Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 ČR na cestě do EU PHARE - 1989 (Mad, Pol) ČR od r. 1990 12/1991 - asociační dohoda ES s ČSFR, Maďarskem a Polskem Rozdělení ČSFR - nová asociační dohoda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 ČR na cestě do EU PHARE - 1989 (Mad, Pol) ČR od r. 1990 12/1991 - asociační dohoda ES s ČSFR, Maďarskem a Polskem Rozdělení ČSFR - nová asociační dohoda."— Transkript prezentace:

1 1 ČR na cestě do EU PHARE - 1989 (Mad, Pol) ČR od r. 1990 12/1991 - asociační dohoda ES s ČSFR, Maďarskem a Polskem Rozdělení ČSFR - nová asociační dohoda s ČR 10/1993, vytvoření zóny volného obchodu pro průmyslovou produkci 1/1996 žádost ČR o vstup do EU (vyplnění podrobného dotazníku)

2 2 Rozšíření EU na východ 6/1993 - summit EU v Kodani - EU se rozhodla pokračovat v rozšiřování kandidátské státy musí splnit 3 druhy kritérií pro členství v EU –politická - demokracie, svobodné volby, ochrana menšin –ekonomická - tržní hospodářství, konkurenceschopnost, hospodářská soutěž –právní - převzít acquis communautaire

3 3 Předvstupní strategie EU PHARE Strategický dialog - v jednotlivých sektorech Bílá kniha o začlenění SVE do vnitřního trhu EU naplňování asociačních dohod ES

4 4 ČR - jednání o členství 7/1997 - Evropská komise vydala zprávu - AGENDA 2000 - doporučila zahájit jednání o přistoupení s ČR, Pol, Maď, Estonskem, Slovinskem a Kyprem 3/1998 - zahájení jednání o přistoupení 12/1999 - Helsinský summit - zahájení rozhovorů se SR, Lit, Lot, Maltou, Bul, Rum

5 5 Rozšíření EU 1.5. 2004 - rozšíření EU o 10 nových členských států Rum a Bul - přistoupí v roce 2007 10/2005 - zahájení jednání o přistoupení s Chorvatskem a Tureckem

6 6 Vyjednaná přechodná období požadovaná ČR Volný pohyb kapitálu 1) Přechodné období na nabývání zemědělské půdy a lesů v délce 7 let pro osoby, které nemají trvalý pobyt na území ČR. Po třech letech bude přechodné období revidováno. Případná změna (t.j. zkrácení nebo zrušení přechodného období) bude schválena Radou EU na základě jednomyslného rozhodnutí. 2) Přechodné období na nabývání vedlejšího bydlení v délce 5 let od vstupu ČR do EU; (může být prodlouženo)

7 7 Vý/prodej půdy cizozemcům cizozemec dle DZ = FO s trvalým pobytem nebo PO se sídlem mimo území ČR fyzické osoby npouze v taxativně vymezených případech (dědění) ndo vstupu do EU dojde k uvolnění pro podnikající FO právnické osoby nnepodnikající v ČR - jako u FO (§ 17 (1) DZ) - restriktivní npodnikající v ČR - novelou DZ v roce 2001 již uvolněno přechodné období pouze u FO a PO nepodnikajících zem. a lesní půda restriktivní pro všechny

8 8 1) Přechodné období do 31.12.2006 na dosažení plné harmonizace hygienických parametrů s podmínkami platnými v EU pro celkem 52 zpracovatelských podniků 2) Přechodné období do 31.12.2009 pro již používané neobohacené klecové systémy pro nosnice, které nesplňují technický požadavek na výšku klece stanovený směrnicí Rady 1999/74/ES. Zemědělství

9 9 1) Přechodné období pro zachování snížené sazby daně z přidané hodnoty u dodávek tepelné energie do 31.12.2007; 2) Přechodné období na dodávky stavebních prací pro účely bydlení do 31.12.2007; 3) Přechodné období na zachování nižších sazeb spotřební daně u cigaret a tabákových výrobků do 31.12.2006 pro dosažení 57 % zdanění a jednoleté PO (do konce roku 2007) pro přizpůsobení se novému acquis v této oblasti; 4) osvobození osob s obratem nižším než 35 tisíc EUR (derogace) od registrace plátce DPH; 5) zvláštní úprava (derogace) spotřební daně z lihu u pěstitelského pálení s cílem zachovat tradiční domácí výrobu ovocných destilátů. Daně

10 10 1) Přechodné období pro vytvoření úplných nouzových zásob ropy a ropných produktů do 31. 12. 2005. 2) Přechodné období do konce roku 2004 pro aplikaci čl. 18 směrnice 98/30/ES o vnitřním trhu s plynem (liberalizace trhu plynem). Přijetí energetického zákona umožnilo ČR výrazně zkrátit (o 3 roky) žádost o PO na liberalizaci trhu plynem. Zákonem stanovený harmonogram totiž urychlil oproti původnímu předpokladu proces otevírání trhu plynem. ČR tak dosáhne Unií požadovaného procenta otevření trhu na 28% již k 1.1.2005. Energetika

11 11 1) Přechodné období do 31.12.2005 na nakládání s odpady - směrnice 94/62/EC o obalech a obalových odpadech. PO pro dosažení cílových hodnot u recyklace a opětovného využití obalu (čl. 6 směrnice); 2) Přechodné období do 31.12.2010 na kvalitu vody - směrnice 91/271/EEC o městských odpadních vodách /čištění komunálních vod/ - přechodné období pro praktickou implementaci požadavku výstavby čistíren odpadních vod u obcí kategorie 2000 - 10 000 EO (ekvivalentních obyvatel); 3) Navíc byl dohodnut pro průmyslové znečištění a management rizik - směrnice 96/61/EC o integrované prevenci a omezování znečišťování (IPPC) - odklad platnosti pro nová zařízení do 30.10.2004. Pro jedno stávající zařízení (t.j. pro jeden podnik, který požádalo PO) by měla být situace dořešena v srpnu 2002. Životní prostředí

12 12 Vyjednaná přechodná období požadovaná EU Volný pohyb osob Přechodné období v délce až 7 let (ve formátu 2+3+2) na omezení volného pohybu pracovních sil. Velká Británie, Švédsko a Irsko otevřely své pracovní trhy od rozšíření EU 1. 5. 2004


Stáhnout ppt "1 ČR na cestě do EU PHARE - 1989 (Mad, Pol) ČR od r. 1990 12/1991 - asociační dohoda ES s ČSFR, Maďarskem a Polskem Rozdělení ČSFR - nová asociační dohoda."

Podobné prezentace


Reklamy Google