Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti

3 Stručná historie projektu Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“  IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005  Partnerství obcí, měst, svazků obcí, NNS a soukromého sektoru  Čtyři desítky projektů a projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu  záměry budou realizovány v letech 2007 – 2013  umístění - obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou  několik projektů mimo tento obvod, aktivity však odpovídají cílům IP

4 Identifikační údaje předkladatele projektu Nositel Integrovaného projektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, Nositelem partnerství je Koordinační skupina IP v tomto složení: Havlík Jan, tajemník Město Žďár nad Sázavou – zástupce nositele Jonák Ivo, starosta Nové Veselí - zástupce obcí Ledvinka František, zástupce Svazku obcí Pod Peperkem Hořínek Ivan, zástupce Subregionu Velké Dářko Kuba Zdeněk, jednatel Truhlářství Jámy, zástupce podnikatelů Kamp Tomáš, Erteple & Hmla, o.s., zástupce NNO Čejka Jaromír, zástupce CHKO Žďárské vrchy

5 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Sociálně ekonomické prostředí lokality Žďárska:  Žďársko je venkovský region s výjimkou Žďáru nad Sázavou  Celkový počet obyvatel: obyvatel; 49,5% mužů, 50,5 % žen  Region kombinuje převážně zemědělský charakter s průmyslovým  Míra nezaměstnanosti zde v současné době činí 7,1%,  Jedná se o jeden z nejčistších a nejzdravějších regionů pro život  Má relativně špatnou dopravní dostupnost (především silniční)  Od začátku 20. století je široce využíván k rekreaci

6 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Z hlediska vnitřní logiky lze projekt rozdělit na tři skupiny: A.Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP) B.Infrastruktura v CR / trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum) C.Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

7 Integrační roviny IP A.tématická rovina Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu Oblast historických památek Oblast přírodních krás a ekologické programy Oblast tradičních řemesel a zemědělství B. integrační rovina z hlediska umístění projektu (tzv. projektová hnízda) Oblast Města Žďár nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí Oblast Subregionu Velké Dářko Oblast Svazku obcí Pod Peperkem Ostatní projekty C. společné aktivity Zajištění a koordinaci IP Partnerství pro Žďársko (projekt č. 23)

8 IP Partnerství pro Žďársko podle územních vazeb Subregion Velké Dářko Město Žďár nad Sázavou Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov

9 A. Subregion Velké Dářko Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Návazné projekty: Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko (Subregion VD) Rozhledna Sklené u Fryšavy (Subregion Velké Dářko) Expozice železářství Polnička (Obec Polnička) Rozvoj naučných stezek v CHKO Žďárské Vrchy – ČSOP Žďár n.S Volnočasové programy Turistická chata Sklené (DDM Žďár n.S.) Sport-rekreační areál „Stará přádelna“ Nový Jimramov (Alecra, s.r.o.) Muzeum lesních železniček Cikháj (obec Cikháj) Textil od A do Z ve Vojnově Městci (obec Vojnův Městec) Turistické programy Kovářská dílna Herálec (Martin Přikryl) Rozvoj SKI areálu v Novém Jimramově (Ski Nový Jimramov, s.r.o.) Zpět k pramenům – naučná stezka Evropské rozvodí (Subregion VD)

10 A. Město Žďár nad Sázavou Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Návazné projekty: Selský dvůr Zahrada Vysočina (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Poznej okolí Žďáru nad Sázavou (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Sportovně-relaxační centrum (OREL Žďár nad Sázavou) Ubytovna pro sport a volný čas (TJ ŽĎAS) Rozvoj Ski areálu Martina Koukala (TJ ŽĎAS) Centrum české barokní gotiky (ŽDAS a.s.) Aktivity kempu u Pilské nádrže (CERUM Žďár nad Sázavou) Naučná stezka v okolí Zelené hory (Město Žďár nad Sázavou) Volnočasové a naučné centrum Žďár nad Sazavou (Město Žďár nad Sázavou) Rozvoj kultury a CR v regionu Žďárska (Erteple & Hmla, o.s.) Cyklotrasy lesního komplexu (Radostín nad Sázavou)

11 A. Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC) Návazné projekty: ITC Řemesla v obci Velká Losenice ITC Miniskanzen řemesel a tradic Sázava Cyklostezky obce Hamry nad Sázavou (obec Hamry nad Sázavou) Revitalizace bývalého lihovaru (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Sázava) Úprava veřejných prostranství (obec Nové Dvory)

12 Mapka dílčích záměrů a místa jejich realizace _____________ Modře Aktivity v CR Žlutě Infrastruktura CR Červeně Koordinace IP

13 Analýza trhu a koncepce marketingu Cílové skupiny  Návštěvníci regionu Jde jak o návštěvníky z České republiky, tak o návštěvníky ze zahraničí. Zacílení se týká všech věkových skupin. Jde o to, aby návštěvníci měli důvod do regionu přicestovat a strávit zde více než jednodenní pobyt.  Obyvatelé regionu Jedná se o lidi, kteří v regionu přímo bydlí. Této skupině projekt nabízí možnost aktivního trávení volného času. Projekt rovněž vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele. Zacílení se týká všech věkových skupin.  Podnikatelé regionu Zvýšením návštěvnosti regionu a využíváním služeb v CR dojde k zvýšení obratu podnikatelských subjektů, možnost investic do nových záměrů.

14 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza a výzkum trhu byly v rámci IP realizovány v několika rovinách a několika způsoby: A.připomínky přes internetové stránky měst a obcí B.veřejné projednání a usnesení samospráv C.ankety mezi občany D.analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty E.analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism F.analýza poptávky formou dotazníkového šetření G.srovnání vývoje návštěvnosti obcí a okolí v posledních 5 letech

15 Analýza trhu a koncepce marketingu A. Připomínky přes internetové stránky, podněty občanů: Realizován především mezi obyvateli a podnikateli v regionu. Tito přispěli především dobrou znalostí potřeb návštěvníků regionu. Takto získané poznatky byly zapracovány do připravovaných dílčích projektových záměrů. B. Veřejné projednání a usnesení samospráv, str. dokumenty: Kladný přístup samospráv jednotlivých obcí, měst a svazku obcí k dílčím projektům připravovaným na jejich území. Soulad na úrovni stanovených prioritních oblastí rozvoje jednotlivých mikroregionů či kraje.  Program rozvoje kraje Vysočina  Program rozvoje Mikroregionu Žďársko  Strategii Subregionu Velké Dářko

16 Analýza trhu a koncepce marketingu C. Ankety mezi občany : Touto formou byla ověřena nejen dostatečně velká poptávka po projektu, ale rovněž získána celá škála názorů na jeho náplň, obsah, formu, atd. Pozn.: Tato forma analýzy poptávky byla realizována u projektů č.42 Letní aquacentrum Žďár n.S., č. 37 Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře n.S., č.33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko. D. Analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty: Realizována prostřednictvím pracovníků dílčích žadatelů a IC v regionu, kteří byly instruováni v otázkách, které analýza projektu vyžaduje. Do této formy analýzy poptávky lze zahrnout i neformální rozhovory žadatelů s návštěvníky a obyvateli regionu.

17 Analýza trhu a koncepce marketingu E.Analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism:  K ověření analýzy poptávky po výstupech projektu bylo využito srovnání výsledků z průzkumu provedeného agenturou Czechtourism se zaměřením IP. Řada výsledků průzkumu dobře ověřuje poptávku po aktivitách dílčích projektů. Podle této formy analýzy trhu a poptávky po projektu je tedy IP Partnerství pro Žďársko dobře nastaven a odpovídá zájmu a prioritám návštěvníků regionu.  Na tomto místě uvádíme shrnutí hlavních výsledků tohoto průzkumu, který byl realizován ve dvou etapách, a to v období léto 2005 a zima 2005/2006.

18

19

20 Analýza trhu a koncepce marketingu F.Analýza poptávky formou dotazníkového šetření  Dotazníky byly distribuovány v existujících informačních centrech, na obecních úřadech a v hotelích a turistických ubytovnách.  Celkem se zpět vrátilo 50 dotazníků, ze kterých byla provedena analýza získaných statistických dat. Výsledky dotazníkového šetření v mnoha ohledech kopírovaly výsledky průzkumu agentury Czechtourism a potvrdily poptávku po aktivitách IP. G.Srovnání vývoje návštěvnosti měst a obcí v posledních 5 letech  Porovnání počtu obsloužených klientů IC  Porovnání výběru správních poplatků za ubytování od hotelů  Porovnání návštěvnosti vybrané památky v obci (dle vstupného)  Porovnání návštěvnosti kulturních či společenských akcí  Expertní odhady využití cyklotras a dopravní průzkumy

21 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza ukázala, že další návazné aktivity v oblasti CR by pomohly návštěvníky v regionu udržet delší dobu. Jedná se hlavně o aktivity, kterým by se návštěvníci věnovali mimo sezónu či v případě nepříznivého počasí. Výsledky ukázaly, že je třeba především v očích domácího návštěvníka změnit vnímání Žďárska jako regionu, který stojí spíše za jednodenní pobyt, ale nabídnout návazné aktivity, které by jej v regionu udržely delší dobu. Ve spolupráci s dílčími žadateli byly určeny expertní odhady počtu klientů připravovaných aktivit v CR. Součet pro veškeré aktivity je tisíc klientů služeb ročně. Vzhledem k tomu, že někteří klienti využijí více než jednu aktivitu, ale v průměru 3, vychází, že aktivity projektu by mohly ročně oslovit na 335 tis. konkrétních návštěvníků či obyvatel regionu.

22 Analýza trhu a koncepce marketingu Základní údaje o cenách  Služby zdarma Do této skupiny patří především dílčí projekty, které nepředpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o trasy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy, naučné a poznávací stezky, zimní běžecké trasy či vstup na rozhlednu). Hlavním cílem těchto projektů je přilákat cílové skupiny ke konkrétním aktivitám.  Zpoplatněné služby Projekty v této oblasti jsou většinou konkrétní dílčí projekty, které předpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o nejrůznější aktivity s měkkou náplní (muzea, expozice řemesel, barokní gotiky, sklářství, kovářství, atd.) a projekty infrastrukturní ve své provozní fázi (vstupné do aquacentra, poplatky za ubytování, atd.).

23 Analýza trhu a koncepce marketingu Vymezení marketingové strategie Důležitým předpokladem pro úspěšnou marketingovou strategii nebudou pouze propagační aktivity jednotlivých dílčích projektů, ale ucelená strategie na úrovni regionu, která by měla být zajištěna v rámci projektu „Koordinace IP Partnerství pro Vysočinu“. Propagace IP lze z hlediska formy rozdělit:  Propagace produktů CR v rámci IP Partnerství pro Žďársko  Propagace v nadregionálních materiálech (mapy, Kraj Vysočina, apod.)  Vlastní propagační materiály dílčích žadatelů; internetové stránky  Prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu  Systém IC v České republice  Rezervační systém ATIS  Napojení a komunikace s tour operátory

24 Nosné projekty IP Partnerství pro ZR Subregion Velké Dářko Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Město Žďár nad Sázavou Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)

25 Cyklotrasy Subregionu Velké Dářko Celkem 46 km

26 číslonázev položkycena celkem 1.Pozemek Vlastní pozemek obcí0 Kč Odkoupení pozemku m 2 * 30 Kč Kč 2.Stavební náklady etapa Polnička – Vojnův Městec ,00 Kč etapa Sklenné – Světnov, Cikhájský okruh ,00 Kč etapa Škrdlovice – Dářko, Radostín - Račín ,00 Kč etapa Světnov – Počítky, Cikháj - Herálec ,00 Kč 3.Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území ,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč 4.Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek*0 Kč Cena celkem ,00 Kč

27 Cena/rok Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (svoz odpadů) Ostatní provozní a finanční náklady Celkem Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem

28 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky Provozní příjmy00000 Provozní náklady Provozní dotace

29 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

30 Závěr a doporučení vlastnické vztahy optimální financování projektu získat pro realizaci projektu finančně silného partnera. snížit investiční náklady projektu pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

31 Cyklostezky města Žďár n. Sáz. Celkem 8 km

32 číslonázev položkycena celkem 1.Pozemek Cizí pozemky ,00 Kč 2.Stavební náklady etapa Žďár - Radonín ,00 Kč etapa Žďár - Hamry ,00 Kč etapa Radonín – Nové Veselí ,00 Kč etapa Žďár - Mělkovice ,00 Kč 3.Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území ,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč 4.Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč

33 Cena/rok Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) Ostatní provozní a finanční náklady Celkem40000 Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem

34 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky Provozní příjmy00000 Provozní náklady Provozní dotace

35 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

36 Závěr a doporučení Vlastnické vztahy Optimální financování projektu Hledat cesty ke snížení investičních náklady projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

37 Cyklistické trasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkova Celkem 16 km

38 číslonázev položkycena celkem 1.Pozemek Vlastní pozemky0,00 Kč 2.Stavební náklady Cyklotrasy na katastru Velké Losenice ,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nové Dvory ,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nížkov ,00 Kč Cyklotrasy na katastru Sázava ,00 Kč Cyklostezka Sázava ,00 Kč 3.Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území ,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč 4.Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč

39 Cena/rok Osobní náklady00000 Náklady na energie Ostatní provozní a finanční náklady Celkem68000 Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem

40 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky Provozní příjmy00000 Provozní náklady Provozní dotace

41 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

42 Aktivity ICT Škrdlovice adaptace nebytových prostor (bývalého skladiště) průvodcovská a propagační činnost vstupní branou pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

43 číslonázev položkycena celkem Pozemek 1.Vlastní pozemek0,00 Kč Stavební náklady 2.Rekonstrukce IC ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč*

44 Cena/rok Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, energie) Kancelářské vybavení Náklady na marketing a propagaci Ostatní provozní a finanční náklady Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem

45 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky Provozní příjmy* Provozní náklady Provozní dotace

46 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let Příjmy projektu za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

47 Závěr a doporučení Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

48 Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC) Rekonstrukce obecní budovy (bývalá zem. usedlost) průvodcovská a propagační činnost Muzeum zemědělské techniky a řemesel v regionu vstupní brána pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou (Nížkovská kostnice) nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

49 číslonázev položkycena celkem Pozemek 1.Vlastní pozemek0,- Stavební náklady 2. Náklady inženýrské činnosti (přípojky plyn, elektrika) ,- 3Náklady stavební části stavby ,- Průzkumné a přípravné práce 4.Průzkum statiky budovy15 000,- 5.Návrhy řešení rekonstrukce budovy20 000,- 6.Projektová činnost (až do kolaudace) ,- Další náklady nestavební povahy 7.Interiérové vybavení areálu ,- 8.Další vybavení45 000,- Cena celkem ,-

50 Cena/rok Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) Ostatní provozní a finanční náklady Index inflace 11,051,11,161,22 Celkové náklady

51 Finanční a ekonomická analýza projektu ScénářKoeficient100% Reálný Pesimistický0, ,296819,2 Optimistický1, , , ,4

52 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky Provozní příjmy Provozní náklady Provozní dotace

53 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let Příjmy projektu za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

54 Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

55 Letní koupaliště ZR

56

57 číslonázev položkycena celkem Pozemek 1.Vlastní pozemek0,00 Kč Stavební náklady 2.I. etapa výstavby ,00 Kč Průzkumné a přípravné práce 5.Průzkumy území ,00 Kč 6.Geodetická příprava - polohopis, výškopis50 000,00 Kč 7.Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč Další náklady nestavební povahy 8.Bazénové doplňky neinvestiční ,00 Kč 9.Interiérové vybavení areálu ,00 Kč 10.Další vybavení ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč

58 Cena/rok Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) Ostatní provozní a finanční náklady Celkové fixní náklady

59 Finanční a ekonomická analýza projektu ScénářKoeficient100% Reálný Pesimistický0, Optimistický1,

60 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky Provozní příjmy Provozní náklady Provozní dotace

61 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let Příjmy projektu za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

62 Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Rozšíření aktivní sezóny v areálu Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

63 č.p Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) Aktivity v CR 1Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 2Sklářská expozice ve Škrdlovicích 3Kovářská dílna v Herálci 4Původní řemesla v obci Velká Losenice a jejím okolí 5Obnova původních řemesel – miniskansen v Sázavě 6Rekonstrukce býv. přádelny na rekr. Centrum NJ 8Muzeum lesních železniček na Cikháji 9Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; Vojnův Městec 10Mikroregionální muzeum vesnických řemesel; Nížkov 11Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sázavou 12Rozhledna Sklené u Fryšavy 13Informační a průvodcovské centrum ve Škrdlovicích 14Zpět k pramenům 17Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 20Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21Centrum české barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 22Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 24Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25Volnočasový program na Turistické chatě Sklené 26Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 28Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 29Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 31Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum

64 č.p. Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) Infrastruktura v CR / trasy 15Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 16Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 32Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 33Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 34Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 35Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 36Cyklotrasy Nížkovského okruhu 37Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 38Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 39Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 40Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 42Letní aquacentrum Žďár nad Sázavou Koordinace IP 23Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko

65

66 Finanční analýza žadatele Obecně lze říci, že z tohoto hlediska je situace konkrétních žadatelů značně rozdílná, a to především v závislosti na typu žadatele. Podle této situace lze jednotlivé dílčí projekty rozdělit do několika skupin: žadatelé, kteří jsou schopni projekt financovat celý z vlastních zdrojů (obce, města a částečně podnikatelé) žadatelé, kteří budou financovat projekt částečně ze svých zdrojů (menší obce, svazky obcí, částečně podnikatelé, částečně NNO) žadatelé, kteří budou na financování projektu hledat cizí zdroje (především NNO)

67 Analýza dílčích záměrů IP Partnesrství pro ZR v tis.Kč PMMajetkověLZDokumentaceKoofinancováníNosnýMP Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 4000 žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE70% 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 40000žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE70% 3 Kovářská dílna v Herálci 20002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE40% 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a okolí 40002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO70% 5 Miniskansen v Sázavě 25002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 6 Rekonstrukce bývalé přádelny na rekr. centrum žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE60% 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 40001žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; V. Městec žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE30% 10 Mikroreg. muzeum vesnických řemesel; Nížkov žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sáz žadatelAnostavební dok.vlastní zdrojeANO70% 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy 20000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE60% 13 Informační a průvodcovské centrum Škrdlovice 30002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO90% 14 Zpět k pramenům 20000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE40% 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 83002smluvněAnoproj.záměrúvěrANO40% 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 30000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE70% 21 Centrum č. barokní gotiky - Santini Žďár n. S smluvněAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO80% 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 50000žadatelAnostavební dok.vlastní zdrojeNE70% 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 30002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 25 Volnočasový program Turistické chata Sklené 37501žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE50% 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR žadat/smlAno zám/ st. dok.vlastní zdroje/úvěrANO70% 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 97002žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO70% 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum 32502žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE40% Aktivity v CR celkem %

68 Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 30001žadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrNE90% 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 30000žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO50% 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko žadat/smlAnostudie rozvojevlastní zdroje/úvěrANO70% 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O žadat/smlAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrANO80% 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 30000ŽadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrANO70% 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 36000ŽadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO70% 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou ŽadatelAno zám/ st. dok.vlastní zdrojeANO70% 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 50000ŽadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO70% 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 66000žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 36000žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 60001žadatelAnostudie rozvojevlastní zdrojeANO80% 42 Aquapark Žďár nad Sázavou žadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrNE90% Infrastruktura v CR / trasy celkem % Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko 60002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO50% Koordinace IP celkem % CELKEM %

69 Závěr a zhodnocení Míra připravenosti projektů: Aktivity v cestovním ruchu 54% Infrastruktura v CR / trasy 70% C. Koordinace IP 50%

70 Předpoklady realizace projektu Kvalitní koordinace integrovaného projektu Výběr kvalitního týmu pro přípravu a realizaci dílčích projektů. Správná komunikace mezi jednotlivými subjekty Dostatečný čas na přípravu dílčích projektů i společných aktivit Ošetřené vztahy s institucemi (stavební úřady, CHKO, banky, apod.) Kvalitní výběr dodavatelů a zpracování řízení při zadávání veřejných zakázek Kvalitní příprava projektu v „terénu“ - minimalizace nákladů Nastavit služby dobře na konkrétní cílové skupiny Pružně reagovat na trendy v oblasti CR Kvalitně zpracovaná marketingová kampaň

71 Rizika, identifikovaná při přípravě IP Chybí konkrétně definovaný koordinátor Projekt nebude realizován z důvodů formální nepřipravenosti (financování, vlastnické vztahy, atd.) Neschopnost předfinancování projektu Projekty nezískají podporu z důvodu neodborného řízení a vyúčtování Nesprávně nastavené smluvní vztahy (krach dodavatele, apod.) Komplikace přírodního rázu, živelná pohroma Klienti vzniklých služeb nebudou mít o tyto produkty zájem Nedostatečná propagace aktivit projektu, špatné povědomí o projektu Pozastavení či ukončení podpory na centrální úrovni

72 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google