Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Smluvní vztahy a registrace- držitelé licence na distribuci Jaroslav Žákovčík Praha 7.10.2004 www.ote-cr.cz.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Smluvní vztahy a registrace- držitelé licence na distribuci Jaroslav Žákovčík Praha 7.10.2004 www.ote-cr.cz."— Transkript prezentace:

1 Smluvní vztahy a registrace- držitelé licence na distribuci Jaroslav Žákovčík Praha 7.10.2004 www.ote-cr.cz

2 2 Termíny a pojmy - legislativa  Vykládají se ve smyslu posledního platného znění: Energetického zákona (Zákon 458/2000 Sb v platného znění) Vyhlášky Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti Operátora trhu (Vyhl.č.459/2003 Sb.kterou se mění Vyhl. č.373/2001 Sb. ve znění Vyhl.č.12/2003 Sb.) Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou (Vyhl. č.19/2002 Sb.) Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání údajů (Vyhl.č.218/2001 Sb. ve znění Vyhl.č.450/2003 Sb.) Cenového rozhodnutí ERÚ č. 26/2003, kterým se stanovují ceny elektřiny a souvisejících služeb.

3 3 Legislativní změny v r. 2004  Daňový zákon  Energetický zákon  Zákon o obnovitelných zdrojích  Zákon o emisích  Sekundární legislativa

4 4 Legislativní povinnosti  Registrace držitelů licencí a stanovených OZ v IS OTE – přiděleno ID RÚT  Držitel licence na distribuci uzavře Smlouvu o předávání údajů s Operátorem trhu  Operátor trhu založí pro držitele licence na distribuci jeho distribuční síť  Příslušný REAS založí předávací místo mezi distribučními soustavami  Držitel licence na distribuci zaregistruje v této síti OPM opr.zákazníka,který mění dodavatele a výrobní OPM

5 5 Registrovaný účastník trhu - RÚT  Povinnost zaregistrovat se u Operátora trhu s elektřinou, a.s. (dále jen Operátor trhu) mají účastníci trhu s elektřinou, kteří jsou držiteli licence na výrobu elektřiny, přenos elektřiny, distribuci elektřiny, obchod s elektřinou a dále oprávnění zákazníci, kteří se chtějí stát subjekty zúčtování, nebo chtějí změnit svého dodavatele (Vyhl.459/2003 Sb.§16 odst.5). Zaregistrováním se stávají registrovanými účastníky trhu s elektřinou - RÚT. Podrobnosti způsobu registrace jsou uvedeny v Obchodních podmínkách.

6 6 Obecný postup registrace - RÚT  Registrace – vyplnění registračního formuláře (vzor A)  Odeslat vyplněný formulář na E-mail adresu: registrace@ote-cr.cz  Komunikace s OTE – kontrola údajů  Úhrada příslušných poplatků (držitel licence 500,-Kč; OZ bez poplatku)  Předání ověřených kopií dokladů a podepsaných předaných formulářů  Účastník obdrží registrační číslo a údaje jsou zaregistrovány v IS OTE  Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS) v případě požadavku RÚT (registrační formulář vzor C) a uzavření smluvního vztahu

7 7 Podmínky instalace přístupu do IS OTE (CDS)  Registrace oprávněných osob RÚT – vyplněný formulář vzor C pro každou osobu  Operátor trhu přidělí osobám ID USER  RÚT si objedná (objednávka na www.ote-cr.cz) přístupové prvky pro určené osoby a dohodne si formu a způsob předání (případně instalace)  RÚT uhradí vystavenou objednávku  Operátor trhu nastaví k danému datu přístupová práva do IS OTE

8 8 Uzavření smlouvy - RÚT  Registrace (viz. předchozí kroky, formuláře vzor A, C)  Požadavek na uzavření příslušného typu smlouvy  Identifikační údaje za RÚT do záhlaví smlouvy a Příloha č.2 – Zmocněnci pro komunikaci  Přípravná schůzka  Operátor trhu připraví na základě předaných údajů čistopis smlouvy k podpisu  Podpis smlouvy

9 9 Celkový přehled smluv  A-Smlouva o zúčtování odchylek  B-Smlouva o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou  C-Smlouva o předávání údajů (distribuční+přenosová soustava)  D-Smlouva o zúčtování regulační energie  E-Smlouva o předávání údajů o regulační energii  Q-Smlouva o provozování vyrovnávacího trhu s regulační energií  W - Smlouva o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií  U-Smlouva o přístupu do IS OTE (CDS)

10 10 Smlouva o předávání údajů  Tuto smlouvu uzavírají s Operátorem trhu provozovatelé distribučních a přenosové soustavy na základě § 16 odstavec 3 Vyhl.č.459/2003 Sb.kterou se mění Vyhl. č.373/2001 Sb. ve znění Vyhl.č.12/2003 Sb.)  Předmětem této smlouvy je bezúplatná spolupráce ve vzájemné součinnosti za účelem plnění práv a povinností Provozovatele ve smyslu § 25 odstavec 11 písmeno f) Energetického zákona a Operátora trhu ve smyslu § 27 odstavec 6 písmeno b) Energetického zákona.

11 11 Smlouva o předávání údajů-legislativa  § 25 odstavec 11 písmeno f) Energetického zákona - Provozovatel distribuční soustavy je povinen : f) zajišťovat měření v distribuční soustavě včetně jejich vyhodnocování a předávat výsledky měření a další nezbytné informace operátorovi trhu; podrobnosti stanoví prováděcí právní předpis,  § 27 odstavec 6 písmeno b) Energetického zákona – Operátor trhu má právo vyžadovat: b) od provozovatele přenosové soustavy a provozovatelů distribučních soustav naměřené a vyhodnocené údaje a další nezbytné informace pro plnění svých povinností

12 12 Smlouva o předávání údajů-aktuální stav  Uzavřeno: 8x REAS 1x ČEPS 14x lokální distributor Připraveno: 3x

13 13 Subjekt zúčtování - SZ  Subjektem zúčtování je Registrovaný účastník trhu (RÚT), který uzavřel s Operátorem trhu Smlouvu o zúčtování odchylek (dále jen smlouva o zúčtování).

14 14 Přílohy ke smlouvám  Obchodní podmínky-Revize 04-leden 2004  Formulář pro stanovení výše finančního zajištění  Zmocněnci pro komunikaci v oblasti smluvní a provozní

15 15 Obchodní podmínky – přehled částí 1.obecná ustanovení 2.zabezpečený přístup do IS OTE 3.zúčtování odchylek 4.krátkodobý trh s elektřinou-denní trh 5.krátkodobý trh s elektřinou-vnitrodenní trh s elektřinou a vyrovnávací trh s regulační energií 6.formuláře a ostatní přílohy Obchodních podmínek 7.finanční zajištění 8.reklamace 9.příjem a poskytování dat 10.výbor účastníků trhu 11.stavy nouze v elektrizační soustavě 12.závěrečné ustanovení

16 16 Přílohy Obchodních podmínek  Příloha č.1-Formát zpráv EDI  Příloha č.2- Formát zpráv XML

17 17  Děkuji za Vaši pozornost, konkrétní případy můžeme řešit po telefonické dohodě na tel. 296 579 183


Stáhnout ppt "Smluvní vztahy a registrace- držitelé licence na distribuci Jaroslav Žákovčík Praha 7.10.2004 www.ote-cr.cz."

Podobné prezentace


Reklamy Google