Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Algoritmy II A0B36PRI - PROGRAMOVÁN Í v 1.01.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Algoritmy II A0B36PRI - PROGRAMOVÁN Í v 1.01."— Transkript prezentace:

1 České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Algoritmy II A0B36PRI - PROGRAMOVÁN Í v 1.01

2 A0B36PRI - Algoritmy I 10 2 Zajímavý problém Je dána posloupnost celých čísel A 1, A 2,... A n. Máme najít takovou její podposloupnost A i až A j, jejíž prvky dávají největší kladný součet ze všech ostatních podposloupností Příklad: –pro {-2, 11, -4, 13, -5, 2} je výsledkem í=2, j=4, soucet=20 –pro {1, -3, 4, -2, -1, 6} je výsledkem í=3, j=6, soucet=7 –pro {-1, -3, -5, -7, -2} je výsledkem í=0, j=0, soucet=0 Pro řešení tohoto problému lze sestavit několik, méně či více efektivních algoritmů Poznámka: čísla A 1, A 2,... A n budou uložena v prvcích pole a[0], a[1],... a[n-1], kde n je velikost pole a

3 A0B36PRI - Algoritmy I 10 3 Řešení hrubou silou, kubic k á složitost Nejjednodušší je algoritmus, který postupně probere všechny možné podposloupnosti, zjistí součet jejich prvků a vybere tu, která má největší součet static int maxSoucet(int[] a) { int maxSum = 0; for (int i=0; imaxSum) { maxSum = sum; prvni = i; posledni = j; } return maxSum; } Poznámka: proměnné prvni a posledni jsou nelokálními proměnnými Časová složitost tohoto algoritmu je O(n 3 ) (kubická)

4 A0B36PRI - Algoritmy I 10 4 Řešení s kvadratickou složitostí Vnitřní cyklus (proměnná k) počítající součet S i,j = a[i]+...+a[j] je zbytečný: známe-li součet S i,j-1 = a[i]+...+a[j-1], pak S i,j = S i,j-1 + a[j] static int maxSoucet(int[] a) { int maxSum = 0; for (int i=0; imaxSum) { maxSum = sum; prvni = i; posledni = j; } return maxSum; } Časová složitost tohoto algoritmu je O(n 2 )

5 A0B36PRI - Algoritmy I 10 5 Řešení s lineární složitostí Řešení lze sestavit s použitím jediného cyklu s řídicí proměnnou j, která udává index posledního prvku podposloupnosti Proměnná i udávající index prvního prvku podposloupnosti se bude měnit takto : počáteční hodnotou i je 0 postupně zvětšujeme j a je-li součet podposloupnosti od i do j (sum) větší, než doposud největší součet (sumMax), zaznamenáme to (prvni=i, posledni=j, sumMax=sum) vznikne-li však zvětšením j podposloupnost, jejíž součet je záporný, pak žádná další podposloupnost začínající indexem i a končící indexem j1, kde j1>j, nemůže mít součet větší, než je zaznamenán; hodnotu proměnné i je proto možné nastavit na j+1 a sum na 0

6 A0B36PRI - Algoritmy I 10 6 Řešení s lineární složitostí Příklad i=1 j=7 součet= i=1 j=7 součet= i=5 j=7 součet= i=5 j=7 součet=9

7 A0B36PRI - Algoritmy I 10 7 Řešení s lineární složitostí static int maxSoucet(int[] a) { int maxSum = 0; int sum = 0, i = 0; for (int j=0; j maxSum) { maxSum = sum; prvni = i; posledni = j; } else if(sum < 0) { i = j + 1; sum = 0; } return maxSum; }

8 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Řazení Algoritmy řazení pole jsou algoritmy, které přeskupí prvky pole tak, aby upravené pole bylo seřazené Pole p v jazyku Java je vzestupně seřazené, jestliže platí p[i-1] <= p[i]pro i = 1,...,počet prvků pole – 1 Pole p v jazyku Java je sestupně seřazené, jestliže platí p[i-1] >= p[i]pro i = 1,...,počet prvků pole – 1 Principy některých algoritmů řazení ukážeme na řazení pole prvků typu int a budeme je prezentovat jako funkce, které vzestupně seřadí všechny prvky pole daného parametrem

9 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Řazení zaměňováním (BubbleSort - probublávání) Při řazení zaměňováním postupně porovnáváme sousední prvky a pokud jejich hodnoty nejsou v požadované relaci, vyměníme je; to je třeba provést několikrát Hrubé řešení: for (n=a.length-1; n>0; n--) for (i=0; ia[i+1]) “vyměň a[i] a a[i+1]”; Časová složitost je O(n 2 ), tj. čas pro zpracování n položek je úměrný kvadrátu počtu položek n Podrobné řešení static void bubbleSort(int[] a) { int pom, n, i; for (n=a.length-1; n>0; n--) for (i=0; ia[i+1]) { pom = a[i]; a[i] = a[i+1]; a[i+1] = pom; }

10 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Řazení výběrem (SelectSort) Při řazení výběrem se opakovaně hledá nejmenší prvek Hrubé řešení: for (i=0; i { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/4084159/12/slides/slide_9.jpg", "name": "A0B36PRI - Algoritmy I 10 Řazení výběrem (SelectSort) Při řazení výběrem se opakovaně hledá nejmenší prvek Hrubé řešení: for (i=0; i

11 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Řazení vkládáním (InsertSort) Pole lze seřadit opakováním algoritmu vložení prvku do seřazeného úseku pole Hrubé řešení: for (n=1; n=0 && a[i]>x; i--) a[i+1] = a[i]; a[i+1] = x; } Časová složitost algoritmu InsertSort: O(n 2 ) public static void insertSort(int[] a) { for (int n=1; n { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/4084159/12/slides/slide_10.jpg", "name": "A0B36PRI - Algoritmy I 10 Řazení vkládáním (InsertSort) Pole lze seřadit opakováním algoritmu vložení prvku do seřazeného úseku pole Hrubé řešení: for (n=1; n=0 && a[i]>x; i--) a[i+1] = a[i]; a[i+1] = x; } Časová složitost algoritmu InsertSort: O(n 2 ) public static void insertSort(int[] a) { for (int n=1; n=0 && a[i]>x; i--) a[i+1] = a[i]; a[i+1] = x; } Časová složitost algoritmu InsertSort: O(n 2 ) public static void insertSort(int[] a) { for (int n=1; n

12 A0B36PRI - Algoritmy I start rekurzivní úvaha vložení Ilustrace řazení vkládáním (s rekurzí) výsledek

13 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Slučování (Merging) Problém slučování (merging) lze obecně formulovat takto: ze dvou seřazených (monotonních) posloupností a a b máme vytvořit novou posloupnost obsahující všechny prvky z a a b, která je rovněž seřazená Příklad: a: b: výsledek: Jsou-li posloupnosti uloženy ve dvou polích, můžeme algoritmus slučování v jazyku Java zapsat jako funkci static int[] slucPole(int[] a, int[] b) Neefektivní řešení: vytvoříme pole, do něhož zkopírujeme prvky a, přidáme prvky b a pak seřadíme To není slučování!

14 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Slučování Princip slučování: 1.postupně porovnáváme prvky zdrojových posloupností a do výsledné posloupnosti přesouváme menší z nich 2.nakonec zkopírujeme do výsledné posloupnosti zbytek první nebo druhé posloupnosti static int[] slucPole(int[] a, int[] b) { int[] c = new int[a.length+b.length]; int ia = 0, ib = 0, ic = 0; while (ia { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/4084159/12/slides/slide_13.jpg", "name": "A0B36PRI - Algoritmy I 10 Slučování Princip slučování: 1.postupně porovnáváme prvky zdrojových posloupností a do výsledné posloupnosti přesouváme menší z nich 2.nakonec zkopírujeme do výsledné posloupnosti zbytek první nebo druhé posloupnosti static int[] slucPole(int[] a, int[] b) { int[] c = new int[a.length+b.length]; int ia = 0, ib = 0, ic = 0; while (ia

15 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Řazení slučováním (MergeSort) Efektivnější algoritmy řazení mají časovou složitost O(n log n) Jedním z nich je algoritmus řazení slučováním, který je založen na opakovaném slučování seřazených úseků do úseků větší délky Lze jej popsat rekurzívně: řazený úsek pole rozděl na dvě části seřaď levý úsek a pravý úsek přepiš řazený úsek pole sloučením levého a pravého úseku seřazení seřazení sloučení

16 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Sloučení dvou seřazených úseků pole Funkce, která sloučí dva sousední již seřazené úseky pole a a výsledek uloží do pole b: private static void merge(int[] a, int[] b, int levy, int pravy, int poslPravy) { int poslLevy = pravy-1; int i = levy; while (levy<=poslLevy && pravy<=poslPravy) if (a[levy] { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/4084159/12/slides/slide_15.jpg", "name": "A0B36PRI - Algoritmy I 10 Sloučení dvou seřazených úseků pole Funkce, která sloučí dva sousední již seřazené úseky pole a a výsledek uloží do pole b: private static void merge(int[] a, int[] b, int levy, int pravy, int poslPravy) { int poslLevy = pravy-1; int i = levy; while (levy<=poslLevy && pravy<=poslPravy) if (a[levy]

17 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Nerekurzívní MergeSort Nerekurzívní (iterační) algoritmus MergeSort postupuje zdola nahoru: pole a se rozdělí na dvojice úseků délky 1, které se sloučí do seřazených úseků délky 2 v pomocném poli pom dvojice sousedních seřazených úseků délky 2 v poli pom se sloučí do seřazených úseků délky 4 v poli a dvojice sousedních úseků délky 4 v poli a se sloučí do seřazených úseků délky 8 v poli pom atd. tento postup se opakuje, pokud délka úseku je menší než velikost pole skončí-li slučování tak, že výsledek je v pomocném poli pom, je třeba jej zkopírovat do původního pole a

18 A0B36PRI - Algoritmy I 10 pom pom Příklad řazení slučováním zdola a a a pom

19 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Nerekurzívní MergeSort public static void mergeSort(int[] a) { int[] pom = new int[a.length]; int[] odkud = a; int[] kam = pom; int delkaUseku = 1; int posl = a.length-1; while (delkaUseku { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/4084159/12/slides/slide_18.jpg", "name": "A0B36PRI - Algoritmy I 10 Nerekurzívní MergeSort public static void mergeSort(int[] a) { int[] pom = new int[a.length]; int[] odkud = a; int[] kam = pom; int delkaUseku = 1; int posl = a.length-1; while (delkaUseku

20 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Rekurzívní MergeSort Rekurzívní algoritmus MergeSort postupuje shora dolu: Rekurzívní MergeSort se volá rekurzívně tak dlouho, dokud délka úseku pole není 1 Pak začne slučování sousedních úseků do dvakrát většího úseku v pomocném poli, který je třeba zkopírovat do původního pole Rozdělení pole na úseky, které se postupně slučují, je dáno postupným půlením úseků pole shora dolů.

21 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Rekurzivní řazení slučováním MergeSort Rekurzivní funkce řazení úseku pole: private static void mergeSort(int[] a, int[] pom, int prvni, int posl) { if (prvni { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/4084159/12/slides/slide_20.jpg", "name": "A0B36PRI - Algoritmy I 10 Rekurzivní řazení slučováním MergeSort Rekurzivní funkce řazení úseku pole: private static void mergeSort(int[] a, int[] pom, int prvni, int posl) { if (prvni

22 A0B36PRI - Algoritmy I 10 QuickSort <6 <4 <

23 A0B36PRI - Algoritmy I 10 QuickSort I class Quick { static void quickSort (int[] a, int left, int right){ if(left < right){ int p = castecne(a, left, right); quickSort(a, left, p-1); quickSort(a, p+1, right); } private static int castecne(int[] a, int left, int right){ int pivot = a[left]; int p = left; for (int r = left + 1; r <= right; r++) { if(a[r] < pivot){ a[p] = a[r]; a[r] = a[p+1]; a[p+1]= pivot; p++; } return p; } 33|60|40|20|10 20|10|33|60|40

24 A0B36PRI - Algoritmy I 10 QuickSort II public static void main(String[] args) { int[] pole={22, 33, 14, 91, 3, 51, 6, 24, 7, 44, 5}; for (int i = 0; i < pole.length; i++) { System.out.print(pole[i] + " "); } System.out.print (); quickSort(pole, 0, 10); for (int i = 0; i < pole.length; i++) { System.out.print (pole[i] + " "); } Časová složitost algoritmu QuickSort: –průměrně(n log n), až O(n 2 ) Prostorová složitost algoritmu QuickSort: O(n) Viz

25 České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Algoritmy II Konec A0B36PRI - PROGRAMOVÁNÏ

26 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Přihrádkové řazení 1.průchod rozdělení podle poslední číslice průchod rozdělení podle druhé číslice průchod rozdělení podle první číslice Výstup: Pro zájemce

27 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Přihrádkové řazení static int hexCislice(int x, int r) { return (x >> 4*r) & 0xF; } static void caseSort(int[] pole) { FrontaCisel[] prihradky = new FrontaCisel[16]; int r, j, c; for ( c=0; c { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.cz/4084159/12/slides/slide_26.jpg", "name": "A0B36PRI - Algoritmy I 10 Přihrádkové řazení static int hexCislice(int x, int r) { return (x >> 4*r) & 0xF; } static void caseSort(int[] pole) { FrontaCisel[] prihradky = new FrontaCisel[16]; int r, j, c; for ( c=0; c> 4*r) & 0xF; } static void caseSort(int[] pole) { FrontaCisel[] prihradky = new FrontaCisel[16]; int r, j, c; for ( c=0; c

28 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Algoritmy s posloupnostmi – cyklický posuv Na úrovni strojových instrukcí běžných procesorů patří operace cyklického posuvu (slabiky, slova nebo dvojitého slova) ke standardní výbavě. Jak tuto operaci definujeme a provedeme s hodnotami uloženými v nějaké posloupnosti? Je dána n-prvková číselná posloupnost a = (a 1, a 2,..., a n-1, a n ) a přirozené číslo d (1  d  n-1). Výsledkem cyklického posuvu posloupnosti a o d míst vpravo bude posloupnost (a n-d+1, a n-d+2,..., a n, a 1, a 2,..., a n-d ) d-1 d d+1... n-d-1 n-d n-d+1... n-2 n-1 n a: pomocné pole Pro zájemce

29 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Cyklický posuv První (dosti neefektivní) verze řešení s použitím 2n přesunů a pomocného pole: void posuv( a, n, d ) { b[d+1..n] = a[1..n-d] b[1..d] = a[n-d+1..n] a[1..n] = b[1..n] } Zřejmě není třeba odkládat do pole b[] celé pole a[], stačí odložit jen "horní" část pole a[]. Při kopírování z a[] do a[] se musí postupovat zprava doleva: void posuv( a, n, d ) { b[1..d] = a[n-d+1..n] a[d+1..n] = a[1..n-d] a[1..d] = b[1..d] } a : b : Algoritmus má stále lineární složitost, potřebuje jen n+d přesunů. a : b : Pro zájemce

30 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Cyklický posuv Označme jako x R = (x n, x n-1,..., x 3, x 2, x 1 ) reverzovanou posloupnost x, tj. její prvky mají přesně opačné pořadí než v posloupnosti x. Nechť x, y jsou dvě posloupnosti, pak zápisem x.y rozumíme jejich složení (spojení, zřetězení), tedy posloupnost vzniklou připojením posloupnosti y za posloupnost x. Uhádneme, jak se reverzuje složení dvou posloupností? (x.y) R = ???? (x.y) R = y R.x R Ještě pár kouzel s reverzací, neboť zjevně platí (x R ) R = x, a hleďme... (x R.y R ) R = (y R ) R.(x R ) R = y.x x y xRxR yRyR x y Pro zájemce

31 A0B36PRI - Algoritmy I 10 Cyklický posuv Našli jsme nové elegantní řešení (a navíc s rekurzí!): void posuv( a, n, d ) { reverse( a, 1, n-d ) // reverzace levé části reverse( a, n-d+1, n ) // reverzace pravé části reverse( a, 1, n ) // reverzace celé posloupnosti } void reverse( a, poc, kon ) { if ( poc < kon ) { // je stále co překlápět ?? poma = a[poc] // výměna protilehlých prvků a[poc] = a[kon] // na okrajích posloupnosti a[kon] = apom reverse( a, poc+1, kon-1 ) // reverzace vnitřku } Složitost této verze je 3n operací přesunu prvků (proč?), není třeba žádné pomocné pole. void reverse( a, poc, kon ) { while ( poc < kon ) { poma = a[poc] a[poc] = a[kon] a[kon] = apom poc = poc+1; kon = kon-1 } Samozřejmě, že pro zavilé odpůrce rekurze (if any?) máme též řešení iterační... Pro zájemce

32 Další informace k této přednášce hledejte v: Vaše poznámky z přednášky

33 České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Algoritmy II Konec A0B36PRI - PROGRAMOVÁN Í


Stáhnout ppt "České vysoké učení technické Fakulta elektrotechnická Algoritmy II A0B36PRI - PROGRAMOVÁN Í v 1.01."

Podobné prezentace


Reklamy Google