Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HYME (hydromeliorace) Tomáš Dostál

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HYME (hydromeliorace) Tomáš Dostál"— Transkript prezentace:

1 HYME (hydromeliorace) Tomáš Dostál
katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství B609,

2 Pravidla hry: Účast na seminářích není povinná – prezence jen pro vlastní informaci Na konci TEST – klasifikovaný zápočet

3 Obsah předmětu:

4 Doporučená literatura:
Holý M. – Eroze a životní prostředí, vydavatelství ČVUT, 1994 Janeček M. – Ochrana zemědělské půdy před erozí, ISV nakladatelství, Praha 2002 Dostál T. a kol. – Vodní eroze, účelová publikace ČVUT, BOKU, Praha Wien, 1996 Holý M. a kol. – Odvodňovací stavby, SNTL, Praha, 1984 Holý M. a kol. – Závlahové stavby, SNTL Praha, 1976 Just T. – Revitalizace vodního prostředí, AOPK, Praha, 2003 a další …..

5 hydromeliorace Není „odvodnění“
Z „ammelioration“ – zlepšovat,…. „zlepšování vlastností půdy“ … „soubor technických, agrotechnických a biologických opatření, která zlepšují natrvalo nebo alespoň na omezenou dobu fyzikální, chemické, a biologické vlastnosti půd“ …

6 Disciplína Hydromeliorací zahrnuje:
Odvodnění Závlahy Protierozní ochranu, zúrodňování půd Úpravy drobných vodních toků Malé vodní nádrže dnes – revitalizace drobných vodotečí, mokřady, ÚSES

7 HISTORIE Závlahy x odvodnění – snaha o zúrodnění dalších půd (Egypt, Mezopotámie, Řím) Odvodnění: – starověké Řecko, Egypt – kolem 100 př.n.l. 300 př.n.l. – údolí řek Pád, Arna, Tibera – Itálie 10.stol. – severní Evropa, Holandsko,… - odvodňování humidních oblastí Malé vodní nádrže – první s cílem zajistit vodu pro závlahy, obrana, mlýny. Rybolov až později Protierozní ochrana – až později – středověk (meze, …) Úpravy malých vodotečí – především v souvislosti s protipovodňovou ochranou a obděláváním pozemků

8 Odvodnění (zemědělských pozemků)
Dvě úlohy dle příčiny zamokření: 1. Vysoká hladiny podzemní vody – stacionární podmínky (odvodnění nivy) 2. Nízká propustnost půdního profilu (srážkové vody) – nestacionární podmínky (odvodnění stadionu) Obr. Rozdíl – depresní křivka v jílu a písku – rozchod drénů Obr. Depresní křivka

9

10 Historie: Otevřené strouhy/příkopy (nutno udržovat, horší obdělávatelnost) Kamenné drény Trubní drény – plošné odvodnění – kombinace sběrných x svodných (Anglie, 1810 – pálená hlína) Obr. Trubní drenáž vodorovná x svislá Obr. Detail plošného odvodnění

11 Materiál: pálená hlína flexibil PE/PVC ocel keramika

12 Dnes odvodněno cca 1 400 000 ha (převážně v letech 1950 - 1989) – cca 50 % orné půdy
Zčásti zbytečně Údržba se zanedbává Nelze jednoduše likvidovat Problém zhutněného podbrázdí Obr. Zhutněné podbrázdí

13 Odvodňovací zařízení:
(kanály otevřené x trubní) hlavní vedlejší

14

15

16

17

18

19

20

21

22 ZÁVLAHY Historicky první – záplavy (okalová závlaha – Úpa – doplňková, hnojivá současně) Napodobování: přeronem výtopou podmokem (historická rarita – hřbetinový systém (přeron) – Ratibořice, … xxx ha – závlaha luk z Úpy) Modernější metody: postřik lokalizované - kapková závlaha, bodová, mikropostřik (do 6 m) podzemní závlaha

23 Foto postřikovač - pásový
Foto - Fregat Foto mikropostřikovač Foto kapková závlaha Scan – Ratibořice ….

24 Vc = Vt + Ve + Vrt (m3/ha.veget.období)
Vláhová potřeba – „množství vody, kterou plodina potřebuje během vegetačního období k zajištění optimálního růstu“ voda ve tkáních voda na transpiraci voda na evaporaci Vc = Vt + Ve + Vrt (m3/ha.veget.období) Závlahové množství – „množství závlahové vody které je potřeba plodině dodat k doplnění deficitu proti vláhové potřebě – během sezóny“ Mz = Kz * (Si – Sv) Si – ideální srážka v daných klimat. podm. (m3/ha.veget.období) Sv – srážka skutečná ve veget. Období Kz – součinitel ztrát (trubka, efektivita, výpar,…) Závlahová dávka – „množství vody, dodané rostlině v souvislém časovém úseku“ Mz = ΣMd (m3; m3/ha; mm)

25 V 60 – 1992 letech – pod závlahou cca xxx ha – xxx % zemědělské půdy,
1996 – ha = 3,59 % z celk. výměry ZPF závlaha postřikem – polní plodiny (mají v ČR srážkový deficit) protimrazová závlaha (postřikem, vysokotlaká - mikropostřikem) – sady přeronem x výtopou x postřikem – hnojivá závlaha (hygiena ! – ochranné lhůty, mimovegetační období) Současnost: automatizace postřikovače, kapková závlaha, mikropostřik sady zahrady golfová hřiště stadiony speciální kultury

26 Kvalita vody hnojivá závlaha kapková závlaha Existující zařízení – rozkradena, likvidována – obrovské hodnoty …. Malnice, Jižní Morava, …. – rozpad soustav, likvidace čerpacích stanic, trubních sítí v zahraničí vznikají družstva a kupují naši techniku …. nepřijatelně drahá voda pro závlahy (do výše vláhové potřeby – neplatí se)

27

28

29

30

31 Foto kapková závlaha….

32

33

34

35


Stáhnout ppt "HYME (hydromeliorace) Tomáš Dostál"

Podobné prezentace


Reklamy Google