Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ. Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ. Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ."— Transkript prezentace:

1 ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ

2 Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ NÁLEZ

3 Rozhodčí řízení Nejčastější podoba v mezinárodním a obchodním styku - mezinárodní obchodní arbitráž Definice – způsob řešení sporů (pravidelně) o majetkové nároky vzniklé z provádění obchodního i neobchodního styku mezi fyzickými či právnickými osobami Podmínky existence 1.Dovolenost právním řádem (místa řízení i místa budoucího výkonu RN) 2.Platná dohoda stran – rozhodčí smlouva

4 Rozhodčí řízení „Dobrovolné postoupení řešení sporu neutrální třetí straně, rozhodců nebo rozhodčímu soudu, která vydá po provedeném řízení závazné a vykonatelné rozhodnutí.“ Dohoda stran sporu Sporné řízení, veřejnoprávní povaha Stát vykonává kontrolní a pomocné funkce Výsledek – rozhodčí nález – je exekučním titulem Omezenost stran k dispozici s řízením

5 Rozhodčí řízení Mezinárodní vs. Národní rozhodčí řízení Rozhodčí řízení obsahuje mezinárodní prvek v – Účastnících řízení – Subjektech právního vztahu, tj. stranách sporu – Předmětu posuzovaného právního vztahu (smlouva uzavřena na území cizího státu, plnění je situováno do zahraničí…) – Jiných skutečnostech

6 Rozhodčí řízení – výhody a nevýhody Nižší náklady??? Rychlost, zásadně jednoinstančnost řízení Jednoduchost procesních pravidel Široká autonomie vůle stran, Neveřejnost řízení Kontinuita v rozhodování Jednodušší uznání a výkon Využití odborníků Nemožnost vynucení úkonů stran tam, kde strany nespolupracují Nemožnost vydat PO Riziko u sporů, u kterých obvykle nepůsobí právníci (pracovní, spotřebitelské) Rozdíly v právních úpravách, arbitrabilitě

7 Rozhodčí řízení - druhy Dle existence mezinárodního prvku a)Vnitrostátní b)mezinárodní

8 Rozhodčí řízení - druhy Dle vazby na ADR a)Čisté, bez předstupně b)S předstupněm – medaloa, med-arb, s obecnou smírčí doložkou

9 Rozhodčí řízení - druhy Dle míry institucionalizace a)Institucionalizované b)Ad hoc Stálé rozhodčí soudy, instituce Zřizované na základě zákona Sídlo, statut, orgány, administrativní aparát, jednací řády a pravidla řízení, pravidla o nákladech -> zajištění vyššího stupně jistoty a předvídatelnosti Povinnosti stanovené zákonem

10 Rozhodčí řízení - druhy Stálé RS v ČR Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, a.s. Rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze Kladno RS při MOK v Paříži, Arbitrážní a mediační centrum WIPO, Mezinárodní středisko pro řešení sporů AAA

11 Rozhodčí řízení - druhy Ad hoc rozhodci, rozhodčí soudy Senát/rozhodce ustaven pouze pro rozhodnutí konkrétního sporu, po ukončení řízení a vydání RN končí svou činnost Vytvořen stranami nebo jimi určenou třetí osobou (appointing authority) Výhody a nevýhody

12 Rozhodčí řízení - druhy Dle způsobu komunikace a)Tradiční – Za přítomnosti stran – Na základně písemných dokumentů b)On-line

13 Rozhodčí řízení - druhy Dle postavení stran a)V obchodním styku b)Ve spotřebitelském styku c)V diagonálním vztahu stát – podnikatel – Stát uzavírá smlouvu se zahraniční osobou, ta obsahuje rozhodčí smlouvu – ZRŘ – Mezi státem a osobou neexistuje přímý smluvní vztah, rozhodčí smlouva Investiční spory, mocenský zásah státu, znehodnocení investice Mezinárodní smlouvy 2str, mnohostranné (Washingtonská úmluva, ICSID)

14 Rozhodčí řízení - prameny Obecně – prameny materiální a formální 1.Mezinárodní smlouvy – Dvoustranné – mnohostranné 2.Normy vnitrostátního původu 3.Nestátní právo 4.Evropské právo

15 Rozhodčí řízení - prameny Mezinárodní smlouvy Napomáhají unifikaci práva v RŘ Odstraňují teritoriální omezenost účinků RN Napomáhají výkonu na území jiných států Úmluva o ochraně lidských práv a svobod – Dopadá na pomocná a kontrolní řízení obecných soudů – Otázka dopadu na mezinárodní obchodní arbitráž??? – Garance státu na zachování podmínek čl. 6 – právo na spravedlivý proces

16 Rozhodčí řízení - prameny Mezinárodní smlouvy mnohostranné Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, New York, 10.6.1958, vyhláška č. 74/1959 Povinnost státu uznat písemnou RS, zastavit řízení Závazek uznat a povolit výkon cizího RN Taxativní výčet důvodů pro odepření uznání a výkonu RN Evropská úmluva o mezinárodní obchodní arbitráži, Ženeva, 21. 4. 1961, vyhláška č. 176/1964 Sb. Zahájení a průběh řízení Vztahy obecných soudů a rozhodčích soudů

17 Rozhodčí řízení - prameny Úmluva o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států, Washington, 1965 ICSID – International Centre for Settlement of Investment Disputes Řešení diagonálních sporů

18 Rozhodčí řízení - prameny Mezinárodní smlouvy dvoustranné Smlouvy o právní pomoci Smlouvy o zacházení s investicemi a ochraně investic

19 Rozhodčí řízení - prameny Normy vnitrostátní povahy Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů (ZRŘ) Občanský soudní řád § 30 OSŘ – „Nestanoví-li zákon jinak, užijí se na řízení před rozhodci přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu.“

20 Rozhodčí řízení - prameny Normy nestátního původu Řády rozhodčích soudů Vzorový zákon UNCITRAL o mezinárodní obchodní arbitráži, 21.6. 1985 Řád UNCITRAL pro řízení ad hoc

21 Rozhodčí smlouva Rozhodčí smlouva – základ rozhodčího řízení 2 podmínky rozhodčího řízení 1.Přípustnost dotčeného právního řádu 2.Existence platné rozhodčí smlouvy Ad 1. možnost vyhnout se v mezinárodním RŘ volbou jiného sudiště Významná otázka kvalifikace RS -> teritoriální vazba procesních norem na právo fora Hodnocení jako procesní nebo hmotněprávní institut

22 Rozhodčí smlouva - druhy Rozhodčí smlouva – ujednání stran smlouvy, které přesunuje pravomoc k rozhodnutí existujícího(ch) nebo v budoucnu vzniklého(ých) sporu(ů) na rozhodce (nebo na rozhodčí soud) Mezinárodní rozhodčí smlouva – RS s mezinárodním prvkem Nutné odlišit od – Ujednání o rozhodčím řízení Dohoda o postupu v řízení, úprava procesních otázek – Smlouva s rozhodcem Vztah mezi stranami a rozhodcem

23 Rozhodčí smlouva - druhy Typy rozhodčí smlouvy 1.Smlouva o rozhodci 2.Rozhodčí doložka 3.Všeobecné ujednání Podoby rozhodčí smlouvy 1.Samostatný smluvní dokument 2.Doložka v hlavní smlouvě

24 Rozhodčí smlouva - druhy 1.Smlouva o rozhodci Spor teprve vznikne Nutné uvést jméno rozhodce nebo RS (nebo jasné náhradní určení) 2.Rozhodčí doložka Spor teprve vznikne Ujednání, které je součástí jiné (hlavní smlouvy) Může se týkat všech sporů nebo jen vymezené části (např. neplnění smlouvy)

25 Rozhodčí smlouva - druhy 3.Všeobecné ujednání Dohoda stran dopadající na veškeré spory z vymezeného okruhu právních vztahů Rozdíl x rozhodčí doložce – měl by mít podobu samostatného dokumentu

26 Rozhodčí smlouva Rozhodčí smlouva může vzniknout 1.Před vznikem smlouvy hlavní 2.Současně se vznikem smlouvy hlavní 3.Po vzniku smlouvy hlavní

27 Rozhodčí smlouva Základní prvky RS 1.Vůle stran smlouvy podřídit existující nebo v budoucnu vzniklý spor rozhodčímu řízení 2.Přesun pravomocí rozhodovat spor z obecných soudů na rozhodce/soudy rozhodčí Nutné zkoumat povahu rozhodčí smlouvy – jedná se o procesní institut (dopad procesních norem fora) nebo hmotněprávní institut

28 Rozhodci, rozhodčí senáty „Kvalita rozhodčího řízení stojí a padá s kvalitou rozhodců.“ Strany si mohou vybrat svého rozhodce Stálé rozhodčí soudy – řády Ad hoc – dohoda stran a není náhradní mechanismus – nutné obrátit se na obecný soud

29 Rozhodci, rozhodčí senáty Předpoklady pro výkon funkce – Existence platné RS – Splnění zákonných podmínek Jen fyzická osoba I cizí státní příslušník Způsobilost k právním úkonům a zletilost Inkompatibilita funkcí – soudce, soudce ÚS, státní zástupce Nemusí mít právní vzdělání Stálé rozhodčí soudy – listiny rozhodců

30 Rozhodci, rozhodčí senáty Písemné přijetí funkce Možnost vzdání se funkce – ze závažných důvodů nebo se souhlasem stran Povinnosti rozhodce – závazek mlčenlivosti Vyloučení rozhodce

31 PRŮBĚH ROZHODČÍHO ŘÍZENÍ VIZ MATERIÁLY V INTERAKTIVNÍ OSNOVĚ

32 ROZHODČÍ NÁLEZ TYTÉŽ ÚČINKY JAKO ROZHODNUTÍ SOUDU ODVOLÁNÍ? NIKOLI – JEN ZRUŠENÍ NEBO NEVYKONÁNÍ V MOS

33 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "ROZHODČÍ ŘÍZENÍ NADĚŽDA ROZEHNALOVÁ. Osnova přednášky ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ANO ČI NE ZÁKLADNÍ PODMÍNKY REALIZACE ROZHODČÍ SMLOUVA PRŮBĚH ROZHODČÍ."

Podobné prezentace


Reklamy Google