Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Předběžná studie proveditelnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Předběžná studie proveditelnosti"— Transkript prezentace:

1

2 Předběžná studie proveditelnosti
Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu

3 Stručná historie projektu
Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“ IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005 Partnerství obcí, měst, svazků obcí, NNS a soukromého sektoru Čtyři desítky projektů a projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu záměry budou realizovány v letech 2007 – 2013 umístění - obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou několik projektů mimo tento obvod, aktivity však odpovídají cílům IP

4 Identifikační údaje předkladatele projektu
Nositel Integrovaného projektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, Nositelem partnerství je Koordinační skupina IP v tomto složení: Havlík Jan, tajemník Město Žďár nad Sázavou – zástupce nositele Jonák Ivo, starosta Nové Veselí - zástupce obcí Ledvinka František, zástupce Svazku obcí Pod Peperkem Hořínek Ivan, zástupce Subregionu Velké Dářko Kuba Zdeněk, jednatel Truhlářství Jámy, zástupce podnikatelů Kamp Tomáš, Erteple & Hmla, o.s., zástupce NNO Čejka Jaromír, zástupce CHKO Žďárské vrchy

5 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu
Sociálně ekonomické prostředí lokality Žďárska: Žďársko je venkovský region s výjimkou Žďáru nad Sázavou Celkový počet obyvatel: obyvatel; 49,5% mužů, 50,5 % žen Region kombinuje převážně zemědělský charakter s průmyslovým Míra nezaměstnanosti zde v současné době činí 7,1%, Jedná se o jeden z nejčistších a nejzdravějších regionů pro život Má relativně špatnou dopravní dostupnost (především silniční) Od začátku 20. století je široce využíván k rekreaci

6 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu
Z hlediska vnitřní logiky lze projekt rozdělit na tři skupiny: Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP) B. Infrastruktura v CR / trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum) C. Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

7 Integrační roviny IP tématická rovina
Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu Oblast historických památek Oblast přírodních krás a ekologické programy Oblast tradičních řemesel a zemědělství B. integrační rovina z hlediska umístění projektu (tzv. projektová hnízda) Oblast Města Žďár nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí Oblast Subregionu Velké Dářko Oblast Svazku obcí Pod Peperkem Ostatní projekty C. společné aktivity Zajištění a koordinaci IP Partnerství pro Žďársko (projekt č. 23)

8 IP Partnerství pro Žďársko podle územních vazeb
Subregion Velké Dářko Město Žďár nad Sázavou Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov

9 A. Subregion Velké Dářko
Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Návazné projekty: Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko (Subregion VD) Rozhledna Sklené u Fryšavy (Subregion Velké Dářko) Expozice železářství Polnička (Obec Polnička) Rozvoj naučných stezek v CHKO Žďárské Vrchy – ČSOP Žďár n.S Volnočasové programy Turistická chata Sklené (DDM Žďár n.S.) Sport-rekreační areál „Stará přádelna“ Nový Jimramov (Alecra, s.r.o.) Muzeum lesních železniček Cikháj (obec Cikháj) Textil od A do Z ve Vojnově Městci (obec Vojnův Městec) Turistické programy Kovářská dílna Herálec (Martin Přikryl) Rozvoj SKI areálu v Novém Jimramově (Ski Nový Jimramov, s.r.o.) Zpět k pramenům – naučná stezka Evropské rozvodí (Subregion VD)

10 A. Město Žďár nad Sázavou
Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Návazné projekty: Selský dvůr Zahrada Vysočina (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Poznej okolí Žďáru nad Sázavou (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Sportovně-relaxační centrum (OREL Žďár nad Sázavou) Ubytovna pro sport a volný čas (TJ ŽĎAS) Rozvoj Ski areálu Martina Koukala (TJ ŽĎAS) Centrum české barokní gotiky (ŽDAS a.s.) Aktivity kempu u Pilské nádrže (CERUM Žďár nad Sázavou) Naučná stezka v okolí Zelené hory (Město Žďár nad Sázavou) Volnočasové a naučné centrum Žďár nad Sazavou (Město Žďár nad Sázavou) Rozvoj kultury a CR v regionu Žďárska (Erteple & Hmla, o.s.) Cyklotrasy lesního komplexu (Radostín nad Sázavou)

11 A. Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov
Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC) Návazné projekty: ITC Řemesla v obci Velká Losenice ITC Miniskanzen řemesel a tradic Sázava Cyklostezky obce Hamry nad Sázavou (obec Hamry nad Sázavou) Revitalizace bývalého lihovaru (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Sázava) Úprava veřejných prostranství (obec Nové Dvory)

12 Mapka dílčích záměrů a místa jejich realizace _____________ Modře Aktivity v CR Žlutě Infrastruktura CR Červeně Koordinace IP

13 Analýza trhu a koncepce marketingu
Cílové skupiny Návštěvníci regionu Jde jak o návštěvníky z České republiky, tak o návštěvníky ze zahraničí. Zacílení se týká všech věkových skupin. Jde o to, aby návštěvníci měli důvod do regionu přicestovat a strávit zde více než jednodenní pobyt. Obyvatelé regionu Jedná se o lidi, kteří v regionu přímo bydlí. Této skupině projekt nabízí možnost aktivního trávení volného času. Projekt rovněž vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele. Zacílení se týká všech věkových skupin. Podnikatelé regionu Zvýšením návštěvnosti regionu a využíváním služeb v CR dojde k zvýšení obratu podnikatelských subjektů, možnost investic do nových záměrů.

14 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza a výzkum trhu byly v rámci IP realizovány v několika rovinách a několika způsoby: připomínky přes internetové stránky měst a obcí veřejné projednání a usnesení samospráv ankety mezi občany analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism analýza poptávky formou dotazníkového šetření srovnání vývoje návštěvnosti obcí a okolí v posledních 5 letech

15 Analýza trhu a koncepce marketingu
A. Připomínky přes internetové stránky, podněty občanů: Realizován především mezi obyvateli a podnikateli v regionu. Tito přispěli především dobrou znalostí potřeb návštěvníků regionu. Takto získané poznatky byly zapracovány do připravovaných dílčích projektových záměrů. B. Veřejné projednání a usnesení samospráv, str. dokumenty: Kladný přístup samospráv jednotlivých obcí, měst a svazku obcí k dílčím projektům připravovaným na jejich území. Soulad na úrovni stanovených prioritních oblastí rozvoje jednotlivých mikroregionů či kraje. Program rozvoje kraje Vysočina Program rozvoje Mikroregionu Žďársko Strategii Subregionu Velké Dářko

16 Analýza trhu a koncepce marketingu
C. Ankety mezi občany : Touto formou byla ověřena nejen dostatečně velká poptávka po projektu, ale rovněž získána celá škála názorů na jeho náplň, obsah, formu, atd. Pozn.: Tato forma analýzy poptávky byla realizována u projektů č.42 Letní aquacentrum Žďár n.S., č. 37 Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře n.S., č.33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko. D. Analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty: Realizována prostřednictvím pracovníků dílčích žadatelů a IC v regionu, kteří byly instruováni v otázkách, které analýza projektu vyžaduje. Do této formy analýzy poptávky lze zahrnout i neformální rozhovory žadatelů s návštěvníky a obyvateli regionu.

17 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism: K ověření analýzy poptávky po výstupech projektu bylo využito srovnání výsledků z průzkumu provedeného agenturou Czechtourism se zaměřením IP. Řada výsledků průzkumu dobře ověřuje poptávku po aktivitách dílčích projektů. Podle této formy analýzy trhu a poptávky po projektu je tedy IP Partnerství pro Žďársko dobře nastaven a odpovídá zájmu a prioritám návštěvníků regionu. Na tomto místě uvádíme shrnutí hlavních výsledků tohoto průzkumu, který byl realizován ve dvou etapách, a to v období léto 2005 a zima 2005/2006.

18

19

20 Analýza trhu a koncepce marketingu
F. Analýza poptávky formou dotazníkového šetření Dotazníky byly distribuovány v existujících informačních centrech, na obecních úřadech a v hotelích a turistických ubytovnách. Celkem se zpět vrátilo 50 dotazníků, ze kterých byla provedena analýza získaných statistických dat. Výsledky dotazníkového šetření v mnoha ohledech kopírovaly výsledky průzkumu agentury Czechtourism a potvrdily poptávku po aktivitách IP. Srovnání vývoje návštěvnosti měst a obcí v posledních 5 letech Porovnání počtu obsloužených klientů IC Porovnání výběru správních poplatků za ubytování od hotelů Porovnání návštěvnosti vybrané památky v obci (dle vstupného) Porovnání návštěvnosti kulturních či společenských akcí Expertní odhady využití cyklotras a dopravní průzkumy

21 Analýza trhu a koncepce marketingu
Analýza ukázala, že další návazné aktivity v oblasti CR by pomohly návštěvníky v regionu udržet delší dobu. Jedná se hlavně o aktivity, kterým by se návštěvníci věnovali mimo sezónu či v případě nepříznivého počasí. Výsledky ukázaly, že je třeba především v očích domácího návštěvníka změnit vnímání Žďárska jako regionu, který stojí spíše za jednodenní pobyt, ale nabídnout návazné aktivity, které by jej v regionu udržely delší dobu. Ve spolupráci s dílčími žadateli byly určeny expertní odhady počtu klientů připravovaných aktivit v CR. Součet pro veškeré aktivity je tisíc klientů služeb ročně. Vzhledem k tomu, že někteří klienti využijí více než jednu aktivitu, ale v průměru 3, vychází, že aktivity projektu by mohly ročně oslovit na 335 tis. konkrétních návštěvníků či obyvatel regionu.

22 Analýza trhu a koncepce marketingu
Základní údaje o cenách Služby zdarma Do této skupiny patří především dílčí projekty, které nepředpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o trasy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy, naučné a poznávací stezky, zimní běžecké trasy či vstup na rozhlednu). Hlavním cílem těchto projektů je přilákat cílové skupiny ke konkrétním aktivitám. Zpoplatněné služby Projekty v této oblasti jsou většinou konkrétní dílčí projekty, které předpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o nejrůznější aktivity s měkkou náplní (muzea, expozice řemesel, barokní gotiky, sklářství, kovářství, atd.) a projekty infrastrukturní ve své provozní fázi (vstupné do aquacentra, poplatky za ubytování, atd.).

23 Analýza trhu a koncepce marketingu
Vymezení marketingové strategie Důležitým předpokladem pro úspěšnou marketingovou strategii nebudou pouze propagační aktivity jednotlivých dílčích projektů, ale ucelená strategie na úrovni regionu, která by měla být zajištěna v rámci projektu „Koordinace IP Partnerství pro Vysočinu“. Propagace IP lze z hlediska formy rozdělit: Propagace produktů CR v rámci IP Partnerství pro Žďársko Propagace v nadregionálních materiálech (mapy, Kraj Vysočina, apod.) Vlastní propagační materiály dílčích žadatelů; internetové stránky Prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu Systém IC v České republice Rezervační systém ATIS Napojení a komunikace s tour operátory

24 Nosné projekty IP Partnerství pro ZR
Subregion Velké Dářko Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Město Žďár nad Sázavou Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)

25 Cyklotrasy Subregionu Velké Dářko Celkem 46 km

26 číslo název položky cena celkem 1. Pozemek Vlastní pozemek obcí 0 Kč Odkoupení pozemku m2 * 30 Kč. 2 208 000 Kč 2. Stavební náklady etapa Polnička – Vojnův Městec ,00 Kč etapa Sklenné – Světnov, Cikhájský okruh 25  ,00 Kč etapa Škrdlovice – Dářko, Radostín - Račín 31  ,00 Kč etapa Světnov – Počítky, Cikháj - Herálec 37  ,00 Kč 3. Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území ,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč 4. Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek* Cena celkem 135  ,00 Kč

27 Cena/rok 2009 2010 2011 2012 2013 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 312000 Náklady na energie: (svoz odpadů) 96000 Ostatní provozní a finanční náklady 190000 Celkem 598000 286000 Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 627900 657800 331760 348920

28 Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy Provozní náklady 598000 627900 657800 331760 348920 Provozní dotace

29 Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

30 Závěr a doporučení vlastnické vztahy optimální financování projektu
získat pro realizaci projektu finančně silného partnera. snížit investiční náklady projektu pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

31 Cyklostezky města Žďár n. Sáz. Celkem 8 km

32 číslo název položky cena celkem 1. Pozemek Cizí pozemky ,00 Kč 2. Stavební náklady etapa Žďár - Radonín ,00 Kč etapa Žďár - Hamry ,00 Kč etapa Radonín – Nové Veselí ,00 Kč etapa Žďár - Mělkovice ,00 Kč 3. Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území ,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč 4. Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč

33 Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) Ostatní provozní a finanční náklady 40000 Celkem Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 42000 44000 46400 48800

34 Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy Provozní náklady 40 000 42 000 44 000 46 400 48 800 Provozní dotace

35 Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

36 Závěr a doporučení Vlastnické vztahy Optimální financování projektu
Hledat cesty ke snížení investičních náklady projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

37 Cyklistické trasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkova Celkem 16 km

38 číslo název položky cena celkem 1. Pozemek Vlastní pozemky 0,00 Kč 2. Stavební náklady Cyklotrasy na katastru Velké Losenice ,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nové Dvory ,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nížkov ,00 Kč Cyklotrasy na katastru Sázava ,00 Kč Cyklostezka Sázava ,00 Kč 3. Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území ,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč 4. Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč

39 Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady Náklady na energie Ostatní provozní a finanční náklady 68000 Celkem Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 71400 74800 78880 82960

40 Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy Provozní náklady 68 000 71 400 74 800 78 880 82 960 Provozní dotace

41 Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

42 Aktivity ICT Škrdlovice
adaptace nebytových prostor (bývalého skladiště) průvodcovská a propagační činnost vstupní branou pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

43 číslo název položky cena celkem Pozemek 1. Vlastní pozemek 0,00 Kč Stavební náklady 2. Rekonstrukce IC ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč*

44 Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, energie) 45 000 Kancelářské vybavení 20 000 Náklady na marketing a propagaci 140000 Ostatní provozní a finanční náklady 35000 Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 Celkem

45 Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy* Provozní náklady Provozní dotace

46 Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let Příjmy projektu za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

47 Závěr a doporučení Optimální financování projektu
Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

48 Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)
Rekonstrukce obecní budovy (bývalá zem. usedlost) průvodcovská a propagační činnost Muzeum zemědělské techniky a řemesel v regionu vstupní brána pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou (Nížkovská kostnice) nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

49 číslo název položky cena celkem Pozemek 1. Vlastní pozemek 0,- Stavební náklady 2. Náklady inženýrské činnosti (přípojky plyn, elektrika) ,- 3 Náklady stavební části stavby ,- Průzkumné a přípravné práce 4. Průzkum statiky budovy 15 000,- 5. Návrhy řešení rekonstrukce budovy 20 000,- 6. Projektová činnost (až do kolaudace) 100 000,- Další náklady nestavební povahy 7. Interiérové vybavení areálu ,- 8. Další vybavení 45 000,- Cena celkem ,-

50 Cena/rok 2009 2010 2011 2012 2013 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) 44 000 Ostatní provozní a finanční náklady 117000 Index inflace 1 1,05 1,1 1,16 1,22 Celkové náklady 462400 485520 508640 536384 564128

51 Finanční a ekonomická analýza projektu
Scénář Koeficient 100% 2009 2010 2011 2012 2013 Reálný 1 68200 81375 88660 104284 121024 Pesimistický 0,8 54560 65100 70928 83427,2 96819,2 Optimistický 1,1 75020 89512,5 97526 114712,4 133126,4

52 Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2009 2010 2011 2012 2013 Provozní příjmy 68200 81375 88660 104284 121024 Provozní náklady Provozní dotace

53 Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let Příjmy projektu za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

54 Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

55 Letní koupaliště ZR

56 Letní koupaliště ZR

57 číslo název položky cena celkem Pozemek 1. Vlastní pozemek 0,00 Kč Stavební náklady 2. I. etapa výstavby ,00 Kč Průzkumné a přípravné práce 5. Průzkumy území ,00 Kč 6. Geodetická příprava - polohopis, výškopis 50 000,00 Kč 7. Projektová činnost (až do kolaudace) ,00 Kč Další náklady nestavební povahy 8. Bazénové doplňky neinvestiční ,00 Kč 9. Interiérové vybavení areálu ,00 Kč 10. Další vybavení ,00 Kč Cena celkem ,00 Kč

58 Cena/rok 2008 2009 2010 2011 2012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) Ostatní provozní a finanční náklady 810620 Celkové fixní náklady

59 Finanční a ekonomická analýza projektu
Scénář Koeficient 100% 2008 2009 2010 2011 2012 Reálný 1 Pesimistický 0,8 Optimistický 1,1

60 Finanční a ekonomická analýza projektu
Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky 2008 2009 2010 2011 2012 Provozní příjmy Provozní náklady Provozní dotace

61 Socioekonomická analýza
Přínosy za 20 let Příjmy projektu za 20 let Náklady projektu - 20 let Celkem za 20 let

62 Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Rozšíření aktivní sezóny v areálu Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

63 Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) Aktivity v CR
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 3 Kovářská dílna v Herálci 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a jejím okolí 5 Obnova původních řemesel – miniskansen v Sázavě 6 Rekonstrukce býv. přádelny na rekr. Centrum NJ 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; Vojnův Městec 10 Mikroregionální muzeum vesnických řemesel;  Nížkov 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sázavou 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy 13 Informační a průvodcovské centrum ve Škrdlovicích 14 Zpět k pramenům 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21 Centrum české barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25 Volnočasový program na Turistické chatě Sklené 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum

64 Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 42 Letní aquacentrum Žďár nad Sázavou Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko

65

66 Finanční analýza žadatele
Obecně lze říci, že z tohoto hlediska je situace konkrétních žadatelů značně rozdílná, a to především v závislosti na typu žadatele. Podle této situace lze jednotlivé dílčí projekty rozdělit do několika skupin: žadatelé, kteří jsou schopni projekt financovat celý z vlastních zdrojů (obce, města a částečně podnikatelé) žadatelé, kteří budou financovat projekt částečně ze svých zdrojů (menší obce, svazky obcí, částečně podnikatelé, částečně NNO) žadatelé, kteří budou na financování projektu hledat cizí zdroje (především NNO)

67 Analýza dílčích záměrů IP Partnesrství pro ZR Aktivity v CR
v tis.Kč PM Majetkově LZ Dokumentace Koofinancování Nosný MP Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 400 žadatel Ano proj.záměr vlastní zdroje NE 70% 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 4000 vlastní zdroje/úvěr 3 Kovářská dílna v Herálci 2000 40% 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a okolí ANO 5 Miniskansen v Sázavě 2500 60% 6 Rekonstrukce bývalé přádelny na rekr. centrum 30000 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 50% 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; V. Městec 15000 30% 10 Mikroreg. muzeum vesnických řemesel;  Nížkov 12000 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sáz. stavební dok. 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy smluvně 13 Informační a průvodcovské centrum Škrdlovice 3000 90% 14 Zpět k pramenům 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 8300 úvěr 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21 Centrum č. barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 9000 80% 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 5000 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25 Volnočasový program Turistické chata Sklené 3750 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 10000 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 14000 žadat/sml zám/ st. dok. 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 9700 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum 3250 Aktivity v CR celkem 38 54%

68 Infrastruktura v CR / trasy Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR
Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 3000 1 žadatel Ano stavební dok. vlastní zdroje/úvěr NE 90% 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 10000 3 proj.záměr 50% 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV žadat/sml ANO 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 45000 studie rozvoje 70% 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 80% 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory Žadatel 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 3600 vlastní zdroje 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou zám/ st. dok. 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 5000 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 6600 60% 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 6000 42 Aquapark Žďár nad Sázavou 100000 12 Infrastruktura v CR / trasy celkem 17 Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko 2 Koordinace IP celkem 6 000 CELKEM 57 58%

69 Závěr a zhodnocení Míra připravenosti projektů:
Aktivity v cestovním ruchu 54% Infrastruktura v CR / trasy % C. Koordinace IP %

70 Předpoklady realizace projektu
Kvalitní koordinace integrovaného projektu Výběr kvalitního týmu pro přípravu a realizaci dílčích projektů. Správná komunikace mezi jednotlivými subjekty Dostatečný čas na přípravu dílčích projektů i společných aktivit Ošetřené vztahy s institucemi (stavební úřady, CHKO, banky, apod.) Kvalitní výběr dodavatelů a zpracování řízení při zadávání veřejných zakázek Kvalitní příprava projektu v „terénu“ - minimalizace nákladů Nastavit služby dobře na konkrétní cílové skupiny Pružně reagovat na trendy v oblasti CR Kvalitně zpracovaná marketingová kampaň

71 Rizika, identifikovaná při přípravě IP
Chybí konkrétně definovaný koordinátor Projekt nebude realizován z důvodů formální nepřipravenosti (financování, vlastnické vztahy, atd.) Neschopnost předfinancování projektu Projekty nezískají podporu z důvodu neodborného řízení a vyúčtování Nesprávně nastavené smluvní vztahy (krach dodavatele, apod.) Komplikace přírodního rázu, živelná pohroma Klienti vzniklých služeb nebudou mít o tyto produkty zájem Nedostatečná propagace aktivit projektu, špatné povědomí o projektu Pozastavení či ukončení podpory na centrální úrovni

72 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Předběžná studie proveditelnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google