Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

19.5.2011Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor 2011 – květen 2011 (2 řádná zasedání: 17. 3. 2011 a 14. 4. 2011)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "19.5.2011Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor 2011 – květen 2011 (2 řádná zasedání: 17. 3. 2011 a 14. 4. 2011)"— Transkript prezentace:

1 19.5.2011Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor 2011 – květen 2011 (2 řádná zasedání: 17. 3. 2011 a 14. 4. 2011)

2 19.5.2011Sněm RVŠ2 Ekonomické záležitosti:  Financování vzdělávací činnosti - viz samostatný bod programu  Financování některých významných inf. zdrojů z oblasti VaV ●program MŠMT „Informační zdroje pro výzkum (INFOZ)“ končí v tomto roce, část základních informačních zdrojů financovaných z tohoto programu je zajištěna až do konce roku 2012. ●26. 4. 2011 proběhlo na MŠMT jednání týkající se financování informačních zdrojů VaV v r. 2012: -do 2 týdnů bude zpracován strukturovaný přehled nákladů na jednotlivé zdroje a výše dotace při zachování stávající míry podpory programu INFOZ, a to včetně rozdělení „pražské subjekty / mimopražské subjekty“; -MŠMT analyzuje reálné možnosti financování výše uvedených informačních zdrojů; -jednání o dalším postupu na základě zpracovaných podkladů proběhne zhruba do jednoho měsíce. ●Aktuální stav – informace v bodě Vystoupení hostů

3 Sněm RVŠ3 Problematika výzkumu a vývoje:  Informace z RVVI P RVŠ informoval prof. Opatrný a prof. Haasz. RVVI byl schválen: - Návrh státního rozpočtu pro VaVaI 2012 – 2014 (P RVŠ ve svém usnesení podpořilo stanovisko Předsednictva ČKR z 2. března 2011 vyslovující nesouhlas s návrhem RVVI na rozdělení výdajů na financování výzkumu a vývoje pro rok 2012; za nesprávný je považován způsob výpočtu institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací, který výrazně znevýhodňuje resort školství). Vzhledem k zásadnímu rozporu s MŠMT jsou vládě předloženy 2 varianty.  Odebírání úspor v projektech OP VaVpI Na 18. zasedání P RVŠ prof. Opatrný zastoupený doc. Talašovou upozornil na následující opatření MŠMT: Pokud řešitel projektu OP VaVpI ušetří prostředky při výběrovém řízení u stavebních zakázek, mají být tyto ušetřené prostředky z větší části vráceny do OP VaVpI a použity k financování dalších projektů. P RVŠ vyjádřilo znepokojení nad touto skutečností, připojilo se k výzvě rektora MU prof. Fialy ministru školství týkající se této věci a požádalo MŠMT o neprodlenou reakci. 19.5.2011

4 Sněm RVŠ4 Problematika výzkumu a vývoje  Seminář o návratnosti investic do vzdělání a výzkumu Prof. Čechák na 18. zasedání P RVŠ informoval o Semináři o návratnosti investic do vzdělání a výzkumu, který se konal v parlamentu ČR.  Kulatý stůl „Spolupráce univerzit s průmyslem a odběrateli“ RVŠ tradičně spolupořádá společně se Svazem průmyslu Kulatý stůl „Spolupráce univerzit s průmyslem a odběrateli“, 3. ročník se uskuteční v květnu v Ostravě. Vzdělávací proces:  Seminář „Strukturované studium v kontextu současných změn ve vysokém školství“ 19. 4. 2011 uspořádala SK RVŠ a Centrum pro studium vysokého školství v rámci projektu Bologna Experts 2009 – 2011 seminář Strukturované studium v kontextu současných změn ve vysokém školství. 19.5.2011

5 Sněm RVŠ5 Legislativní problematika:  Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách (VZ)  Úvodní jednání: MŠMT 9. 3. 2011, prof. Haasz, prof. Čechák a Mgr. Jašurek. -byl dohodnut vznik pracovní skupiny k dalšímu projednávání VZ zákona; -ve skupině 4 zástupci ČKR, 3 zástupci RVŠ a 2 zástupci SK RVŠ + náhradníci; -byl předložen návrh harmonogramu přípravy VZ.  Na 17. zasedání P RVŠ schválilo navržené zástupce RVŠ ve složení: prof. Čechák, RNDr. Popela, JUDr. Hodulík; náhradníci: prof. Haasz, prof. Bednář, prof. Ripka a doc. Staněk.  prof. Ripka informoval o zpracování připomínek k VZ zákona: -došlo přibližně 200 připomínek od zhruba 40 členů RVŠ, -byly tématicky setříděny a zpracovány do materiálu, který obsahuje 16 zásadních připomínek, které byly odeslány na MŠMT 28. 3. 2011.  ČKR požádala o rozšíření pracovní skupiny o 2 členy ČKR, což náměstek ministra Ing. Koucký akceptoval; prof. Haasz na 18. zasedání P RVŠ navrhl rozšíření zástupců RVŠ o jednoho člena (prof. Zlatuška).  Předseda SK RVŠ uvedl, že SK navrhne rovněž navýšení zástupců SK v pracovní skupině. Podrobnější aktuální informace - viz samostatný bod programu 19.5.2011

6 Sněm RVŠ6 Fond rozvoje vysokých škol:  Řešení projektů FRVŠ v r. 2010 Podáno 2 515 projektů, z toho financováno 908 projektů, v průběhu řešení vysoké školy odstoupily od řešení 2 projektů. Do ZOŘ vstoupilo po ukončení řešení 906 projektů, z toho: - splněno bez výhrad bylo 897 projektů (99,0 %), -5 projektů (0,55 %) bylo splněno s věcnou výhradou - 4 projekty (0,45 %) byly splněny s výhradou k hospodaření s dotací. Informace o podávání projektů na r. 2012 viz samostatný bod programu  Noví předsedové a místopředsedové oborových komisí Předseda výboru FRVŠ předložil předsednictvu RVŠ na 17. zasedání návrh na nové předsedy a místopředsedy oborových komisí, P RVŠ předložený návrh schválilo. 19.5.2011

7 Sněm RVŠ7 Dlouhodobé a strategické dokumenty:  Návrh věcného záměru zákona o vysokých školách - viz výše, bod Legislativní problematika  Připomínkování dalších dokumentů: MŠMT požádalo RVŠ o zaslání připomínek k těmto materiálům: - Strategický rámec VŠ politiky -Aktualizace Dlouhodobého záměru a Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy 2012 Činnost Studentské komory Rady VŠ:  Viz samostatný bod programu 19.5.2011

8 Sněm RVŠ8 Činnost ostatních pracovních komisí:  Pracovní komise pro přípravu učitelů Doc. Novotná přednesla na 17. zasedání P RVŠ informaci o aktuálních problémech v přípravě učitelů.  Pracovní komise RVŠ pro umělecké VŠ Prof. Klíma informoval na 18. zasedání P RVŠ o projektu Registr tvůrčí umělecké činnosti a Metodika hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti. Podrobněji viz samostatný bod programu  Pracovní komise pro vzdělávací činnost Komise pro vzdělávací činnost zvolila předsedkyní komise doc. Ing. Ivanu Bartlovou, CSc., místopředsedou byl zvolen prof. Ing. Jan Masák, CSc. Předsednictvo RVŠ tuto volbu potvrdilo hlasováním. 19.5.2011

9 Další aktivity:  Tiskové konference po jednáních RVŠ Od 16. zasedání P RVŠ se konají pravidelně.  Hospodaření Agentury RVŠ v r. 2010 Sekretář RVŠ Ing. Kuchař předložil na 17. zasedání P RVŠ ke schválení Výsledky hospodaření Agentury Rady vysokých škol v oblasti Rady vysokých škol za rok 2010. Celkové výdaje na činnost RVŠ (včetně SK RVŠ) dosáhly výše 2 074 tis. Kč. Mgr. Jašurek předložil ke schválení zprávu o hospodaření SK RVŠ v roce 2010. Celkové výdaje SK RVŠ činily 335 tis. Kč.  Změna Zásad hospodaření Studentské komory RVŠ Prof. Haasz přednesl na 18. zasedání P RVŠ návrh změny, SK RVŠ přednesla svůj protinávrh. P RVŠ přijalo usnesení, ve kterém ukládá ekonomické komisi RVŠ, aby se problematikou Zásad hospodaření SK RVŠ zabývala a předložila návrh změny k projednání na červnovém zasedání P RVŠ. 19.5.2011Sněm RVŠ9

10 10 Další aktivity:  Prostor pro diskusi o Věcném záměru zákona o VŠ Na žádost komise pro strategii a rozvoj je na stránkách elektronického zpravodaje RVŠ Alma mater připraven prostor chráněný heslem pro využití k diskusi o Věcném záměru zákona o VŠ.  Připomínková činnost Rady vysokých škol ● Připomínky k Zásadám financování a pravidlům rozpočtu veřejných vysokých škol na rok 2012 a další ●Připomínky k Věcnému záměru zákona o vysokých školách ●Připomínky k materiálu Strategický rámec vysokoškolské politiky ●Připomínky k materiálu Inovační strategie ●Připomínky k novelizaci vyhlášky č. 42/1999 Sb. o akreditaci studijního oboru ●Připomínky k Návrhu na poskytnutí účelové podpory 18 projektům velkých infrastruktur pro výzkum, vývoj a inovace ●Připomínky k Aktualizaci Dlouhodobého záměru a Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy 2012 (do 24. 5. 2011)  Delegace do různých orgánů a institucí - viz předložený materiál 19.5.2011

11 Sněm RVŠ11 Děkuji za pozornost 19.5.2011


Stáhnout ppt "19.5.2011Sněm RVŠ1 Přehled činnosti Předsednictva RVŠ za období únor 2011 – květen 2011 (2 řádná zasedání: 17. 3. 2011 a 14. 4. 2011)"

Podobné prezentace


Reklamy Google