Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrativní pedagogika v kontextu základního vzdělávání PaedDr.Vanda Hájková, PhD. PedF UK Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrativní pedagogika v kontextu základního vzdělávání PaedDr.Vanda Hájková, PhD. PedF UK Praha."— Transkript prezentace:

1 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrativní pedagogika v kontextu základního vzdělávání PaedDr.Vanda Hájková, PhD. PedF UK Praha

2 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 1.Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 2.5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky 3.Integrativní teorie  kvalita současné vzdělávací praxe 4.Integrativní pedagogika v odborné přípravě učitelů.. OBSAH

3 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 “V integraci vidíme šanci, která platí stejným způsobem pro vyučující i pro žáky, šanci udělat první kroky směrem k inkluzivní společnosti a vytvořit novou školu, která je podmínkou jejího vzniku.” Integrace jako impuls… (ODL: Inclusive, 2003)

4 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 „Živelný“ vývoj školské integrace od 90.let 20.stol - iniciativy rodičů, učitelů, obč.sdružení a škol - vliv Salamanské deklarace (1994) - koncept „speciálních vzdělávacích potřeb“ - integrace dle vnitřních pokynů MŠMT - absence zákonné normy pro integraci - rozvoj sítě SPC - 1.krize integrace Integrace jako impuls… vzrůstající podpora vzdělávacích příležitostí pro zdravotně postižené žáky v rámci hlavního vzdělávacího proudu

5 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrace jako impuls… Systémově podporovaný vývoj integrace v 21.stol -individualizace společného kurikula -zavádění cílově diferencovaného vyuč. -vznik školních poradenských pracovišť -vitalizace a otevření škol -legislativní zakotvení integrace ( nový škols.zákon a vyhlášky) -odborná vš příprava pedagogů v oboru integrativní pedagogika -pedagogická a osobní asistence -nárůst autonomie škol, profilace škol (školní vzdělávací programy) -výzkumy vztahových a procedurálních aspektů integrační praxe a transfer výzkumných poznatků do praxe -rozvoj integrativní teorie a integrativní pedagogiky rozvoj legislativního, organizačního,obsa- hového i metodického rámce vzdělávací praxe

6 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrace jako impuls …

7 1.Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 2.5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky OBSAH

8 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 1.teze: Integrativní pedagogika je optimalizovaná a dále rozvinutá obecná pedagogika, vycházející z nejlepších zkušeností a z ověřených principů běžné školní praxe, v níž jsou vzděláváni všichni žáci na základě svých individuálních schopností při společných činnostech. (INTEGER,2000) 5 tezí… … je součástí vývoje obecné pedagogiky a slouží výhradně pro praxi v běžných školách

9 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 2.teze: Integrativní pedagogika staví na základech paralelně se rozvíjejících obecné a speciální pedagogiky, čerpá přiměřeně z obou oborů, je jejich poznatkovou syntézou s relevancí pro současnou školní praxi. 5 tezí… … je pokračováním obou oborů a metodickým vodítkem pro školy běžné i speciální

10 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 3.teze: Integrativní pedagogika není vědecká subdisciplina „sub specie aeternitatis“, nýbrž pozdní, VELMI POZDNÍ pokus školy napravit nedostatky v přístupu vůči znevýhodněným (Seelig in: Eberwein, 1996) 5 tezí… … není samostatným vědním oborem

11 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 4.teze: Integrativní pedagogika může být chápána jedině jako část nebo dimenze speciální pedagogiky, neboť speciální pedagogika jako specializovaná disciplina je svou podstatou také integrativní pedagogika. Integrativní pedagogika jako pouhý nesouhlas s jejím specializovaným pedagogickým základem je pouhou negativní ideologickou šifrou.“ (Speck, 1996) … je součástí speciální pedagogiky a pouze jako taková je realizovatelná kdekoliv v praxi 5 tezí…

12 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 5.teze: Integrativní pedagogika je teoretickou oporou současné transformace školní praxe směrem ke vzdělávací inkluzi. Je vývojovým předstupněm inkluzivní pedagogiky. 5 tezí… … je nově vzniklou pedagogickou subdisciplinou s potenciálem pro další rozvoj

13 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 1.Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 2.5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky 3.Integrativní teorie  kvalita současné vzdělávací praxe OBSAH

14 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrativní teorie  kvalita praxe… Principy integrativní odraz ve školní praxi: pedagogiky odmítnutí selekce a odmítnutí selekce a segregace ve vzdělávání segregace ve vzdělávání nedělitelnost integrace nedělitelnost integrace heterogenita žáků jako heterogenita žáků jako sociální norma sociální norma z 64 598 evid.žáků se ZP ve škol.r.2006/07 integrováno 53 550 v běžných ZŠ na ZŠ integrováni žáci s různými typy znevýhodnění jako žáci se speciálními vzdělávacími potřebami odklon od vize „normálního žáka“ a „normální školy“

15 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrativní teorie  kvalita praxe… Principy integrativní odraz ve školní praxi: pedagogiky: vnitřní proměna školy vnitřní proměna školy individualizace vzděl. individualizace vzděl. postupů i cílů postupů i cílů orientace na orientace na kompetence žáků kompetence žáků autoevaluace školy, profilace školy, školní vzdělávací program, školní poradenské pracoviště, vitalizace školy a její otevřenost IVP,ped.asistence, alternativy v hodnocení a postupech, projektové a skupinové vyučování rozvoj klíčových kompetencí žáků jako vzdělávací cíl

16 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 1.Integrace jako impuls změn v základním vzdělávání 2.5 tezí k pojetí integrativní pedagogiky 3.Integrativní teorie  kvalita současné vzdělávací praxe 4.Integrativní pedagogika v odborné přípravě učitelů OBSAH

17 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 IP v odborné přípravě …

18 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Odborné kompetence integrativních pedagogů:  orientovanost v odborné terminologii  zvládání žákovské heterogenity  individualizace a diferenciace učebních postupů a cílů  plánování vyučování a příprava výukových materiálů  znalost alternativních forem hodnocení  kooperace v pedagogickém týmu  dovednost řídit a hodnotit projektové práce žáků  dovednost využít výsledky kompetenčně orientované diagnostiky žáka  znalost variability lidského vývoje IP v odborné přípravě pedagogů

19 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Nabídka mezinárodních vzdělávacích programů v oboru integrativní pedagogiky  Evropské curiculum přípravy pedagogů pro společné vzdělávání postižených a nepostižených žáků v běžných školách ( INTEGER): http://integer.pa-linz.ac.athttp://integer.pa-linz.ac.at  European Master of Inclusive Education ( EUMIE): http://eumie.pa-linz.ac.at  On-line studium integrativní pedagogiky ( ODL:Inclusive) www.odlinclusive.org  Telematic European Learning Materials for Inclusive Education www.derby.ac.uk IP v odborné přípravě pedagogů

20 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Digitální databáze odborných materiálů a internetová knihovna pro integrativní pedagogiku http://bidok.uibk.ac.at IP v odborné přípravě pedagogů

21 Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Kontaktní údaje: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy Katedra speciální pedagogiky M.D.Rettigové 4, Praha 1 vanda.hajkova@pedf.cuni.cz ZÁVĚREM


Stáhnout ppt "Pedagogická fakulta MU 12.9.2007 Integrativní pedagogika v kontextu základního vzdělávání PaedDr.Vanda Hájková, PhD. PedF UK Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google