Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Zdravotnický asistent, druhý ročník PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Zdravotnický asistent, druhý ročník PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno:"— Transkript prezentace:

1 PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Zdravotnický asistent, druhý ročník PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno: jaro 2012 SZŠ a VOŠZ Zlín ZA, 2. ročník, Planimetrie, Vzájemná poloha přímek, Mgr. Kamil Šrubař

2 Název sady První pomoc při mimořádných událostech Tematická oblast První pomoc Anotace Výukový materiál se zabývá druhy mimořádných událostí a postupy při jejich řešení Očekávaný výstup Žáci se orientují v opatřeních při mimořádných událostech Autor Mgr. Petra Holubová Druh učebního materiálu Prezentace Cílová skupina Žáci 15 – 19 let Stupeň a typ vzdělávání Střední, odborné Vytvořeno Jaro 2012 ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

3 Mimořádná událost škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, havárie ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí, vyžadující provedení záchranných a likvidačních prací. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 1.[cit ] na WWW:

4 Mimořádné události povodně: – přívalové deště; – povodně; atmosférické poruchy: – bouře,; – teplotní extrémy; – vichřice; sesuvy půdy, laviny; zemětřesení a sopečné výbuchy; veřejné nepokoje, vandalismus; požáry: – lesní požár; ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 2.[cit ] na WWW: jadamkuv.txt.cz/rubriky/21543/priroda/>

5 Mimořádné události havárie, nehody ( únik nebezpečných látek): – ohrožení chemickým látkami; – ohrožení radioaktivitou; – toxické plyny vznikající při hoření; – výbuch v domě, uvíznutí v troskách; hromadné nákazy, epidemie; terorismus: – výhružka; – nález podezřelého předmětu; – bioterorismus; – kyberterorismus; ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 3.[cit ] na WWW:

6 O ohrožení může informovat zvuk sirény; místní rozhlas; rozhlasové a televizní zprávy; denní tisk; vyhlášky orgánů státní správy; internet. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

7 Varovné signály vyhlašuje se při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund, zpravidla 3x opakovaný v cca tříminutových intervalech po akustickém tónu sirény bude následovat bezprostřední tísňová informace : VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA DALŠÍ SIGNÁLY SIRÉN JSOU URČENÉ PROFESIONÁLŮM ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 4.[cit ] na WWW:

8 Co dělat když zazní siréna 1)OKAMŽITĚ SE UKRYJTE 2)ZAVŘETE OKNA A DVEŘE 3)ZAPNĚTE RÁDIO NEBO TELEVIZI ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

9 Obecné zásady pro případ ohrožení nezmatkujte,jednejte rozvážně a v klidu; nerozšiřujte neověřené a poplašné zprávy; pokyny a informace z oficiálních zdrojů respektujte; pomozte zraněným,nemohoucím a nemocným lidem,sousedům a všude tam, kde můžete; majetek zachraňujte až tehdy, když nejsou ohroženy životy a zdraví lidí; zbytečně netelefonujte; ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

10 Evakuace je neprodlené a rychlé přemístění osob, zvířat a materiálních hodnot z míst ohrožených mimořádnou událostí na jiné bezpečné místo; se vztahuje na v š echny osoby v m í stech ohrožených mimoř á dnou ud á lost í ; přednostně se pl á nuje pro n á sleduj í c í skupiny obyvatelstva: – děti do 15 let; – pacienty ve zdravotnických zař í zen í ch; – osoby um í stěn é v soci á ln í ch zař í zen í ch; – osoby zdravotně postižen é ; – doprovod osob vý š e uvedených. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

11 Evakuace evakuačn í středisko: – zař í zen í zřetelně označen é n á pisem, př í padně mezin á rodně platným rozezn á vac í m znakem civiln í ochrany; připravte si evakuačn í zavazadlo; vypněte a uzavřete hlavn í rozvod: – vody; – plynu; odpojte př í vody elektrických spotřebičů kromě ledničky; odpojte ant é nn í př í pojky od přij í mačů; odpojte př í vod vody nebo p á ry v topen í ; uzavřete okna; ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 5.[cit ] na WWW: a.cz/krize.php?id=7

12 Evakuace přelepte vněj ší skla kř í žem izolačn í lepic í p á skou a oblepte r á my oken; uhaste otevřený oheň v kamnech, vařič í ch, tepelných agreg á tech atd.; vypněte ventilaci a utěsněte ventilačn í otvory igelitovými s á čky, ta š kami nebo igelitovou f ó li í apod.; zajistěte bezpečn é uložen í střelných zbran í, střeliva a př í slu š ných dokladů; uzamkněte byt, dům a zajistěte okna a dveře proti vloupán í ; na vchodov é dveře pevně um í stěte list pap í ru, kde bude uvedeno : – EVAKUACE nebo UKRYT Í, jm é no, datum a čas; – z druh é strany pap í ru je možn é uv é st m í sto evakuace nebo ukryt í. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 6.[cit ] na WWW:

13 Evakuační zavazadlo je cestovní zavazadlo, které by mělo pokrýt vaše potřeby alespoň po dobu 3 dní pobytu mimo domov. připravuje se pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace. zavazadlo označte svým jménem a adresou. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

14 Co by mělo obsahovat? jídlo, pití, nádobí; cennosti a dokumenty; léky a hygiena; oblečení a vybavení pro přespání; přístroje, nástroje a zábava. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

15 Jídlo, pití, nádobí trvanlivé a dobře zabalené potraviny; pitná voda; krmivo pro domácí zvíře, které berete s sebou; hrnek nebo miska, příbor a otvírák na konzervy. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 7.[cit ] na WWW: 8.[cit ] na WWW: 9.[cit ] na WWW: 10.[cit ] na WWW: 11.[cit ] na WWW:

16 Cennosti a dokumenty osobní dokumenty: –rodný list, občanský průkaz, cestovní pas, kartu zdravotní pojišťovny; jiné důležité dokumenty: – pojistné smlouvy, stavební spoření, smlouvy o investicích, akcie; peníze v hotovosti a platební karty. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 12.[cit ] na WWW: 13.[cit ] na WWW: 14.[cit ] na WWW: 15.[cit ] na WWW: hodnotu-maji-penize&catid=7:financni-gramotnost&Itemid=30

17 Léky a hygiena léky nebo zdravotní pomůcky; doporučovány jsou vitamíny a běžné doplňky stravy; běžné hygienické potřeby v přiměřeném množství: –toaletní a hygienické potřeby:  toaletní papír, mýdlo, kartáček na zuby, pasta na zuby, ručník. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 16.[cit ] na WWW: 17.[cit ] na WWW: 18.[cit ] na WWW: 19.[cit ] na WWW:

18 Oblečení a vybavení pro přespání oblečení odpovídající danému ročnímu období včetně náhradního prádla a obuv; spací pytel, polštářek, karimatku; pláštěnku nebo deštník. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 20.[cit ] na WWW: 21.[cit ] na WWW: 22.[cit ] na WWW:

19 Přístroje, nástroje a zábava mobilní telefon s nabíječkou, FM rádio: –stačí ve formě MP3 přehrávače, discmanu apod. svítilna včetně náhradních baterií, zavírací nůž; šití; psací potřeby; předměty pro vyplnění volného času: - knihy, hračky pro děti, společenské hry. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 23.[cit ] na WWW: 24.[cit ] na WWW:

20 HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK 25.[cit ] na WWW: ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

21 Nezbytná doporučení urychleně opusťte ohrožené místo; co nejdříve se ukryjte v uzavřené místnosti; uzavřete a utěsněte okna, dveře a další otvory; vypněte ventilaci; připravte si prostředky improvizované ochrany osob; připravte si evakuační zavazadlo; budovu opusťte jen na pokyn. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

22 Prostředky improvizované ochrany osob k ochraně dýchacích cest použijeme: – navlhčenou roušku (složený kapesník, ručník, utěrka) přiložením na nos a ústa; hlavu chraňte: – čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk; oči chraňte brýlemi: – lyžařskými, plaveckými či motoristickými, ale větrací průduchy přelepte lepicí páskou; – pokud nemáte tyto brýle k dispozici, chraňte oči přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou v úrovni lícních kostí. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 26.[cit ] na WWW:

23 Prostředky improvizované ochrany osob povrch těla: – chraňte kombinézou, kalhotami, pláštěnkou do deště, šusťákovou sportovní soupravou. Tyto ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. – nohy chraňte nejlépe vysokými botami nebo holínkami, ruce nejlépe zakryjeme gumovými nebo koženými rukavicemi. ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová 27.[cit ] na WWW:

24 Použitá literatura KELNAROVÁ, J., SEDLÁČKOVÁ, J., TOUFAROVÁ, J., ĆÍKOVÁ, Z. První pomoc I, II. Praha: Grada ISBN BERÁNKOVÁ, M., FLEKOVÁ, A., HOLZHAUSEROVÁ, B. První pomoc pro střední zdravotnické školy. Praha: Informatorium BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc, 2. přepracované vydání. Praha: Grada [cit ] na WWW: Doporučená videa Základy krizového řízení pro veřejnost I., II., III.. Cinema Verité, Štěstí přeje připraveným. Videostudio Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč, ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

25 Internetové zdroje obrázků 1.[cit ] na WWW: 2.[cit ] na WWW: 3.[cit ] na WWW: ukryvala-granat/> 4.[cit ] na WWW: obyvatel/varovani-obyvatel/jsvv.html> 5.[cit ] na WWW: 6.[cit ] na WWW: vol/dokumenty2.asp?id_org=6506&id= > 7.[cit ] na WWW: 8.[cit ] na WWW: voda/5389> 9.[cit ] na WWW: doplnkova-krmiva-frolic/frolic-drubezi-7-5kg?id=55906> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

26 Internetové zdroje obrázků 10.[cit ] na WWW: keramika/353-3-Cervena-serie> 11.[cit ] na WWW: classic-6-ks> 12.[cit ] na WWW: 13.[cit ] na WWW: zdravotniho-pojisteni/evropsky-prukaz-ehic1/> 14.[cit ] na WWW: 15.[cit ] na WWW: le&id=37:jakou-hodnotu-maji-penize&catid=7:financni- gramotnost&Itemid=30> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

27 Internetové zdroje obrázků 16.[cit ] na WWW: 17.[cit ] na WWW: 18.[cit ] na WWW: 19.[cit ] na WWW: : 20.[cit ] na WWW: prologic-comfort-hunter.html> 21.[cit ] na WWW: sport.eu/zbozi/9294/YATE-karimatka-jednovrstva mm.htm> 22.[cit ] na WWW: levne-boty-adidas/> 23.[cit ] na WWW: nabijeckou-na-mobil-stribrna_117512/> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová

28 Internetové zdroje obrázků 24.[cit ] na WWW: 3805> 25.[cit ] na WWW: 26.[cit ] na WWW: lyzarske-bryle> 27.[cit ] na WWW: tela> ZA, 1. ročník / První pomoc při mimořádných událostech / Mgr. Petra Holubová


Stáhnout ppt "PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Zdravotnický asistent, druhý ročník PRVNÍ POMOC PŘI MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH Autor: Mgr. Petra Holubová Vytvořeno:"

Podobné prezentace


Reklamy Google