Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Imunodeficience.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Imunodeficience."— Transkript prezentace:

1 Imunodeficience

2 Imunodeficience Stavy se zvýšenou náchylností k infekcím
Vrozené - spojené s poruchou genů kódující proteiny důležité pro funkci imunitního systému Získané - v důsledku různých příčin (léčba, onkologické onemocnění aj).

3 Imunodeficience Poruchy antigenně specifické imunity - ID protilátkové
- poruchy T lymfocytů - kombinované ID ■ Poruchy nespecifické imunity - poruchy fagocytózy - poruchy komplementu

4 Imunodeficience Chlapci 2x častěji než dívky Vazba na chromozom X
Mutace genů - bodové mutace, delece Důsledkem je chybění nebo dysfunkce proteinů(receptor, enzym, signalizační protein

5 Primární ID - protilátkové
70% frekvence v rámci výskytu Klin.projevy po 6.měsíci věku do dospělosti Symptomatologie – IDC, otitidy, artritidy Etiol.agens – opouzdření mikrobi, echoviry

6 Primární ID protilátkové
Brutonova agamaglobulinémie Selektivní deficit podtříd IgG Selektivní deficit IgA CVID Syndrom hyper IgM Syndrom hyper IgE Syndrom hyper IgD

7 Brutonova agamaglobulinémie
O.C.Bruton 1952 Bez přítomnosti B ly v periferní krvi a nejsou protilátky všech tříd Mutace genu na X chromozomu pro proteinkinázu Btk Výskyt 1: , projevy po 6 měsíci Substituce, genová terapie

8 Selektivní deficit IgA
Nejčastěji se vyskytující – 1:500 Příčina – geny HLA Sekreční IgA chybí zcela, částečná náhrada sekrečním IgM, IgG Zvýšená náchylnost k alergickým , autoimunitním a nádorovým onemocněním Substituce není možná, cave anafylaktický šok

9 Selektivní deficity podtříd IgG
IgG1-IgG4 V kombinaci s deficitem IgA Defekt tvorby protilátek proti specifickým antigenům – polysacharidům Přechodná hypogamaglobulinémie v dětství - opožděná tvorba IgG - transplacentární přenos - spontánní úprava

10 CVID Common variable immunodeficiency Heterogenní skupina onemocnění
IgG a IgA obvykle chybí, IgM variabilní Počet B ly je normální Genetický podklad – MHC systém

11 ID buněčné a kombinované
Frekvence 20% Počátek symptomatologie od narození, nejpozději do 2 let Symptomatologie – neprospívání, IDC, průjmy, dermatitidy Etiol.agens – pneumocysty, plísně, mykobakterie Úmrtí obvykle v dětství Příčina smrti – infekce, maligní lymfoproliferace, autoimunitní onemocnění

12 Těžké kombinované defekty imunity SCID (Severe Combined Immunodeficiency)
Nejzávažnější forma prim. ID Těžké infekce virové, oportunní a intracelulární mikroorganismy Bez léčby obvykle umírají do 1.roku Molekulární podstata je heterogenní

13 Těžké kombinované defekty imunity
Porucha adenosin-deaminázy (ADA) Hromadění produktů metabolismu purinů- toxické pro thymocyty SCID T- B- - nejsou B a T ly, molekulární příčina heterogenní SCID T- B+ - 60% všech SCID, v 70% vázána na chromozom X Retikulární dysgeneze postižení kmenové buňky, blokace vývoje myeloidních bb.

14 DiGeorgeův sy Vývojový defekt 3.a 4. žaberní výchlipky
Absence nebo redukce thymu Snížení T ly Poruchy genů na 10. nebo 22.chromozomu

15 Funkční poruchy T lymfocytů
Poruchy v antigenní prezentaci - defekty exprese HLA I nebo II. Třídy…dysfunkce CD4 a CD8..porucha tvorby protilátek

16 Skupina aktivačních poruch T ly
Syndrom hyper IgM – defekt v expresi CD40L na Tly - úloha CD40L – nezbytná pro interakci T a B lymfocytů , umožňuje maturaci a isotypový přesmyk - klinicky zvýšená náchylnost k bakteriálním, virovým a oportunním infekcím

17 Skupina aktivačních poruch T ly
Wiskottův-Aldrichův sy - gen WAS – jeho produkt multifunkční signalizační molekula - ID, trombocytopenie a ekzem Chediakův-Higashiho sy - parciální albinismus - defekt cytotoxických ly a NK buněk

18 Skupina aktivačních poruch T ly
Omennův sy - autosomálně recesivně dědičné - erytrodermie, alopecie, průjmy, neprospívání Familiární hemafagocytující lymfohistiocytóza - maligní proliferace T ly a sy hemofagocytozy Lymfoproliferativní sy vázaný na chromozom X -mutace SAP molekuly-protein regulující aktivitu ly receptorů

19 Syndrom hyperimunoglobulinémie IgE
Sy Jobův, sy Buckleyové Vysoká koncentrace IgE, eosinofilie Nedostatečná zánětlivá reakce – porucha funkce fagocytů Infekce St.aureus a Candida albicans

20 Syndrom hyperimunoglobulinémie IgD
Sy periodických horeček – autoinflammatory disorders Mutace enzymu mevalonátkinázy – metabolismus cholesterolu Recidivující horečky, uzlinový sy, zvýšená produkce IL-6 a zvýšené zánětlivé parametry

21 Mukokutánní kandidoza
Chronická kandidóza kůže a sliznic Molekulární podstata není známa

22 ID fagocytární Frekvence 10% Symptomatologie ihned po narození
Symptomatologie – pyodermie, abscesy, osteomyelitidy Etiol.agens – stafylokoky, plísně, enterobakterie Přežívání i do dospělosti Chronická granulomatozní choroba, sy poruchy adhezivity leukocytů

23 ID v produkci komplementu
Frekvence 1% Začátek symptomatologie v dětství i v dospělosti Symptomatologie – pyogenní infekce, SLE Etiol.agens – Neisserie Přežívání do dospělosti Hereditární angioedém, deficity jednotlivých složek komplementu

24 ID sekundární Metabolická onem. – DM, uremie, hypothyreóza
Nádorové choroby Stavy po virových infekcích a chronické infekce HIV infekce Malnutrice a stavy spojené s poruchou výživy Poranění – polytraumata, popáleniny

25 Základní struktura imunoglobulinů
2 lehké řetězce lambda () kappa (κ) 2 těžké řetězce 25

26 Turbidimetrie Optická metoda spočívající na měření procházejícího světla zeslabeného rozptylem na částicích (zákalu) Stupeň zákalu – turbidita Precipitační reakce mezi antigenem(Ag) a protilátkou (Ab) Na částicích dochází k rozptylu záření a částečně i jeho absorpci Sleduje se pokles intenzity záření procházejícího absorbující a rozptylující vrstvou. Nutno získat reakční směs dostatečně stálou (ochranný polymér – polyetylenglykol) Fotometrická citlivost je nepřímo úměrná vlnové délce, proto je vhodné měřit při nejkratší vlnové délce dosažitelné standardním fotometrem (340 nm v blízké UV oblasti

27 Nefelometrie Optická metoda měření intenzity difuzně rozptýleného světla na dispergovaných částicích k měření se využívá světelného toku rozptýleného disperzní soustavou Rozptýlené (Tyndallovo) světlo vychází z roztoku všemi směry a měří se pod úhlem, který je odlišný od směru dopadajícího záření Světelný zdroj – helium neonového nebo argonového laseru

28 Vyšetření počtu B lymfocytů
Průtoková cytometrie, předtím KO a diff. CD19 Brutonova agamaglobulinémie x CVID CLL

29 Funkční testy B lymfocytů
Nepřímé stanovení – sleduje se produkce protilátek proti proteinovýcm nebo polysacharidovým antigenům Protilátky proti tetanu a proti pneumokokům Test stimulace mitogenem – PWM Koncentrace Ig v supernatantu kultury stimulovaných lymfocytů

30 Fagocytóza Jeden z evolučně nejstarších obranných mechanismů
Součást přirozené imunity Schopnost buněk imunitního systému pohlcovat, usmrcovat a rozkládat mikroorganismy (u živých) Schopnost rozpoznat cizorodou částici, navázat se a pohltit ji Fagocytující buňky - neutrofily, eosinofily, monocyty, makrofágy

31 Poruchy fagocytozy v klinice
Defekty fagocytózy u poruchy funkce neutrofilů samotných, poruchách v tvorbě protilátek nebo defektu komplementu Dysfunkce actinu, tuftsinu, nebo C3bi receptoru Získané poruchy fagocytózy – trauma, diabetes, renální insuficience, infekce

32 Fagocytóza jako mnohastupňový proces
Interakce mezi fagocytujícími buňkami a endotelem Adhezní molekuly Chemotaxe s účastí chemoatraktantů Ingesce – pohlcování částic , > 0,5um Nitrobuněčné zabíjení Mechanismy zabíjení nezávislé na kyslíku a závislé na kyslíku (NADPH oxidázový komplex)

33

34

35 Vrozené poruchy fagocytózy
Imunitní nedostatečnost Primární poruchy – geneticky podmíněné – nízká incidence 1: : Sekundární poruchy Poruchy v počtu granulocytů (retikulární dysgeneze) Poruchy funkce granulocytů – LAD syndrom (Leukocyte Adhesion Deficency, mutace genu pro podjednotku beta CD18)

36 Poruchy v počtu neutrofilů
Kostmannů sy – vrozená agranulocytóza Mutace neutrofilní elastázy Cyklická neutropenie

37 Poruchy ve funkcích fagocytujících buněk
Chronická granulomatózní choroba defekt v enzymatickém systému NADPHoxidázy defekt v tvorbě kyslíkových radikálů…snížená baktericidie a dysfunkce lysosomálních degradačních enzymů tvorba gramnulomů

38 Tesaurismózy Střádající choroby
Defekty lysosomálních degradačních enzymů Postižení nervového systému

39 LAD – (leukocyte adhesion deficiency) I syndrom
Defekt leukocytárních integrinů Dysfunkce neutrofilů – ztráta adhezivity ganulocytů k endoteliím…migrace do místa zánětu je porušena LAD II defekt exprese ligandu pro selektiny

40 Poruchy fagocytózy Poruchy chemotaxe Poruchy ingesce
Poruchy tvorby granulí neutrofilních granulocytů ( Chediak-Higashiho sy, poruchy myeloperoxidázy)

41 Fagocytóza – princip metody (testy postihující pohlcení)
Substráty MSHP – hydroxyetylmetakrylátové partikule Saccharomyces cerevisiae, Candida albicans MSHP – hydrofilní charakter částic (omezení nespecifické adherence), standardní velikost 1um (nízká spontánní agregace) Inkubace s plnou krví 1 hodinu při 37C, po inkubaci nátěr na podložní sklo , fixace , obarvení a počítání ve světelném mikroskopu Alternativa průtoková cytometrie – E.coli FITC Hodnocení určitého počtu buněk, pozitivní obsahují 3 a více partikulí.

42 Baktericidní test Screeningová metoda
Rozdílné mikrobicidní systémy s druhovou specificitou mikroba Substrát – živý mikroorganismus!!! Candida albicans, Staph.aureus, pseudomonády Vyšetření z plné krve nebo na izolovaných granulocytech Vitální barvení kandid trypanovou modří, živé kandidy mají schopnost trypanovou modř eliminovat Staphylokok – očkování na plotny a počítání kolonií nebo průtoková cytometrie s barvením přežívajících mikroorganismů

43 Testy oxidačního metabolismu
Testujeme schopnost granulocytů tvořit kyslíkové radikály aktivací NADPH oxidázy NBT - nitroblue-tetrazolium chlorid INT – iod-nitroblue tetrazolium Schopnost granulocytů redukovat bezbarvé tetrazoliové soli na barevné formazány Kyslíkový metabolismus, zabíjení stafylokoků, enterokoků, kandid Sklíčkový test – optický mikroskop , pozitivní buňky jsou s modrými skvrnami ( redukovaný formazán) Mikrotitrační destičky s fotometrickým odečtem Klinické koreláty – chronická granulomatozní choroba Zpracování do 2 hodin po odběru

44 Chemiluminiscence Měření chemiluminiscenční aktivity fagocytů
Kvantitativní sledování oxidačního vzplanutí Redukce molekulárního kyslíku na superoxid a následně peroxid vodíku Peroxid vodíku je substrátem pro myeloperoxidázovou reakci s emisí fotonů a chemiluminiscencí fagocytů Pro chemiluminiscenci je stimulem phorbol-myristát-acetát, který aktivuje proteinkinázu C a následně NADPH oxidázu Chemické světlo se zesiluje akceptací fotonů luminolem Spontánní aktivita a aktivita stimulovaných fagocytů Chemiluminiscenční analyzátor Hodnotí se vrchol odpovědi a čas nezbytný k jeho dosažení

45

46 Sekundární buněčné imunodeficience
HIV – AIDS Infekce CD4 ly Selhání imunity – infekce oportunními mikroorganismy, nádorová onemocnění, autoimunitní onemocnění

47 Sekundární imunodeficince
Sepse dysfunkce imunitního systému humorální imunita buněčná imunita


Stáhnout ppt "Imunodeficience."

Podobné prezentace


Reklamy Google