Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VISK 8 (koncepce): Jednotná informační brána a integrace heterogenních informačních zdrojů Bohdana Stoklasová Hana Nová Národní knihovna ČR.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VISK 8 (koncepce): Jednotná informační brána a integrace heterogenních informačních zdrojů Bohdana Stoklasová Hana Nová Národní knihovna ČR."— Transkript prezentace:

1 VISK 8 (koncepce): Jednotná informační brána a integrace heterogenních informačních zdrojů Bohdana Stoklasová Hana Nová Národní knihovna ČR

2 Cíle 1.Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány 2.Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách 3.Vytvoření podmínek pro zkvalitnění budování vlastních fondů a zajištění dostupnosti externích informačních zdrojů formou kooperace

3 Cíl 1: Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány současné (hybridní) knihovny zpřístupňují svým místním i vzdáleným uživatelům nejen vlastní informační zdroje, ale ve stále větší míře i informační zdroje vzdálené prostřednictvím internetu je dnes teoreticky dostupné obrovské množství těchto zdrojů nejrůznějšího charakteru od metadat až po plné texty, obraz či zvuk jejich praktickou využitelnost však velmi komplikuje množství různých uživatelských rozhraní, nutnost opakovaného přihlašování se k různým službám a opětovného odhlašování, zbytečné procházení „slepých uliček“ s nulovým výsledkem na konci nebo naopak obtížná orientace v příliš velkém počtu hitů a nutnost procházení duplicitních či multiplicitních záznamů popisujících stejný informační zdroj nástrojem pro překonání uvedených problémů a výrazné zvýšení uživatelského komfortu je jednotná informační brána, která je účinným prostředkem pro integraci a kvalitativně nové zpřístupnění heterogenních informačních zdrojů

4 Co brána umožňuje? integraci informačních zdrojů – na základě jediného dotazu proběhne paralelní prohledání mnoha informačních zdrojů práci v jediném, uživatelsky vlídném rozhraní – práce s různými informačními zdroji nepředstavuje nutnost změny uživatelského rozhraní „prověření“ uživatele při vstupu a vytvoření osobní uživatelské brány deduplikaci výsledků vyhledávání jednotný formát výstupu přidání kontextové navigace

5 Kdy a za jakých podmínek bude toto vše uživatelům a knihovnám k dispozici? tvorba informační brány CASLIN byla zahájena společným projektem Národní knihovny ČR a Univerzity Karlovy „Jednotná informační brána pro hybridní knihovny“, který získal podporu z účelových prostředků VaV (server, MetaLib, SFX, aplikace, popis fondů). Plánované poloprovozní zpřístupnění Brány pro veřejnost: leden 2002 k projektu se připojily další české knihovny: projekt LI 01018 (Portál STM) účast dalších českých i slovenských knihoven a dalších institucí je vítána

6 Cíl 2: Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách efekt nasazení jednotné informační brány se výrazně zvýší, existují-li v jejím rámci tzv. oborové informační brány budované jednotlivými knihovnami nebo skupinami knihoven podle jejich oborové gesce předpokladem účinné kooperace a delimitace činností v této oblasti je tematické zmapování fondů českých knihoven podle jednotné metodiky a existence jasné a veřejně přístupné akviziční politiky a strategie budování fondů absence jasné, srozumitelné a veřejně (prostřednictvím internetu) přístupné stávající „tematické mapy“ fondů (popis existujících fondů) včetně krátkodobé prognózy jejich vývoje (akviziční politika) i dlouhodobé prognózy (strategie budování fondů) patří k velkým slabinám českého knihovnictví v porovnání se zahraničím věnujeme této jinde tak akcentované problematice minimální péči. Výjimku tvoří oborově jasně vyhraněné knihovny, jinak ve většině našich knihoven výše uvedené podklady chybí v zájmu efektivnějšího vynakládání finančních prostředků na nákup klasických i elektronických informačních zdrojů je nezbytné s jejich přípravou začít co nejdříve. NK provedla analýzu nástrojů používaných v zahraničí pro tematické mapování fondů, stanovení strategie budování fondů a akviziční politiky. V mezinárodním měřítku nejrozšířenější a zároveň nejpropracovanější je metoda konspektu

7 Cíl 2: Zmapování informačních zdrojů... metoda konspektu byla v roce 2000 experimentálně nasazena v NK s jejím využitím po odzkoušení v NK počítají i další české knihovny nejhrubší tematické dělení v rámci konspektu tvoří 24 tematických skupin, které budou nejen základním dělítkem pro odpovědnost za budování oborových informačních bran v jednotlivých knihovnách (skupinách knihoven), ale i základním tematickým rozcestím při vstupu do jednotné informační brány přehledné informace o současném i pravděpodobném budoucím tematickém rozložení fondů našich knihoven jsou nutné pro jejich správnou klasifikaci v rámci jednotné informační brány, eliminaci chybného směrování dotazů našich i zahraničních uživatelů, účinnou kooperaci při budování i využívání fondů dostupnost informací o konspektu =>

8 IKAROS 2000, č. 10

9

10

11

12 Cíl 3: Zkvalitnění budování vlastních fondů i zajištění dostupnosti externích informačních zdrojů formou kooperace Elektronické informační zdroje v posledních letech se především díky programu MŠMT ČR Informační zdroje pro výzkum a vývoj zásadním způsobem zlepšil přístup k elektronickým informačním zdrojům. V mnoha případech se podařilo zajistit multilicenční přístup - skupinové nebo celostátní licence možnost snazšího přístupu k elektronickým informačním zdrojům prostřednictvím jednotné informační brány a budování oborových informačních bran výrazně zvýší využití stávajících elektronických informačních zdrojů v institucích, které již k nim mají přístup a vyvolá zvýšenou poptávku po zpřístupnění nových elektronických informačních zdrojů a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů v dalších institucích vytvoření koordinovaného a uceleného systému zpřístupnění elektronických informačních zdrojů bude vyžadovat plynulé doplňování a ladění licenční politiky v návaznosti na vyhodnocování míry využití stávajících elektronických informačních zdrojů a nových uživatelských požadavků. Vzhledem k tomu, že licence jsou časově omezené, bude nutné zajistit jejich pokračování. Předpokladem efektivní licenční politiky i optimálního využití dostupných elektronických informačních zdrojů je úzká kooperace knihoven na bázi konsorcií

13 Cíl 3: Zkvalitnění budování vlastních fondů… Tištěné informační zdroje jednotná informační brána otevírá uživatelům cestu nejen k elektronickým informačním zdrojům, ale prostřednictvím integrace katalogů knihoven i k informačním zdrojům tištěným situace v doplňování tištěných informačních zdrojů (monografických i seriálových) je v českých knihovnách již řadu let kritická vznikají nezacelitelné mezery ve fondech našich knihoven, které nejsou schopny zabezpečit potřeby uživatelů v oblasti výzkumu a vývoje, vzdělání, profesní činnosti, podnikání, kulturních a společenských aktivit ceny knih a seriálů trvale rostou, přičemž objem prostředků v rozpočtu knihoven dostupných na jejich pořízení se snižuje. Knihovny musí ze svých nedostatečných rozpočtů pokrýt rostoucí náklady na informační technologie a provoz a na nákup „klasických“ dokumentů je k dispozici minimum prostředků. Nejkritičtější oblastí je doplňování zahraničních odborných monografií a seriálů

14 Cíl 3: Zkvalitnění budování vlastních fondů… Tištěné informační zdroje po desetileté zkušenosti s internetem se jasně prokázalo, že zdaleka ne všechno lze nalézt na internetu a dochází k určitému vystřízlivění, neboli rehabilitaci role „klasických“ fondů a sbírek 4. rámcový program EC (Telematika pro knihovny) „zelená“ rozvoji informačních technologií 5. rámcový program je návratem „ke kořenům“, neboli k fondům řada důvodů – podstatné: zprostředkováním informací z internetu se zabývá mnoho dalších subjektů a úloha knihoven zde je důležitá, ale není nezastupitelná, zatímco jejich úloha v oblasti budování a ochrany fondů nezastupitelná je v rámci kooperativního budování oborových informačních bran je nutné výrazně posílit nákup tištěných periodických i neperiodických informačních zdrojů

15 VISK 820002001200220032000 až 2003 Investice0.000 5.000 10.000 Neinvestice0.000 20.00025.00045.000 Celkem0.000 25.00030.00055.000 Plánované financování (v mil. Kč)

16 Na co je možné žádat finanční prostředky z podprogramu VISK 8 V rámci podprogramu VISK 8 lze v rámci jednotlivých okruhů žádat o investiční i neinvestiční prostředky na následující technické a programové vybavení a činnosti: 1. Integrace heterogenních informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány: nákup HW a SW nezbytného pro zajištění funkce jednotné informační brány, oborové informační brány a/nebo připojení k jednotné informační bráně úhrada činností nezbytných pro zajištění funkce jednotné informační brány, oborové informační brány a/nebo připojení k jednotné informační bráně

17 Na co je možné žádat finanční prostředky z podprogramu VISK 8 2: Zmapování informačních zdrojů dostupných v českých knihovnách: nákup HW a SW nezbytného pro zajištění popisu fondů metodou konspektu úhrada činností nezbytných pro zajištění popisu fondů metodou konspektu 3: Zkvalitnění budování vlastních fondů i zajištění dostupnosti externích informačních zdrojů formou kooperace nákup licencí pro přístup k elektronickým informačním zdrojům nákup tištěných informačních zdrojů (monografií i seriálů)

18 Podmínky, které musí splňovat žadatel o dotaci aktivní účast na budování jednotné informační brány nebo oborové informační brány (případně více oborových informačních bran) hotový popis fondů metodou konspektu minimálně na úrovni tematických skupin veřejně přístupný prostřednictvím internetu strategie budování fondů veřejně přístupná prostřednictvím internetu akviziční profil veřejně přístupný prostřednictvím internetu obsahující vazby na další české knihovny (linie tematická i regionální) zkušenost s automatizací kvalitní technické zázemí včetně kvalitního připojení na internet široké a dlouhodobé zpřístupnění získaných informačních zdrojů včetně MVS tvorba bibliografických záznamů a metadat podle mezinárodních standardů (AACR2R, UNIMARC [MARC 21], DC, OPENURL) a jejich bezplatné dodávání do CASLIN-souborného katalogu ČR a zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány možnost zpracování reprografických kopií a kopií dodávaných elektronickou cestou koordinace nákupu licencí pro přístup k elektronickým informačním zdrojům s ostatními českými knihovnami koordinace nákupu tištěných informačních zdrojů (monografií i seriálů) s ostatními českými knihovnami

19 Postavení NK v podprogramu VISK 8 Klíčové postavení v celém podprogramu má NK, která bude provozovatelem jednotné informační brány koordinátorem a metodickým pracovištěm pro popis fondů českých knihoven metodou konspektu koordinátorem činnosti oborových informačních bran a jejich napojení na jednotnou informační bránu koordinátorem požadavků na celoplošné licence (nebo multilicence) koordinátorem a metodickým centrem činnosti konsorcií vznikajících v souvislostí s realizací VISK 8

20 Pokud bude realizována koncepce VISK 8 – Seč 2002 – výsledky, zkušenosti, problémy (všeobecně dostupná jednotná informační brána, přehled o fondech českých knihoven, kooperace a koordinace v oblasti budování a využívání fondů, první oborové informační brány…)


Stáhnout ppt "VISK 8 (koncepce): Jednotná informační brána a integrace heterogenních informačních zdrojů Bohdana Stoklasová Hana Nová Národní knihovna ČR."

Podobné prezentace


Reklamy Google