Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

14. prosince 2005 Praha 1 Změny podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2006 Rostislav Krejcar.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "14. prosince 2005 Praha 1 Změny podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2006 Rostislav Krejcar."— Transkript prezentace:

1 14. prosince 2005 Praha 1 Změny podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2006 Rostislav Krejcar

2 14. prosince 2005 Praha 2 Obsah prezentace Základní poslání Energetického regulačního úřadu Vyhlášky ERÚ k zákonu č. 180/2005 Sb. a související právní předpisy Ekonomické souvislosti stanovení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů Principy stanovení výkupních cen a cen zelených bonusů Výkupní ceny a ceny zelených bonusů pro rok 2006

3 14. prosince 2005 Praha 3 Základní poslání ERÚ –podpora hospodářské soutěže, tj. podpora vytvářením funkčních pravidel trhu s elektřinou a plynem –podpora využívání obnovitelných a druhotných zdrojů energie (od 1.ledna 2005 po novele energetického zákona) –ochrana zájmů spotřebitelů před snahou energetických společností zvyšovat ceny

4 14. prosince 2005 Praha 4 Podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů dle zákona č. 180/2005 Sb. Změny při výpočtech výkupních cen z obnovitelných zdrojů –ekonomická návratnost 15 let –diferencované ceny pro různé kategorie obnovitelných zdrojů –diferencované ceny podle roku uvedení do provozu –zachování podpory na 15 let se zohledněním indexu cen průmyslových výrobců (u výkupních cen) –meziroční změna výkupních cen na max. 95% Energetický regulační úřad vydá dle § 12 odst. 3 dvě prováděcí vyhlášky k zákonu č. 180/2005 Sb. již dnes aplikováno změny dle nového zákona

5 14. prosince 2005 Praha 5 MŽP: - kategorizace biomasy (§ 3 odst. 1 a 2) MPO: - vydávání záruk původu, evidence dovozu a vývozů elektřiny z OZE (§4 odst. 13 a §4 odst. 18) ERÚ:- volba způsobu podpory elektřiny z OZE (§4 odst. 3) - termíny oznámení záměru nabídnout elektřinu z OZE (§5 odst. 3) - technické a ekonomické parametry zařízení (§6 odst. 1 písm. b) bod 1) - vykazování množství elektřiny při spoluspalování (§4 odst. 12) - uznaní nákladů PDS a PPS při výkupu elekřiny z OZE (§4 odst. 10) 1 2 3 Provedení bodů 1 a 2 je řešeno dvěma samostatnými vyhláškami, Provedení bodu 3 bude později zapracováno do stávajících vyhlášek ERÚ Vyhláška č. „1“ byla dne 7.12. vydána ve Sbírce zákonů v částce 166/2005 Sb. pod číslem 475/2005 Sb. Sekundární legislativa k zákonu č.180/2005 Sb.

6 14. prosince 2005 Praha 6 Volba způsobu podpory elektřiny z OZE Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Pro rok 2006 oznámí stávající výrobce svoje rozhodnutí o způsobu podpory (výkupní ceny nebo zelené bonusy) místně příslušnému provozovateli distribuční soustavy (PDS) nebo provozovateli přenosové soustavy (PPS) do 31. prosince 2005. V dalších letech může výrobce změnit způsob podpory vždy k 1. lednu, tuto skutečnost však musí oznámit PDS nebo PPS do 30. listopadu předcházejícího roku. U výroben uváděných do provozu po 31. prosinci 2005 (nové zdroje) oznámí výrobce rozhodnutí o výběru způsobu podpory nejpozději jeden kalendářní měsíc před plánovaným zahájením výroby. Vzor oznámení je uveden v příloze č. 1. vyhlášky č. 475/2005 Sb. a zároveň byl umístěn na Internetové stránky ERÚ ve formátu *.doc. Při rozhodnutí výrobce o přechodu z režimu podpory formou zelených bonusů do režimu výkupních cen je výrobci přiznána taková výše výkupních cen, jako kdyby podpora formou zelených bonusů nebyla uskutečněna a po celé uplynulé období nároku na podporu byla využívána podpora formou povinného výkupu.

7 14. prosince 2005 Praha 7 Podpora výroby elektřiny z OZE pro vlastní spotřebu Výrobce, který vyrábí elektřinu z OZE pro vlastní spotřebu, má právo na úhradu zeleného bonusu za vlastní spotřebu od provozovatele regionální distribuční soustavy. (zákon č. 180/2005 Sb. § 4 odst. 16) Za elektřinu z OZE vyrobenou pro vlastní spotřebu nelze uplatnit podporu formou výkupních cen, neboť v rámci jedné výrobny nelze kombinovat režim výkupních cen a režim zelených bonusů. (zákon č. 180/2005 Sb. § 4 odst. 3) Podpora se vztahuje pouze na tzv. ostatní vlastní spotřebu, což je svorková výroba elektřiny snížená o technologickou vlastní spotřebu elektřiny. technologickou vlastní spotřebou elektřiny se rozumí spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně ztrát v rozvodu, vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, je-li fakturační měření instalováno na jejich primární straně

8 14. prosince 2005 Praha 8 Termíny ohlášení předpokládané výroby z OZE Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Předpokládanou výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2006 musí stávající výrobce nahlásit PDS nebo PPS nejpozději do 31. března 2006 V dalších letech hlásí výrobce předpokládané množství elektřiny z obnovitelných zdrojů nejpozději do 31. srpna předcházejícího roku. Pro nové výrobny předá výrobce údaje o předpokládané výrobě v daném roce nejméně čtyři měsíce před plánovaným uvedením výrobny do provozu. Vzor hlášení o předpokládané výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů je uveden v příloze č. 2 vyhlášky č. 475/2005 Sb a zároveň byl umístěn na Internetové stránky ERÚ ve formátu *.doc. Podle cenového rozhodnutí č. 10/2005 Sb., ze dne 18. listopadu 2005, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů, musí výrobce za jednotlivé výrobny s instalovaným výkonem nad 1MWe upřesňovat předpokládanou výrobu v měsíčním, týdenním a denním intervalu. Tato povinnost se netýká větrných elektráren a fotovoltaiky.

9 14. prosince 2005 Praha 9 Příklad 1: Změna způsobu podpory v roce 2006 Pro rok 2006 se výrobce elektřiny z OZE rozhodne pro zachování stávajícího režimu podpory formou povinného výkupu. Tuto skutečnost oznámí PDS do 31.prosince 2005, který s ním uzavře smlouvu o povinném výkupu. V průběhu roku 2006 se výrobce rozhodne pro režim zelených bonusů. Nejpozději 30. listopadu 2006 oznámí tuto skutečnost PDS a od 1.ledna 2007 mu vzniká nárok na úhradu zeleného bonusu od PDS za předpokladu, že svoji elektřinu dodá jinému účastníkovi na trhu nebo ji sám spotřebuje. Praktické příklady povinností výrobců z OZE Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Příklad 2: Hlášení o předpokládané výrobě elektřiny V roce 2006 je výrobce elektřiny z OZE povinen do 31. 3. 2006 nahlásit PDS předpokládané množství elektřiny, které v tomto roce vyrobí. Do 31. 8. 2006 musí výrobce nahlásit PDS předpokládané množství elektřiny, které vyrobí z OZE v roce 2007. V dalších letech nahlašuje předpokládané údaje o výrobě vždy nejpozději do 31.8. předcházejícího roku. Příklad 3: Zdroje uvedené do provozu po 31. 12. 2005 Před uvedením zařízení do provozu je výrobce povinen: 4 měsíce předem nahlásit provozovateli distribuční soustavy předpokládané množství výroby elektřiny pro daný kalendářní rok, 1 měsíc předem nahlásit provozovateli distribuční soustavy způsob podpory, který si výrobce zvolil, tj. vybrat si buď režim výkupních cen nebo režim zelených bonusů.

10 14. prosince 2005 Praha 10 Technické a ekonomické parametry Vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Výrobce pro získání podpory nemusí parametry splnit, ty jsou pouze vodítkem pro zachování patnáctileté doby návratnosti podle zákona č. 180/2005 Parametry pro jednotlivé kategorie OZE jsou uvedeny v příloze č. 3. vyhlášky č. 475/2005 Sb. Pro některé kategorie OZE jsou uvedeny i možné kombinace parametrů (měrné investiční náklady, roční využití). Na základě uvedených parametrů byly počítány výkupní ceny pro rok 2006. Příklady technických a ekonomických parametrů pro některé druhy OZE

11 14. prosince 2005 Praha 11 Předávání údajů o skutečné výrobě z OZE Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s elektřinou a zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou (§33) Výrobce elektřiny z OZE předává zvlášť za jednotlivé výrobny naměřené nebo vypočtené údaje o skutečné výrobě v daném kalendářním měsíci PDS nebo PPS nejpozději 20. kalendářního dne následujícího měsíce. Vzor měsíčního výkazu bude uveden v příloze č. 6. výše uvedené vyhlášky Měsíčně bude sledován instalovaný elektrický výkon, svorková výroba elektřiny, technologická vlastní spotřeba, ostatní vlastní spotřeba elektřiny apod.. Pro spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje je pravidelné předávání údajů řešeno ve Vyhlášce č. “2”, o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje. Při spoluspalování biomasy a neobnovitelného zdroje je měsíčně sledováno zvlášť množství energie v biomase a množství energie v neobnovitelných zdrojích podle jednotlivých druhů paliv.

12 14. prosince 2005 Praha 12 Společné spalování biomasy a neobnovitelného zdroje Vyhláška č. “2”, o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje Vyhláška rozlišuje dvě formy společného spalování: 1.Spoluspalování je spalování biomasy a neobnovitelného zdroje v jednom kotli 2.Paralelní spalování je spalování biomasy a neobnovitelného zdroje odděleně v samostatných kotlích. Kotle jsou však vyvedeny do společné parní sběrnice na kterou je následně napojen turbogenerátor. Výrobce je povinen v měsíčním intervalu vyplňovat výkaz o kvalitě a skutečném využití množství energie obsažené v neobnovitelném zdroji energie a v biomase. Pro každý druh biomasy je zvlášť sledováno spalné teplo, obsah vody, výhřevnost paliva a spotřeba biomasy.

13 14. prosince 2005 Praha 13 Ekonomické souvislosti stanovení výše podpory elektřiny z obnovitelných zdrojů Elektřina z OZE je v podmínkách ČR nekonkurenceschopná z důvodů: – vysoké měrné investiční náročnosti – přírodních podmínek ČR pro rozvoj obnovitelných zdrojů – charakteru dodávky elektřiny z obnovitelných zdrojů Teoretická schémata podpory obnovitelných zdrojů – nevratné dotace – zvýhodněné úvěry – financování výzkumu a vývoje – povinnost výkupu za vyšší cenu – povinné kvóty – zvýšení nákladů stávajících zdrojů pohled investora posun nabídkové křivky pohled kupujícího posun poptávkové křivky

14 14. prosince 2005 Praha 14 Cena elektřiny z obnovitelných zdrojů – dva pohledy C MAX alternativní cena dodávky (tržní ocenění elektřiny z OZE) C MIN dosažení přiměřeného výnosu z vloženého kapitálu pokud C MIN > C MAX energii z OZE nelze uplatnit na trhu

15 14. prosince 2005 Praha 15 Princip stanovení výše podpory z obnovitelných zdrojů (1) Základním kritériem pro rozhodování investora je čistá současná hodnota (NPV) všech výdajů a příjmů souvisejících s projektem za dobu hodnocení. CF t hotovostní tok v t-tém roce hodnoceného období [Kč] T h doba hodnocení [roky] r n nominální diskont[-] t t-tý rok hodnoceného období [-] P t příjmy v t-tém roce hodnoceného období [Kč] c mint minimální cena jednotky produkce v t-tém roce [Kč/jed.produkce] Q t prodej elektřiny v MWh, prodej V t výdaje v t-tém roce hodnoceného období [Kč]

16 14. prosince 2005 Praha 16 Princip stanovení výše podpory z obnovitelných zdrojů (2) Při výpočtech minimální výkupní ceny se vychází z : –objektivního stanovení investičních a provozních nákladů, –technických a provozních parametrů (např. doby využití, ceny biomasy), –požadavku zajistit návratnost vložených prostředků do stanovené doby, která musí respektovat skutečnou technickou životnost zařízení, – požadavku investorů na přiměřený výnos z vloženého kapitálu (stanovení diskontu) Energetický regulační úřad vychází při výpočtech z údajů: – ČEA, – MŽP, – Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie, – Svazu podnikatelů pro využití energetických zdrojů, – informací od jednotlivých subjektů, – ze zahraničních materiálů,

17 14. prosince 2005 Praha 17 Pravidlo pro stanovení cen zelených bonusů – při výpočtech je počítáno s vyšším rizikem uplatnění produkce v případě volby podpory formou zelených bonusů – tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE musí respektovat charakter výroby daného druhu OZE a je závislá na vývoji ceny silové elektřiny – podporu formou zelených bonusů lze uplatnit od 1. 1. 2006 (§ 11 Zákona) –v případě společného a paralelního spalování biomasy a fosilních paliv je podpora možná pouze formou bonusů C ZB cena zeleného bonusu [Kč] C MIN minimální výkupní cena elektřiny z OZE [Kč] C TR tržní cena elektřiny příslušného druhu OZE [Kč] Cena zeleného bonusu vychází z následující rovnice:

18 14. prosince 2005 Praha 18 Finanční dopady podpory OZE do cen konečných zákazníků Příplatek všech konečných zákazníků pro pokrytí vícenákladů z povinného výkupu (+ KVET): –20028,72 Kč/MWh (včetně KVET) –200312,03 Kč/MWh (+ KVET celkem 19,04 Kč/MWh) –200429,04 Kč/MWh (+ KVET celkem 41,50 Kč/MWh) –200528,92 Kč/MWh (+ KVET celkem 39,45 Kč/MWh )

19 14. prosince 2005 Praha 19 Podpora výroby elektřiny v MVE Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005, kterým se stanovuje podpora pro výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2006 včetně v nových lokalitách 23401430 Malá vodní elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2005 včetně a rekonstruovaná malá vodní elektrárna 21301220 Malá vodní elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2005 1660750

20 14. prosince 2005 Praha 20 Podpora výroby elektřiny z biomasy (1) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 Datum uvedení do provozu a druh biomasy dle vyhlášky MŽP Výkupní ceny elektřiny [Kč/MWh] Zelené bonusy [Kč/MWh] Čisté spalování biomasy kategorie O1 pro zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2006 29301960 Čisté spalování biomasy kategorie O2 pro zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2006 26001630 Čisté spalování biomasy kategorie O3 pro zdroje uvedené do provozu od 1. 1. 2006 22901320 Čisté spalování biomasy kategorie O1 pro zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2006 29301960 Čisté spalování biomasy kategorie O2 pro zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2006 26001630 Čisté spalování biomasy kategorie O3 pro zdroje uvedené do provozu před 1. 1. 2006 22901320

21 14. prosince 2005 Praha 21 Druh biomasy dle návrhu vyhlášky MŽP Výkupní ceny elektřiny [Kč/MWh] Zelené bonusy [Kč/MWh] Společné spalování biomasy kategorie S1 -1180 Společné spalování biomasy kategorie S2 -850 Společné spalování biomasy kategorie S3 -540 Paralelní spalování biomasy kategorie P1 -1430 Paralelní spalování biomasy kategorie P2 -1100 Paralelní spalování biomasy kategorie P3 -790 Podpora výroby elektřiny z biomasy (2) Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005

22 14. prosince 2005 Praha 22 Podpora výroby elektřiny z bioplynu, skládkového plynu, kalového plynu a důlního plynu Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh Výroba elektřiny spalováním skládkového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 22301260 Výroba elektřiny spalováním kalového plynu pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 22301260 Výroba elektřiny spalováním bioplynu v bioplynových stanicích pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 29802010 Výroba elektřiny spalováním důlního plynu z uzavřených dolů 22301260 Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2005 25201550 Výroba elektřiny spalováním bioplynu ve výrobně uvedené do provozu před 1. lednem 2004 26201650

23 14. prosince 2005 Praha 23 Podpora výroby elektřiny ve VTE Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh Větrná elektrárna uvedená do provozu po 1. lednu 2006 včetně 24602020 Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005 27002260 Větrná elektrárna uvedená do provozu od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004 28302390 Větrná elektrárna uvedená do provozu před 1. lednem 2004 31402700

24 14. prosince 2005 Praha 24 Datum uvedení do provozu Výkupní ceny elektřiny dodané do sítě v Kč za 1 MWh Zelené bonusy v Kč za 1 MWh Výroba elektřiny využitím geotermální energie pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 45003640 Výroba elektřiny využitím geotermální energie pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 36402780 Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu po 1. lednu 2006 včetně 1320012590 Výroba elektřiny využitím slunečního záření pro zdroj uvedený do provozu před 1. lednem 2006 62805670 Podpora výroby elektřiny z geotermálních a fotovoltaických zdrojů Cenové rozhodnutí ERÚ č. 10/2005

25 14. prosince 2005 Praha 25 Vztah ERÚ k podpoře obnovitelných zdrojů energie Systém podpory OZE by měl být optimální z hlediska: –dopadů do cen konečných zákazníků, –bezpečnosti a spolehlivosti dodávek v soustavě, –naplnění indikativního cíle s co nejmenšími náklady, –přiměřené míry jistoty pro výrobce a investory, –zamezení možnosti spekulací.

26 14. prosince 2005 Praha 26 Děkuji za pozornost Rostislav.Krejcar@eru.cz tel. 255 715 544 www.eru.cz Energetický regulační úřad Dislokované pracoviště Praha Partyzánská 1/7 170 00 Praha 7


Stáhnout ppt "14. prosince 2005 Praha 1 Změny podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v roce 2006 Rostislav Krejcar."

Podobné prezentace


Reklamy Google