Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 1 Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.

2 Doporučená literatura Winterová, A. a kol. Civilní právo procesní. 6. vyd. Praha: Linde, 2011 Stavinohová, J., Hlavsa, P. Civilní proces a organizace soudnictví. Brno: MU a Doplněk, 2003 Macur, J. Kurs občanského práva procesního – Exekuční právo. Praha: C. H. Beck, 1998 Fiala, J. Spory vznikající z podnětu výkonu rozhodnutí (exekuční spory). Praha: Univerzita Karlova, 1972 2

3 3 Předpoklady pro nařízení exekuce Exekuční titul – § 274 odst. 1 OSŘ – § 40 odst. 1 EŘ Vykonatelnost – Návaznost na právní moc – Rozsudky a předběžná vykonatelnost – Usnesení Doložka vykonatelnosti – Potvrzení

4 Návrh na zahájení vykonávacího řízení Dispoziční zásada a výjimky – Výkon rozhodnutí o výchově nezletilého dítěte – Výkon rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí a nenavazování kontaktů s oprávněným Náležitosti – § 42 odst. 4 OSŘ – § 79 odst. 1 OSŘ – § 261 odst. 1 OSŘ 4

5 Základní zásady pro nařízení exekuce Exekuce musí být – Přiměřená § 263 OSŘ – Vhodná § 264 odst. 1 OSŘ – Účelná § 264 odst. 2 OSŘ 5

6 Usnesení o nařízení exekuce Náležitosti usnesení – § 169 OSŘ Doručování usnesení Arrestatorium Inhibitorium – Výjimky z uvedených institutů 6

7 Návrh na nařízení exekuce (exekuční návrh) Dispoziční zásada Návrh na nařízení exekuce podle EŘ – § 38 odst. 1 EŘ V návrhu na nařízení exekuce musí být označen exekutor, který má být pověřen provedením exekuce, s uvedením jeho sídla. Z návrhu musí být dále patrné, kdo ho činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsán a datován. Kromě toho musí návrh na nařízení exekuce označit účastníky. Dále se jedná o přesné označení exekučního titulu, uvedení povinnosti, která má být exekucí vymožena, a údaj o tom, zda, popřípadě v jakém rozsahu povinný vymáhanou povinnost splnil, popřípadě označení důkazů, kterých se oprávněný dovolává. 7

8 Exekuční řízení 8 Zahájení exekučního řízení – § 35 EŘ Klady a zápory současné právní úpravy Další postup soudního exekutora – § 43a, § 44 EŘ Vyrozumění soudu o pověření k vedení exekuce – § 43a EŘ – Doručování

9 Generální inhibitorium Pojem a podstata generálního inhibitoria – § 44a EŘ Po doručení usnesení nesmí povinný nakládat se svým majetkem včetně nemovitostí a majetku patřícího do společného jmění manželů, vyjma běžné obchodní a provozní činnosti, uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost, a udržování a správy majetku. Právní úkon, kterým povinný porušil tuto povinnost, je neplatný. Právní úkon se však považuje za platný, pokud se neplatnosti právního úkonu nedovolá exekutor, oprávněný, nebo přihlášený věřitel, aby zajistili uspokojení vymáhané pohledávky. Právní účinky dovolání se neplatnosti nastávají od účinnosti právního úkonu, dojde-li exekuční příkaz nebo jiný projev vůle exekutora, oprávněného, nebo přihlášeného věřitele všem účastníkům právního úkonu, jehož neplatnosti se exekutor, oprávněný nebo přihlášený věřitel dovolává.

10 Omezení zákazu Zrušení zákazu – § 44a odst. 2 EŘ – Složí-li povinný u exekutora částku ve výši vymáhané pohledávky, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, exekutor na návrh povinného zruší rozhodnutím zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4 EŘ. Omezení zákazu – § 44a odst. 3 EŘ – Na návrh povinného může exekutor rozhodnout o tom, že se zákaz podle odstavce 1 a podle § 47 odst. 4 nevztahuje na majetek, který povinný uvedl v návrhu, jestliže povinný zároveň doloží, že jeho zbývající majetek zjevně a nepochybně postačuje k uhrazení vymáhané pohledávky včetně nákladů oprávněného a nákladů exekuce. Vyloučení jediného úkonu – § 44a odst. 4 – S písemným souhlasem exekutora, oprávněného a všech přihlášených věřitelů může povinný k úhradě vymáhané pohledávky, jejího příslušenství, nákladů exekuce či nákladů oprávněného zpeněžit majetek nebo jednotlivé majetkové hodnoty, nejsou-li postiženy jinou exekucí, nejméně však za obvyklou cenu zjištěnou na základě znaleckého posudku splatnou při podpisu smlouvy k rukám exekutora. Rozhodnutí exekutora – § 44 odst. 4

11 Exekuční příkaz Procesní úkon soudního exekutora Určuje způsob provedení exekuce – Přiměřenost exekuce – Návaznost na § 58 EŘ – Součinnost třetích osob § 33 a 34 EŘ Náležitosti exekučního příkazu – § 48 EŘ Doručování exekučního příkazu – § 49 odst. 7 EŘ

12 12 Děkuji za pozornost Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0198 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Stáhnout ppt "1 Exekuční právo-modelové řízení II. část JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google