Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Institucionální, informační, koncepční a další vybrané nástroje ochrany ŽP 25. března 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Institucionální, informační, koncepční a další vybrané nástroje ochrany ŽP 25. března 2009."— Transkript prezentace:

1 Institucionální, informační, koncepční a další vybrané nástroje ochrany ŽP 25. března 2009

2 I. Institucionální nástroje ochrany životního prostředí ministerstva ústřední orgány státní správy specializované správní úřady s celostátní působností veřejné stráže

3 a) Ministerstva financí zahraničních věcí školství, mládeže a tělovýchovy kultury práce a sociálních věcí zdravotnictví Český inspektorát lázní a zřídel spravedlnosti vnitra průmyslu a obchodu Česká energetická inspekce, Česká obchodní inspekce pro místní rozvoj zemědělství Státní zemědělská a potravinářská inspekce, SVS ČR, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká plemenářská inspekce obrany dopravy životního prostředí Česká inspekce životního prostředí

4 Ministerstvo životního prostředí přirozené akumulace vod vodních zdrojů jakosti povrchových a podzemních vod ovzduší přírody a krajiny pro oblast provozování ZOO ZPF pro výkon státní geologické služby horninového prostředí (vč. ochrany nerostných zdrojů a podzemních vod) pro geologické práce pro ekologický dohled nad těžbou pro odpadové hospodářství pro posuzování vlivů činností a jejich důsledků na ŽP (vč. přeshraničních) pro myslivost, rybářství a lesní hospodářství v národních parcích pro státní ekologickou politiku pro systém značení ekologicky šetrných výrobků a služeb pro program podporující dobrovolnou účast v systému řízení podniku a auditu z hlediska ochrany ŽP (Program EMAS)

5 b) Ústřední orgány státní správy Český úřad zeměměřičský a katastrální Český báňský úřad hornická činnost, výbušniny Státní úřad pro jadernou bezpečnost jaderná energie, ionizující záření Energetický regulační úřad využití zdrojů energie

6 c) Specializované správní úřady s celostátní působností Česká inspekce životního prostředí ochrana ovzduší ochrana vod odpadové hospodářství ochrana přírody a ochrana lesa IPPC + později přibyly další oblasti:  ochrana ozónové vrstvy Země  dohled nad nakládáním s chemickými látkami  prevence havárií  problematika obalů  problematika GMO

7

8 Státní rostlinolékařská správa ochrany rostlin a rostlinných produktů opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů přípravků a dalších prostředků mechanizačních prostředků rostlinolékařského dozoru řízení ve věcech rostlinolékařské péče vč. nařizování mimořádných opatření, řešení krizových situací a ukládání pokut odborných rostlinolékařských činností a odborné způsobilosti k nim sleduje výskyt škodlivých organismů vyhodnocuje informace o nežádoucích účincích registrovaných přípravků vydává odborné posudky a stanoviska

9 Státní veterinární správa ČR = organizace, která ze zákona vykonává dozor nad zdravím zvířat, nad tím, aby nebyla týrána, nad zdravotní nezávadností potravin živočišného původu, nad ochranou území ČR před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů

10 d) Veřejné stráže lesní stráž myslivecká stráž rybářská stráž stráž přírody podmínky:  věk nejméně 21 let  trvalý pobyt na území ČR  bezúhonnost  způsobilost k právním úkonům  fyzická a zdravotní způsobilost pro výkon funkce stráže  prokázání znalosti práv a povinností stráže a znalost právních předpisů na daném úseku  složení slibu  písemný souhlas s ustanovením do funkce

11

12 Práva a povinnosti veřejné stráže práva: požadovat od osoby prokázání totožnosti zadržet osobu, u níž nelze zjistit totožnost, a předvolat orgán Policie ČR požadovat pomoc nebo součinnost orgánů policie, popř. obecní policie, pokud nemůže plnění povinností zajistit svými vlastními silami a prostředky ukládat a vybírat pokuty v blokovém řízení za přestupky podle zvláštního právního předpisu vstupovat na pozemky vlastníků v obvodu své územní působnosti povinnosti: prokázat se průkazem stráže a nosit služební odznak /některé stráže vyžadují i stejnokroj/ dohlížet na dodržování právních předpisů v té které oblasti oznamovat neodkladně zjištěné závady, nedostatky a škody podle jejich povahy vlastníkovi pozemku nebo orgánu, který stráž do funkce ustanovil, v neodkladných případech pak i orgánům policie nebo příslušným orgánům státní správy

13 II. Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta „Learning for Life“ cíle ekologické výchovy znalosti (knowledge) porozumění (understanding) poznání (recognition) rozvoj smyslu (development of a sense) dovednosti (skills) postoje (attitudes) charakteristika ekologické výchovy

14 Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v ČR (SP EVVO ČR) základní strategický dokument zajišťující dlouhodobý rozvoj EVVO v ČR východiska komentář současného stavu stanovení cílů a nástrojů nastiňuje potřebné úkoly rozdělené do čtyř částí: veřejná správa děti, mládež, pedagogové, odborní prac. EVVO v podnikové sféře informace, osvěta, poradenství pro veřej. prognóza dopadů a vlivů Státního programu v různých rovinách jeho uplatnění usnesení vlády 1048/2000 Akční plán SP EVVO ČR (1156/2006)

15 III. Místní Agenda 21 Agenda 21 Agenda 21 program pro 21. století ukazující cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě 1992 (Rio de Janeiro) – „Summit Země“ sociální a ekonomické aspekty ochrana zdrojů a hospodaření s nimi posilování úlohy velkých skupin finanční zdroje a mechanismy růst populace + spotřeba + technologie = změny v ŽP

16 Místní Agenda 21 = program konkrétních obcí, měst, regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů přínosy: větší spokojenost obyvatel lepší společenská atmosféra zlepšení kvality života obyvatel zachování a zlepšení kvality ŽP nalezení skutečných problémů a optimálních cest jejich řešení společná vize o budoucnosti obce nebo regionu aktivní zapojení obyvatel do řešení problému zajištění zpětné vazby v řízení města spolupráce různých společenských a profesních skupin posílení a rozvoj demokracie posílení pocitu sounáležitosti s obcí nebo regionem zachování místních hodnot – kulturních, společenských, přírodních rozšíření finančních a dalších zdrojů pro rozvoj obce a regionu větší schopnost obce nebo regionu reagovat na měnící se vnitřní i vnější prostředí

17 IV. Ekoznačení a vlastní environmentální tvrzení Ekoznačení pojem používaný pro označování výrobků (ev. služeb), které jsou v průběhu celého životního cyklu šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele, přičemž jejich kvalita zůstává na velmi vysoké úrovni Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Národní program označování ekologicky šetrných výrobků Program ekoznačení EU (The Flower) nařízení Rady EHS (EEC No. 880/92 on a Community eco-label award scheme) Global Ecolabelling Network (GEN)

18 Vlastní environmentální tvrzení prohlášení, značka nebo obrazec, který poukazuje na nějaký prvek činnosti, výrobků nebo služeb organizace, a který může ovlivňovat ŽP - důvěryhodnost VET - norma ČSN ISO 14021 - vědecká analýza - značky - obsah recyklovaného materiálu

19 V. Informační nástroje www.cenia.cz http://portal.env.cz www.enviweb.cz www.cspzp.com

20 VI. Koncepční nástroje plány, programy, koncepce, strategie… projev principu prevence a trvale udržitelného rozvoje odborný, dlouhodobě a rámcově formulovaný, komplexně pojatý dokument lidského směřování

21 Praktické příklady Územní plánování Plán hlavních povodí ČR, povodňové plány… Programy zlepšení kvality ovzduší, plány snížení emisí… Plány péče o ZCHÚ Plány odpadového hospodářství Lesní hospodářské plány Bezpečnostní program prevence závažné havárie Havarijní plán (atomový zákon)

22 Posuzování vlivů koncepcí strategické posuzování (SEA) zákon č. 100/2001 Sb. předmětem posuzování jsou koncepce = strategie, politiky, plány nebo programy


Stáhnout ppt "Institucionální, informační, koncepční a další vybrané nástroje ochrany ŽP 25. března 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google