Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtová soustava SVR (1) Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová Katedra práva a veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtová soustava SVR (1) Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová Katedra práva a veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 Rozpočtová soustava SVR (1) Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová Katedra práva a veřejné správy

2 Teorie veřejných financí Veřejné statky – čisté, smíšené … & funkce veřejného sektoru Veřejné statky – čisté, smíšené … & funkce veřejného sektoru Řešení problémů tržního selhání Řešení problémů tržního selhání - makroekonomické, mikroekonomické a neekonomické příčiny - VFI – nástroj HP státu Efektivní alokace zdrojů v ekonomice Efektivní alokace zdrojů v ekonomice Problém tzv. vládního selhání Problém tzv. vládního selhání

3 3 Funkce veřejného sektoru Ekonomická funkce (zaměstnanost, služby na neziskovém principu) Ekonomická funkce (zaměstnanost, služby na neziskovém principu) Sociální funkce (sociální soudržnost, segregace a exkluze) Sociální funkce (sociální soudržnost, segregace a exkluze) Politická funkce (veřejná politika - veřejná volba) Politická funkce (veřejná politika - veřejná volba) Struktura veřejného sektoru: justice, policie, armáda, školství, věda a výzkum, kultura, sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná hromadná doprava, spoje, sociální bydlení, informační systémy a masmédia Struktura veřejného sektoru: justice, policie, armáda, školství, věda a výzkum, kultura, sport, zdravotnictví, sociální služby, veřejná hromadná doprava, spoje, sociální bydlení, informační systémy a masmédia

4 Státní intervence Předcházet selhání trhu x řešit důsledky selhání trhu Předcházet selhání trhu x řešit důsledky selhání trhu Alokační činnosti Alokační činnosti - Výrobce veřejných statků (efektivita?) - Likvidace následků negativních externalit Redistribuční činnosti Redistribuční činnosti Regulační činnosti Regulační činnosti Legislativní činnosti Legislativní činnosti

5 Veřejný sektor Součást národního hospodářství Součást národního hospodářství Smíšená ekonomika: soukromý sektor i veřejný sektor, popř. neziskové organizace Smíšená ekonomika: soukromý sektor i veřejný sektor, popř. neziskové organizace Funkce veřejného sektoru HP státu: Funkce veřejného sektoru HP státu: - Priority ( Požadovaná úroveň zdravotnictví, vzdělávání, vědy a výzkumu, kvality ŽP ) - Nástroje dosažení cílů ( standardy, učební osnovy ) - Finance ( finanční ukazatele )

6 Instituce státních intervencí Veřejná správa Veřejná správa - Státní správa - Územní samospráva Nadnárodní instituce Nadnárodní instituce Jak financovat tyto veřejné statky? Jaké jsou zdroje pro financování netržních činností státu ? Jak financovat tyto veřejné statky? Jaké jsou zdroje pro financování netržních činností státu ? Jak financovat jednotlivé úrovně řízení ve VS Jak financovat jednotlivé úrovně řízení ve VS

7 Rozpočtová soustava 1. Soustava peněžních fondů 2. Soustava rozpočtových vztahů uvnitř RS 3. Soustava orgánů a institucí, které vstupují do rozpočtového procesu

8

9 1. Soustava peněžních fondů Nadnárodní rozpočty Nadnárodní rozpočty Státní rozpočet Státní rozpočet Rozpočty regionálních rad NUTS II Rozpočty regionálních rad NUTS II Rozpočty krajů, obcí, DSO Rozpočty krajů, obcí, DSO Rozpočty veřejnoprávních podniků a veřejnoprávních neziskových organizací Rozpočty veřejnoprávních podniků a veřejnoprávních neziskových organizací

10 Mimorozpočtové fondy Státní fondy: státní fond rozvoje bydlení, státní fond kinematografie, SF kultury, SFŽP, SFDI, pozemkový fond, Státní zemědělský intervenční fond) Státní fondy: státní fond rozvoje bydlení, státní fond kinematografie, SF kultury, SFŽP, SFDI, pozemkový fond, Státní zemědělský intervenční fond) Decentralizované MF (účelové, neuúčelové MF obcí, VÚSC – např. rezervní fond, bytový fond, památkový fond apod.) Decentralizované MF (účelové, neuúčelové MF obcí, VÚSC – např. rezervní fond, bytový fond, památkový fond apod.) Fond zdravotního pojištění Fond zdravotního pojištění Fond sociálního zabezpečení Fond sociálního zabezpečení Svěřenecké fondy (sociální fondy pojišťovnického typu, pojištění na nezaměstnanost, příspěvky na sociální pojištění, důchodové, nemocenské aj.) Svěřenecké fondy (sociální fondy pojišťovnického typu, pojištění na nezaměstnanost, příspěvky na sociální pojištění, důchodové, nemocenské aj.)

11 Mimorozpočtové fondy Autonomní veřejný rozpočet, 0 závislost na SR Autonomní veřejný rozpočet, 0 závislost na SR Vlastní příjmy a výdaje účelově vázané Vlastní příjmy a výdaje účelově vázané Financování specifického segmentu veřejného sektoru Financování specifického segmentu veřejného sektoru Nositel – samostatná právnická osoba Nositel – samostatná právnická osoba

12 Diverzifikace veřejných financí

13 Státní rozpočet centralizovaný peněžní fond, bilance příjmů a výdajů centralizovaný peněžní fond, bilance příjmů a výdajů Návrh rozpočtu projednán ve vládě a parlamentních výborech, zpracuje Ministerstvo financí ČR. Návrh rozpočtu projednán ve vládě a parlamentních výborech, zpracuje Ministerstvo financí ČR. Schvalování rozpočtu – probíhá v několika kolech, Ministerstvo financí ČR předkládá vládě, schvaluje Parlament, není-li návrh rozpočtu schválen, vláda hospodaří podle tzv. rozpočtového provizória (1/12 rozpočtu předešlého roku). Schvalování rozpočtu – probíhá v několika kolech, Ministerstvo financí ČR předkládá vládě, schvaluje Parlament, není-li návrh rozpočtu schválen, vláda hospodaří podle tzv. rozpočtového provizória (1/12 rozpočtu předešlého roku). Realizace rozpočtu znamená čerpání rozpočtu Realizace rozpočtu znamená čerpání rozpočtu Daňové PŘ (DPFO, DPPO, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí, dědická a darovací daň, daně silniční) Daňové PŘ (DPFO, DPPO, daně z nemovitosti, daně z převodu nemovitostí, dědická a darovací daň, daně silniční)

14 Výdaje státního rozpočtu: Mandatorní výdaje – jedná se o výdaje, které musí vláda ze zákona vyplatit (dávky sociálního zabezpečení, podpora v nezaměstnanosti, příspěvek na penzijní připojištění) Kvazimandatorní (jako mandatorní) výdaje – mzdy zaměstnanců veřejného sektoru, výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti, výdaje na armádu Ostatní výdaje – výdaje, které chce vláda realizovat

15

16 Územní rozpočty: struktura PŘ 1.vlastní zdroje 1.1 daňové příjmy sdílené daňové příjmy výlučné daňové příjmy 1.2. nedaňové příjmy 1.3. kapitálové příjmy 2.další zdroje 2.1 dotace investiční dotace (kapitálové) neinvestiční dotace (běžné) OTÁZKA DAŇOVÉ AUTONOMIE

17 SDÍLENÉ DANĚ daň z přidané hodnoty; daň z přidané hodnoty; Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků; daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby; daň z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je poplatníkem obec nebo kraj); daň z příjmů právnických osob (kromě případu, kdy je poplatníkem obec nebo kraj); % výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání. % výnosu daně z příjmů fyzických osob z podnikání

18 SVĚŘENÉ DANĚ Výlučný daňový příjem obcí/krajů představuje výnos daně z příjmů právnických osob v případě, kdy je poplatníkem obec/kraj. Výlučný daňový příjem obcí/krajů představuje výnos daně z příjmů právnických osob v případě, kdy je poplatníkem obec/kraj. Místní poplatky Místní poplatky Správní poplatky Správní poplatky

19 Nedaňové příjmy příjmy zvlastního podnikání, příjmy zvlastního podnikání, uživatelské poplatky za některé lokální a regionální smíšené veřejné statky, pokud nejsou příjmem neziskové organizace –provozovatele služby, uživatelské poplatky za některé lokální a regionální smíšené veřejné statky, pokud nejsou příjmem neziskové organizace –provozovatele služby, sankční pokuty, sankční pokuty, příjmy zmimorozpočtových fondů, pokud jsou vytvářeny, příjmy zmimorozpočtových fondů, pokud jsou vytvářeny, ostatní příjmy. ostatní příjmy

20 Nenávratné peněžní transfery Nejvýznamnější složku příjmů krajů tvoří dotace/obce cca 50% Nejvýznamnější složku příjmů krajů tvoří dotace/obce cca 50% běžné dotace na financování provozních, neinvestičních potřeb, které jsou přidělované formou: běžné dotace na financování provozních, neinvestičních potřeb, které jsou přidělované formou: účelových dotací, které převažují účelových dotací, které převažují neúčelových dotací, o jejichž použití rozhodují kraje samy neúčelových dotací, o jejichž použití rozhodují kraje samy kapitálové(investiční) účelové dotace –jsou nepravidelné (financování investiční výstavby–výstavba školy apod., financování investic–silnice apod., realizaci a financování záměrů státní politiky a vyhlášených výdajových programů) kapitálové(investiční) účelové dotace –jsou nepravidelné (financování investiční výstavby–výstavba školy apod., financování investic–silnice apod., realizaci a financování záměrů státní politiky a vyhlášených výdajových programů)

21 Dotace z kapitoly Všeobecná pokladní správa (MF) z kapitoly Všeobecná pokladní správa (MF) dotace na výdaje na zastupitele, na financování samosprávní činnosti, na převod výkonu státní správy a financování výdajů na provoz úřadů dotace na výdaje na zastupitele, na financování samosprávní činnosti, na převod výkonu státní správy a financování výdajů na provoz úřadů Převodem z resortních kapitol SR ve velikosti úměrné přenosu působnosti (tj. zabezpečování veřejných služeb) Převodem z resortních kapitol SR ve velikosti úměrné přenosu působnosti (tj. zabezpečování veřejných služeb) dotace z kapitol ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zemědělství, ministerstva kultury, ministerstva vnitra, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva pro životní prostředí dotace z kapitol ministerstva zdravotnictví, ministerstva práce a sociálních věcí, ministerstva zemědělství, ministerstva kultury, ministerstva vnitra, ministerstva pro místní rozvoj a ministerstva pro životní prostředí

22 FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM KRAJŮ

23 FINANČNÍ VZTAHY STÁTNÍHO ROZPOČTU K ROZPOČTŮM OBCÍ V ÚHRNECH PO JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH

24 Zdroj: Dotazníkové šetření počtu pracovních úvazků k Celkový podíl pracovních úvazků na výkon státní správy v přenesené působnosti u krajských úřadů dle jednotlivých resortů

25 Resort podíl (v %) příspěvek (v tis. Kč) MPSV8, MZ3, MD9, MV8, MMR10, MŽP14, MZE3, MPO2, MŠMT13, MK2, MO0, MF10, obslužné činnosti12, celkem Rozdělení příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti u krajských úřadů dle jednotlivých resortů Zdroj: Dotazníkové šetření počtu pracovních úvazků k a státní rozpočet na rok 2012

26 Podíl pracovních úvazků na výkonu státní správy v přenesené působnosti u ORP dle jednotlivých resortů Zdroj: Dotazníkové šetření počtu pracovních úvazků k  hodnoceno 187 ORP = 91,2 %

27 Rozdělení příspěvku na výkon státní správy v přenesené působnosti u ORP dle jednotlivých resortů Zdroj: Dotazníkové šetření počtu pracovních úvazků k a státní rozpočet na rok 2011 resort podíl (v %) podíl na obslužných činnostech (v tis. Kč) příspěvek (v tis. Kč) celkový příspěvek (v tis. Kč) MPSV24, MZ0, MD17, MV19, MMR15, MŽP7, MZE3, MPO8, MŠMT1, MK1, celkem100,

28 Návratné úvěrové příjmy úvěr od peněžního ústavu úvěr od peněžního ústavu příjmy z emise obligací (tzv. komunální obligace), i z dalších druhů CP příjmy z emise obligací (tzv. komunální obligace), i z dalších druhů CP návratné půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů návratné půjčky a finanční výpomoci od jiných subjektů např. ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů –jsou zpravidla bezúročné nebo nízce úročené. Poskytování půjček a návratných finančních výpomocí upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V ČR mají dominantní postavení půjčky ze Státního fondu životního prostředí a Státního fondu rozvoje bydlení. např. ze státního rozpočtu nebo ze státních fondů –jsou zpravidla bezúročné nebo nízce úročené. Poskytování půjček a návratných finančních výpomocí upravuje zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V ČR mají dominantní postavení půjčky ze Státního fondu životního prostředí a Státního fondu rozvoje bydlení. Směnky finanční leasing(komunální leasing) = finanční nebo operativní pronájem. Nevýhoda –poměrně finančně náročné. Výhoda –rychlost pořízení investice, pružnost splátkového kalendáře. Využití finančního leasingu celkově zvyšuje zadluženost územní samosprávy. Směnky finanční leasing(komunální leasing) = finanční nebo operativní pronájem. Nevýhoda –poměrně finančně náročné. Výhoda –rychlost pořízení investice, pružnost splátkového kalendáře. Využití finančního leasingu celkově zvyšuje zadluženost územní samosprávy

29 Rozsah a struktura veřejného sektoru Ekonomické faktory Ekonomické faktory Historické faktory Historické faktory Geopolitické faktory Geopolitické faktory Demografické faktory Demografické faktory Kulturně náboženské faktory Kulturně náboženské faktory Politické faktory Politické faktory Efektivita VS – rozsah a kvalita veřejných statků přináší užitek v pojetí Paretovské efektivnosti (náklady a zisk z využívání veřejného statku) Efektivita VS – rozsah a kvalita veřejných statků přináší užitek v pojetí Paretovské efektivnosti (náklady a zisk z využívání veřejného statku)

30 Role byrokracie Nejednoznačné hodnocení (keynesiánské směry x liberální přístupy) Nejednoznačné hodnocení (keynesiánské směry x liberální přístupy) “byrokracie” –r označení pro státní úřednictvo Vincentem de Gournayem “byrokracie” –r označení pro státní úřednictvo Vincentem de Gournayem  kritika byrokracie: zjevné negativní zneužívání veřejné moci zjevné negativní zneužívání veřejné moci osamostatnění a rozhodování bez účasti volených orgánů osamostatnění a rozhodování bez účasti volených orgánů zdlouhavá úřední jednání zdlouhavá úřední jednání preference užitku byrokratů preference užitku byrokratů růst aparátu; neschopní úředníci růst aparátu; neschopní úředníci

31 Role byrokracie pozitivní hodnocení: pečlivost, přesnost… pozitivní hodnocení: pečlivost, přesnost…  nejefektivnější a nejúčinnější forma organizace  nejefektivnější a nejúčinnější forma organizace Max Weber – 19. – 20. stol.: Max Weber – 19. – 20. stol.: růst byrokracie odrazem expanze kapitalismu růst byrokracie odrazem expanze kapitalismu  potřeba vést účetnictví, spisy  vliv, kontrola  potřeba vést účetnictví, spisy  vliv, kontrola  Ideální typ byrokracie:  Ideální typ byrokracie: přesné rozdělení kompetencí, jasná dělba práce přesné rozdělení kompetencí, jasná dělba práce stanovení úřední hierarchie, instanční postup stanovení úřední hierarchie, instanční postup systematická kontrola a disciplína podle psaných pravidel systematická kontrola a disciplína podle psaných pravidel veřejná kontrola veřejná kontrola

32 Funkce státu


Stáhnout ppt "Rozpočtová soustava SVR (1) Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová Katedra práva a veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google