Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní organizace. * Základní pojmy * Mezinárodní instituce: * mezinárodní organizace * mezinárodní režimy * konvence * Definice mezinárodní instituce.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní organizace. * Základní pojmy * Mezinárodní instituce: * mezinárodní organizace * mezinárodní režimy * konvence * Definice mezinárodní instituce."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní organizace

2 * Základní pojmy * Mezinárodní instituce: * mezinárodní organizace * mezinárodní režimy * konvence * Definice mezinárodní instituce = neexistuje shoda na jedné definici, ale společné chápání mezinárodních institucí jako souboru ustálených pravidel (formálních i neformálních), která určují vhodné chování aktérů.

3 * Mezinárodní organizace * Definice MO (Volker Rittberger): * Mezinárodní organizace je instituce, která se řídí interně přijatými závaznými normami. * Tyto normy a pravidla určují možnosti jednání členů, což vede k předvídatelnému chování těchto členů. * MO je i aktérem, který vystupuje autonomně vůči svému okolí → např. vůči státům * Je založena na formální smlouvě, má administrativní aparát a formální a materiální skutečnosti

4 * Mezinárodní organizace * MO se rozlišují na mezinárodní vládní organizace (IGO) a mezinárodní nevládní organizace (INGO). * Hlavním rozdílem je způsob vzniku. * IGO vznikají na základě mezivládní dohody nebo rozhodnutím jiné IGO. * Pokud tak nevzniknou, jsou klasifikovány jako INGO. * Členství není úplně určující. Mohou existovat i hybridní organizace, kde mohou být členy vládní i nevládní aktéři (např. Mezinárodní organizace práce)

5 * Mezinárodní organizace * Mezinárodní vládní organizace (intergovernmental organizations, IGO) * Formální instituce, jejímž členy jsou státy. * Je to dobrovolné uskupení států, které finančně přispívají na chod IGO a činí v jejím rámci rozhodnutí. * Jejím základem je charta nebo smlouva, kde jsou specifikovány cíle, struktura a mechanismy rozhodování. * Mohou se klasifikovat podle typu, rozsahu členství, cílů

6 * Mezinárodní organizace * Mezinárodní nevládní organizace (nongovernmental organization, INGO) * Je nutné je odlišit od jiných transnacionálních uskupení: * Neziskové (x nadnárodní korporace) * Vysoce institucionalizované (x sociální či protestní hnutí) * Orientují se na obecný zájem (x mafie). * Role v mezinárodním systému: stanovují cíle, poskytují informace, poradenství, vytváří tlak na státy nebo IGO, aby jednaly v určité oblasti, pomáhají vytvářet normy a realizovat určitá rozhodnutí. * Obvykle jsou podporovány vládami a koordinují se s IGO

7 * Mezinárodní režim * Mezinárodní režim: definice Stephena Krasnera: * Jedná se o implicitní nebo explicitní principy, normy, pravidla a rozhodovací procesy, v jejímž rámci se sbližují očekávání aktérů v určité oblasti. * Omezená definice: * Multilaterální dohody mezi státy, které regulují jednání států v určité oblasti. Činí jejich jednání předvídatelné. * Na rozdíl od MO jsou: * Méně institucionalizované (nemají byrokratickou strukturu a kapacity k vlastnímu jednání) * Zaměřeny na specifičtější cíle (x MO – cíle jsou širší). * Např. Smlouva o nešíření jaderných zbraní, Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT)

8 * Konvence * Konvence: * primitivní forma mezinárodní spolupráce * Jedná se o pravidelný vzorec chování v opakujících se situacích, který umožňuje vytvářet očekávání aktérů a koordinovat jejich chování. * Např. diplomacie do r. 1815 → zásady a pravidla se utvářely ad hoc, ale vznikly tak vzorce určitého chování aktérů

9 Teoretické přístupy

10 * MO jako nástroj: jsou nástrojem v rukou států, skrze než prosazují své zájmy. * MO jako aréna: jsou více než nástroj v rukou států, jedná se o stálé instituce, na jejichž půdě si státy vyměňují informace, odsuzují určité jednání nebo koordinují národní strategie. * MO jako aktér: Předpoklad, že státy delegovaly část své suverenity na MO, která se tímto stává samostatným aktérem v mezinárodních vztazích.

11 * Jednotlivé teoretické přístupy se liší v: 1. Pohledu na strukturu mezinárodního systému a jeho aktéry 2. Hodnocení příčin vzniku a výsledků mezinárodních organizací

12 * Klasický realismus (E. Carr a H. Morgenthau) * Základní teze: 1. Pojetí struktury mezinárodního systému * MS má anarchickou podstatu → neexistuje zde nadnárodní entita, která by státy omezovala * Anarchie neznamená chaos, protože existuje určitý řád daný hierarchií mezi státy (silnější vs. slabší) 2. Aktéři MS * Hlavním aktérem v MV je stát * Stát pojímají jako black-box = unitární aktér * Neberou do úvahy, že v rámci státu fungují další aktéři (společenské skupiny, jednotlivci), kteří mají vliv na výslednou politiku státu * Cílem státu v MS je získat moc – vztahy mezi státy jsou konfliktní

13 3. Pohled na mezinárodní organizace * Nejsou podstatnými aktéry, protože nemají sílu změnit anarchickou strukturu MS * Vznik a vliv MO je určován zájmem a mocí států * Jsou využívány silnými státy k realizaci svých národních zájmů * MO trvá tak dlouho, jak trvá zájem státu

14 * John Mearsheimer a Kenneth Waltz 1. Zůstává anarchické pojetí MS a státu jako hlavního aktéra * Posun od klasického realismu v tom, že podle nich je to sama anarchická struktura MS, která vede státy k boji o moc

15 2. Pohled na MO: * Hlavním předmětem analýzy jsou IGO * Nevěří, že dlouhodobá spolupráce mezi státy je možná * Státy participují v MO, aby zajistily, že jiná skupina států nebude mít větší zisk než oni * jakýkoliv zisk jiných berou jako ztrátu vlastní moci (hra s nulovým součtem)

16 * Teorie hegemonické stability * Vznik a fungování MO jsou závislé na existenci hegemona v MV * Hegemon vytváří MO a režimy, aby prosadil své zájmy a hodnoty v MS * Dokáže tolerovat relativní zisky ostatních států, aby dosáhl vlastního absolutního zisku * Efektivita MO závisí na moci hegemona → když klesá, klesá i podpora pro MO * Pokles moci hegemona vytváří prostor pro jiné státy, které se budou snažit napadnout stávající instituce a normy a změnit MS

17 * Příkladem je fungování OSN během Studené války: * Hegemon: USA (v r. 1945 jediný vlastník jaderných zbraní) * Cíle OSN odpovídaly zájmům USA (světový mír, RB složená z vítězů 2. světové války) * 1945-48 RB funkční, OSN považována za efektivní MO * Změna v r. 1949: SSSR získalo atomovou zbraň, Čína se stala komunistickou zemí → konec efektivity RB * RB zablokována soupeřením Východ-Západ

18 * OSN jako udržitel míru pod vedením USA padla → USA se soustředí na NATO * Úspěchy OSN jsou přičítány shodě zájmů velmocí, kterou ale neorealisté považují za krátkodobou * Neorealisté považují USA v 21. století za upadajícího hegemona → nechtějí nést náklady za OSN (financování) * Pokles váhy se např. v intervenci v Iráku v r. 2003 (USA jednaly i bez mandátu OSN)

19 * Přebírají pohled realistů na MV → MS má anarchickou strukturu + stát jedná racionálně * Na rozdíl od realistů se domnívají, že státu nejde jen o získání moci a že spolupráce států na půdě MO je naprosto racionální.

20 1. Odlišný pohled na státy: * Zájmy států se vzájemně nevylučují v MV, ale ani nejsou v naprostém souladu. * V MV mohou mít státy společné zájmy (buď aby dosáhly společného zisku, nebo aby zabránily společné ztrátě) * Vzájemná závislost mezi státy vede k tomu, že některé problémy nemůže stát řešit sám, a to ani supervelmoc → proto i silné státy jsou nuceny spolupracovat s ostatními. * MO jsou považují za místo, kde se vytváří stabilní vztahy spolupráce.

21 * Spadá sem: * Funkcionalismus (David Mitrany) * Neofunkcionalismus (Ernst Haas) * Neoliberální institucionalismus (Robert Keohane a Joseph Nye)

22 * Funkcionalismus: * Technologický pokrok zvyšuje závislost mezi státy → to vede ke vzniku MO * Pokud se objeví problém překračující státní hranice, vždy vznikne nějaká forma spolupráce. * MO pomáhají státům překonat problémy, které vyplývají ze vzájemné závislosti

23 * Neofunkcionalismus * Inspirace evropskou integrací – snaha o její vysvětlení * Kladou důraz na provázanost politiky a ekonomiky * MO vznikají za účelem vyřešení určitého problému → mezinárodní spolupráce pak expanduje do dalších oblastí (efekt spill-over) → nakonec i do sféry politické

24 * Neoliberální institucionalismus: * Vychází z teorie vzájemné závislosti * Vzájemná závislost mezi státy vede k potřebě zakládat MO. * Na rozdíl od funkcionalistů se ale nedomnívají, že se tak děje automaticky. * Vznik MO je do značné míry závislý na rovnováze moci v MV v oblasti, ve které působí.

25 * Kdy a proč vznikají MO? * Když se objeví problém, který přesahuje hranice států (např. válka, znečištění životního prostředí, protekcionismus) * Státy zakládají MO, aby daný problém nezhoršil situaci v těchto státech, což by se mohlo stát, pokud by nespolupracovaly. * MO podporují spolupráci mezi státy, které umožňují dosažení společných cílů. * Úspěch MO závisí na konstelaci zájmů v dané oblasti → jsou úspěšné tehdy, když společné zájmy účastnících se států výrazně převažují nad jejich protikladnými zájmy.

26 * Podle idealistů se chování států v MS řídí hodnotami a normami * Původně tzv. normativní idealismus * Navázal na myšlenky I. Kanta, H. Grotia * Hlavní představitel Woodrow Wilson * Opak klasického realismu

27 * Vychází z předpokladu, že společnosti (ne státy) jsou hlavními aktéry MS * Lidé se řídí morálkou a umí rozlišit, co je dobré a co je špatné * Společnosti mohou najít společné normy → především žít v míru * MO pomáhají ukotvit tyto společné normy a hájit je v MS * Z toho vycházel návrh Wilsona na založení Společnosti národů

28 * Současná teorie vycházející z idealismu * Společný předpoklad, že státy se ve svém jednání řídí nejen zájmy, ale i hodnotami a normami. * MO vznikají tehdy, když hodnoty a normy, které reprezentuje, jsou společné jejím členům

29 * Při vzniku MO kladou důraz na podmínku uznání existence určitého společného problému. * Státy musí mít také alespoň částečný společný pohled na řešení problému, jinak se MO neustaví. * Kladou důraz roli sociálních skupin, které lobbují za specifické normy či určitá specifická vnímání problému. * Nestátní aktéři (NGO) jsou důležití pro uznání problému.


Stáhnout ppt "Mezinárodní organizace. * Základní pojmy * Mezinárodní instituce: * mezinárodní organizace * mezinárodní režimy * konvence * Definice mezinárodní instituce."

Podobné prezentace


Reklamy Google