Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Právní aspekty Kombinované studium

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Právní aspekty Kombinované studium"— Transkript prezentace:

1 Právní aspekty Kombinované studium
Mgr. Pavel PETR Katedra společenských věd VŠB - TUO

2 Mgr. Pavel Petr Konzultační hodiny Čtvrtek 13:00-14:00 (Dr.Malého)
B 310

3 POKYNY Vybral jsem pro Vás to nejdůležitější z práva. Prezentace je členěna do pěti částí – teorie práva, ústavní právo, občanské právo, obchodní právo a trestní právo. Nejde o vyčerpávající materiál, nicméně pro účely kombinovaného studia technického oboru dostačující. Testové otázky budou kladeny výhradně z tohoto materiálu. Viz konec prezentace. Mnoho štěstí při testu Mgr. Pavel Petr

4 PRÁVNÍ ASPEKTY 1. TEORIE PRÁVA

5 Právo Normativní systém (systém norem) jiné normativní systémy – morálka, náboženství – rozdíl právo (jeho normy) je vynutitelné státní mocí Právo Normy – pravidla chování Stanovené a sankciované státem Právo = stát (v objektivním smyslu) Právo = nárok jedince (v subjektivním smyslu)

6 Právní stát Rechtstaat, Rule of law 19.stol Německo
Závaznost zákona pro všechny (včetně státních orgánů) Zákonnost realizace státní moci (legislativní proces, předepsaná forma, výkonná moc a soudnictví) Nezávislost soudních orgánů (čl.82/1 Ústavy) Dělba moci (systém brzd a vyvažování – checks and balances) institut inkompatibility (čl.82/3, čl.22), tj. neslučitelnosti (např. poslanec a senátor)

7 Právo veřejné a soukromé
Veřejné – VP metoda regulace Rozdílné postavení subjektů Soukromé – SP metoda regulace Rovné postavení subjektů Někteří autoři hovoří ještě o administrativně právní metodě regulace – typická pro správní právo Pro zařazení právní disciplíny do veřejného nebo soukromého práva – je rozhodující, která metoda regulace je použita, resp. jak mohou subjekty ovlivňovat obsah práv (např. v trestním právu málo – nerovné postavení – tj. veřejné právo)

8 Právo veřejné a soukromé
Ústavní Trestní Finanční Správní aj. Soukromé Občanské Obchodní Pracovní Rodinné aj.

9 Prameny práva Označení pro vnější formu  formální – zákon, vyhláška aj. Označení pro zdroje  materiální - společensko-historický kontext Např. společnost dospěla do stádia, kdy je možné právně upravit homosexuální „sňatek“ – MATERIÁLNÍ PRÁMEN a ten je pak upraven v zákoně – FORMÁLNÍ PRAMEN PRÁVA

10 Prameny práva - Formální
Právní obyčej Normativně právní akt (zákon, vyhláška aj.) Soudní a správní precedent Normativní smlouva (mezinárodní smlouva,kolektivní smlouva) V ČR se uplatňuje jen normativně právní akt a normativní smlouva ostatní ne!

11 Právní norma Platnost – legislativní proces a vyhlášení ve Sbírce zákonů – promulgační norma (promulgace) Účinnost – pravidlo chování se stává závazným – norma sama, event. Obecná lhůta 15 dnů, nejdříve platností Platnost  vacatio legis  účinnost tzv.legisvakanční lhůta

12 Právní norma

13 PRÁVNÍ ASPEKTY 2. ÚSTAVNÍ PRÁVO

14 Stát Georg Jellinek Aby společenství lidí bylo státem musí nutně obsahovat: Obyvatelstvo Území Moc

15 Státní občanství Nabývání občanství A) Narození filiace
Ius sanquinis (právo krve) odvozené od rodičů Ius soli (právo půdy) od místa, kde se narodil B) Naturalizace (na žádost) Splnění podmínek C) Ostatní Sňatek s cizincem Legitimace – uznání otcovství Hromadné udělení

16 Ústava ČR Zákon č. 1/1993 Sb. Přijala ČNR 6.6.1992
Účinnost od Ústavní zákon (změna jen ústavním zákonem) Součást ústavního pořádku

17 Ústava ČR PREAMBULE My, občané České republiky v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věrni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé, odhodláni budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku v duchu nedotknutelných hodnot lidské důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných, svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých povinností vůči druhým a zodpovědnosti vůči celku, jako svobodný a demokratický stát, založený na úctě k lidským právům a na zásadách občanské společnosti, jako součást rodiny evropských a světových demokracií, odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné přírodní a kulturní, hmotné a duchovní bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými principy právního státu, prostřednictvím svých svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto Ústavu České republiky…

18 Ústavní pořádek ČR Definuje čl. 112 – taxativní výčet!!! Ústava LZPS
Ústavní zákony Ústavní zákony Národního shromáždění ČSR, FS ČSSR a ČNR upravující státní hranice Ústavní zákony přijaté ČNR po

19 Systematika Ústavy Hlava Základní ustanovení Hlava Moc zákonodárná
Hlava Moc výkonná Hlava Moc soudní Hlava Nejvyšší kontrolní úřad Hlava Česká národní banka Hlava Územní samospráva Hlava Přechodná a závěrečná ustanovení

20 Symboly Velký státní znak Malý státní znak Státní barvy Státní vlajka
Vlajka prezidenta Státní pečeť Státní hymna

21 Moc zákonodárná Náleží Parlamentu!!!
Parlament = Poslanecká sněmovna a Senát (komory) Poslanecká sněmovna – někdy označována jako dolní komora Senát – někdy označován jako horní komora

22 Poslanecká sněmovna 200 poslanců Voleni na 4 roky
Volby ve lhůtě počínající třicátým dnem před ukončením volebního období a končící jeho uplynutím Pokud rozpuštěna volby do 60 dnů po rozpuštění Volby na základě poměrného volebního systému s uzavírací klauzulí 5% pro stranu, event. pro koalici dle počtu stran (strana x 5% max. 20%) Pasivní volební právo (být volen) 21+ Aktivní volební právo (jít volit) 18+ Mandát vzniká zvolením Mandát reprezentativní

23 Senát 81 senátorů Voleni na 6 let, každé dva roky 1/3
Volby ve lhůtě počínající třicátým dnem před ukončením volebního období a končící jeho uplynutím Nelze rozpustit – ústavní pojistka, prameny práva tzv. zákonná opatření  věci, které nesnesou odklad a vyžadovaly by přijetí zákona na návrh vlády (nutná následná ratihabice) Volby na základě většinového volebního systému „vítěz bere vše“ – nadpoloviční většina v I.kole nebo většina v kole druhém Pasivní volební právo (být volen) 40+ Aktivní volební právo (jít volit) 18+ Mandát vzniká zvolením

24 Parlament Neslučitelnost inkompatibilita (prezident, soudce); člen vlády, který je zároveň poslancem/senátorem nemůže být předsedou, místopředsedou PS a S, členem výborů, komisí Usnášení schopnost komor – přítomnost alespoň 1/3 svých členů Přijetí usnesení nadpoloviční většina přítomných Důležité usnesení (válečný stav aj.) nadpoloviční většina(kvórum - proměnlivé) všech /101/ Ústavní zákony, mezinárodní smlouvy – 3/5 (kvalifikovaná většina) všech poslanců /120/a přítomných senátorů

25 Zákonodárná iniciativa
Právo podat návrh zákona Poslanec Skupina poslanců Senát (nikoliv jednotlivý senátor!) Vláda Zastupitelstvo vyššího územně samosprávného celku (jen kraje!!)

26 Moc výkonná - prezident
Hlava státu (spíše reprezentativní) Volen/na Parlamentem (PS i S!!) společná schůze Volitelný člověk, který je volitelný do Senátu (40+) Max. dvakrát tatáž osoba Návrh nejméně 10 poslanců nebo 10 senátorů Jmenuje soudce, rozpouští Poslaneckou sněmovnu, jmenuje členy rady ČNB

27 Prezidenti ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR

28 Moc soudní – Ústavní soud
15 soudců na 10let Jmenuje prezident se souhlasem Senátu Volitelnost  40+, VŠ právník, 10let praxe Negativní zákonodárce – je-li zákon v rozporu s Ústavou zruší část zákona Žaloba se nazývá – ústavní stížnost Sídlo Brno, Joštova 8 Předseda JUDr. Pavel Rychetský

29 Nejvyšší kontrolní úřad
Nezávislý orgán Kontrola hospodaření se státním majetkem Kontrola plnění rozpočtu V čele prezident Ing. František Dohnal

30 Česká národní banka Ústřední (centrální) banka státu
Péče o cenovou stabilitu Nezávislá na státu!! Emituje bankovky a mince V čele guvernér a bankovní rada Doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc.

31 Územní samospráva Obce – základní územní samosprávné celky
Kraje – vyšší územně samosprávné celky (VÚSC) Vytvořit VÚSC jen ústavním zákonem ÚSC – veřejnoprávní korporace V čele zastupitelstvo voleno na 4 roky Mohou vydávat pramen práva obecně závazné vyhlášky

32 Ombudsman Původně Švédsko 18.stol (1713 – Král Karel XII. od 1809 zakotveno ve švédské ústavě) Ombud - zástupce Veřejný ochránce práv Volen PS – návrhy 2 prezident, 2 Senát 6 let, 40+ Sídlo Brno JUDr. Otakar Motejl

33 PRÁVNÍ ASPEKTY 3. OBČANSKÉ PRÁVO

34 Osoby Fyzické Právnické

35 Fyzické osoby Lidé Způsobilost k právům a povinnostem
Vzniká narozením (živé dítě) Způsobilost má i počaté dítě – narodí-li se živé – NASCITURUS Způsobilost zaniká smrtí (nelze-li běžným způsobem prokázat (důkaz smrti), pak soud prohlásí za mrtvou i pokud nezvěstná (lze-li předpokládat, že nežije) Způsobilost k právním úkonům – vzniká v plném rozsahu zletilostí (nikoliv 18.rokem života!!) Zletilost se nabývá dovršením 18.roku, event. sňatkem osobou starší 16 let (ta už pak nezaniká zánikem manželství apod.) Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku (objektivní hledisko!)

36 Právnické osoby Sdružení fyzických a právnických osob (občanská sdružení, obchodní společnosti – s.r.o., a.s., komanditní spol., v.o.s.) Účelová sdružení majetku (nadace, fondy) Jednotky územní samosprávy (obce, kraje, okresy NE!) Jiné subjekty o nichž to stanoví zákon (banky, státní podniky, Česká televize aj) Ke zřízení PO nutná smlouva, zakládající listina nebo zákon Rozdíl mezi založením a vznikem – patrné u obchodních společností (viz přednáška Obchodní právo) Většina PO (se zapisuje do Obchodního rejstříku – vznikají až zápisem do něj) Musí mít název, sídlo Právní úkony PO činí (nejde o zastupování!!) Statutární orgány (jednatel, představenstvo, předseda aj.) Jiní pracovníci a členové (staveno vnitřním předpisem, event. je to obvyklé) Zrušuje se – dohodou, uplynutím doby, splněním účelu

37 Pojmy Domácnost – tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby Osoby blízké – příbuzný v řadě přímé (předek i potomek); jiné osoby v poměru rodinném a obdobném (pěstoun, druh), které musí současně újmu, kterou utrpí jedna považovat za újmu vlastní

38 Věci Nemovité – pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem (technická stavební záležitost, která se posuzuje po stránce právní) Movité – všechny ostatní Poznámky Stavba není součástí pozemku Součást věci je vše co k ní dle povahy náleží a nelze oddělit bez znehodnocení (přístavba rodinného domku, rybník) Příslušenství – samostatné věci, patřící vlastníku věci hlavní – jsou určeny, aby byly využívány trvale s věci hlavní (vedlejší místnosti bytu, úroky, poplatek z prodlení aj.)

39 Čas Velmi významná právní skutečnost Doba x lhůta
Promlčení (OSLABENÍ PRÁVA VLIVEM NEUPLATNĚNÍ VE STANOVENÉ DOBĚ) Prekluze (ZÁNIK PRÁVA VLIVEM NEUPLATNĚNÍ VE STANOVENÉ DOBĚ)

40 Společné jmění manželů

41 Společné jmění manželů
Nahradilo bezpodílové spoluvlastnictví Lze zúžit i omezit smlouvou uzavřenou formou notářského zápisu – předmanželské smlouvy

42 PRÁVNÍ ASPEKTY 4. OBCHODNÍ PRÁVO

43 Obchodní právo Upravuje postavení podnikatelů
Obchodní závazkové vztahy Další vztahy související s podnikáním

44 Podnikání Soustavná činnost – míněno kontinuálně ve vztahu k profesnímu zaměření podnikatelského oprávnění (jednorázový prodej cenných papírů zelinářem není podnikáním) Prováděná podnikatelem samostatně Vlastním jménem (pod jménem FO nebo názvem, resp. obchodní firmou PO) Na vlastní odpovědnost (podnikatelské riziko) Za účelem dosažení zisku (potencionální – má vést nikoli nutně rezultovat! př. poskytnutí bezúročné půjčky není podnikáním zatímco ztrátová cukrárna ano)

45 Podnikatel Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (PO i FO!!) pouhý fakt zápisu – včelařské družstvo znamená, že je podnikatelem – tzv.fiktivní podnikatelé nebo podnikatelé podle formy, a.s. a s.r.o. lze založit i za jiným účelem než podnikání Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (ŽO) – jeho průkazem je živnostenský list nebo koncesní listina Osoba, která podniká na základě jiného než ŽO Tzv.svobodná povolání(i) – advokáti, zubaři, lékaři, veterináři,architekti, notáři, auditoři, daňový poradci, znalci aj.) dále zvláštní aktivity(ii) nutné oprávnění – hornická činnost, prodej léčiv, zbraní aj. Osoba, která provozuje zemědělskou výrobu vyjma drobných pěstitelů a chovatelů Zvláštní předpisy – ČNB má při nakládání s vlastním majetkem postavení podnikatele

46 Prokura Zvláštní druh plné moci
Smí udělit jen podnikatel, který se zapisuje do OR! Podnikatel (FO i PO)  prokurista (jen FO!) Druhy A) prostá – všechny úkony podnikatele vyjma zatěžování nemovitostí B) rozšířená – i zatěžování nemovitostí Kolektivní a individuální – jedna nebo více osob prokuristů K podpisu za podnikatele přidává zkratku pp, event. per procuram

47 Obchodní společnosti Právnická osoba založena za účelem podnikání (výjimka s.r.o a a.s. lze i za jiným účelem) FO i PO může být společníkem jen v 1 spol. s neomezeným ručením Seskupení osob, zpravidla na smluvním základě k naplnění určitého účelu (podnikatelský, nepodnikatelský) Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost s ručením omezeným Akciová společnost

48 Členění obchodních spol.
Osobní Charakteristická osobní účast společníků Vklady možné nikoliv nutné V.o.s. a k.s Ručení celým majetkem Kapitálové Majetková účast společníků Základní kapitál – nezbytný Omezené nebo žádné ručení společníků

49 Veřejná obchodní společnost
Minimálně dvě osoby (FO, PO) Ručení celým majetkem Firma obsahuje dodatek v.o.s.; a spol. Společenská smlouva Statutární orgán – všichni společníci

50 Komanditní společnost
Minimálně dvě osoby Z ital. Comandita – svěřený majetek Komanditista – ručí do výše nesplaceného vkladu zapsaného v OR Komplementář – ručí celým svým majetkem Firma obsahuje dodatek k.s.;kom.spol. Statutární orgán komplementáři Komanditista vkládá kapitál minimálně 5000,-

51 Společnost s ručením omezeným
Založena jedním nebo více společníky (FO, PO) Max. 50 společníků Zakládá-li jedna osoba – zakladatelská listina více společenská smlouva Firma obsahuje s.r.o.; spol. s r.o. Základní kapitál ,- Kč Výše vkladu společníka alespoň ,- Kč Statutární orgán jednatel

52 Akciová společnost Jeden zakladatel – ale jen PO, FO minimálně dvě
Založení sukcesivní – veřejná nabídka akcií – minimálně 20 mil. Kč Založení simultanní – bez veř. nabídky akcií – minimálně 2 mil. Kč Hlavním vnitřním dokumentem stanovy Statutární orgán představenstvo (další orgány valná hromada, dozorčí rada aj.) Firma obsahuje akc.spol.; a.s.; akciová společnost

53 Družstvo Není obchodní společností!!!
Jiné principy – demokratičnost, solidarita atd. Neuzavřený počet osob účel podnikání nebo zajišťování hospodářských , sociálních a jiných potřeb svých členů Nejméně 5 členů nebo stačí 2 PO Jedná se o právnickou osobu Statutární orgán představenstvo

54 PRÁVNÍ ASPEKTY 5. TRESTNÍ PRÁVO

55 Trestní právo Trestní právo hmotné – obecná část
Trestní právo hmotné – zvláštní část Trestní právo procesní Trestaní mladistvých pachatelů

56 Prameny trestního práva
Ústava ČR – zákon č. 1/1993 Sb. LZPS – zákon č. 2/1993 Sb. Trestní zákon – zákon č. 140/1961 Sb. Trestní řád – zákon č. 141/1961 Sb. Rejstřík trestů – zákon č. 269/1994 Sb. Zákon o soudnictví ve věcech mládeže – zákon č. 218/2003 Zákon o výkonu trestu – zákon 169/1999 Sb. A jiné…

57 Základní zásady TP Čl. 6 odst.2 LZPS – Nikdo nesmí být zbaven života
Čl. 6 odst.3 LZPS - Trest smrti se nepřipouští Čl. 7 odst.2 LZPS – Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu Čl. 8 odst.2 LZPS trestní stíhání jen na základě zákonných důvodů (proti svévoli st. moci) Čl. 8 odst.3 LZPS – zadržení – jen zákonné důvody Čl. 39 LZPS – jen zákon stanoví co je TČ a jaké tresty, event. jiné ujmy lze uložit

58 Trestní odpovědnost Základem trestní odpovědnosti je TRESTNÝ ČIN (PROVINĚNÍ) Povinnost strpět za spáchaný TČ sankce (nejenom tresty!) stanovené trestním zákonem v rámci trestně právního vztahu

59 Vysvětlení pojmů – subjektivní stránka
Zavinění – vnitřní (psychický) vztah člověka ke skutečnostem, které zakládají trestný čin I.) úmysl A) úmysl přímý B) úmysl nepřímý /eventuální/

60 Vysvětlení pojmů Zavinění II.) nedbalost A) nedbalost vědomá
B) nedbalost nevědomá

61 Druhy trestů } nelze současně odnětí svobody, obecně prospěšné práce,
ztrátu čestných titulů a vyznamenání, ztrátu vojenské hodnosti, zákaz činnosti, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, vyhoštění, zákaz pobytu výjimečný trest: let nebo doživotí } nelze současně

62 Orgány činné v trestním řízení
orgány činné v trestním řízení jsou soud, státní zástupce policejní orgán, pokud provádějí úkony trestního řízení

63 Vzorové otázky… 1. Mezi veřejnoprávní disciplíny neřadíme
a) ústavní právo b) finanční právo c) rodinné právo d) správní právo 2. Mezi tzv. státní symboly nepatří a) Státní barvy b) Malý státní znak c) Hymna d) Korunovační klenoty 3. O Senátu neplatí a) člení se na dvě komory b) skládá se z 81 členů c) volby se konají na základě většinového systému d) Právo být zvolen začíná 40 lety 4. Statutárním orgánem družstva je: a) shromáždění delegátů b) členská schůze c) představenstvo d) předseda družstva 5. Termínem NASCITURUS označujeme a) pohledávku b) dluh c) počaté dítě narodí-li se živé d) způsobilost právnické osoby k právním úkonům 6. Termínem prokura označujeme a) státní zastupitelství b) zvláštní plnou moc udělovanou podnikatelem c) návrh na zápis do obchodního rejstříku d) název podnikatele v obchodním rejstříku 7. Minimální vklad komplementáře do společnosti činí a) Kč b) Kč c) Kč d) nemá vkladovou povinnost Správné odpovědi 1. c) 2. d) 3. a) 4. c) 5. c) 6. b) 7. d)


Stáhnout ppt "Právní aspekty Kombinované studium"

Podobné prezentace


Reklamy Google