Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti."— Transkript prezentace:

1

2 Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti

3 Stručná historie projektu Integrovaný projekt „Partnerství pro Žďársko“  IP Partnerství pro Žďársko vznikl na podzim roku 2005  Partnerství obcí, měst, svazků obcí, NNS a soukromého sektoru  Čtyři desítky projektů a projektových záměrů v oblasti rozvoje cestovního ruchu  záměry budou realizovány v letech 2007 – 2013  umístění - obvod obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou  několik projektů mimo tento obvod, aktivity však odpovídají cílům IP

4 Identifikační údaje předkladatele projektu Nositel Integrovaného projektu Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, 591 31 Nositelem partnerství je Koordinační skupina IP v tomto složení: Havlík Jan, tajemník Město Žďár nad Sázavou – zástupce nositele Jonák Ivo, starosta Nové Veselí - zástupce obcí Ledvinka František, zástupce Svazku obcí Pod Peperkem Hořínek Ivan, zástupce Subregionu Velké Dářko Kuba Zdeněk, jednatel Truhlářství Jámy, zástupce podnikatelů Kamp Tomáš, Erteple & Hmla, o.s., zástupce NNO Čejka Jaromír, zástupce CHKO Žďárské vrchy

5 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Sociálně ekonomické prostředí lokality Žďárska:  Žďársko je venkovský region s výjimkou Žďáru nad Sázavou  Celkový počet obyvatel: 43700 obyvatel; 49,5% mužů, 50,5 % žen  Region kombinuje převážně zemědělský charakter s průmyslovým  Míra nezaměstnanosti zde v současné době činí 7,1%,  Jedná se o jeden z nejčistších a nejzdravějších regionů pro život  Má relativně špatnou dopravní dostupnost (především silniční)  Od začátku 20. století je široce využíván k rekreaci

6 Informace o vývoji projektu a jeho současném stavu Z hlediska vnitřní logiky lze projekt rozdělit na tři skupiny: A.Aktivity v cestovním ruchu („měkké“ projekty, budou zajišťovat vlastní náplň IP) B.Infrastruktura v CR / trasy (cyklistické, pěší a zimní běžecké trasy, sportovní a relaxační centra, ubytování pro aktivity ve sportu a CR, aquacentrum) C.Koordinace IP (koordinační, marketingové a servisní aktivity pro IP)

7 Integrační roviny IP A.tématická rovina Rozvoj kultury a volnočasových aktivit v regionu Oblast historických památek Oblast přírodních krás a ekologické programy Oblast tradičních řemesel a zemědělství B. integrační rovina z hlediska umístění projektu (tzv. projektová hnízda) Oblast Města Žďár nad Sázavou a jejího bezprostředního okolí Oblast Subregionu Velké Dářko Oblast Svazku obcí Pod Peperkem Ostatní projekty C. společné aktivity Zajištění a koordinaci IP Partnerství pro Žďársko (projekt č. 23)

8 IP Partnerství pro Žďársko podle územních vazeb Subregion Velké Dářko Město Žďár nad Sázavou Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov

9 A. Subregion Velké Dářko Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Návazné projekty: Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko (Subregion VD) Rozhledna Sklené u Fryšavy (Subregion Velké Dářko) Expozice železářství Polnička (Obec Polnička) Rozvoj naučných stezek v CHKO Žďárské Vrchy – ČSOP Žďár n.S Volnočasové programy Turistická chata Sklené (DDM Žďár n.S.) Sport-rekreační areál „Stará přádelna“ Nový Jimramov (Alecra, s.r.o.) Muzeum lesních železniček Cikháj (obec Cikháj) Textil od A do Z ve Vojnově Městci (obec Vojnův Městec) Turistické programy Kovářská dílna Herálec (Martin Přikryl) Rozvoj SKI areálu v Novém Jimramově (Ski Nový Jimramov, s.r.o.) Zpět k pramenům – naučná stezka Evropské rozvodí (Subregion VD)

10 A. Město Žďár nad Sázavou Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Návazné projekty: Selský dvůr Zahrada Vysočina (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Poznej okolí Žďáru nad Sázavou (Zahrada Vysočina – ekologické centrum) Sportovně-relaxační centrum (OREL Žďár nad Sázavou) Ubytovna pro sport a volný čas (TJ ŽĎAS) Rozvoj Ski areálu Martina Koukala (TJ ŽĎAS) Centrum české barokní gotiky (ŽDAS a.s.) Aktivity kempu u Pilské nádrže (CERUM Žďár nad Sázavou) Naučná stezka v okolí Zelené hory (Město Žďár nad Sázavou) Volnočasové a naučné centrum Žďár nad Sazavou (Město Žďár nad Sázavou) Rozvoj kultury a CR v regionu Žďárska (Erteple & Hmla, o.s.) Cyklotrasy lesního komplexu (Radostín nad Sázavou)

11 A. Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC) Návazné projekty: ITC Řemesla v obci Velká Losenice ITC Miniskanzen řemesel a tradic Sázava Cyklostezky obce Hamry nad Sázavou (obec Hamry nad Sázavou) Revitalizace bývalého lihovaru (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Velká Losenice) Úprava veřejných prostranství (obec Sázava) Úprava veřejných prostranství (obec Nové Dvory)

12 Mapka dílčích záměrů a místa jejich realizace _____________ Modře Aktivity v CR Žlutě Infrastruktura CR Červeně Koordinace IP

13 Analýza trhu a koncepce marketingu Cílové skupiny  Návštěvníci regionu Jde jak o návštěvníky z České republiky, tak o návštěvníky ze zahraničí. Zacílení se týká všech věkových skupin. Jde o to, aby návštěvníci měli důvod do regionu přicestovat a strávit zde více než jednodenní pobyt.  Obyvatelé regionu Jedná se o lidi, kteří v regionu přímo bydlí. Této skupině projekt nabízí možnost aktivního trávení volného času. Projekt rovněž vytvoří nová pracovní místa pro obyvatele. Zacílení se týká všech věkových skupin.  Podnikatelé regionu Zvýšením návštěvnosti regionu a využíváním služeb v CR dojde k zvýšení obratu podnikatelských subjektů, možnost investic do nových záměrů.

14 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza a výzkum trhu byly v rámci IP realizovány v několika rovinách a několika způsoby: A.připomínky přes internetové stránky měst a obcí B.veřejné projednání a usnesení samospráv C.ankety mezi občany D.analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty E.analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism F.analýza poptávky formou dotazníkového šetření G.srovnání vývoje návštěvnosti obcí a okolí v posledních 5 letech

15 Analýza trhu a koncepce marketingu A. Připomínky přes internetové stránky, podněty občanů: Realizován především mezi obyvateli a podnikateli v regionu. Tito přispěli především dobrou znalostí potřeb návštěvníků regionu. Takto získané poznatky byly zapracovány do připravovaných dílčích projektových záměrů. B. Veřejné projednání a usnesení samospráv, str. dokumenty: Kladný přístup samospráv jednotlivých obcí, měst a svazku obcí k dílčím projektům připravovaným na jejich území. Soulad na úrovni stanovených prioritních oblastí rozvoje jednotlivých mikroregionů či kraje.  Program rozvoje kraje Vysočina  Program rozvoje Mikroregionu Žďársko  Strategii Subregionu Velké Dářko

16 Analýza trhu a koncepce marketingu C. Ankety mezi občany : Touto formou byla ověřena nejen dostatečně velká poptávka po projektu, ale rovněž získána celá škála názorů na jeho náplň, obsah, formu, atd. Pozn.: Tato forma analýzy poptávky byla realizována u projektů č.42 Letní aquacentrum Žďár n.S., č. 37 Cyklostezky a cyklotrasy ve Žďáře n.S., č.33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko. D. Analýza poptávky formou řízených rozhovorů s turisty: Realizována prostřednictvím pracovníků dílčích žadatelů a IC v regionu, kteří byly instruováni v otázkách, které analýza projektu vyžaduje. Do této formy analýzy poptávky lze zahrnout i neformální rozhovory žadatelů s návštěvníky a obyvateli regionu.

17 Analýza trhu a koncepce marketingu E.Analýza vycházející z Monitoringu návštěvnosti agentury Czechtourism:  K ověření analýzy poptávky po výstupech projektu bylo využito srovnání výsledků z průzkumu provedeného agenturou Czechtourism se zaměřením IP. Řada výsledků průzkumu dobře ověřuje poptávku po aktivitách dílčích projektů. Podle této formy analýzy trhu a poptávky po projektu je tedy IP Partnerství pro Žďársko dobře nastaven a odpovídá zájmu a prioritám návštěvníků regionu.  Na tomto místě uvádíme shrnutí hlavních výsledků tohoto průzkumu, který byl realizován ve dvou etapách, a to v období léto 2005 a zima 2005/2006.

18

19

20 Analýza trhu a koncepce marketingu F.Analýza poptávky formou dotazníkového šetření  Dotazníky byly distribuovány v existujících informačních centrech, na obecních úřadech a v hotelích a turistických ubytovnách.  Celkem se zpět vrátilo 50 dotazníků, ze kterých byla provedena analýza získaných statistických dat. Výsledky dotazníkového šetření v mnoha ohledech kopírovaly výsledky průzkumu agentury Czechtourism a potvrdily poptávku po aktivitách IP. G.Srovnání vývoje návštěvnosti měst a obcí v posledních 5 letech  Porovnání počtu obsloužených klientů IC  Porovnání výběru správních poplatků za ubytování od hotelů  Porovnání návštěvnosti vybrané památky v obci (dle vstupného)  Porovnání návštěvnosti kulturních či společenských akcí  Expertní odhady využití cyklotras a dopravní průzkumy

21 Analýza trhu a koncepce marketingu Analýza ukázala, že další návazné aktivity v oblasti CR by pomohly návštěvníky v regionu udržet delší dobu. Jedná se hlavně o aktivity, kterým by se návštěvníci věnovali mimo sezónu či v případě nepříznivého počasí. Výsledky ukázaly, že je třeba především v očích domácího návštěvníka změnit vnímání Žďárska jako regionu, který stojí spíše za jednodenní pobyt, ale nabídnout návazné aktivity, které by jej v regionu udržely delší dobu. Ve spolupráci s dílčími žadateli byly určeny expertní odhady počtu klientů připravovaných aktivit v CR. Součet pro veškeré aktivity je 1.006 tisíc klientů služeb ročně. Vzhledem k tomu, že někteří klienti využijí více než jednu aktivitu, ale v průměru 3, vychází, že aktivity projektu by mohly ročně oslovit na 335 tis. konkrétních návštěvníků či obyvatel regionu.

22 Analýza trhu a koncepce marketingu Základní údaje o cenách  Služby zdarma Do této skupiny patří především dílčí projekty, které nepředpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o trasy (cyklostezky, cyklotrasy, pěší trasy, naučné a poznávací stezky, zimní běžecké trasy či vstup na rozhlednu). Hlavním cílem těchto projektů je přilákat cílové skupiny ke konkrétním aktivitám.  Zpoplatněné služby Projekty v této oblasti jsou většinou konkrétní dílčí projekty, které předpokládají zapojení konkrétních pracovníků do obsluhy této služby. Jedná se o nejrůznější aktivity s měkkou náplní (muzea, expozice řemesel, barokní gotiky, sklářství, kovářství, atd.) a projekty infrastrukturní ve své provozní fázi (vstupné do aquacentra, poplatky za ubytování, atd.).

23 Analýza trhu a koncepce marketingu Vymezení marketingové strategie Důležitým předpokladem pro úspěšnou marketingovou strategii nebudou pouze propagační aktivity jednotlivých dílčích projektů, ale ucelená strategie na úrovni regionu, která by měla být zajištěna v rámci projektu „Koordinace IP Partnerství pro Vysočinu“. Propagace IP lze z hlediska formy rozdělit:  Propagace produktů CR v rámci IP Partnerství pro Žďársko  Propagace v nadregionálních materiálech (mapy, Kraj Vysočina, apod.)  Vlastní propagační materiály dílčích žadatelů; internetové stránky  Prezentace v rámci veletrhů cestovního ruchu  Systém IC v České republice  Rezervační systém ATIS  Napojení a komunikace s tour operátory

24 Nosné projekty IP Partnerství pro ZR Subregion Velké Dářko Nosné projekty: Cyklotrasy a cyklostezky Subregionu Velké Dářko Muzeum uhlířství a sklářství (aktivity ICT Škrdlovice) Město Žďár nad Sázavou Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy města Žďár nad Sázavou a okolí Sportovně rekreační areál „Pilák“ Svazek obcí Pod Peperkem a Nížkov Nosné projekty: Cyklostezky a cyklotrasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkovského okruhu Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC)

25 Cyklotrasy Subregionu Velké Dářko Celkem 46 km

26 číslonázev položkycena celkem 1.Pozemek Vlastní pozemek obcí0 Kč Odkoupení pozemku 32.200 m 2 * 30 Kč.2 208 000 Kč 2.Stavební náklady etapa Polnička – Vojnův Městec33 657 416,00 Kč etapa Sklenné – Světnov, Cikhájský okruh25 979 401,00 Kč etapa Škrdlovice – Dářko, Radostín - Račín31 806 577,00 Kč etapa Světnov – Počítky, Cikháj - Herálec37 815 365,00 Kč 3.Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území360 000,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace)4 095 000,00 Kč 4.Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek*0 Kč Cena celkem135 921 759,00 Kč

27 Cena/rok20092010201120122013 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 312000 00 Náklady na energie: (svoz odpadů) 96000 Ostatní provozní a finanční náklady 190000 Celkem598000 286000 Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem598000627900657800331760348920

28 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky20082009201020112012 Provozní příjmy00000 Provozní náklady 598000627900657800331760348920 Provozní dotace 598000627900657800331760348920

29 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let213034964 Náklady projektu - 20 let152341459 Celkem za 20 let60693505

30 Závěr a doporučení vlastnické vztahy optimální financování projektu získat pro realizaci projektu finančně silného partnera. snížit investiční náklady projektu pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

31 Cyklostezky města Žďár n. Sáz. Celkem 8 km

32 číslonázev položkycena celkem 1.Pozemek Cizí pozemky960 000,00 Kč 2.Stavební náklady etapa Žďár - Radonín4 275 000,00 Kč etapa Žďár - Hamry1 710 000,00 Kč etapa Radonín – Nové Veselí11 970 000,00 Kč etapa Žďár - Mělkovice10 260 000,00 Kč 3.Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území120 000,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace)1 365 000,00 Kč 4.Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek100 000,00 Kč Cena celkem30 760 000,00 Kč

33 Cena/rok20082009201020112012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 00000 Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) 00000 Ostatní provozní a finanční náklady 40000 Celkem40000 Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem4000042000440004640048800

34 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky20082009201020112012 Provozní příjmy00000 Provozní náklady40 00042 00044 00046 40048 800 Provozní dotace40 00042 00044 00046 40048 800

35 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let313821238 Náklady projektu - 20 let30386000 Celkem za 20 let283435238

36 Závěr a doporučení Vlastnické vztahy Optimální financování projektu Hledat cesty ke snížení investičních náklady projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

37 Cyklistické trasy Svazku obcí Pod Peperkem a Nížkova Celkem 16 km

38 číslonázev položkycena celkem 1.Pozemek Vlastní pozemky0,00 Kč 2.Stavební náklady Cyklotrasy na katastru Velké Losenice11 400 000,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nové Dvory3 040 000,00 Kč Cyklotrasy na katastru Nížkov6 080 000,00 Kč Cyklotrasy na katastru Sázava3 800 000,00 Kč Cyklostezka Sázava3 420 000,00 Kč 3.Průzkumné a přípravné práce Průzkumy území160 000,00 Kč Projektová činnost (až do kolaudace)1 300 000,00 Kč 4.Další náklady nestavební povahy Další vybavení – mobiliář cyklostezek100 000,00 Kč Cena celkem29 300 000,00 Kč

39 Cena/rok20082009201020112012 Osobní náklady00000 Náklady na energie 00000 Ostatní provozní a finanční náklady 68000 Celkem68000 Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem6800071400748007888082960

40 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky20082009201020112012 Provozní příjmy00000 Provozní náklady68 00071 40074 80078 88082 960 Provozní dotace68 00071 40074 80078 88082 960

41 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let175235282 Náklady projektu - 20 let31418200 Celkem za 20 let143817082

42 Aktivity ICT Škrdlovice adaptace nebytových prostor (bývalého skladiště) průvodcovská a propagační činnost vstupní branou pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

43 číslonázev položkycena celkem Pozemek 1.Vlastní pozemek0,00 Kč Stavební náklady 2.Rekonstrukce IC300 000,00 Kč Cena celkem300 000,00 Kč*

44 Cena/rok20082009201020112012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 692 000 Náklady na energie: (voda, plyn, energie) 45 000 Kancelářské vybavení 100 000 20 000 Náklady na marketing a propagaci 140000 Ostatní provozní a finanční náklady 35000 Index inflace 11,051,11,161,22 Celkem1 012 0001 062 6001 113 2001 081 1201 137 040

45 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky20082009201020112012 Provozní příjmy*1 012 000 1 062 6001 113 200290 000 Provozní náklady1 012 000 1 062 6001 113 2001 081 1201 137 040 Provozní dotace000791 120847 040

46 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let91 731 708 Příjmy projektu za 20 let7 192 000 Náklady projektu - 20 let30 318 472 Celkem za 20 let68 605 236

47 Závěr a doporučení Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

48 Mikroregionální muzeum řemesel a tradic Nížkov (ITC) Rekonstrukce obecní budovy (bývalá zem. usedlost) průvodcovská a propagační činnost Muzeum zemědělské techniky a řemesel v regionu vstupní brána pro návštěvníky obce a regionu zajištění informačních služeb aktivní průvodcovskou službou (Nížkovská kostnice) nabídnout turistům program i mimo hlavní turistickou sezónu

49 číslonázev položkycena celkem Pozemek 1.Vlastní pozemek0,- Stavební náklady 2. Náklady inženýrské činnosti (přípojky plyn, elektrika)120.000,- 3Náklady stavební části stavby8.500.000,- Průzkumné a přípravné práce 4.Průzkum statiky budovy15 000,- 5.Návrhy řešení rekonstrukce budovy20 000,- 6.Projektová činnost (až do kolaudace)100 000,- Další náklady nestavební povahy 7.Interiérové vybavení areálu200 000,- 8.Další vybavení45 000,- Cena celkem9.000.000,-

50 Cena/rok20092010201120122013 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 301 400 Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) 44 000 Ostatní provozní a finanční náklady 117000 Index inflace 11,051,11,161,22 Celkové náklady462400485520508640536384564128

51 Finanční a ekonomická analýza projektu ScénářKoeficient100%20092010201120122013 Reálný168200 8137588660104284121024 Pesimistický0,854560 651007092883427,296819,2 Optimistický1,175020 89512,597526114712,4133126,4

52 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky20092010201120122013 Provozní příjmy682008137588660104284121024 Provozní náklady452 400475 020497 640524 784551 928 Provozní dotace384 200393 645408 980420 500430 904

53 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let75 083 610 Příjmy projektu za 20 let2 232 310 Náklady projektu - 20 let21 971 213 Celkem za 20 let55 344 707

54 Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty Vyjasnění kompetencí v rámci CR na celém Žďársku

55 Letní koupaliště ZR

56

57 číslonázev položkycena celkem Pozemek 1.Vlastní pozemek0,00 Kč Stavební náklady 2.I. etapa výstavby69 979 000,00 Kč Průzkumné a přípravné práce 5.Průzkumy území150 000,00 Kč 6.Geodetická příprava - polohopis, výškopis50 000,00 Kč 7.Projektová činnost (až do kolaudace)3 100 000,00 Kč Další náklady nestavební povahy 8.Bazénové doplňky neinvestiční950 000,00 Kč 9.Interiérové vybavení areálu4 500 000,00 Kč 10.Další vybavení1 300 000,00 Kč Cena celkem80 029 000,00 Kč

58 Cena/rok20082009201020112012 Osobní náklady + ost. náklady na pracovníky 616 325 Náklady na energie: (voda, plyn, el. energie) 1 951 865 Ostatní provozní a finanční náklady 810620 Celkové fixní náklady 3 378 810

59 Finanční a ekonomická analýza projektu ScénářKoeficient100%20082009201020112012 Reálný114600001533000160965016901331774639 Pesimistický0,811680001226400128772013521061419711 Optimistický1,116060001686300177061518591461952103

60 Finanční a ekonomická analýza projektu Ukazatele ekonomické analýzy dokazují, že projekt nevyhovuje. Roky20082009201020112012 Provozní příjmy1533000160965016901331774639 Provozní náklady35228103698951388389840780934281998 Provozní dotace19898102089301219376523034542507359

61 Socioekonomická analýza Přínosy za 20 let282 804 394 Příjmy projektu za 20 let45 649 480 Náklady projektu - 20 let192 259 286 Celkem za 20 let136 194 588

62 Závěr a doporučení Hledání úspor na straně provozních a investičních nákladů Navýšení příjmů projektu v provozní fázi Rozšíření aktivní sezóny v areálu Optimální financování projektu Pečlivě řídit a administrovat projekt Spolupráce s CHKO Spolupráce s navazujícími projekty

63 č.p Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) 2007200820092010201120122013 Aktivity v CR 1Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 2Sklářská expozice ve Škrdlovicích 3Kovářská dílna v Herálci 4Původní řemesla v obci Velká Losenice a jejím okolí 5Obnova původních řemesel – miniskansen v Sázavě 6Rekonstrukce býv. přádelny na rekr. Centrum NJ 8Muzeum lesních železniček na Cikháji 9Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; Vojnův Městec 10Mikroregionální muzeum vesnických řemesel; Nížkov 11Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sázavou 12Rozhledna Sklené u Fryšavy 13Informační a průvodcovské centrum ve Škrdlovicích 14Zpět k pramenům 17Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 20Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 21Centrum české barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 22Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 24Rozvoj kultury v regionu Vysočina 25Volnočasový program na Turistické chatě Sklené 26Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 28Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 29Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 31Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum

64 č.p. Časový harmonogram IP Partnerství pro ZR (v letech) 2007200820092010201120122013 Infrastruktura v CR / trasy 15Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 16Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 32Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 33Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 34Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 35Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 36Cyklotrasy Nížkovského okruhu 37Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 38Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 39Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 40Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 41Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 42Letní aquacentrum Žďár nad Sázavou Koordinace IP 23Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko

65

66 Finanční analýza žadatele Obecně lze říci, že z tohoto hlediska je situace konkrétních žadatelů značně rozdílná, a to především v závislosti na typu žadatele. Podle této situace lze jednotlivé dílčí projekty rozdělit do několika skupin: žadatelé, kteří jsou schopni projekt financovat celý z vlastních zdrojů (obce, města a částečně podnikatelé) žadatelé, kteří budou financovat projekt částečně ze svých zdrojů (menší obce, svazky obcí, částečně podnikatelé, částečně NNO) žadatelé, kteří budou na financování projektu hledat cizí zdroje (především NNO)

67 Analýza dílčích záměrů IP Partnesrství pro ZR v tis.Kč PMMajetkověLZDokumentaceKoofinancováníNosnýMP Aktivity v CR 1 Muzeum uhlířství ve Škrdlovicích 4000 žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE70% 2 Sklářská expozice ve Škrdlovicích 40000žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE70% 3 Kovářská dílna v Herálci 20002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE40% 4 Původní řemesla v obci Velká Losenice a okolí 40002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO70% 5 Miniskansen v Sázavě 25002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 6 Rekonstrukce bývalé přádelny na rekr. centrum 300008žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE60% 8 Muzeum lesních železniček na Cikháji 40001žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 9 Víš do čeho se oblékáš - textil A-Z; V. Městec 150002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE30% 10 Mikroreg. muzeum vesnických řemesel; Nížkov 120002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 11 Selský dvůr; Zahrada Vysočina Žďár nad Sáz. 25002žadatelAnostavební dok.vlastní zdrojeANO70% 12 Rozhledna Sklené u Fryšavy 20000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE60% 13 Informační a průvodcovské centrum Škrdlovice 30002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO90% 14 Zpět k pramenům 20000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE40% 17 Naučné stezky v oblasti CHKO Žďárské vrchy 83002smluvněAnoproj.záměrúvěrANO40% 20 Poznej své okolí ve Žďáře nad Sázavou 30000smluvněAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE70% 21 Centrum č. barokní gotiky - Santini Žďár n. S. 90002smluvněAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO80% 22 Naučná stezka na Zelené Hoře ZR _Město ZR 50000žadatelAnostavební dok.vlastní zdrojeNE70% 24 Rozvoj kultury v regionu Vysočina 30002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 25 Volnočasový program Turistické chata Sklené 37501žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 26 Volnočasové a naučné centrum ZR_ Město ZR 100002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE50% 28 Rozvoj SKI areálu Martina Koukala ZR 140002žadat/smlAno zám/ st. dok.vlastní zdroje/úvěrANO70% 29 Rozvoj Ski areálu v Novém Jimramově 97002žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO70% 31 Aktivity kempu u Pilské nádrže ZR_Cerum 32502žadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeNE40% Aktivity v CR celkem 152 40038 54%

68 Infrastruktura v CR / trasy 15 Ubytovna pro sport a volný čas_TJ ŽDAS ZR 30001žadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrNE90% 16 Sportovní, relaxační a ubytovací centrum_OREL ZR 100003žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrNE50% 32 Cyklostezka Nové Veselí – Žďár nad Sázavou_NV 30000žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO50% 33 Cyklostezky Subregionu Velké Dářko 450000žadat/smlAnostudie rozvojevlastní zdroje/úvěrANO70% 34 Cyklostezky lesního komplexu v Radostíně n/O. 30000žadat/smlAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrANO80% 35 Zkvalitnění cyklotrasy č. 19 v obci Nové Dvory 30000ŽadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrANO70% 36 Cyklotrasy Nížkovského okruhu 36000ŽadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO70% 37 Cyklotrasy a cyklostezky ve Žďáře nad Sázavou 100000ŽadatelAno zám/ st. dok.vlastní zdrojeANO70% 38 Zkvalitnění cyklotras ve Velké Losenici 50000ŽadatelAnoproj.záměrvlastní zdrojeANO70% 39 Zkvalitnění cyklotras v obci Sázava 66000žadat/smlAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 40 Cyklo-haťová stezka Radostín u VD 36000žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO60% 41 Zkvalitnění zimní turistiky v Subregionu Velké Dářko 60001žadatelAnostudie rozvojevlastní zdrojeANO80% 42 Aquapark Žďár nad Sázavou 10000012žadatelAnostavební dok.vlastní zdroje/úvěrNE90% Infrastruktura v CR / trasy celkem 201 80017 70% Koordinace IP 23 Koordinace projektu Partnerství pro Žďársko 60002žadatelAnoproj.záměrvlastní zdroje/úvěrANO50% Koordinace IP celkem 6 0002 50% CELKEM360 20057 58%

69 Závěr a zhodnocení Míra připravenosti projektů: Aktivity v cestovním ruchu 54% Infrastruktura v CR / trasy 70% C. Koordinace IP 50%

70 Předpoklady realizace projektu Kvalitní koordinace integrovaného projektu Výběr kvalitního týmu pro přípravu a realizaci dílčích projektů. Správná komunikace mezi jednotlivými subjekty Dostatečný čas na přípravu dílčích projektů i společných aktivit Ošetřené vztahy s institucemi (stavební úřady, CHKO, banky, apod.) Kvalitní výběr dodavatelů a zpracování řízení při zadávání veřejných zakázek Kvalitní příprava projektu v „terénu“ - minimalizace nákladů Nastavit služby dobře na konkrétní cílové skupiny Pružně reagovat na trendy v oblasti CR Kvalitně zpracovaná marketingová kampaň

71 Rizika, identifikovaná při přípravě IP Chybí konkrétně definovaný koordinátor Projekt nebude realizován z důvodů formální nepřipravenosti (financování, vlastnické vztahy, atd.) Neschopnost předfinancování projektu Projekty nezískají podporu z důvodu neodborného řízení a vyúčtování Nesprávně nastavené smluvní vztahy (krach dodavatele, apod.) Komplikace přírodního rázu, živelná pohroma Klienti vzniklých služeb nebudou mít o tyto produkty zájem Nedostatečná propagace aktivit projektu, špatné povědomí o projektu Pozastavení či ukončení podpory na centrální úrovni

72 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Integrovaný projekt: Partnerství pro Žďársko  realizováno v rámci projektu SROP 3.3 Partnerství pro Vysočinu Předběžná studie proveditelnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google