Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabývání majetku obcemi a kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabývání majetku obcemi a kraji"— Transkript prezentace:

1 Nabývání majetku obcemi a kraji

2 Úvodem obce a kraje potřebují pro výkon své působnosti majetek nabývat
o nabývání majetku v pravém slova smyslu se jedná pouze tehdy, když obec/kraj majetek získává od svébytného vlastnického subjektu Velmi málo veřejnoprávních omezení lze rozlišit smluvní nabývání bezúplatné úplatné mimosmluvní nabývání

3 Bezúplatné smluvní nabývání
nejčastěji na základě darovací smlouvy, dále např. na základě smlouvy o převodu majetkové účasti v obchodní společnosti, o převodu cenných papírů darovací smlouva musí být písemná, jestliže předmětem daru je nemovitost, která se eviduje v katastru nemovitostí (podpisy stran musí být na jedné listině nebo nedochází k předání a převzetí movité věci při darování (§ 2057 NObčZ)

4 Bezúplatné smluvní nabývání - pokračování
o darovací smlouvě, kterou obec/kraj nabývá nemovité věci (s výjimkou bytů a nebytových prostor u obce), rozhoduje zastupitelstvo obce/kraje (§ 85 písm. a) OZř, § 36 odst. 1 písm. a) KZř), toto rozhodnutí je podmínkou platnosti smlouvy (§ 41 odst. 2 OZř, § 23 odst. 2 KZř) o darovací smlouvě, kterou kraj nabývá movité věci, včetně peněz, rozhoduje rada kraje (§ 59 odst. 2 písm. e) KZř), rozhodnutí je podmínkou platnosti smlouvy (§ 23 odst. 2 KZř), OZř obdobné ustanovení nemá v obou případech smlouvu činí hejtman nebo jím pověřená osoba (23 odst. 2 KZř), OZř mlčí

5 Úplatné smluvní nabývání
lze doporučit, aby obce a kraje úplatně nabývaly pouze majetek, který skutečně potřebují, platná právní úprava to ale nepožaduje pro obce a kraje neplatí žádné cenové omezení schvalovací režim je stejný jako u bezúplatného nabývání

6 Úplatné smluvní nabývání - pokračování
několik omezení pro příspěvkové organizace obcí/krajů zákaz úplatného nabývání akcií a jiných cenných papírů, se souhlasem zřizovatele je mohou přijímat jako protihodnotu za své pohledávky vůči jiným subjektům (§ 36 RPÚR) jen se souhlasem zřizovatele mohou pořizovat věci nákupem na splátky nebo smlouvou o nájmu s právem koupě (§ 35 RPÚR)

7 Mimosmluvní nabývání – nabývání zákonem
výjimečné, 2 klíčové historické kontexty – obnova obecního zřízení v roce 1990 obnova krajského zřízení v roce 2000 zákon č. 367/1990 Sb., o obcích (dnes už zrušený) – na obce přešel určitý nehmotný majetek a závazky ke dni účinnosti ( ), na hlavní město Prahu přešly zákonem č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze zákon č. 172/1991 Sb. – obce určitý věci nabyly ke dni účinnosti ( )

8 Nabývání zákonem - pokračování
zákon č. 290/2002 Sb. kraje – k 1. lednu 2013 přešly na kraje majetková aktiva a pasiva organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací, u kterých funkci zřizovatele vykonávaly okresní úřady obce - k 1. lednu 2013 přešly na obce majetková aktiva a pasiva organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací vyjmenovaných v Příloze č. 1

9 Mimosmluvní nabývání – nabývání na základě zákona
zákon č. 172/1990 Sb. – na obce přecházely určité věci rozhodnutím vydaným na žádost obce okresními úřady, pokud žádaly Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, rozhodovalo Ministerstvo financí byl nutný předchozí souhlas Ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci rozhodnutí nebylo rozhodnutím ve správním řízení, otázka soudního přezkumu nebyla upravena

10 Nabývání na základě zákona - pokračování
několik dalších příkladů zákon č. 174/2003 Sb. – bezúplatný převod nepotřebného majetku, se kterým hospodařily Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, na kraje a obce zákon č. 166/2004 Sb. – převod majetku České správy letišť na kraje

11 Nabývání na základě zákona - pokračování
z obecné občanskoprávní úpravy lze dovodit tyto nabývací tituly (takto může majetek nabývat kdokoliv) – vydržení (§ 134 ObčZ, § 992, 1089 – 1098 NObčZ) zpracování věci na věc novou (§ 135b ObčZ, § 1074 – 1077 NObčZ) věci ztracené, skryté a opuštěné (§ 135 ObčZ)

12 Mimosmluvní nabývání – dědění ze závěti
obce a kraje mají stejné postavení jako ostatní dědicové, mohou dědictví odmítnout

13 Nabývání rozhodnutím příslušného orgánu
rozmanitá skupina případů vyvlastnění=nucený přechod vlastnického práva od nemusí vlastnické právo výlučně stát, nýbrž i obce a kraje, které předmět vyvlastnění využijí k stanovenému účelu ústavní základ – čl. 11 odst. 4 LZPS, 3 podmínky ve veřejném zájmu na základě zákona za náhradu navazující úprava - § 128 ObčZ, § 1037 – 1039 NObčZ), dodávají podmínku nezbytnosti

14 Nabývání rozhodnutím příslušného orgánu – pokrač.
specifická úprava – zákon č. 184/2006 Sb., vázáno na následující podmínky práva k pozemku nebo stavbě nelze nabýt dohodou nebo jinak vyvlastnit je možné pouze za specifickým účelem stanoveným zvláštním zákonem, pokud převažuje veřejný zájem na tomto účelu nad zachováním dosavadního stavu pouze v nezbytném rozsahu poskytnutí náhrady – peníze/jiný pozemek či stavba musí být v souladu v cíli a úkoly územního plánování rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností důkazní břemeno nese navrhovatel

15 Nabývání rozhodnutím příslušného orgánu – pokrač.
v obecné občanskoprávní úpravě lze nalézt tyto případy zpracování cizí věci (§ 135b odst. 2 ObčZ) Zřízení stavby na cizím pozemku (§ 135c odst. 1 a 2 ObčZ)


Stáhnout ppt "Nabývání majetku obcemi a kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google