Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Studenti se SPU na UK v Praze

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Studenti se SPU na UK v Praze"— Transkript prezentace:

1 Studenti se SPU na UK v Praze
Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

2 Významní jedinci s dyslexií
Umělci : W.A.Mozart, J.Verne, H.Ch.Andersen, John Lennon Politici : W.Churchil, J.F.Kennedy, R.Kennedy, Vědci : A.Einstein, L.Pasteur Mezi nejúspěšnějšími podnikateli v USA je přibližně 40% dyslektiků. Ve Švédsku existuje firma,která dává přednost architektům s dyslexií, protože mají lepší prostorovou představivost než jejich kolegové. bez dyslexie, jejich řešení jsou originální.

3 Studenti se speciálními vzdělávacími potřebami
SPU jsou celoživotním handicapem, který ovlivňuje (limituje) upokojování potřeb studentů v následujících oblastech: Studium. Obtíže při dostatečných rozumových schopnostech, zájmu o studium, dostatečné motivaci a pracovním nasazení. Psychické potřeby. Méně často pocity uspokojení, nízké sebevědomí ovlivněno neúspěchy, nepochopením. Emocionální vývoj. Sociální potřeby. Někdy obtíže při navazování kontaktu. Nechuť lišit se handicapem.

4 Psychické potřeby sebehodnocení, sebepojetí u studentů se SPU
Psychika studentů je negativně ovlivňována : zážitky spojené se selháváním, s bezmocností, posměch spolužáků a někdy též učitelů. nedůvěra a tresty rodičů. menšími neúspěchy ve škole, snižování sebevědomí, strach z neúspěchu negativně ovlivňuje výkon prožitky se z paměti neztrácejí, ale vystupují v obdobných situacích (zkoušky, čtení nahlas apod.) a znemožňují podat výkon odpovídající intenzitě přípravy a intelektovým předpokladům.

5 Emocionální vývoj Trpí soustavnými obavami, stresem, že jejich porucha bude odhalena. Zmatenost, chaotické chování Stydí se, jsou rozpačití Frustrace a vztek Obavy, strach a panika Deprese, skleslost, melancholie Důvěra, že „bude líp“. Pomůže překonávat uvedené obtíže, které se projevují na různých stupních závažnosti a v různých kombinacích. Přesto dovedou být neobyčejně motivovaní až tvrdohlaví

6 Sociální potřeby Uspokojování sociálních potřeb ovlivňuje řada faktorů: Úspěšnost v dosavadním životě, sebedůvěra Úroveň komunikačních dovedností Zájmy, oblast, v níž jsou úspěšní (je-li nějaká) Studijní zatížení (učí se, nemají volný čas) Obtíže v navazování kontaktů (deprese, zmatenost, nejistota, náladovost, strach ze selhání)

7 Možnosti podpory Předpokladem je :
Student sám - Znalost sebe sama, uvědomění si svých možností a omezení Podpora ze strany vyučujících, důvěra ve studenta Úprava podmínek a podpora v průběhu výuku i při kontrole plnění studijních povinností Psychická podpora všech, s nimiž student přichází do styku (rodiče, vyučující, spolužáci, partner)

8 Bariéry ve studiu u studentů se SPU
Obtíže při práci s textem, v písemném projevu, v matematice Deficity ve vývoji psychických funkcí Zvýšená unavitelnost, obtíže v soustředění, pomalejší pracovní tempo Psychické obtíže Sociální obtíže

9 Bariéry ve studiu/1 práce s textem, písemné vyjadřování, matematika
Čtení - pomalé. Neumějí pracovat s textem : porozumění textu, rychlá orientace na stránce, vyhledávání údajů, informací Písemné vyjadřování - mnoho chyb pravopisných, morfologických a syntaktických, obtíže při formulaci myšlenek a jejich zaznamenávání, obtíže při současném sledování výkladu a psaní poznámek Matematické dovednosti (dyskalkulie) - záměny číslic v čísle (28-82, 4002 – 4020) záměny matematických operací, nedostatečně rozvinuté matematické představy

10 Bariéry ve studie Deficity ve vývoji kognitivních funkcí jsou stejně závažné jako poruchy učení samy o sobě. Komunikace Sluchová a zraková percepce Prostorová orientace Orientace v čase, organizace času Paměť, koncentrace pozornosti

11 Komunikace (řeč) Porozumění řeči, rychlé vybavování obsahu pojmů (Např. co znamená včetně). Týká se nejen mateřského jazyka, ale též cizích jazyků. Obtíže při ústním vyjadřování (mluvní pohotovost a vybavování pojmů, udržení myšlenkové linie). Artikulační neobratnost (např. bio- psycho-sociální jednota). Neurotické projevy, viditelná nejistota v komunikaci.

12 Sluchová zraková a percepce
Nižší úroveň porozumění řeči v akusticky nepříznivém prostředí Především v cizích jazycích nepřesné vnímání stavby slov (koncovky, slova lišící se jednou hláskou), přízvuk a melodie Obtíže při orientaci v textu, na stránce… Nepřečtou text psaný na tabuli, která nebyla dobře smazána, nesystematické psaní pojmů na tabuli, nepřehledná zadání v testech

13 Orientace v čase, organizace času
Obtíže při sestavování rozvrhu, plánování denních činností Organizace studia : zápis, rozvrh, příprava na výuku, ke zkouškám Odhadu času způsobuje obtíže v průběhu studia - příprava na zkoušky , odhad času při zkoušce

14 Krátkodobá paměť Krátkodobé zapamatování pojmů, jmen, telefonních čísel, zpráv, pokynů Udržení sledu myšlenek při mluvení, naslouchání a psaní Sledování diskuze, formulace odpovědí ústně a především písemně Zapamatování, kam uložil věci

15 Bariéry ve studiu/3 Další negativní projevy
Všechny výše uvedené obtíže tvoří ve svém souhrnu další negativní projevy: Zvýšená unavitelnost Obtíže v soustředění Pomalejší pracovní tempo Z toho vyplývá : vyšší chybovost – nespokojenost se sebou samým – negativní reakce okolí…. A začarovaný kruh se uzavírá

16 Právní norma upravující pomoc studentům se SPU Opatření rektora č
Název: Minimální standardy podpory poskytované studentům a uchazečům o studium se speciálními potřebami na Univerzitě Karlově Pořizování zvukového nebo obrazového záznamu Využití jiného technického zařízení nebo pomůcek Modifikace dílčího nebo závěrečného plnění kontrol studia (časový limit, úprava prostředí) Využití služeb asistenta při studiu

17 Modifikace studijních podmínek
Přednášky ve vizuální formě ( pppres.) Zapisovat, ukládat informace (notebook) Používat vizuální symboly nebo obrázky jako klíč a připomenutí Nahrávat instrukce, přednášky Zařazovat pravidelně přestávky Provádět relaxační cvičení

18 Doporučení ke studiu Číst slova a věty krok za krokem
Přehlédnout text dříve než jsou čteny detaily Barevně vyznačovat sloupce, rubriky, schémata, důležité údaje, odlišovat úkoly podle důležitosti Vypracovávat plán plnění povinností Začínat den přehledem úkolů pro tento den Plánovat s předstihem plnění všech povinností Vykonávat pouze jeden krok v určitém čase

19 Modifikace kontroly plnění studijních povinností
V předstihu plánovat termíny zkoušek, zápočtů, rozvrhnout přípravu Umožnit konzultace, pokud nemají dostatek podkladů Navýšení času pro plnění zkoušky Úprava pracovních materiálů Další kroky po domluvě studenta s vyučujícím

20 Technologie a pomůcky použitelné při studiu
Diktafon Notebook pro zápis přednášek Čtecí přístroj Další pomůcky a postupy vyplývají z diagnostiky stylu učení. Např. změna stylu učení, učení ve skupině apod.

21 Pomoc studentům by měla být podmíněna následujícími kroky
Zpráva z vyšetření na odborném pracovišti Pedagogicko-psychologická poradna, kde byl student sledován v době docházky na ZŠ Psycholog, speciální pedagog na SŠ Poradenské centrum na VŠ Účast studenta na seminářích (kurzech popř. dalších formách studia) plném rozsahu V průběhu studia nesmí být student vystavován stresovým situacím Forma plnění studijních povinností na základě dohody s vyučujícím

22 Proč studenti žádají o pomoc pozdě?
Po opakovaně neúspěšných pokusech složit zkoušku. Nevědí o tom, že mohou požádat o pomoc? Stydí se za svůj handicap před vyučujícími a spolužáky? Necítí se v bezpečí, nechtějí na sebe upozornit, nevěří vyučujícím? Pokoušejí se překonat obtíže zvýšeným úsilím? Nevěří, že by jim v dospělém věku mohl někdo pomoci, nechtějí „úlevy“? Nechtějí se vracet se k uplynulým letům, která byla poznamenána stresem a neúspěchy?

23 Závěr Prosím, víte-li o studentech, kteří trpí poruchami učení, odkažte je na moji adresu: Ráda poskytnu pomoc. Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Studenti se SPU na UK v Praze"

Podobné prezentace


Reklamy Google