. Petr Čechák, Ph.D., ::


Stáhnout ppt "ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA"

Podobné prezentace


Reklamy Google